POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

PEDAGOGIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

84

28

112

skupaj

84

28

112

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • sistematično pridobijo spoznanja o vzgoji kot sestavini družbene biti ter vlogo vzgoje za razvoj posameznika in skupnosti;

 • usvojijo temeljna spoznanja o razvoju vzgoje, o razvoju in učenju predšolskih otrok, spoznajo različne koncepte, naloge in zahteve sodobnega vzgojnega procesa;

 • seznanijo se z alternativnimi, sodobnimi koncepti predšolske vzgoje in oblikujejo kritičen odnos do njih;

 • usvojijo osnovne značilnosti pedagogike kot znanosti, strukturo pedagoških disciplin, še posebno predšolske pedagogike in ideje nekaterih pedagoških klasikov;

 • spoznajo osnovne komponente vzgoje, njihovo kompleksnost, prepletenost in razvojnost;

 • spoznajo možnosti in meje ter posebnosti vzgojnega delovanja v družini, šoli, med prostim časom, še posebno pa v vrtcih;

 • oblikujejo si temeljne pojme o našem vzgojno – izobraževalnem sistemu;

 • usposobijo se za samoizobraževanje in samovzgojo, za permanentno izpopolnjevanje, spremljanje strokovne literature, stalno iskanje in odkrivanje novih spoznanj za boljše vzgojno delo v vrtcih;

 • razvijejo si zavest, da je stalnost vzgoje in izobraževanja (vse) življenjski proces in, da je način življenja in ne le priprava nanj;

 • usposobijo se za uporabo didaktičnih metod, oblik, načel in sredstev;

 • razvijejo si spoznanja o celostnem, življenjskem pristopu k otroku, pristopu, pri tem pa upoštevajo vsa spoznanja iz stroke;

 • seznanijo se z vlogo predšolske vzgoje v človekovem razvoju ter cilji le - te v vrtcu,

 • razvijajo si sposobnosti za dobro komunikacijo z otroki, za sodelovanje s starši in drugimi sodelujočimi ter za medsebojno strokovno sodelovanje - timsko delo;

 • razvijajo si temeljne osebnostne lastnosti – kritično mišljenje, ustvarjalnost, fleksibilnost, odgovornost, komunikativnost, prijaznost...,

 • poznajo otrokove pravice in etični kodeks,

 • usposobijo se za opravljanje temeljnih nalog vzgojitelja/vzgojiteljice v vrtcu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti

  Obči pedagoški pojmi

  Dijaki

  Dijak

   

 • vzgoja

 • vzgoja, posameznik, družba

 • opredelijo pojem vzgoje in spoznajo povezanost vzgoje, posameznika in družbe

 • ob razgovoru ugotovijo, da je vzgoja nujni proces za posameznika in skupnost, da vzgoja razvija posameznika, posamezniki pa prispevajo k razvoju družbe

 • razmišljajo o vzgoji kot zapletenem, kompleksnem in permanentnem procesu, v katerem je posameznik oblikovalec samega sebe

 • Razvija si zavest o pomenu vzgoje za človeka in odgovornost za ravnanje posameznika v skupnosti.

  Navaja se na strpnost ob sodelovanju z drugimi.

  Navaja se izraziti svoje mnenje, biti kritičen.

  Esej: Moja vzgoja.

 • značilnosti vzgoje

 • utemeljijo povezanost vzgoje in družbe

 • pojasnijo vlogo vzgoje v družbi ter ovrednotijo vlogo vzgoje pri spodbujanju in spreminjanju družbe

 • Usposabljajo se za ustvarjalno spreminjanje sedanjosti, za iskanje novih poti in načinov spodbujanja mlade generacije.

  Zavzemajo se za humano družbo.

  Seminarji, referati o vzgoji od rodovne skupnosti do danes.

  analiza vzgojnega procesa

   

   

   

 • vzgajanje, izobraževanje

 • pouk

 • vzgojno izobraževalni proces opredelijo kot nedeljiv proces vzgajanja in izobraževanja

 • opredelijo oba procesa in njuno povezanost ter pomen za samoizobraževanje in samovzgojo v današnjem času

 • Razvijajo odgovornost za samoizobraževanje, permanentno potrebo po vzgoji.

   

 • namerna in nenamerna vzgoja nosredna in neposredna vzgoja

 • na primerih pojasnijo obe vrsti vzgoje, nujno povezanost in pomen obeh za razvoj osebnosti

 • na osnovi primerov pojasnijo pomen posredne ali neposredne vzgoje, ter utemeljijo pomen aktivnosti za razvoj

 • Lastna aktivnost in ustvarjalnost vodita do cilja.

