NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBINEC

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

560

560

2.

 

560

560

3.

 

272

272

skupaj

 

1392

1392


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak zna:

1.   smotrno in varno opraviti naloge iz svojega poklica,

2.   proučiti navodilo, delovno skico ali risbo in delovni postopek,

3.   izbrati in pripraviti material in orodje,

4.   zarisati in izmeriti,

5.   izdelati in kontrolirati po navodilih:

 • zidane nosilne in nenosilne zidove iz opeke NF, modularnih opečnih in betonskih blokov, kamna, porolita, plinobetona lesnega betona, mavčnih in drugih plošč, steklenih zidakov;
 • zidne obloge opeke NF, plinobetona, mavčnih in drugih plošč;
 • omete: grobe in fine, notranje in zunanje, stropne in stenske;
 • betonske in armiranobetonske enostavne konstrukcije;
 • tlake: betonske, opečne, kamnite, iz betonskih in drugih tlakovcev;
 • kanalizacijo: polaganje cevi, izdelava jaškov;
 • vzidave, zazidave odprtin in inštalacij;
 • rušitvena dela;
 • keramicne stenske obloge, obloge stebrov;
 • keramične stopnišcne obloge;
 • keramicne tlake;
 • enostavne mozaike;
 • opraviti dela iz področja drugih poklicev.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak:

  Dijak:

   

  UVOD

 • spozna dela in naloge, organizacijo delovnega mesta, zaščito pri delu, dokumentiranje dela, orodje in pripomočke za smotrno in varno opravljanje svojega poklica;

 • Razume povezavo in odgovornost do drugih poklicev, spozna samozaščito in zaščito sodelavcev, razume pomen  vodenja dokumentacije in odgovornosti do delovnih sredstev in natančnosti dela; pridobiva poklicno identifikacijo.

  Praktični pouk v celoti poteka v skupinah, upošteva navodila za varno delo; delo izvajajo učenci po navodilih in delovnih risbah ali skicah ob uporabi prospektov, ogledi gradbišč in drugih delavnic.

 • program dela in nalog;

 • razume vsebino in namen predmeta, pomen in dejavnosti poklica;

 •    

 • delavnica, delovno mesto;

 • spozna pomen organizacije delovnega mesta in prostore,  v katerih bo opravljal praktični pouk;

 •     

 • zaščita pri delu, osebna zaščitna sredstva;

 • spozna zaščitna sredstva in jih uporabi;

 •    

 • delavniški dnevnik;

 • spozna pomen in obliko delavniškega dnevnika, izpolni vzorec;

 •    

 • zidarsko in drugo gradbeno orodje in pripomočki: uporaba, čiščenje in shranjevanje;

 • spozna vrste in uporabo; uporabi orodje in pripomočke, očisti, shrani;

 •    

 • pripomočki za merjenje in njihova uporaba: merjenje razdalj, pravokotnosti, vodoravnosti, navpičnosti, prenos višinskih točk;

 • spozna pomen in uporabo pripomočkov; uporabi: zidarski meter, kotnik, libelo, grezilo, cevno libelo;

 •    

 • ureditev, zavarovanje poti, prenosi in prevozi;

 • spozna namen ter uporabo električnih in požarnih varnostnih naprav in predpisov, upošteva zaščitne mere in sredstva;

 • Razvija občutek odgovornosti do osebne varnosti in varnosti delovnega okolja.

   

  Dela s področja drugih poklicev

   

   

   

 • tesarska dela: enostavni opaži in odri;

 • železokrivska dela: armiranje enostavnih konstrukcij;

 • izolaterska dela: polaganje enostavnih hidroizolacij;

 • spozna in opravi enostavna dela iz področja drugih poklicev v funkciji svojega poklica;

 • Razvija občutek za skupinsko delo in povezanost gradbenih poklicev.

   

  ZIDANJE

 • spozna uporabo materialov in orodja za zidanje, upošteva navodila, delovne skice in pravila zidanja, organizira delovno mesto za varno in smotrno opravljanje dela

 • Razvija občutek za gospodarno uporabo materiala in orodja, razvija ekološko zavest, razvija poklicno identifikacijo, tako da spozna zgodovinski razvoj zidarskega poklica.

