POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

HIGIENA Z GOSPODINJSTVOM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

42

14

56

skupaj

42

14

56

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki/dijakinje:

 • spoznajo pojme in definicijo higiene in njen pomen za zdravje,

 • se usposabljajo za organiziranje zdravega načina življenja in dela v vzgojno varstvenih zavodih, ter razvijajo odgovornost za zdravje in njegovo vrednost,

 • si oblikujejo in utrjujejo higienske navade za čistočo telesa, oblačil, obutve in drugih tekstilij,

 • se seznanijo z osnovami komunalne higiene,

 • spoznajo funkcionalne, estetske, racionalne in higienske zahteve za bivalno okolje,

 • opredelijo pojme: nečistoča, kontaminacija, metode čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije,

 • spoznajo, da so odgovorni za ohranjanje in utrjevanje lastnega zdravja, ter za varnost zaupanih jim otrok,

 • se usposobijo za pripravo didaktičnih sredstev za delo v vzgojno varstveni organizaciji, pridobijo znanja za razvijanje ročnih spretnosti pri predšolskem otroku,

 • se usposobijo za organiziranje dnevnega režima otrok v vrtcu,

 • se seznanijo z oblikami zdravstvenega varstva otrok,

 • si oblikujejo kulturo prehranjevanja kot osnovo za izvajanje pravilne prehrambene vzgoje,

 • pridobijo znanje iz higiene prehrane, s posebnim poudarkom na higieni kuhinje, živil in ravnanja s hrano,

 • spoznajo najpogostejše vzroke zastrupitev s hrano in se naučijo ukrepov za preprečevanje,

 • seznanijo se z pravilnim transportom hrane,

 • naučijo se osnov planiranja in sestavljanja jedilnikov za malčke in predšolske otroke,

 • spoznajo pravice in potrebe otroka,

 • se seznanijo z osnovami telesnega, duševnega in socialnega razvoja otrok,

 • se naučijo opazovati in negovati zdravega otroka,

 • se naučijo prepoznavati bolezenske znake pri otroku,

 • se usposobijo, da svoja stališča, veščine in znanje prenašajo na otroke v vzgojno varstvenem zavodu in njihovih staršev.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak/dijakinja

  Dijak/dijakinja

   

  Zdravje in zdravo življenje

 • pozna pojme, kot so: zdravje, bolezen, telesno, duševno, socialno in pozitivno zdravje;

 • opredeli vrednost zdravja in pozna zdrav stil življenja;

 • spozna naloge zdravstveno-vzgojnega dela v vzgojno varstvenem zavodu in odgovornost do zdravja posameznika in družbe;

 • seznani se z različnimi vidiki varnosti in osvoji znanje in veščine za varno ravnanje v različnih življenjskih situacijah in okoljih ter pri različnih dejavnostih;

 • pozna pomen rekreacije in dnevnih aktivnosti za zdravje;

 • Razvija zavest o pomenu zdravja, je odgovoren in dosleden.

  Privzgoji si občutek do lastnega zdravja in zdravja drugih.

   

  Higienska področja

  Osebna in komunalna higiena

 • seznani se z načeli in pomenom pravilne higiene telesa, ter uporabe sredstev za nego;

 • spozna pomen in naloge vzdrževanja telesne higiene in urejenosti otrok in zna prepoznati izražanje čustev in potreb otroka v predšolskem obdobju;

 • pozna osnove nege otroka;

 • pozna učinke higiene rok in pomen delovne obleke, obutve in tekstilij;

 • opredeli pojme: nečistoča, kontaminacija, čiščenje in dezinfekcija, ter pozna sanitarno higienske predpise in ukrepe;

 • pozna načela higiene delovnega in življenjskega okolja in zna poskrbeti za higieno bivalnih prostorov, sanitarij in opreme v vzgojno varstvenem zavodu;

 • nauči se pravilnega ravnanja z odpadki;

 • Razvija si čut in odgovorno vedenje za pravilno osebno higieno, higieno delovnega okolja in si oblikuje in osvaja sodobna stališča in veščine.

