NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBINEC

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

MATERIALI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

35

35

70

3.

   

 

skupaj

105

35

140


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak zna:

 • ob primerih razložiti pomen posameznih lastnosti gradbenih materialov in kako te vplivajo na uporabo (izbira, obdelava, vgrajevanje, zaščita);
 • razložiti pojem in pomen preizkusa materialov, atestov, standardov in normativov;
 • skicirati in razložiti lastnosti, vrste, pridobivanje, skladiščenje,obdelavo, vgrajevanje in zaščito posameznih gradbenih materialov;
 • natančno skicirati in razložiti lastnosti, vrste, pridobivanje, skladiščenje, obdelavo, vgrajevanje in zaščito materialov, ki so značilni za gradbeništvo:
 • opekarske in keramične izdelke,
 • betoni in malte,
 • veziva in lepila,
 • razločiti vrste lesa,
 • uporabiti tehnični les,
 • izdelati tesarske izdelke iz lesa,
 • uporabiti vezna sredstva za les: kovinska , lesena, lepila,
 • uporabljati zaščitna sredstva za les.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak:

  Dijak:

   

  SPLOŠNO O MATERIALIH

   

   

   

 • tehnološke lastnosti materialov,

 • tehnologija materialov,

 • (kemična, mehanska),

 • preizkus materialov – atest, standardi, normativi,

 • varstvo okolja.

 • spozna pomen tehnoloških lastnosti (struktura, trdota, trdnost, prožnost, žilavost, obstojnost, prepustnost, obrabnost) materialov za pravilno uporabo,

 • spozna spremembe, ki nastanejo pri različnih obdelavah materiala,

 •  razume pomen predpisov v zvezi z kvaliteto materialov in konstrukcij,

 •  spozna osnovne ekološke principe pri izbiri gradbenih materialov.

 • spoznava povezavo vseh udeležencev (industrija, gradbeništvo) v procesu pridobivanja kvalitetne gradnje, razvija ekološko zavest.

 •  

  NARAVNI KAMEN

   

   

   

 • nastanek,

 • pridobivanje,

 • obdelava,

 • zaščita,

 • uporaba v gradbeništvu, arhitekturi in industiji gradbenih materialov.

 • spozna vrste kamnin po nastanku in osnovne predstavnike,

 • spozna osnovne lastnosti in uporabo,

 • spozna uporabo različno obdelanih vrst kamna za zidane konstrukcije,

 • spozna kamenine kot surovino za proizvodnjo opečnega gradiva,

 • spozna kamnine kot surovine za proizvodnjo keramičnega gradiva in veziv.

 • razvija ekološko zavest,

 • razvija občutek odgovornosti v zvezi z izbiro materiala glede na pogoje, ki jim bo ta izpostavljen;

 • razume posledice, ki jo napačna izbira in uporaba materiala lahko povzroči;

 • razvija sposobnost opazovanja.

 •  

  AGREGAT

   

   

   

 • zrnatost

 • oblika zrn

 • uporaba agregata

 • spozna in razlaga vpliv zrnatosti agregata na kakovost betona,

 •  razlikuje agregat po obliki zrn,

 • razume uporabo agregata v gradbeništvu;

 • razvija sposobnost razumevanja odvisnosti kvalitete materiala od njegove sestave.

 •  

  VEZIVA

   

   

   

 • pridobivanje, vrste, lastnosti, uporaba:

 • apno,

 • mavec,

 • cement,

 • ogljikovodikova veziva.

 • pozna vrste veziv po načinu vezanja, in uporabi; pojasni ob primerih;

 • spozna surovine in pridobivanje različnih vrst veziv;

 • pozna načine skladiščenja in napake pri nepravilnem skladiščenju.

 • razvija občutek za gospodarnost in odgovornost pri izbiri ustreznega materiala.

 •  

  MALTE

   

   

   

 • vrste glede na agregat, mešalno razmerje, uporabo in vezivo:

 • apnena,

 • cementna,

 • podaljšana,

 • mavčna,

 • magnezijeva.

 • spozna in loči vrste malt po načinu uporabe (grobe, fine; za suho, vlažno okolje);

 • loči vrste malt po mešalnem razmerju in njihovo uporabo, računa potrebne količine za enostavne primere;

 • spozna industrijsko pripravljene malte,

 • spozna in pomen navodil iz prospektov.

 • razvija poklicno identifikacijo.

 • obisk maltarne.

 • BETON

   

   

   

 • dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto betona:

 • sestava,

 • mešanje,

 • lastnosti,

 • uporaba,

 • lahki betoni.

 • razlikuje vse dejavnike, ki vplivajo na kakovost betona;

 •  spozna pomen marke betona,

 • pozna pojem granulacija, segregacija, vodocementni faktor in poveže s svojim poklicem; razlaga ob skicah

 • pozna tehnologijo transporta betona

 • pozna tehnologijo vgradnje in nego betona

 • loči lastnosti betona glede na namen uporabe

 • spozna in loči lahke betone po agregatu (lesni, opeka, žlindra) in plinobetone;

 • pojasni lastnosti in uporabo lahkih betonov.