  Praktični pouk v celoti poteka v skupinah, upošteva navodila za varno delo; delo izvajajo učenci po navodilih in delovnih risbah ali skicah ob uporabi prospektov, ogledi gradbišč in drugih delavnic.

 • materiali za zidanje: klasični in sodobni materiali ter njihova uporaba; količine;

 • pozna uporabo, ročni transport in skladiščenje materialov za zidanje (opeka NF, modularni opečni in betonski bloki, plošče za zidanje in drugi materiali; malte po sestavi in mešalnem razmerju, industrijske malte in dodatki);

 • Razvija občutek z gospodarno uporabo materiala.

   

 • zidanje zidov z opeko NF: kosi opeke NF, nanašanje malte, zalivanje reg, kontroliranje;

 • spozna kose opeke, izdela in jih uporabi pri izdelavi enostavnega zidu, upošteva pravila zidanja;

 • Spozna pomen natančnega in kvalitetnega dela po navodilih.

   

 • opečne zveze za zidove debeline 12, 25, 38 cm: dimniška, smerniška, vezniška, polkrižna, križna, gotska, poljska;

 • spozna pravilo za izdelavo opečnih zvez, izdela zidove različnih debelin po pravilih za opečne zveze;

 • Spozna zgodovinski razvoj zidarskega poklica, razvija občutek za spoštovanje in ohranjanje stavbne dediščine.

  Opazovanje starih objektov.

 • zasnove zidov za zidove debeline 12, 25, 38 cm:  okončave (ravna, ogljičasta, stopničasta, špaletna), vogali, odcepi, križanja, ojačitve, oslabitve, zidani dimniki (enotuljavni, večtuljavni; samostojni, v zidu);

 • pozna pravila in zida po pravilih za zasnove zidov;

 •    

 • zidanje stebrov z opeko NF;

 • pozna pravila in zida po pravilih zidanja z opeko;

 •    

 • zidanje zidov z modularnimi opečnimi in betonskimi bloki;

 • pozna uporabo blokov in vogalnih (protipotresnih) elementov, zida po pravilih z bloki iz različnih materialov;

 •    

  OBLAGANJE zidov z različnimi klasičnimi in sodobnimi materiali, izolacijske obloge.

 • spozna uporabo materialov za oblaganje (opeka NF, plošče iz siporeksa, mavca in drugih materialov, toplotne in zvočne izolacije); izdela oblogo po navodilih iz prospekta ali delovne risbe;

 • Razvija občutek za natančno in estetsko kvalitetno delo, spozna pomen spoštovanja navodil proizvajalcev.

   

  OMETAVANJE

   

   

   

 • materiali, količine;

 • spozna in razlikuje omete po sestavi glede na vezivo, agregat in mešalno razmerje, pripravi  in izdela malto za grobi in fini omet (apneni, cementni, apnenocementni) po predpisanem mešalnem razmerju; spozna industrijske omete; izračuna potrebne količine za enostavne primere;

 • Razvija občutek za natančno in estetsko kvalitetno delo, spozna pomen spoštovanja navodil proizvajalcev.

  Praktični pouk v celoti poteka v skupinah, upošteva navodila za varno delo; delo izvajajo učenci po navodilih in delovnih risbah ali skicah ob uporabi prospektov, ogledi gradbišč in drugih delavnic.

 • nosilci ometov;

 • spozna vrste, lastnosti in uporabo nosilcev za omete ( letve, trstika, rabic mreža, steklene mreže…), zna postaviti nosilec za omet po navodilih iz prospekta

 •    

 • podlaga za omet;

 • zna pripraviti podlago za ometavanje ravne stenske površine;

 •    

 • cementni obrizg;

 • zna pripraviti in izdelati obrizg;

 •    

 • vodilne točke in pasovi;

 • spozna pomen in izdelavo vodilnih točk in pasov, zna izdelati vodilne točke in pasove  za stenske in stropne omete;

 •    

 • grobi omet: stenski (ravni zaključki, špalete), stropni;

 • zna izdelati grobi omet med vodilnimi pasovi, zna uporabiti zidarsko žlico in zajemalko ter poravnalno letev in gladilko pri izdelavi stenskih in stropnih grobih ometov;

 •    

 • fini ometi: stenski (ravni zaključki, špalete), stropni;

 • zna pripraviti in izdelati fini omet z uporabo zajemalke in gladilke, zna izdelati gladko in zaribano površino ometa;

 •    

  BETONIRANJE

   

   

   

 • sestava in količine;

 • mešanje;

 • transport;

 • vgrajevanje;

 • nega;

 • razopaževanje.

