NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBINEC

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • povezanost strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. UVOD

  Izpitna enota izdelek/storitev z zagovorom zajema samostojno izdelavo oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Izbor izdelkov ali storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Vsi izdelki/storitve navedeni v tem katalogu so opisani informativno.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja s/z:

 • individualnim izpitnim delom, oziroma enotnim izpitnim delom ter dveh delovnih preizkusov,

 • dokumentacijo, ki obsega tehnološko in drugo dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  Seznam izdelkov/storitev primernih za praktični del zaključnega izpita.

  IZDELEK

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  OPEČNA ZVEZA

   

   

 • dimniška, smerniška, vezniška, polkrižna, križna, poljska, gotska;

 • zid je debeline 6,5 , 12, 25 ali 38 cm;

 • uporabi se NF opeka in apnena malta;

 • okončave zidu so lahko ravne, stopničaste ali rogljičaste;

 • upošteva se dokumentacija kot so načrt ali delovna skica;

 • dijak uporabi pri izdelavi ročno orodje in pripomočke;

 • pri delu upošteva varnostne predpise;

 • ZASNOVA ZIDOV

   

   

 • okončava (ravna, špaletna), vogal, odcep, križanje, ojačitev, oslabitev,dimnik);

 • zid je debeline 12,25 ali 38 cm iz NF opeke

 • zid debeline 19 ali 29 cm iz modularnih blokov

 • uporabi se apnena malta

 • upošteva se dokumentacija kot so načrt ali delovna skica;

 • dijak uporabi pri izdelavi ročno orodje in pripomočke;

 • pri delu upošteva varnostne predpise;

 • OPEČNI STEBER

 • steber je robusten, velikosti 25/25, 38/25 ali 38/38 cm;

 • uporabi se NF opeko in apneno malto;

 • upošteva se dokumentacija kot so načrt ali delovna skica;

 • dijak uporabi pri izdelavi ročno orodje in pripomočke;

 • pri delu upošteva varnostne predpise;

 • GROBI ALI FINI OMET

   

   

 • stenski, stropni, notranji, zunanji;

 • dimenzije po normativih;

 • uporabi se apnena, apnenocementna, cementna malta ali industrijske malte;

 • dijak izdela podlago, cementni obrizg,vodilne tin pasne očke, grobi in fini omet,

 • pri delu uporabi ročno orodje in pripomočke in pri delu upošteva varnostne ukrepe;

 • OBLOGA

   

   

 • stenska obloga iz keramičnih ali sodobnih materialov za oblaganje ali izolacijske obloge;

 • dimenzije po normativu

 • uporabi se NF ali fasadna opeka, planobeton, lesni beton, mavčne plošče, plošče iz mineralne volne, porolit, lepila, malte in sidra

 • dokumentacija v obliki načrta ali delovne skice;

 • upošteva se navodila proizvajalca;;

 • dijak uporabi pri izdelavi ročno orodje in pripomočke;

 • pri delu upošteva varnostne predpise;

 • KERAMIČNA OBLOGE

   

   

 • ravne stene z višinskim odmikom, z odprtinami za vrata z vmesnimi odprtinami; nizka stena; vogali; ravne in špaletne okončave;

 • ravna stena - polaganje oblog na lepilo (pravokotni, mnogokotni okrogli sestavljeni tloris);

 • balkonska - z in brez napušča

 • stopnic -zarosovanje na steno in oblaganje;

 • tal - ravna na betonski podlagi; podlaga ravna z enostranskim ali večstranskim naklonom, v naklonu s postavitvijo sifona, položeno na lepilo, stičišča obdelana s cementnim mlekom, teraco ploščice na betonsko podlago z obdelanimi stičišči;

 • dimenzije po normativih;

 • uporabi se keramične ploščice različnih dimenzij, lepilo in cementno malto;

 • upošteva se dokumentacija kot so načrt ali delovna skica ter navodila proizvajalca;

 • dijak uporabi pri izdelavi ročno orodje in pripomočke;

 • pri delu upošteva postopek za klasično oblogo s cementno malto in ali z lepilom;

 • pri delu upošteva varnostne predpise;

 • TLAK

   

   

 • ravni betonski tlak z zaribano površino, z zaglajeno površino, večstranskim naklonom, z betonskim estrihom, iz betonskih tlakovcev;

 • dimenzije po normativih;

 • uporabi se beton, cementni estrihin betonske tlakovce;

 • upošteva se dokumentacija kot so načrt ali delovna skica in navodila proizvajalca;

 • dijak pri izdelavi navedenega tlaka upošteva pravilen tehnološki postopek;

 • pri delu upošteva varnostne predpise;

 • BETONIRANJE ENOSTAVNE KONSTRUKCIJE

   

   

 • tlak;

 • steber: opaž in betoniranje;

 • zid: opaž in betoniranje;

 • preklada: opaž in betoniranje.

 • dimenzije po normativih;

 • uporabi se žagan les mehkih drevesnih vrst in ustrezen beton;

 • upošteva se dokumentacija kot so načrt ali delovna skica;

 • dijak izdela opaž in vgradi beton ročno ali strojno ter zaščiti vgrajen beton;

 • pri delu upošteva varnostne predpise.


 • 5. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 23 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost - izdelka)

  40 %

   

  3. tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  20 %

   

  4. ustni zagovor

  20 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  6.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del najmanj 80 % in

 • vseh delovnih preizkusov največ 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka so v mejah dopustnih toleranc. Kvaliteta obdelanih površin je v okviru zahtevanih. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Izdelek/storitev ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in v neustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih tehničnih in tehnoloških problemov. Velika odstopanja od predpisanih mer. Prileganje sestavnih delov, kotnost in kakovost obdelave so slabi. Površinska obdelava je slaba.

  7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,

 • tehnični kalkulator.

  8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.