NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRADBINEC

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

140

2.

140

 

140

3.

171

 

171

skupaj

381

70

451


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak zna:

 • narisati v merilu in kotirati enostavne detajle konstrukcij iz področja poklica,

 • prebrati izvedbene načrte iz področja svojega poklica,

 • ob skici, načrtu, prospektu razložiti funkcijo in izvedbo nosilnih in nenosilnih elementov zgradb; povezati s svojim poklicem,

 • skicirati in razložiti vrste obremenitev, napetostna stanja in možne deformacije,

 • ločiti vrste in načine gradenj in konstrukcijske sisteme,

 • uporabiti tehnično dokumentacijo iz področja svojega poklica,

 • razložiti pomen in načine varstva pri delu,

 • narisati in opisati tehnološki postopek izvedbe:

 • zidanih nosilnih in nenosilnih zidov iz opeke NF, opečnih in betonskih modularnih blokov; porolita, heraklita, mavčnih in siporeks plošč; iz steklenih zidakov; iz kamna, kamna in opeke, kamna in betona, ...

 • zidanih polkrožnih, segmentnih in ravnih lokov; okrasnih vencev,

 • ometov: zunanjih in notranjih; grobih in finih; stenskih in stropnih,

 • betonskih in armiranobetonskih konstrukcij (enostavni opaži in armatura; postopek betoniranja),

 • tlakov,

 • oblog,

 • izolacij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak:

  Dijak:

   

  OSNOVE TEHNIČNEGA RISANJA

   

   

   

 • risalni pribor, črte, tehnična pisava;

 • osnovne konstrukcije geometrijskih likov in teles;

 • vzporedna projekcija;

 • standardizacija tehničnega risanja: merila, kotiranje, simboli, vrste gradbenih načrtov.

 • pridobi osnovna znanja o tehnični risbi in pisavi; spozna uporabo načrta, riše primere iz področja svojega poklica v določenem merilu, kotira,

 • Razvija občutek za potrebo po uporabi načrtov v gradbeništvu;

  Vaje v skupinah za 50 % pouka tehnologije.

  gradbeništvo kot gospodarska panoga

   

   

   

 • gradbeništvo kot gospodarska panoga, gradbene organizacije in poklici.

 • spozna pomen in organiziranost gradbeništva ter naloge organizacij in posameznikov, ki se z njim ukvarjajo; poveže s svojim poklicem.

 • Oblikuje odnos do pomena svojega poklica znotraj gradbeništva.

   

  Vrste gradbenih dejavnosti:

 • visoke, nizke in vodne gradnje,

 •      

  Zakoličevanje in profiliranje:

 • prenašanje mer iz načrta na teren,

 • zakoličevanje objektov, gradbeni profili.

 •      

  Zemeljska dela:

 • vrste zemljin, vrste gradbenih jam,

 • načini izvajanja zemeljskih del, orodje, stroji, varstvo pri delu.

 •      

  Vrste gradenj:

 • nova, adaptacija, rekonstrukcija.

 •      

  Načini gradenj:

 • monolitni, montažni, polmontažni.

 •      

  ELEMENTI ZGRADB

   

   

   

   

 • spozna pomen elementa za celoto zgradbe, poveže lastnosti materiala s uporabo za konstrukcijske elemente, spozna osnovne načine izdelave, poveže s svojim poklicem.

 • Pridobiva poklicno identifikacijo, spoznava povezavo med različnimi gradbenimi poklici.

   

 • nosilni elementi zgradb.

 • spozna funkcijo nosilnih elementov in vrste po legi in materialih.

 •    

 • nenosilni elementi zgradb.

 • spozna vrste po funkciji, legi in materialih.

 •    

  Primeri elementov zgradb:

 • temelji,

 • zidovi in stebri,

 • preklade,

 • nosilci,

 • loki, oboki, kupole,

 • stropi,

 • zidne vezi,

 • strehe,

 • stopnice,

 • tlaki,

 • dimniki in ventilacije,

 • izolacije,

 • obloge.

 • za vsaki primer konstrukcijskega elementa spozna povezavo s svojim poklicem in dela, ki jih bo opravljal.

 •  

   

  Konstrukcijski sistemi:

 • masivni, skeletni, mešani.

 • spozna iz katerih osnovnih elementov so sistemi sestavljeni.

