POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

INSTRUMENT - KITARA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

28

28

skupaj

 

28

28

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Delitev dijakov v skupine: pouk instrumenta - kitare poteka individualno 15 minut tedensko oziroma 12 ur letno na dijaka.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

 • razvijajo zanimanje za instrument – kitaro;

 • seznanijo se z osnovami tehnike igranja na kitaro;

 • ob igri na instrumentu uporabljajo, širijo in poglabljajo glasbena spoznanja. oblikujejo glasbeni okus z izvajanjem vrednih del iz glasbene literature;

 • glasbena dela, ki jih izvajajo, doživljajo in svoje doživljaje izražajo z ustrezno interpretacijo;

 • razvijajo glasbene zmožnosti prepuščanja in doživljanja glasbe, koncentracijo, slušno predstavo, ritmični in melodični čut in posluh;

 • razvijajo sposobnosti pomnenja, analize, sinteze, primerjanja, razlikovanja posploševanja, vrednotenja glasbenih del;

 • igrajo otroške in narodne pesmi enoglasno in k njim ustvarjajo preproste spremljave ter jih izvajajo ob petju;

 • igrajo lažje skladbe za poslušanje;

 • razvijajo zmožnost glasbenega ustvarjanja, zmožnost glasbenega improviziranja in zmožnost ustvarjanja zaključenih lastnih skladb, ki jih znajo tudi zapisati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uvod v igranje kitare in uglaševanje instrumenta Tehnične prvine

 • seznanjanje z instrumentom, sedenje in drža kitare, drža desne in leve roke;

 •    

 • udarna tehnika prstov desne roke

 • obvladati udarno tehniko prstov desne roke z naslonom in brez naslona;

 •    

 • enoglasje

 • večglasje

 • tehnika prstov leve roke

 • sinhronizacija delovanja desne in leve roke

 • igrati s posameznimi prsti, menjalno udarjanje z osnovnimi kombinacijami prstnega reda;

 • linearna postavitev prstov desne roke in akordična postavitev prstov desne roke;

 • legato, mali barre;

 • posebni poudarek je na legato igri;

 •    

 • priprava za lestvice

 • durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice A-mol v I. in II. legi

 • vaditi pripravo na lestvice;

 • lestvice igrati v razširjenem sestavu na vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • priprava na akorde

 • igranje akordov

 •      

 • enostavne akordične kadence tonalitet C-,G-,D-,A - dur in A-mol

 • igrati v različnih načinih izvajanja za desno roko – akordične figuracije;

 • igrati kadence v duru, vezava glavnih in stranskih stopenj; in v molu, vezava glavnih stopenj (4. letnik);

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • oblikovanje tona, motiva in fraze

 • spoznavanje in intepretacija

 • osnovna dinamična diferenciacija

 • uporaba ritardanda

 • ugotoviti enodelno, dvodelno, tridelno pesemsko obliko;

 • spoznavati in interpretirati enodelno, dvodelno, tridelno pesemsko obliko;

 • izvajati mf, p, f;

 •    

 • diferenciacija melodije in spremljave v večglasju

 • skladbo interpretirati glede na njeno notranjo vsebino in stilno obdobje;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • tempo

 • seznanijo se z osnovnimi označbami za tempo, tempo uskladiti z naravo glasbe ali pesmi;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi iz zbirk za predšolsko vzgojo in za osnovno šolo – enoglasje;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu, enoglasno;

 • spremljava ljudskih in otroških pesmi z enostavnimi akordičnimi figuracijami v obravnavanih tonalitetah;

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

  Ustvarjalnost

   

   

    

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 •    

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb (1., 2. letnik);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

  Tehnične prvine

 • utrjevanje pravilnega sedenja in drže kitare, drža desne in leve roke;

 •    

 • udarna tehnika prstov desne roke

 • obvladati tehniko prstov desne in leve roke;

 •    

 • utrjevanje lestvic

 • lestvice in lestvične vaje durove c-,g-,d-,a dur in molove lestvice a-mol v i. in ii. legi

 • utrditi znanja in spretnosti obvladovanja igranja lestvic;

 • lestvice igrati v razširjenem obsegu (sestavu na) vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • akordične kadence tonalitet c-,g-,d-,a dur in a-mol

 • kromatične vaje v i. legi

 • spoznavanje višjih leg

 • razvijanje dinamične in barvne izenačenosti tonov pri menjalnem udarjanju

 • hitrost igranja

 • igrati v različnih načinih izvajanja za desno roko – akordične figuracije;

