NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: POMOČNIK KONFEKCIONARJA

IZPITNI KATALOG

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • poznavanje uporabnih lastnosti materialov,

 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,

 • poznavanje osnovne tehnične dokumentacije,

 • uporabo ustreznih kontrolnih postopkov,

 • uporabo predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. UVOD

  Znanja, ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve skupini: posamezni elementi oziroma izdelek. Izpitna enota izdelek/storitev z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti.

  Izbor izdelkov ali storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Vsi izdelki/storitve navedeni v tem katalogu so opisani informativno. Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja s/z:

 • individualnim izpitnim delom, oziroma enotnim izpitnim delom ter dveh delovnih preizkusov,

 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  Seznam izdelkov/storitev primernih za praktični del zaključnega izpita.

  IZDELEK

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Razpor pri krilu

  Vajenica, kandidat izdela navaden ali prekriti razpor.

  Uporabljena je bombažna tkanina. Dolžina se izdela ročno.

  Gube

  Vajenica, kandidat izdela enostransko ali votlo gubo.

  Uporabljena je bombažna tkanina Dolžina vajenice je izdelana ročno. Gube morajo biti  okrasno pošite.

  Všivanje zadrge v krilo

  Vajenica, kandidat všije zadrgo na prekriti ali navaden način

  Uporabljena je bombažna tkanina. Kandidat na vajo našije še pas.

  Prišivanje pasa na krilo

  Vajenica, na kateri kandidat prišije pas, zatrdi pasne prepone in pas okrasno pošije.

  Uporabi se vajenica za izdelavo zadnjega dela krila. Kandidat mora predhodno izdelati pasne prepone iz podloge in jih zatrditi na krilo. Pas mora imeti izdelan podaljšek in mora biti okrasno pošit - 1mm.

  Izdelava rokava - razpor in zapestnik

  Kandidat izdela navaden rokavni razpor, navaden zapestnik in ga prišije na dolžino rokava.

  Vajenica je izkrojena iz bombažne tkanine primerne za bluze in srajce.

  Izdelava ovratnika in prišivanje ovratnika na vratni izrez

  Vajenica je sestavljena iz prednjega in zadnjega dela bluze ter iz ovratnika. Kandidat izdela srajčni ovratnik in ga prišije na vratni izrez.

  Vajenica je izkrojena iz bombažne tkanine primerne za bluze in srajce.

  Izdelava žepov

  Na vajenici izdelamo žepe - ob strani.

  Vajenica je pripravljena iz bombažne tkanine, za žepne vrečke mora biti uporabljena žepovina. Žepa morata biti izdelana v paru in okrasno pošita..

  Všivanje zadrge s podrazporom

  Vajenica za všivanje zadrge - prednji del hlač 2x, podrazpor 1x.

  Kandidat všije zadrgo in jo okrasno pošije s pomočjo šablone.

  Krojenje in šivanje nepodloženega krila

  Velikost krila je 38. Kandidat po podanem kroju izkroji krilo in ga samostojno sešije.Izbrati mora primerno osnovno tkanino in medvlogo za pas.

  Krilo je izdelano iz  volnene tkanine. Krilo mora vsebovati všitke, navadno všito zadrgo, navaden razpor, obesne vrvice, pas s podaljškom. Dolžina krila je izdelana ročno s skritim šivom. Izdelek mora biti uporaben.

  Krojenje in šivanje podloženega krila

  Velikost krila je 38. Kandidat po podanem kroju izkroji osnovno tkanino in podlogo krila in ga samostojno sešije.Izbrati mora primerno osnovno tkanino,  lepljivo medvlogo za pas in podlogo.

  Krilo je izdelano iz  volnene tkanine. Krilo mora vsebovati všitke, prekrito všito zadrgo, prekriti razpor, obesne vrvice, pas s podaljškom in všito podlogo. Dolžina krila je izdelana ročno s skritim šivom. Izdelek mora biti uporaben.

  Krojenje in šivanje ženske bluze

  Velikost bluze si izbere kandidat glede na svojo številko. Po podanem kroju izkroji bluzo in lepljivo medvlogo. Izbrati mora primerno osnovno tkanino in lepljivo medvlogo.

  Bluza mora vsebovati navaden srajčni ovratnik, navaden razpor na rokavu in navaden zapestnik. Izdelek mora biti uporabno izdelan.

  Krojenje in šivanje ženskih hlač

  Velikost si kandidat izbere glede na svojo konfekcijsko številko. Po podanem kroju izkroji osnovno tkanino, žepovino in lepljivo medvlogo ter hlače sešije.

  Hlače morajo imeti žepe ob strani, všito zadrgo s podrazporom, gubice na prednjem delu.všitke na zadnjem delu in našit pas. Dolžina hlač je ročno izdelana.


  5. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 6 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  DELEŽ cca
  enota brez dokumentacije

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

   

  2. strokovnost (kakovost - izdelka)

  50 %

   

  3. tehnična dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

   

  4. ustni zagovor

  20 %

   

  SKUPAJ

  100 %

   


  6.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 80 % in

 • vseh delovnih preizkusov 20 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Pretvorba števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 92 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 91 do 81 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 80 do 67 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 66 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.


  Kandidat je ocenjen z oceno odlično.

  Izdelek/storitev je izdelan v predpisanem času, kandidat ga je izdelal brez pomoči nadzornika. Dosledno so bili upoštevani varnostni predpisi. Delovne postopke je izvajal pravilno in v ustreznem zaporedju. Mere izdelka so v mejah dopustnih toleranc. Izdelek je kvalitetno izdelan. Kandidat razume zastavljena vprašanja in naloge pri zagovoru izdelka. Odgovarja samostojno brez dodatnih vprašanj in razlag. Kompleksno obvlada učno snov, spretno povezuje vzroke in posledice. Pri odgovarjanju je natančen in sistematičen.

  Kandidat je ocenjen z nezadostno oceno.

  Izdelek/storitev ni izdelan v predpisanem času. Delovni postopki niso izvedeni pravilno in v neustreznem zaporedju. Pri delu ni samostojen in stalno potrebuje nadzornikovo pomoč za reševanje enostavnih tehničnih in tehnoloških problemov. Velika odstopanja od predpisanih mer. Izdelek je nekvalitetno izdelan.

  7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

 • priročniki, učbeniki.

  8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.