 •  

   

  Obremenitve konstrukcij:

 • lastna obtežba, koristna in dinamična obtežba objekta,

 • osnovna napetostna stanja: tlak, nateg, upogib, uklon,

 • deformacije gradbenih materialov in konstrukcij: elastične, plastične.

 • ob skicah in modelih spozna pomen osnovnih pojmov v zvezi z obremenitvami konstrukcij.

 •    

  ZIDANJE

   

   

   

  Materiali za zidanje.

  Zidarsko orodje in pripomočki.

  Delovno mesto, varstvo pri delu.

  Varstvo okolja.

  Zidanje z opeko NF:

 • faze dela: označevanje, pravila,

 • kontroliranje,

 • opečne zveze: smerna, dimniška,

 • vezna, polkrižna, ....

 • zasnove zidov,

 • pravila zidanja:

 • ravna okončava, špaletna okončava,

 • pravokotni odcep, vogal in križanje,

 • ojačitve in oslabitve zidov; zidanje,

 • stebrov in slopov; zidanje dimnikov.

 • spozna materiale za zidanje, njihovo pripravo in uporabo (opeka NF, opečni in betonski modularni bloki, plošče za predelne stene, kamen, ... malte za zidanje: apnena, cementna, podaljšana), zidarsko orodje in pripomočke, osebna zaščitna sredstva, pravila zidanja z opeko NF, modularnimi bloki, kamnom in drugimi materiali za zidanje,

 • spozna zidarsko orodje, njegovo uporabo in vzdrževanje; izračuna količine enostavne primere; spozna pomen ekoloških tehnoloških postopkov;

 • spozna opeko NF, kose opeke NF in njihovo uporabo, spozna pravila zidanja za različne primere opečnih zvez in zasnove zidov za debeline zidu 6,5; 12; 25 in 38 cm; skicira 1 in 2 sklad zidu in lice zidu za opečno zvezo, rešuje različne naloge tako da jih skicira in izdeluje iz modelčkov opek.

 • Spozna zgodovinski razvoj zidanih konstrukcij in zidarskega poklica.

  Razume pomen ohranjanja tradicije, pridobi občutek za vrednote stavbne dediščine in njeno ohranjanje.

  Razvija občutek odgovornosti do spoštovanja pravil poteka delovnega procesa, do gospodarnosti pri izbiri in uporabi materialov.

  Razvija ekološko zavest; pridobi poklicno identifikacijo.

  Programi, modeli opek, prospekti
  obisk gradbišča, ogledi na terenu
  vaje v skupinah

  Zidanje z modularnimi bloki:

 • pravila zidanja,

 • uporaba potresnih zidakov,

 • spozna modularne bloke iz različnih materialov in pravila zidanja; rešuje naloge zasnov zidov tako da jih skicira ali uporabi modele, primerja z zidanjem z opeko NF,

 •    

  Zidanje predelnih sten

 • razlikuje nosilne od nenosilnih predelnih sten po funkciji, legi in materialu; rešuje naloge tako da skicira in ob skici razlaga izdelavo predelnih sten iz različnih materialov, razlaga uporabo prospektov proizvajalcev materialov za predelne stene,

 •    

  Zidanje zidov iz naravnega kamna

 • vrste kamna za zidanje: grobo lomljen , ploščato lomljen, dodelan,

 • pravila zidanja.

 • razlikuje vrste kamna po obdelavi in pravila zidanja z njimi: ob skici razlaga posamezne primere,

 •    

  Zidanje mešanih zidov:

 • opeka in kamen, opeka in beton,

 • kamen in beton, opeka, kamen in beton,

 • vodoravno mešani zidovi,

 • navpično mešani zidovi.

 • spozna in uporabi pravila za izdelavo mešanih zidov iz različnih materialov; razloži ob skici.

 •    

  Zidanje lokov:

 • elementi loka,

 • vrste: polkrožni, segmentni, ravni lok,

 • materiali: opeka, kamen.

 • spozna funkcijo loka in njegovih delov, loči vrste lokov po obliki in materialu; razlaga ob skici.

 •    

  Obnova in rušenje zidanih konstrukcij:

 • pravila obnove,

 • pravila rušenja.

 • spozna in zna pojasnit pravila za obnavljanje in rušenje zidanih konstrukcij iz različnih materialov.

 •    

  OMETI

   

     

  Vrste ometov.