  Pozna pravilne načine in ukrepe preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.

   

  Osnove pravilne prehrane

 • spozna osnovna načela zdrave prehrane, seznani se z posledicami pomanjkanja hranljivih snovi;

 • zna izračunati energijsko in biološko vrednost obroka in sestaviti primeren celodnevni jedilnik za otroke;

 • pozna higienske načine ravnanja s hrano, sanitarno higienske predpise o pripravi, transportu, serviranju, skladiščenju, shranjevanju in konzerviranju hrane, ter se seznani z pravili za varno pripravo hrane;

 • na opisati posledice nepravilnega načina prehranjevanja;

 • pozna kulturo prehranjevanja, ter se nauči pravilne pomoči otrokom pri jedi;

 • pozna vzroke zastrupitev s hrano, načine preprečevanja in nudenje prve pomoči;

 • pozna načela dietne prehrane;

 • zna opisati pomen dojenja na zdravje otrok in se nauči pravilno servirati hrano otrokom;

 • Privzgoji si čut moralne odgovornosti, da z nudenjem zdrave in higiensko neoporečne hrane vplivamo na zdravje in prehranske navade otrok.

  Zaveda se, da z vzgojo zdravih prehranskih navad preprečujemo nastanek vrste obolenj v kasnejših življenjskih obdobjih.

   

  Bolezen. Začetna znamenja bolezni in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni

 • razmeji telesni, duševni in socialni razvoj otroka;

 • nauči se prepoznati najpogostejša znamenja, ki nas opozarjajo na bolezen in zna pravilno ukrepati ob pojavu posameznih bolezenskih znamenj;

 • pozna vzroke za nastanek nalezljivih bolezni, poti širjenja in možne načine preprečevanja širjenja le teh v vzgojno varstvenem zavodu;

 • pozna najpogostejše nalezljive bolezni v otroški dobi in možne načine za preprečevanje;

 • nauči se posebnosti nege bolnega otroka;

 • pozna pomen cepljenja in zna opisati kontraindikacije za cepljenje;

 • Privzgoji si čut za odgovorno in dosledno delo.

  Stori vse, da se nalezljive bolezni ne bodo širile zaradi pomanjkanja znanja in informiranja pomočnika vzgojitelja.

   

  Organizacija dela v vzgojno varstvenem zavodu z elementi dnevnega reda

 • pozna pravila jutranjega sprejema otrok v vzgojno varstvenem zavodu (triaža) in oddajo otrok staršem;

 • upošteva dnevni red hranjenja, higieno igre in igrač, higieno spanja in počitka, higieno bivanja otrok na prostem;

 • seznanijo se s posebnostmi pri vzgoji razvojno motenega otroka;

 • nauči se pravil komunikacije s starši in teamskega dela;

 • Privzgoji si odgovorno vedenje in je dosleden pri delu.

   

  Nega otrok v vzgojno varstvenem zavodu

 • nauči se nege dojenčka po fazah na lutki;

 • spozna načine previjanja otrok, pravilnega oblačenja in slačenja, ter pravilne higiene otroške postelje in ležalnikov;

 • pozna higiensko tehnične zahteve za prostore in igrišča v vzgojno varstvenem zavodu;

 • nauči se posebnosti pri negi dojenčka in malega otroka;

 • pozna zahteve zdravih oblačil in obutve;

 • razloži pomen mode na zdravje;

 • zna izdelati enostavne didaktične igrače iz različnih materialov;

 • nauči se izbrati igrače v skladu s kriteriji za izbiro primerne igrače;

 • nauči se osnovnih tehnik ročnih del;

 • Pri delu je odgovoren in dosleden.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Specifičnost predmeta higiena z gospodinjstvom je v njegovi interdisciplinarni povezanosti vsebin, ki omogočajo sintezo teoretičnih in praktičnih znanj.

  Vsebine predmeta se povezujejo z znanji predmetov: psihologija, sociologija, biologija z ekologijo, pedagogika, športna vzgoja, zdravstvena vzgoja in z drugimi estetsko vzgojnimi predmeti.