 • izvesti kromatične vaje v i. legi po vseh strunah in kromatične vaje po posameznih strunah z menjavo leg;

 • spoznavanje višjih leg;

 • razvijanje dinamične in barvne izenačenosti tonov pri menjalnem udrjanju, palčni igri v akordičnih figuracijah in v spremljavi;

 • razvijati sposobnost hitrosti igranja;

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • spoznavanje in intepretacija

 • razširjena dinamična in barvna diferenciacija pri interpretaciji

 • spoznavati in interpretirati nove glasbene oblike;

 •    

 • tempo

 • agogika

 • seznaniti z novimi označbami za tempo, tempo uskladiti z naravo glasbe ali pesmi;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

 • diferenciacija melodije in spremljave v večglasju

 • izstopanje tematičnega gradiva v polifonskih skladbah;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • improvizirana spremljava pesmi

 • igrati lažje slovenske ljudske in otroške pesmi iz zbirk za predšolsko vzgojo in za osnovno šolo – enoglasje;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu, enoglasno , dvoglasno – ustrezno izvajalskim možnostim predmeta;

 • improvizirana spremljava ljudskih in otroških pesmi z enostavnimi upoštevaje različne tipe večglasja;

 • spremljava pete melodije v vzporednih tercah, sekstah in decimah;

 • spremljava z ležečimi toni in ostinati;

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

  Ustvarjalnost

   

   

   

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb;

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

  Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  Tehnične prvine

 • dopolnitev tehničnega znanja iz prejšnjega letnika;

 •    

 • tehnika prstov desne roke

 • obvladati tehniko prstov desne roke in hitrost igranja;

 •    

 • lestvice

 • durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice A-mol ter E- in F-dur, E- in D-mol v I. in II. legi

 • utrjevanje igranja akordov

 • utrjevati lestvice;

 • izvajati, igrati utrjevati lestvice in lestvične vaje igrati v razširjenem sestavu na vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • akordične kadence tonalitet C-,G-,D-,A dur in molove lestvice A-mol ter E- in F-dur, E- in D-mol v I. in II. legi, mestoma v III. legi.

 • kromatične vaje v I. legi

 • spoznavanje višjih leg in,menjava leg

 • vezave tonov in okraski

 • barre

 • naravni flageoletti

 • preglasitev 6. strune v D

 • gibanje leve roke

 • orientacija prstov leve roke

 • zapestje leve roke

 • diferenciacija

 • igrati v različnih načinih izvajanja– akordične figuracije;

 • izvajati kromatične vaje v i. legi po vseh strunah in kromatične vaje posameznih strunah z menjavo leg;

 • obvladati uporabo prazne strune;

 • utrjevati vertikalno in horizontalno gibanje leve in desne roke;

 • razvijati orientacijo prstov leve roke;

 • razvijati spretnosti v zapestju leve roke;

 • poglabljanje dinamične in barvne diferenciacije;

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • spoznavanje in intepretacija

 • dinamična in barvna diferenciacija

 • spoznavanje in interpretiranje novih glasbenih oblik;

 • razširjanje dinamične in barvne diferenciacije pri interpretaciji, predvsem pri skladbah iz obdobja renesanse in baroka;

 •    

 • diferenciacija melodije in spremljave v večglasju

 • razvijanje sposobnosti interpretacije in spremljave v večglasju z izstopanjem tematičnega materiala v polifonskih skladbah;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • transpozicija

 • transpozicija izbranih notnih primerov z uporabo kapodastra;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo.

   

  Pesemsko gradivo

   

   

    

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • igranje dvoglasnih skladb za otroške zbore;

 • spremljava ljudskih in otroških pesmi - notalno zapisana ali zapisana z akordičnimi simboli ali improvizirana;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljavo v doslednem in nedoslednem protipostopu ter v proti postopu z ritmično in ritmično-melodičano variacijo,izvedba pesmi je združena s petjem (3. letnik);

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

 • ustvarjalnost

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb;

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

   

 • glasbena pravljica

 • oblikovati več lastnih skladb za glasbeno pravljico; skladbe muzikalno, pianistično in oblikovno izčistiti pod vodstvom učitelja, jih zapisati in uporabiti v glasbeni pravljici na literarno predlogo; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri (3. letnik);

 • Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  Tehnične prvine

 • dopolnitev tehničnega znanja iz prejšnjega letnika;

 •    

 • tehnika desne roke

 • obvladati tehniko prstov desne roke in hitrost igranja;

 •    

 • lestvice in kadence

 • durove C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol ter E- in F-dur, e- in d-mol v I. in II. Legi

 • utrjevanje igranja akordov

 • utrjevati lestvice in kadence;

 • izvajati, igrati utrjevati lestvice in lestvične vaje igrati v razširjenem sestavu na vse strune;

 • Biti natančen in vztrajen.