  Priprava površine, nosilci ometov.

  Postopek ometavanja.

 • stene,

 • stropovi,

 • notranji ometi,

 • zunanji ometi,

 • ročno ometavanje,

 • strojno ometavanje.

  Industrijski ometi.

  Vremenski pogoji za ometavanje.

  Napake ometanih površin.

  Obnova ometanih površin.

 • spozna sestavo malt za omete, loči malte po vezivu, mešalnem razmerju in uporabi ( apnene, cementne, podaljšane, grobe, fine, ...) zna pojasniti tehnološki postopek izdelave ometa;

 • pripravo malte, izdelavo obrizga, vodilnih točk in pasov; izdelavo grobih in finih stropnih in stenskih ometov; skicira detajle izdelave vogalov in robov opiše izdelavo ometov pod različnimi vremenskimi pogoji in ukrepi,razloži napake ometanih površin in opredeli vzroke;

 • razume naloge in vrste nosilcev ometov in razloži njihovo uporabo; pojasni uporabo prospektov in pomen upoštevanja navodil proizvajalcev ometov.

 •    

  ZAZIDAVA ODPRTIN IN INŠTALACIJ

   

     

  VZIDAVE OKEN IN VRAT

   

     

  Načini vzidav:

 • mokra vzidava,

 • polmokra vzidava,

 • suha vzidava,

 • obnovitvena okna in vrata.

 • spozna vrste vzidav in načine izvedbe, loči zidarsko od mizarske mere.

 • Razvija občutek za povezavo gradbenih in zaključnih poklicev.

   

  Zidarska mera, mizarska mera, modul, modularna mera.

  Način odpiranja oken in vrat.

       

  IZOLACIJE

   

   

   

  Hidroizolacija, toplotna, zvočna izolacija:

 • funkcija,

 • materiali,

 • položaj v objektu,

 • izvedba.

 • spozna in loči vrste izolacij, njihovo,

 • funkcijo in položaj v objektu,

 • postopek izvedbe in materiale.

 • Spozna ekološki, energetski ter gospodarski pomen izolacij.

   

  OBLOGE

   

   

   

 • stenske,

 • stropne,

 • talne.

 • spozna funkcijo, lego in materiale za obloge ( les, keramika, kamen, ..),

 • razume principe polaganja,

 • razloži ob skici in prospektu.

 •    

  BETONSKE IN ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

   

   

   

 • beton,

 • armatura,

 • opaži: klasični, sodobni,

 • zaščitna plast betona,

 • primeri betonskih in armiranobetonskih konstrukcij:

 • temelji,

 • zidovi,

 • stebri,

 • nosilci,

 • preklade,

 • stropi,

 • zidne vezi,

 • venci, profili,

 • stopnice,

 • loki, oboki in kupole,

 • vzdrževanje, obnova, rušenje.

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto betona (sestava, mešanje, transport, vgrajevanje, zaščita in razopaževanje betonskih konstrukcij),

 • spozna in loči armaturo po obliki (palice mreže) in funkciji (glavna, pomožna),

 • spozna opaže za enostavne konstrukcijske elemente, pojasni njihovo uporabo ob skici ali prospektu,

 • pozna pomen zaščitne plasti betona v armirano betonskih konstrukcijah, skicira, pojasni,

 • ob skici ali modelu enostavne konstrukcije pozna in loči možne deformacije, položaj armature in postopek betoniranja; skicira in razlaga ročno in strojno pripravo in vgrajevanje betona, prekinitev in nadaljevanje betoniranja, nego svežega betona in razopaževanje,

 • spozna razloge in načine vzdrževanja, obnove in rušenja betonskih in armiranobetonskih konstrukcij.

 • Spozna povezavo med poklici zidar, tesar, železokrivec in medsebojno odgovornost glede kvalitete dela in rokov.

  Spozna povezavo med poklici zidar, tesar, železokrivec.

  Armaturni in drugi načrti, prospekti, skice.

  Ogledi na gradbišču.

  Vaje v skupinah.

  Modeli, vzorci.

  TLAKI

   

   

   

 • betonski,

 • opečni,

 • kamniti iz industrijskih tlakovcev.

 • spozna materiale in načine izvedbe tlakov iz teh materialov; ob skici ali prospektu razlaga izdelavo betonskih tlakov – ravnih in z naklonom; razlaga uporabo prospektov proizvajalcev industrijskih tlakovcev.

