A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GRADBINEC nižje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: gradbinec/gradbinka

Trajanje izobraževanja: dve leti in pol

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si utrdijo oziroma dopolnijo znanje iz osnovnošolskih splošnoizobraževalnih predmetov, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • si pridobijo sposobnosti za splošno razumevanje gradbeništva in gradbenih poklicev,
 • si pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
 • spoznajo in razumejo svoje poklicno področje,
 • si pridobijo praktično uporabno znanje in se znajo pri tem opirati na teoretična spoznanja,
 • si razvijejo sposobnosti za samostojna opravila in delovne postopke,
 • si razvijajo ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tehnologija

  ustno, vaje

  Materiali

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita:

  Teoretični del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine.

  Praktični del:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.