   

 • diatonične lestvice glavnih tonalitet

 • utrjevati diatonočne lestvice glavnih tonalitet v obsegu dveh oktav z menjavo leg v I. oziroma II. legi;

 •    

 • akordične kadence tonalitet C-,G-,D-,A dur in molove lestvice a-mol ter E- in F-dur, e- in d-mol v I. in II. legi, mestoma v III. legi.

 • kromatične vaje v razlčičnih legah

 • spoznavanje višjih leg in,menjava leg

 • vezave tonov in okraski

 • terce po prvih treh strunah

 • naravni flageoletti

 • preglasitev 6. strune v D

 • gibanje leve roke

 • orientacija prstov leve roke

 • zapestje leve roke

 • diferenciacija

 • utrjevati akordične kadence tonalitet v I. in II. legi in v višjih legah z menjavo leg v izbranih akordičnih figuracijah;

 • izvajati kromatične vaje v vseh legah po vseh strunah in kromatične vaje posameznih strunah z menjavo leg;

 • razvija spretnosti igranja ob vajah igranja;

 • obvladati uporabo prazne strune;

 • utrjevati vertikalno in horizontalno gibanje leve in desne roke;

 • razvijati orientacijo prstov leve roke;

 • razvijati spretnosti v zapestju leve roke;

 • poglabljanje dinamične in barvne diferenciacije;

 •    

 • osnove portamentiranja in vibriranja;

 • dinamična in barvna diferenciacija;

 • poglabljanje dinamične in barvne diferenciacije;

 •    

  Muzikalne prvine

   

   

   

 • uvajanje poznanih glasbenih oblik

 • spoznavanje in intepretacija

 • tempo

 • spoznavanje in interpretiranje novih glasbenih oblik;

 • razširjanje dinamične in barvne diferenciacije pri interpretaciji, predvsem pri skladbah iz obdobja renesanse in baroka;

 • razvijanje samostojnega dela pri iskanju ustreznega tempa, dinamike, agogike in tonske barve pri interpretaciji;

 •    

 • izstopanje melodične linije v skladbah melodije in spremljave v večglasju

 • izstopanje tematičnega gradiva

 • razvijanje sposobnosti interpretacije in spremljave v večglasju z izstopanjem tematičnega materiala v polifonskih skladbah;

 • Vzbujati, ohranjati in poglabljati veselje do instrumentalne igre.

   

 • transpozicija

 • transpozicija izbranih notnih primerov z uporabo, tekstovna transpozicija in transpozicija z uporabo kapodastra;

 • Doživljati glasbena dela, ki jih izvajajo

   

  Pesemsko gradivo

   

   

   

 • slovenske ljudske in otroške pesmi

 • spremljava pesmi

 • igranje dvoglasnih in lažjih triglasnih skladb za pevske zbore in skladb za otroške zbore;

 • spremljava ljudskih in otroških pesmi - notalno zapisana ali zapisana z akordičnimi simboli ali improvizirana;

 • igrati slovenske ljudske in otroške pesmi po posluhu in notnem zapisu; oblikovati in zapisati spremljavo v doslednem in nedoslednem protipostopu ter v proti postopu z ritmično in ritmično-melodičano variacijo,izvedba pesmi je združena s petjem;

 • Z igranjem in petjem ljudskih pesmi ohranjati ljudsko izročilo.

  Osvestiti se, da je to bodoče strokovno delo.

   

 • ustvarjalnost

 • improvizacija

 • izvajati proste izmišljarije, ki so lahko vezane na vsebino ali pa ne (vsi letniki);

 •    

 • oblikovanje lastnih skladb

 • ustvariti in zapisati ob pomoči učitelja več lastnih skladb;

 • Biti ustvarjalen in zaupati v lastne zmožnosti.