 •    

  KANALIZACIJA

   

   

   

 • javna, hišna kanalizacija, drenaža:

 • funkcija,

 • elementi,

 • izdelava.

 • spozna funkcijo, tipe in elemente javne in hišne kanalizacije; ob skici razlaga tehnološki postopek izdelave revizijskih jaškov, peskolovov, greznic in drugih elementov kanalizacije; razlaga izdelavo betonske podlage in naklonov za polaganje kanalizacijskih cevi.

 • Razvija ekološko zavest.

  Načrti, prospekti.

  Ogled terena.

  POLAGANJE KERAMIČNIH OBLOG

   

   

   

 • materiali: stenske in talne ploščice, malte, lepila, barvne kombinacije;

 • orodje in pripomočki: klešče, rezilo za steklo, kladivo, vrtalo, zasekač, zidarka žlica, lopatica, goba;

 • delovno mesto, varstvo pri delu;

 • varstvo okolja.

 • spozna materiale, orodje, pripomočke, delovni postopek in varstvo pri delu pri polaganju keramičnih oblog; izračuna količine za enostavne primere; spozna pomen ekoloških tehnoloških postopkov.

 • Razvija občutek za estetsko in gospodarno delo; pridobi poklicno identifikacijo.

  Razvija sposobnost izbire in uporabe materialov; spoznava pomen likovnih vrednosti.

  Razvija občutek za vrednost stavbne dediščine; razvija ekološko zavest.

  Modeli, vzorci, revije, prospekti, teren, gradbišče, gradbeni center, videokasete.

  Programi – grafični izdelki. Vaje v skupinah.

  Obdelava ploščic:

 • rezanje

 • luknjanje

 • brušenje

 • spozna uporabo orodja za določeno obdelavo ploščic; spozna potek dela, skicira in razlaga.

 •    

  Pripravljalna dela:

 • preverjanje sten,

 • izmera prostora,

 • priprava materialov.

 • natančno opazuje prostor; izračuna netto in brutto površino prostorov.

 •    

  Polaganje ploščic v malto:

 • potek dela,

 • načini polaganja (kvadratni, pravokotni, ..),

 • ploščice na steni,

 • ploščice na tleh,

 • stik stenskih in talnih oblog,

 • načini obdelave vogalov.

 • spozna postopek priprave podlage, priprave potrebnega materiala in polaganja keramičnih ploščic; ob skici ali modelu razloži postopek.

 •    

  Lepljenje ploščic:

 • potek dela,

 • načini polaganja (kvadratni, pravokotni, ..),

 • ploščice na steni,

 • ploščice na tleh,

 • stik stenskih in talnih oblog,

 • načini obdelave vogalov,

 • spozna in ob skici ali prospektu razloži tehnološki postopek lepljenja stenskih in talnih keramičnih oblog; pojasni pomen upoštevanja navodilih proizvajalca.

 •    

  Kopalnica:

 • potek del,

 • hidroizolacija tal,

 • smer padca,

 • ploščice na tleh,

 • ploščice na steni,

 • obloga kopalne kadi.

 • spozna pomen in izvedbo naklona na tleh, sestavo tal v kopalnici in postopek polaganja keramičnih ploščic; zna pojasniti ob skici, modelu ali prospektu.

 •  

  Izdelava makete, programa, obisk Gradbenega centra, prospekti, načrti.

  Zunanji tlaki:

 • vrste in lastnosti,

 • materiali,

 • izvedba.

 • spozna materiale, njihove lastnosti in uporabo; pomen in izračun naklona; pomen in določitev vodilnih točk in pasov, postopek izvedbe; ob načrtu, skici ali prospektu pojasni tehnološki postopek.

 • Oblikuje zavest o pomenu varne komunikacijske površine.

  Ogled gradbišča, program, gradbeni center, teren, načrti.

  Nakloni:

 • višinske točke,

 • absolutne višinske kote,

 • relativne višinske kote,

 • vodilne točke,

 • vodilni pasovi.

 • spozna postopek izračuna naklona tal, postopek določitve relativne in absolutne višinske kote; računa naklon in določi višinske kote.

 •  

  Vaje – riše.

  Ogled različnih zunanjih tlakov.