 • pozna sestavo in mešalna razmerja za pripravo betonov, izračuna potrebne količine za enostavne konstrukcije, zna ročno in strojno mešati beton, ročno transportirati beton tako,  da ne pride do posedanja,

 • ročno in strojno vgraditit beton tako, da ne pride do posedanja; spozna in uporabi načine zaščite vgrajenega betona (pred visokimi in nizkimi temperaturami, pred vibracijami) in zna pravočasno in brez poškodb razopažiti betonsko ali armiranobetonsko konstrukcijo;

 • Razvija občutek odgovornosti do statično varne konstrukcije.

   

  TLAKI

   

   

 • betonski: ravni, z zaribano površino, z zagrajeno površino, z večstranskim naklonom, s cementnim estrihom, iz betonskih tlakovcev in galanterije;

 • opečni;

 • spozna uporabo materialov in delovni postopek izdelave tlakov; izdela tlake po delovnih risbi ali po navodilih iz prospekta;

 • Razvija občutek za natančno in estetsko kvalitetno delo; spozna pomen varne komunikacijske površine.

   

  KANALIZACIJA

   

   

   

 • polaganje in stičenje cevi, izdelava jaškov in priključkov, obdelava notranjih površin;

 • spozna delovni postopek, upošteva navodila in delovno risbo pri polaganju cevi, izdelavi jaška in obdelavi notranjih površin;

 • Razvija ekološko zavest.

   

 • polagalsko in drugo gradbeno orodje in pripomočki: uporaba, čiščenje in shranjevanje;

 • spozna vrste in uporabo; uporabi orodje in pripomočke, očisti, shrani;

 •    

 • pripomočki za merjenje in njihova uporaba: merjenje razdalj, pravokotnosti, vodoravnosti, navpičnosti, prenos višinskih točk;

 • spozna pomen in uporabo pripomočkov; uporabi: zidarski meter, kotnik, libelo, grezilo, cevno libelo;

 •    

 • ureditev, zavarovanje poti, prenosi in prevozi;

 • spozna namen ter uporabo električnih in požarnih varnostnih naprav in predpisov, upošteva zaščitne mere in sredstva;

 • Razvija občutek odgovornosti do osebne varnosti in varnosti delovnega okolja.

   

  POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOG

 • spozna ter uporabi materiale in orodje za keramične obloge, izdeluje keramične obloge po delovnih skicah, navodilih proizvajalcev in predpisih; organizira delovno mesto za varno in smotrno opravljanje dela;

 • Razvija odgovornost do natančnega in gospodarnega dela; pridobiva poklicno identifikacijo; razvija občutek za estetsko vrednost keramičnih oblog; razvija ekološko zavest.

  Praktični pouk v celoti poteka v skupinah, upošteva navodila za varno delo; delo izvajajo učenci po navodilih in delovnih risbah ali skicah ob uporabi prospektov, ogledi gradbišč in drugih delavnic.

  Materiali za oblaganje: keramične ploščice, malte, lepila; količine.

 • pozna uporabo, ročni transport in skladiščenje; pripravi malte in lepila; izračuna količine za enostavne primere;

 •    

  Tehnološki postopek: ročno rezanje in brušenje; strojno rezanje in ročno brušenje; ročno rezanje in izdelava lukenj; izdelava lukenj z vrtalnim strojem; uporaba kladivčka in klešč; klasične stenske in talne obloge.

 • spozna tehnološki postopek za klasično oblogo: priprava materiala, izdelava podlage in vodilnih točk, prenos navpičnosti na podlago, izdelava vodilne črte in zalivanje; izdela klasično stensko in talno oblogo po navodilih in delovni skici ali po navodilih iz prospekta; očisti površino, povspravi orodje in pripomočke;

 • Razvija občutek za natančno in estetsko kvalitetno delo.