   

 • glasbena pravljica

 • oblikovati več lastnih skladb za glasbeno pravljico; skladbe muzikalno, pianistično in oblikovno izčistiti pod vodstvom učitelja, jih zapisati in uporabiti v glasbeni pravljici na literarno predlogo; glasbeno pravljico v celoti izvesti pri učni uri;

 • oblikovati glasbeno pravljico po literarni predlogi, ki jo dijak sam izbere, za glasbeni del pa dijak uporabi skladbe različnih avtorjev ali svoje lastne skladbe, instrumentalne pesmi in v celiti izvede pri učni uri;

 • Biti toleranten in spodbuden do izmišljarij drugih dijakov.

  Navdušiti se in v delo vlagati energijo.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • igranje kitare.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta nadgrajuje znanja predmetov: zgodovina, likovna kultura z metodiko, slovenščina (književnost), pedagogika, psihologija, fizika, kemija, biologija, higiena z gospodinjstvom, športna vzgoja.

  Konkretno

  Ples z metodiko, slovenščina (literatura), likovna kultura z metodiko se z glasbo tesno prepletajo ob oblikovanju in izvajanju vsakoletnih prireditev za otroke, ki jih pripravijo in izvedejo dijaki pod vodstvom mentorjev.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zvok, zvočno gradivo;

 • enharmonični toni;

 • ritem;

 • osnove taktiranja;

 • osnove dirigiranja;

 • tonske vrste skozi zgodovino (od koralnih lestvic do lestvic 20. stoletja);

 • tonalnost, atonalnost;

 • durova in molova lestvica;

 • pentatonika;

 • kromatična lestvica;

 • interval;

 • akord;

 • vrste dihanja in pomen dihanja za pravilno petje;

 • Fizika

  Biologija

  Športna vzgoja (ritmika)

  Zgodovina

 • akustika;

 • somatologija;

 • enakomerni gibi;

 • kontroliranje gibanja;

 • razvoj glasbe;

 • dihanje;

 • slog v glasbi;

 • glasba v srednjem veku:

 • renesansa,

 • barok,

 • klasicizem,

 • romantika,

 • glasba 20. stoletja;

 • Športna vzgoja

  Higiena z gospodinjstvom

  Zgodovina

  Likovna kultura z metodiko

  Slovenščina (književnost)

 • vsa tri področja so tesno povezana;

 • 30 ljudskih in umetnih pesmi;

 • analiza pesmi: ritem, melodija, tonaliteta, besedilo, oblika;

 • interpretacija pesmi;

 • dirigiranje pesmi;

 • Slovenščina (književnost)

  Informatika

 • ljudsko izročilo;

 • analiza leposlovnih oblik, računalniška obdelava zvočnih podatkov;

 • podajanje leposlovnih oblik;

 • splošni smotri predšolske glasbene vzgoje, štiri glasbene dejavnosti, metode glasbene vzgoje in sistem načrtovanja;

 • poustvarjalno petje;

 • motivacijske vsebine;

 • otroška pesem;

 • ustvarjalno petje;

 • poslušanje glasbe;

 • glasbene didaktične igre;

 • ugotavljanje značilnosti zvoka;

 • določanje smeri zvoka;

 • razlikovanje tempa;

 • razvoj ritmičnega in melodičnega posluha;

 • razdelitev malih ritmičnih instrumentov na sedem skupin;

 • lastni instrumenti;

 • množični instrumenti;

 • glasbena pravljica;

 • Slovenščina (književnost)

  Pedagogika

  Slovenščina (otroška književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Psihologija (otroška)

  Pedagogika

  Športna vzgoja

  Ples z metodiko

  Fizika

 • poglavja iz obče pedagogike;

 • podajanje in interpretiranje;

 • primerjava umetnostnih del namenjenih otrokom;

 • ustvarjalnost;

 • igra in didaktične igre, gibanje, koordinacija, značaj;

 • akustika;

 • akustika, gibanje;

 • glasbene vsebine za otroke do treh let;

 • reproduktivne proste ritmične vsebine;

 • ustvarjalne ritmične vsebine;

 • spremljava govorjenega besedila;

 • Kemija

  Biologija (ekologija)

  Slovenščina (književnost)

  Likovna kultura z metodiko

  Ples z metodiko (ritmično-gibalna vzgoja)

  Pedagogika

  Psihologija

 • različni materiali, ohranjanje narave;

 • literarni teksti, tehnike risanja, gibanje;

 • zakonitosti razvoja predšolskega otroka, predšolska psihologija;

 • blokflavta;

 • Higiena z gospodinjstvom

 • higiena;