 • razvija čut odgovornosti do upoštevanja tehnološkega postopka zaradi doseganja predpisane kvalitete.

 • obisk betonarne.

 • OPEKARSKI IZDELKI

   

   

   

 • surovine,

 • Izdelovanje,

 • vrste izdelkov in lastnosti,

 • skladiščenje.

 • spozna surovine in škodljive primesi v surovinah za proizvodnjo izdelkov,

 • spozna tehnološki postopek izdelave,

 • loči vrste izdelkov in njihovo uporabo ( polna, votla opeka, opečni modularni bloki, fasadna, radialna in šamotna opeka) ter kritine ter druge opečne elemente,

 • pozna pravilno skladiščenje in napake, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja.

 • razvija čut odgovornosti do upoštevanja tehnološkega postopka zaradi doseganja predpisane kvalitete.

 • Ogled opekarne

  KERAMIČNI IZDELKI

   

   

   

 • surovine,

 • izdelovanje,

 • vrste izdelkov in lastnosti,

 • skladiščenje.

 • spozna surovine in škodljive primesi v surovinah za proizvodnjo keramičnih izdelkov,

 • pozna tehnološki postopek izdelave,

 • pozna vrste izdelkov in njihovo uporabo (zunanji tlakovci, notranji tlakovci; keramične ploščice za stenske in talne obloge, tlakovci za prostore v katerih se nahajajo agresivne snovi), pozna njihove lastnosti in dovoljene napake.

 • načine uporabe pojasni ob skici,

 •  pozna pravilno skladiščenje,

 • pozna pomen estetske vrednosti materialov za keramične obloge (barve, vzorci).

 • pridobi poklicno identifikacijo.

 • razvije čut za estetsko vrednotenje.

 • Obisk proizvajalca keramičnih oblog.

  KOVINE

   

   

   

 • vrste in lastnosti,

 • izdelki in uporaba v gradbeništvu in arhitekturi:

 • armatura,

 • NP profili,

 • HOP profili,

 • Pločevine,

 • vezna sredstva,

 • zaščita kovin.

 • spozna in loči vrste in lastnosti kovin;

 • pozna uporabo kovin v gradbeništvu in arhitekturi;

 •  skicira in pojasni primere uporabe kovinskih izdelkov (armatura, profili);

 • in spozna razloge in načine zaščite kovin (pred ognjem, korozijo;

 • spozna vezna sredstva glede na namen uporabe;

 • spozna pomen zaščite kovin.

 • Pridobiva poklicno identifikacijo, razvija občutek za vrednotenje materiala.

  Ogled gradbišča in železokrivnice.

  LES

   

   

   

 • vrste lesa, lastnosti,

 • razrezi hlodovine in izkoristek lesa,

 • tehnični les, plošče iz lesa in lesena vezna sredstva,

 • napake lesa in obdelava,

 • biološki in drugi škodljivi vplivi na les,

 • zaščita,

 • uporaba,

 • sušenje in skladiščenje,

 • uporaba lesa v gradbeništvu in arhitekturi.

 • spozna lastnosti in uporabo lesa,

 • loči iglavce in listavce in pozna njihove lastnosti,

 • spozna načine razreza hlodovine,

 • zna les v gradbeništvu ekonomično uporabljati,

 • spozna uporabo lesnih tvoriv v gradbeništvu,

 • pozna načela pravilnega skladiščenja in sušenja lesa,

 • pozna sredstva za zaščito lesa,

 • pozna posledice škodljivih vplivov na les,

 • pozna delovanje lesa (krčenje, nabrekanje),

 • pozna uporabo in vgrajevanje tehničnega lesa.

 • Razvija ekološko zavest, občutek za gospodarno uporabo materiala, pridobiva poklicno identifikacijo.

  Obisk proizvajalca izdelkov iz lesa.

  IZOLACIJE

   

   

   

 • hidroizolacija,

 • toplotna izolacija,

 • zvočna izolacija.

 • spozna vrste materilaov za izdelavo hidro, toplotnih in zvočnih izolacij,

 • pozna njihove lastnosti in uporabo;

 • Razvija občutek za varstvo okolja in gospodarnost pri uporabi energije.

   

  BARVE, LAKI IN LEPILA

 • pozna vrste barv, lakov in lepil,

 • zna uporabiti ustrezne barve, lake in lepila ki jih uporablja pri svojem delu.

 • Spozna pomen upoštevanja navodil za pripravo materialov za kvaliteto opravljenega dela.

   

  SODOBNI GRADBENI MATERIALI

 • spozna nenehni razvoj industrije gradbenih materialov,

 • spozna nujnost upoštevanja navodil proizvajalcev pri njihovi uporabi (steklocement, mikroarmirani betoni, ..).

 • Razvija občutek za potrebo po stalni informiranosti o razvoju gradbeništva.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (pri vajah - grafični izdelek (program, plakat, model ali maketo)),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tehnološke lastnosti materialov,

 • preizkus materialov.

 • tehnologija

 • elementi zgradb,

 • načini uporaba materialov glede na tehnološke lastnosti,

 • tehnološke lastnosti materialov,

 • preizkus materialov.

 • praktični pouk

 • uporaba materialov pri izdelavi opažev in odrov.