   

  Izdelava stenskih keramičnih oblog:

 • ravne stene: klasično, izdelava vodilnih točk navpičnosti;

 • stene z višinskim odmikom;

 • stene z višinskim odmikom in odprtinami za vrata;

 • stene z vmesnimi odprtinami;

 • vogali, ravne in špaletne okončave sten;

 • nizka stena.

 • spozna in upošteva tehnološki postopek: priprava podlage, določanje višinskih kot, zastavitev prve vrstice, zalivanje in ravnanje, lepljenje, stičenje in čiščenje obloge; izdela oblogo s cementno malto in lepilom; upošteva pravokotnost, vodoravnost, navpičnost in usklajevanje stikov;

 • Razvija občutek za natančnost in estetsko kvalitetno delo.

   

  Izdelava oblog stebrov:

 • klasično in na lepilo: pravokotni steber, okrogli, mnogokotni, sestavljeni.

 • spozna in upošteva kontroliranje linije navpičnosti stebra, izdelavo vodilnih točk in prenos navpičnice na podlago; uravnava stike v isti vizirni višini; upošteva navodila iz načrta ali prospekta;

 •    

  Balkonska obloga:

 • obloga brez napušča;

 • obloba z napuščem.

 • polaga po navodilih in delovni risbi, upošteva tehnološki postopek;

 •    

  Obloga stopnic:

 • izračun stopnic in zarisovanje na steno; oblaganje.

 • spozna postopek; izdela po navodilih;

 •    

  Izdelava talnih oblog:

 • ravna na betonski podlagi,

 • ravna, klasično,

 • z enostranskim naklonom,

 • z večstranskim naklonom,

 • v naklonu s postavitvijo sifona,

 • polaganje na lepilo,

 • stičenje s cementnim mlekom,

 • polaganje teraco ploščic na betonsko podlago, stičenje.

 • spozna tehnološki postopek: izravnava površine, določitev pravokotnice, uravnavanje medsebojnih stikov, stičenje, čiščenje površine; izdela talno oblogo po delovni skici in navodilih proizvajalca;

 •    

  Izdelava mozaika:

 • stenski: ravni, zaobljeni,

 • talni,

 • mozaik na stebru.

 • spozna tehnološki postopek nanašanja zarisanega vzorca na enakomerno podlago (ravna, zaobljena); ogleda si primere in izdela enostavni mozaik po navodilih;

 •  

  Ogledi mozaikov na terenu.

  Zidne obloge iz različnih materialov.

 • spozna uporabo materialov za oblaganje (opeka NF, siporeks, mavčne plošče, toplotne in zvočne izolacije); izdela obloge po delovni skici in navodilih proizvajalcev;

 • Razvija občutek za natančno in kvalitetno delo; spozna pomen spoštovanja navodil proizvajalcev.

   

  VARSTVO PRI DELU

 • ob vsaki nalogi spozna, upošteva in zna razložiti varnostne ukrepe.

 • Zaveda se nujnosti varnega dela.

  Predpisi, prospekti, zaščitna sredstva.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • delavniške dnevnike,

 • izdelke oziroma storitve z zagovorom.

  Delavniški dnevnik: za vsak izdelek izpolni delavniški dnevnik z grafičnim izdelkom in opisom tehnološkega postopka ter varstvenih ukrepov

  Izdelek z zagovorom - dijak zagovarja izdelek tako, da za vsak izdelek razloži tehnološki postopek izdelave, varstvene ukrepe pri delu ter  pokaže znanje iz predmetov tehnologije in materiali v zvezi z izdelkom

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zidanje,

 • ometavanje,

 • oblaganje in polaganje,

 • tlaki,

 • betoniranje,

 • tehnologija

 • elementi zgradb,

 • načini uporaba materialov glede na tehnološke lastnosti,

 • zidanje,

 • ometavanje,

 • oblaganje,

 • tlaki,

 • betoniranje.

 • materiali

 • uporaba materialov pri zidanju, ometavanju, betoniranju, tlakovanju in polaganju oblog glede na tehnične lastnosti materialov.