POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12 1998

1. IME PREDMETA

INSTRUMENT - KLAVIR

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

28

28

skupaj

 

28

28

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Delitev dijakov v skupine: Pouk instrumenta (klavir) poteka individualno 15 minut tedensko oziroma 12 ur letno na dijaka.


3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu:

 • razvijati zanimanje za instrument (klavir);

 • seznaniti z osnovami tehnike igranja na klavir;

 • ob igri na instrumentu uporabljati, širiti in poglabljati glasbena spoznanja. oblikovati glasbeni okus z izvajanjem vrednih del iz glasbene literature;

 • glasbena dela, ki jih izvajajo, doživljati in svoje doživljaje izraziti z ustrezno interpretacijo;

 • igrati otroške in narodne pesmi enoglasno in k njim ustvariti preproste spremljave ter jih izvajati ob petju;

 • igrati lažje skladbe za poslušanje;

 • razvijati zmožnost glasbenega ustvarjanja, zmožnost glasbenega improviziranja in zmožnost ustvarjanja zaključenih lastnih skladb, ki jih znajo tudi zapisati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Klavir

   

   

   

 • uvod v klavirsko igro

 • seznanjanje z instrumentom, sedenje pri klavirju, postavitev rok in prstov (1. letnik);

 •    

  Tehnične prvine

   

   

   

 • nevezana igra (non legato, staccato), vezana igra (legato)

 • odtegljaj

 • obvladati oba načina igranja;

 •    

 • vaje na petih tonih

 • igrati vaje na petih tonih legato, non legato, stacatto, skupaj z obema rokama v istem artikulacijskem načinu (2. letnik);

 • igrati vaje na petih tonih skupaj, vsaka roka igra drugačen artikulacijski način (3. letnik);

 •    

 • priprava za lestvice

 • durove lestvice

 • vaditi podlaganje palca;

 • lestvice igrati v eni oktavi posamezno, do štirih predznakov (1. letmik);

 • igrati durove lestvice skupaj v eni oktavi vporedno in proti postopno do štirih predznakov (2. letnik);

 • igrati durove lestvice v eni oktavi vzporedno in protipostopno v različnih artikulacijskih načinih (3. letnik);

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • molove lestvice

 • igrati molove lestvice v eni oktavi, posamezno (3. letnik);

 • igrati durove lestvice čez dve oktavi skupaj; molove lestvice čez eno oktavo skupaj (4. letnik);

 •    

 • kromatična lestvica

 • igrati kromatično lestvico čez eno oktavo posamezno (4. letnik);

 •    

 • priprava na akorde

 • igranje akordov

 • igrati tonični kvintakord v durovih lestvicah do štirih predznakov, posamezno, razloženo in sozvočno (1. letnik);

 • igrati durov kvintakord z obrati v eni oktavi razloženo in sozvočno, posamezno (2. letnik);

 • igrati durov kvintakord z obrati v eni oktavi skupaj, vzporedno, razloženo in sozvočno (3. letnik);

 • igrati durov kvintakord čez dve oktavi, razloženo in sozvočno, skupaj (4. letnik);

 •    

 • igranje kadenc

 • igrati vezavo glasvnih stopenj skupaj:
  T-S-T, T-D-T, T-S-D-T (3. letnik);

 • igrati kadence v duru, vezava glavnih in stranskih stopenj; in v molu, vezava glavnih stopenj (4. letnik);

 •    

 • vaje za pedal

 • igrati vaje za pedal (3. in 4. letnik);

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • oblikovanje tona, motiva in fraze

 • ugotoviti enodelno, dvodelno, tridelno pesemsko obliko

 •    

 • dinamična diferenciacija

 • izvajati mf, p, f (1. letnik);

 • izvajati p, mp, mf, f, crescendo in descescrendo (2. letnik);

 • upoštevati fraziranje, dinamiko in agogiko v skladu z notno sliko (3. in 4. letnik);

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • tempo

 • tempo uskladiti z naravo skladbe ali pesmi (1.,2.,3.,4. letnik);

 • pri tehničnih vajah tempo prilagoditi zmožnostim (1. letnik zmerno počasi), (2.,3.,4. letnik hitreje);

 •    

 • intepretacija

 • skladbo interpretirati glede na njeno notranjo vsebino in stilno obdobje

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu, enoglasno posamezno in enoglasno z menjavanjem rok, skupno v oktavah, vzporednih decimah in sekstah; izvedba pesmi je združena s petjem (1. letnik);

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in po notnem zapisu; k pesmim oblikovati in zapisati spremljavo v oktavi z ritmično in ritmično melodično variacijo v obeh rokah in le v levi roki; v decimi z ritmično in ritmično-melodično variacijo; v kombinaciji decimske in sekstne lege; izvedba pesmi je združena s petjem (2. letnik);