   Biti odgovoren za vzgojo. Razvijajo kritičnost,

   

 • stili vzgoje

 • poznajo različne stile vzgojnega dela, jih primerjajo in kritično ovrednotijo

 • Tolerantnost, demokratičnost.

   

 • objekt in subjekt vzgoje

 • zavzemajo se za demokratični način dela, pri tem pa naj pri vzgojnem delu upoštevajo položaj subjekta v vzgojno izobraževalnem procesu.

 • Sodelovanje v vzgojno izobraževalnem procesu.

   

 • pedagogika kot znanost o vzgoji

 • pedagogiko opredelijo kot znanost o vzgoji in opredelijo pedagoške discipline

 • Razvijati zavest o nujnosti znanstvenega, interdisciplinarnega proučevanja področja vzgoje in izobraževanja.

   

 • pedagoške znanstvene discipline

 • pojasnijo pomen interdisciplinarnega povezovanja družbenih znanosti

 •    

 • pedagoška metodologija

 • seznanijo se s pedagoško metodologijo ter z viri in tehnikami pedagoškega raziskovanja.

 •    

  predšolska pedagogika

   

   

   

 • predšolska pedagogika

 • predšolska vzgoja

 • opredelijo predšolsko pedagogiko in predšolsko vzgojo

 • seznanijo se z idejami nekaterih filozofov in pedagogov, ki so vplivali na pojmovanje predšolske vzgoje

 • Razvijati zavest o pomenu strokovnega delovanja.

   

 • značilnosti učenja predšolskih otrok

 • spoznajo značilnosti učenja predšolskih otrok, ter pomen in vlogo predšolske vzgoje za otrokov razvoj

 • poznajo osnovne naloge predšolske vzgoje

 •    

 • koncepti ali teorije predšolske vzgoje

 • seznanijo se z nekaterimi uveljavljenimi koncepti predšolske vzgoje in jih primerjajo s koncepti predšolske vzgoje v javnih vrtcih

 • Razvija si sposobnost primerjalne analize.

  Seminar

  predšolske ustanove

   

   

   

 • cilji vzgoje v javnih vrtcih

 • pojem predšolskega kurikuluma

 • prikriti kurikulum

 • otrokove pravice kot izhodišče

 • vrste in trajanje programov

 • priprava otroka na vključitev v vrtec

 • prehod otrok iz vrtca v šolo

 • poznajo pomen predšolskih ustanov za otrokov razvoj

 • poznajo cilje vzgoje v javnih vrtcih

 • poznajo izhodišča za oblikovanje kurikuluma v javnih vrtcih

 • zavedajo se pomena prikritega kurikuluma

 • pojasnijo nujnost upoštevanja otrokovih pravic

 • seznanijo se z vrstami in trajanjem programov v vrtcih

 • seznanijo se z vlogo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja za dobro počutje in razvoj otrok

 • poznajo pripravo otrok na vstop v šolo, načine in oblike sodelovanja vrtca in osnovne šole

 • Razvija odgovornost za otrokov razvoj.

  Razvija odgovornost za otrokovo dobro počutje.

  Upoštevanje otrokovih pravic.

  Poročilo o organiziranosti vrtcev in programih.

  kurikulum -čas, prostor, dnevna rutina in dejavnosti otrok v vrtcu

   

   

   

 • pomen in vidiki za oblikovanje dnevnega reda

 • pripravijo analizo (dnevnega reda) na osnovi prakse, pripravijo primerjavo kurikulumov v različnih vrtcih in ob tem spoznajo vidike za oblikovanje in pomen.

 •  

  Poročilo o delu pri – projekt.

 • posamezni deli dnevnega reda - prihajanje in odhajanje otrok, hranjenje, higienske navade, počitek, bivanje zunaj, dejavnosti

 • na osnovi prakse pojasnijo medsebojna prepletenost vseh delov dnevnih opravil in dejavnosti ter

 • poznajo pomen in naloge vzgojitelja pri posameznih delih in jih znajo uresničevati.

 • Razvijajo si odgovornost za strokovno izvedbo vseh nalog, pri posameznih delih dnevnega reda.

  Vaje

  družina in vrtec

   

   

   

 • značilnosti družinskega okolja

 • opredelijo vzgojno moč družine ter poznajo pomen ljubezni, ustrezne komunikacije in medsebojnih odnosov za dober otrokov razvoj

 • Kritičnost, sposobnost sodelovanja z drugimi.

  Humanizacija odnosov med spoloma.

  Seminar

 • socializacija v družini

 • znajo pojasniti mehanizme socializacije in identifikacije

 • poznajo proces identifikacije, opredelijo objekte identifikacije in internalizacije

 • Razvijajo komunikativnost Zavedajo se pomena identifikacijskih vzorov.

  Prikriti kurikulum.