  Notranji tlaki v posebnih prostorih:

 • kotlovnice,

 • laboratoriji,

 • bolnišnice,

 • domovi za stare,

 • šole,

 • kislinoodporne obloge,

 • obloge rekreacijskih in tekmovalnih bazenov.

 • razlikuje posebnosti določenih prostorov glede na namen, uporabo in opremo; spozna tehnološki postopek oblaganja teh prostorov; pojasni ob skici, načrtu ali prospektu.

 •  

  Ogled različnih prostorov, načrti, prospekti, revije.

  Obloga stopnic:

 • nastopna ploskev,

 • čelo stopnice,

 • obrobe,

 • zunanje in notranje stopnice.

 • spozna pomen in postopek izračuna velikosti obloge za nastopno ploskev, čelo stopnice in obrobe; spozna postopek polaganja oblog za stopnice različnega položaja v in zunaj objekta; izračuna elemente obloge, skicira in pojasni.

 •  

  Vaje, risanje, izračun.

  Fasadne obloge s keramiko:

 • materiali,

 • postopek in potek dela.

 • spozna zgodovinski razvoj oblaganja fasad s poudarkom na secesiji v Sloveniji; spozna materiale, postopek izračuna potrebnih količin materiala in izbiro materialov glede na lastnosti in tradicijo; spozna in razlikuje vse faze dela: priprava podlage, postopek oblaganja; pojasni ob skici, fotografiji ali načrtu.

 •  

  Ogled določenih fasad v mestu, prospekti, revije, knjige zgodovine arhitekture in umetnosti, izdelava programa ali modela.

  Mozaik:

 • talni,

 • stenski.

 • spozna zgodovinski razvoj keramičnih mozaikov, postopek zarisovanja na papir in prenosa na površino za izdelavo mozaika; razloži ob fotografiji ali skici.

 • Razvija občutek za zelo natančno delo in visoke estetske vrednosti.

   

  DELA IZ PODROČJA DRUGIH POLICEV

 • spozna enostavna dela iz področja sorodnih poklicev, ki so v funkciji poklica; pojasni povezavo s svojim poklicem.

 • Zaveda se potrebe po skupinskem delu in povezave gradbenih poklicev.

  Obiski delavnic drugih poklicev.

  tesarka dela:

 • lesna zveze – enostavni opaži in odri;

  tehnična dokumentacija – funkcija in vrste projektov, gradbeni dnevnik;

 • spozna enostavne lesne zveze, izdelavo enostavnih opažev in odrov, poveže s potrebami svojega poklica,

 • spozna različne vrste projektov, poišče podatke za izvedbo del iz področja svojega poklica.

 • Razvija ekološko zavest (zmanjšana poraba energetskih virov, manjša onesnaženost okolja).

  Spozna potrebo po dokumentiranju dela.

  Teren, gradbišče, gradbeni center.

  Prospekti, vzorci.

  Primeri tehnične dokumentacije.

  OSNOVE VARSTVA PRI DELU

   

   

   

 • zemeljska dela,

 • delo na višinah,

 • odri,

 • ročno in mehansko orodje,

 • osebna zaščitna sredstva,

 • električne naprave,

 • požarno varstvo.

 • pozna nujnost varovanja pri delu na gradbišču in v delavnici,

 • razloči osebna zaščitna sredstva,

 • upošteva pomembnost zavarovanja okolja.

 • Razvija čut odgovornosti.

  Zaveda se pomembnosti zavarovanja pri delu.

  Razvija zavest pomembnosti varstva pri delu za sebe in do delovnega okolja.

  Ogled gradbišč, predpisi, prospekti


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (pri vajah, kjer dijaki izdelajo izdelek ( program, plakat, model ali maketo)),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • elementi zgradb,

 • oblaganje in polaganje oblog,

 • tlaki,

 • zidanje,

 • ometi,

 • betoniranje.

 • praktični pouk

 • poznavanje tehnoloških postopkov polaganja in oblaganja z oblogami,zidanja, ometavanja, betoniranja in tlakovanja.

 • elementi zgradb,

 • oblaganje in polaganje oblog,

 • tlaki,

 • zidanje,

 • ometi,

 • betoniranje.

 • materiali

 • uporaba materialov pri oblaganju in polaganju keramičnih oblog, zidanju, ometavanju, betoniranju in tlakovanju glede na tehnične lastnosti materialov.