A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MEDIJSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica

Trajanje izobraževanja: pet let

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program omogoča dijakom, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

  

Komunikacija

pisno, ustno

Slovenski znakovni jezik

vaje

Grafično oblikovanje

pisno, ustno, vaje

Multimedijsko oblikovanje

pisno, ustno, vaje

Digitalna tipografija in reprodukcija

pisno, ustno, vaje

Osnove grafičnih procesov

pisno, ustno

Varstvo pri delu

pisno, ustno

Podjetništvo

pisno, ustno

Fotografija in videotehnika

pisno, ustno

Praktični pouk tiska ali dodelave

delavniški dnevnik, storitev ali izdelek in zagovor


Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.