  Projekt

 • dejavniki, ki vplivajo na vzgojno moč družine

 • družina in vrtec

 • seznanijo se z nekaterimi dejavniki, ki višajo ali nižajo vzgojno moč družine ter možnostmi za reševanje težav

 • pripravijo primerjavo dela in življenja otrok v vrtcu in družini

 • Sposobnost delovanja v konfliktnih situacijah.

  Poznavanja vrednot.

  Razvijajo tolerantnost.

  Projekt

  vzgojno-izobraževalni sistem

       

 • vzgojno izobraževalni sistem

 • opredelijo pojem in ga pojasnijo.

 • poznajo značilnosti šolskega sistema (tudi pravilnike)

 • Razvijajo pozitiven odnos do izobraževanja.

   

 • osnovna šola

 • opredelijo in pojasnijo značilnosti osnovne šole.

 • Razvijejo potrebo po permanentnem učenju.

   

 • naš šolski sistem

 • primerjajo dejavnosti v šoli in vrtcu

 • poznajo naš šolski sistem, ter ga primerjajo s šolskimi sistemi nekaterih evropskih držav

 • So motivirani za samoizobraževanje.

  Projektno delo

  poglavja iz didaktike

   

   

   

 • didaktične metode

 • izvajanje kurikuluma:

 • sodelovalno učenje

 • metode socialnega učenja

 • poznajo didaktične metode kot pomembne poti za učenje v predšolskem obdobju

 • seznanijo se s sodobnimi metodami predšolske vzgoje in jih znajo smotrno uporabiti

 • pridobijo osnovna znanja o moralnem razvoju, socialnem učenju otroka (sodelovalno učenje) ter o možnostih uporabe različnih vzgojnih sredstev

 • seznanijo se z metodami socialnega učenja in jih znajo uporabljati v praksi

 • Jasnost, strokovnost.

  Razvijajo si sodoben pogled na vzgojo – način ravnanja z otroki, lastni zgled.

  Razvijajo sposobnosti medsebojnega sodelovanja, komunikacije in jih upoštevajo tudi v vsakdanjem življenju.

  Vaje

 • didaktična in vzgojna načela

 • opredelijo načela in poznajo nujnost upoštevanja le-teh za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.

 • spoznajo, da je za razvoj otroka bistvenega pomena spoznavanje poti do cilja in ne končni rezultat.

 • Razvijati lastno aktivnost, ki naj bo spodbuda za otrokovo aktivnost, ne sme pa je nadoknaditi.

   

 • didaktične oblike

 • poznajo pomen upoštevanja posameznika pri vzgojno- izobraževalnem delu ter pomen individualizacije in diferenciacije za uspešen razvoj

 • poznajo načela in jih znajo upoštevati v vzgojno izobraževalnem procesu

 • Razvijajo si pozitiven odnos do sebe in drugih, ustvarjalnost ob lastni aktivnosti in odgovornost za vzgojno delo.

   

 • didaktična sredstva

 • pridobijo spoznanja, o oblikah dela ter prednosti in slabosti vsake izmed njih

 • seznanijo se s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi sredstvi

 • Razvija sposobnost komuniciranja z otroki in drugimi sodelujočimi.

   

  igra in igrače

   

   

   

 • igra

 • vedo, da je igra osnovna otrokova dejavnost, da igra pospešuje celoten otrokov razvoj

 • ovrednotijo in pojasnijo primeren odnos odraslih do otrokove igre

 • Strpnost, upoštevanje potreb otrok, volje, želja.

  Znati se igrati, zabavati, smejati.

   

 • igre z razvojnega vidika

 • igre z vidika druženja otrok

 • opredelijo vrste iger z razvojnega vidika in jih znajo organizirati

 • poznavanje te igre omogoča vzgojitelju, da zna organizirati igro glede na socialne odnose v skupini

 • Odgovornost za pripravo in izvedbo iger.

   

 • igre z vlogami - ustvarjalne in domišljijske igre

 • poznajo pomen igre za socializacijo, znajo organizirati in pripravljati take igre

 • Komunikativnost.

  Vaje, projekt

 • didaktične igre

 • igrače

 • druga igralna sredstva

 • poznajo pomen didaktičnih iger za socializacijo

 • znajo izbrati, pripraviti in izvesti didaktične igre

 • znajo izbirati igrače v skladu s kriteriji za izbiro igrač

 • poznajo pomen dobre igrače za otrokov razvoj in vrste igrač

 • poznajo in znajo pripraviti različna igralna sredstva

 • Odgovornost, iznajdljivost, fleksibilnost in ustvarjalnost pri izbiri igrač in drugih igralnih sredstev.