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljavo v doslednem in nedoslednem protipostopu ter v proti postopu z ritmično in ritmično-melodičano variacijo; z ležečim tonom in melodičnim ostinatom; izvedba pesmi je združena s petjem (3. letnik);

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in po notnem zapisu; oblikovati in zapisti spremljave; izbirati pesmi v duru, molu in pentatoniki; ugotoviti harmonsko osnovo in oblikovati spremljavo na tej osnovi z uporabo glavnih in stranskih stopnej v duru ter glavnih stopenj v molu; kombinacija različnih že znanih načinov med seboj; izvedba pesmi je združena s petjem (4. letnik);

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

  Ustvarjalnost

   

   

   

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 •    

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb (1., 2. letnik);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • glasbena pravljica

 • oblikovati več lastnih skladb za glasbeno pravljico; skladbe muzikalno, pianistično in oblikovno izčistiti pod vodstvom učitelja, jih zapisati in uporabiti v glasbeni pravljici na literarno predlogo; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri (3. letnik);

 • oblikovati glasbeno pravljico po literarni predlogi, ki jo dijak sam izbere; za glasbeni del dijak uporabi skladbe različnih avtorjev, instrumentirane pesmi in tudi lastne skladbe; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri (4.letnik);

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

  Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • igranje klavirja.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: zgodovina, likovna kultura z metodiko, pedagogika, psihologija, fizika, kemija, biologija, higiena z gospodinjstvom, športna vzgoja.

  Konkretno

  Ples z metodiko, slovenščina, likovna kultura z metodiko se z glasbo tesno prepletajo ob oblikovanju in izvajanju vsakoletnih prireditev za otroke, ki jih pripravijo in izvedejo dijaki pod vodstvom mentorjev.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvok, zvočno gradivo

 • enharmonični toni

 • ritem

 • osnove taktiranja

 • osnove dirigiranja

 • Fizika

  Biologija

  Športna vzgoja

  Ples z metodiko

  Zgodovina

 • akustika;

 • somatologija;

 • enakomerni gibi;

 • kontroliranje gibanja;

 • razvoj glasbe;

 • tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja)

 • tonalnost, atonalnost

 • durova in molova lestvica

 • pentatonika

 • kromatična lestvica

 • interval

 • akord

 • Fizika

 • akustika;

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje

 • Športna vzgoja

  Higiena z gospodinjstvom

 • dihanje;

 • slog v glasbi

 • glasba v srednjem veku:

 • renesansa

 • barok

 • klasicizem

 • romantika

 • glasba 20. stoletja

 • 30 ljudskih in umetnih pesmi

 • Zgodovina

  Likovna kultura z metodiko

  Glasba z metodiko

  Ples z metodiko

 • vsa tri področja so tesno povezana;

 • analiza pesmi: ritem, melodija, tonaliteta, besedilo, oblika

 • interpretacija pesmi

 • dirigiranje pesmi

 • Slovenščina (književnost)

  Informatika

 • ljudsko izročilo;

 • analiza leposlovnih oblik, računalniška obdelava zvočnih podatkov;

 • podajanje leposlovnih oblik;

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja

 • Književnost)

   

 • poustvarjalno petje;

 • motivacijske vsebine;

 • otroška pesem;

 • ustvarjalno petje;

 • poslušanje glasbe;

 • glasbene didaktične igre;

 • ugotavljanje značilnosti zvoka;

 • določanje smeri zvoka;

 • razlikovanje tempa;

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha;

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin;

 • lastni instrumenti;

 • množični instrumenti;

 • glasbena pravljica;

 • Pedagogika

  Slovenščina (književnost, otroška književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Otroška psihologija

  Pedagogika

  Ples z metodiko

  Športna vzgoja

  Psihologija

  Fizika

  Kemija

  Ekologija

  Biologija

 • poglavja iz obče pedagogike;

 • podajanje in interpretiranje

 • primerjava umetnostnih del namenjenih otrokom;

 • ustvarjalnost;

 • igra in didaktične igre, gibanje, koordinacija, značaj;

 • akustika;

 • gibanje;

 • različni materiali, ohranjanje narave;

 • glasbene vsebine za otroke do treh let;

 • Slovenščina (književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Ples z metodiko

  Pedagogika

  Psihologija

 • literarni teksti;

 • tehnike risanja;

 • gibanje;

 • reproduktivne proste ritmične vsebine

 • ustvarjalne ritmične vsebine

 • Slovenščina (književnost, leposlovni teksti)

 • zakonitosti razvoja predšolskega otroka, predšolska psihologija;

 • spremljava govorjenega besedila;

 • blokflavta;

 • Higiena z gospodinjstvom

 • higiena;