  Vaje, projekt

  področja dejavnosti otrok

   

   

   

 • področja dejavnosti v skladu z veljavnim kurikulumom

 • medsebojna povezanost in prepletenost vseh sestavin vzgoje

 • poznajo cilje, naloge in pomen posameznih področij dejavnosti

 • poznajo možnosti za uresničevanje posameznih področij dejavnosti

 • znajo povezati vsa področja dejavnosti ob načrtovanju in izvajanju dejavnosti, prepletanje in povezovanje vseh področij (integracija)

 • Razviti zmožnost kritičnega mišljenja.

  Razviti pozitiven donos do dela v vrtcu.

  Vaje

 • načrtovanje in evalvacija

 • seznanijo se z načrtovanjem dela in življenja otrok v vrtcu

 • znajo načrtovati in evalvirati delo pomočnika/ pomočnice vzgojitelja.

 • Odgovornost za strokovno delo.

  Povezanost s prakso – vaje.

 • sodelovanje vrtca s starši

 • poznajo pomen sodelovanja s starši, pravice staršev in njihov vpliv ter oblike sodelovanja vrtca s starši

 • spoznajo načela za sodelovanje s starši in drugimi

 • seznanijo se z oblikami pomoči staršem

 • Razvijajo strpnost in odgovornost za sodelovanje s starši, učijo se razreševati konfliktne situacije, naučijo se komunikacije z odraslimi, se znajo identificirati s svetom vrednot staršev.

  Povezanost s prakso

  komunikacija v vrtcu

   

   

   

 • odnosi v skupini:

 • otrok - otrok

 • vzgojitelj - otrok

 • vzgojitelj - sodelavci

 • vzgojitelj - starši

 • seznanijo se z nekaterimi osnovnimi pravili za dobro komunikacijo v vrtcu

 • ovrednotijo pomen dobrih medsebojnih odnosov in dobre komunikacije za otrokov razvoj

 • seznanijo se z nekaterimi najpogostejšimi težavami otrok ob vstopu v vrtec in možnostmi za preprečevanje težav

 • poznajo pomen lastnega zgleda in odnosa do ljudi in stvari, zavedajo se, da s tem spodbujajo pri otroku dojemanje in upoštevanje pravic

 • Skrbeti za dobre medsebojne stike, dobro komunikacijo, ki je vir uspeha.

  Razvija sposobnost, tolerantnost ter odgovornost za prijetno bivanje v kolektivu.

  Seminar

  etični kodeks v vrtcu in otrokove pravice

 • poznajo deklaracijo o otrokovih pravicah, etični kodeks, poznajo pravice otrok v vrtcu in jih znajo zagotavljati

 • znajo poiskati strokovno pomoč ob kršenju otrokovih pravic

 • Zavedo se pomembnosti upoštevanja človekovih in otrokovih pravic.

  Zavzemajo se za demokratične medsebojne odnose.

  Seminar


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • razvoj vzgoje

 • Zgodovina

 • družbena ureditve v posameznih zgodovinskih obdobjih

 • socializacija

 • Psihologija

  Sociologija

 • socializacija

 • dejavniki razvoja osebnosti

 • Psihologija

  Biologija z ekologijo

 • dejavniki razvoja osebnosti

 • genetika

 • igra

 • Psihologija

 • igra

 • načrtovanje

 • Likovna kultura

  Glasbena vzgoja

  Športna vzgoja

  Plesna vzgoja

 • likovne tehnike, lutke

 • petje, igranje na male instrumente, igre

 • igre, vaje za razgibavanje

 • svobodno plesno izražanje

 • družina

 • Sociologija

  Zgodovina

  Psihologija

 • družba, socialne skupine

 • družina

 • razvoj družine

 • družina - načini vodenja in odločanja

 • dnevni red v vrtcu

 • Higiena z gospodinjstvom

 • osebna higiena

 • prostor

 • prehrana

 • področja dejavnosti otrok

 • Športna vzgoja

  Sociologija

  Likovna kultura

  Glasbena vzgoja

  Plesna vzgoja

  Psihologija

  Kemija

  Biologija z ekologijo

  Slovenski jezik in književnost

  Matematika

  Fizika

 • športna vzgoja

 • estetika

 • intelektualni razvoj

 • poizkusi

 • fizikalne zakonitosti

 • živalski in rastlinski svet

 • razvijanje govora

 • uporaba jezika

 • naravna števila

 • merske enote

 • komunikacija v vrtcu

 • Sociologija

  Psihologija

 • morala, etika, vrednote

 • vrednote, moralni razvoj

 • komunikacija v vrtcu

 • Slovenski jezik in književnost

  Psihologija

 • tehnike komunikacije

 • otrokove pravice

 • Sociologija

 • otrokove in človekove pravice