POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

PLES Z METODIKO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

28

28

56

skupaj

28

28

56

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • seznanijo se z plesom v vseh njegovih pojavnih oblikah (od ljudskega do umetniškega),

 • preko lastne dejavnosti spoznavajo prvine plesnega oblikovanja,

 • preizkušajo različne načine in možnosti izražanja z gibom,

 • razvijajo svojo gibalno kulturo, gibalne izkušnje, ritmičen posluh, izraznost in plesno ustvarjalnost,

 • spoznavajo ples in gib kot univerzalen način komunikacije,

 • zbirajo in preizkušajo sredstva za spodbudo gibalnega ustvarjanja predšolskih otrok,

 • ob skupinskem ustvarjanju si pridobijo smisel za delo v skupini ali z skupino,

 • pridobijo in razvijejo si sposobnosti za delo z otroki na plesnem področju,

 • na osnovi pridobljenega teoretičnega in praktičnega znanja o psihofizičnem razvoju otroka, preizkušajo in iščejo nove oblike dela z otroki na tem vzgojnem področju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Telo in gibanje v času in prostoru

 • preko lastne gibalne aktivnosti preizkušajo različne načine in možnosti gibanja

 • z lastno dejavnostjo razvijajo gibljivost, koordinacijo gibov, ravnotežje, mišično kontrolo, oblikujejo pravilno držo, dinamične kvalitete ter telesno in prostorsko orientacijo

 • Sproščanje in obvladovanje psihofizičnih napetosti.

  Razvijajo pozitiven odnos do ustvarjalnega dela, ter samokritičen in pozitiven odnos do dela z otroki.

  Samopotrjevanje in premagovanje treme pri javnih nastopih.

  Nastopanje in vodenje plesa in plesnih zaposlitev v skupini.

  Ples kot način izražanja z gibi, način komunikacije in način ustvarjanja

 • spoznavajo osnove plesnih prvin - od spontanega giba (improvizacije) do zavestno oblikovane plesne kompozicije

 • Ob skupinskem ustvarjanju spoznavajo in si pridobijo smisel za skupinsko delo.

  Pod mentorskim vodstvom v povezavi z drugimi estetsko-vzgojnimi področji, svoje delo predstavijo v obliki igrice.

  Igra in ples se povezujeta

 • spoznavajo in se naučijo različnih rajalnih iger, pesmi, pravljic, glasbe za otroke

 • Spoznajo ples kot univerzalen način komunikacije.

  Teoretično in praktično delo povezujemo z uporabo audiovizualnih sredstev.

  Plesna dejavnost predšolskega otroka

 • seznanijo se s psihofizičnim razvojem predšolskega otroka in na tej osnovi zbirajo vsebine, sredstva in metode za spodbujanje gibno- plesnega ustvarjanja predšolskega otroka

 • Pridobivajo pozitiven odnos do kreativnega dela z otroki.

  Praktično preizkušanje dela z otroki pri plesni vzgoji in v povezavi.z drugimi dejavnostmi.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (priprava na plesno zaposlitev z otroki),

 • praktično - izvedba plesne zaposlitve v vrtcu ali na šoli in priprava plesne dramatizacije (predstavo jo izvedejo udeleženci pred komisijo -predavatelji ali otroki v vrtcu).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Ples je del umetnostne vzgoje, zato se povezujemo predvsem z ostalimi umetniškimi predmeti. Nikakor pa ne moremo zanemariti tudi ostala vzgojna področja (psihologija, pedagogika, naravoslovje), saj izhajamo iz otroškega doživljanja sebe in svojega okolja, zato lahko rečemo, da je plesna vzgoja najbolj kompleksna, saj vključuje razum in čustva, ki so pomembna za razvoj človeka.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

   

  Z GLASBO

   

 • razvoj glasbenih sposobnosti: ritmični in melodični posluh, glasbeno pomnjenje

 • odnos do glasbene kulture v preteklosti in sedanjosti

 • sposobnost igranja na glasbilih Orffovega instrumentarija

 • glasba in ples imata skupne korenine in se večinoma zelo povezujeta po obliki in strukturi

 • povezujemo plesno ustvarjalnost z glasbeno (spremljava ali spodbuda za gib)

 • poznavanje različnih zvrsti glasbe in igranje na vsaj enega od instrumentov (klavir -kitara - mali instrument)

 • uporaba lastnih in narejenih instrumentov ob plesu in v plesu

 •  

  Z LIKOVNO VZGOJO

   

 • poznavanje osnov likovnih elementov, kompozicije -prostora

 • odnos do likovne kulture (otroška ilustracija)

 • sposobnost likovnega izražanja z različnimi tehnikami

 • likovna umetnost kot dekoracija

 • se povezujemo predvsem v pojmovanju prostora, primerjavi likovne in plesne kompozicije

 • čut za estetsko celovitost

 • gibanje v prostoru

 • likovne spodbude za ples

 • scenski in kostumski pripomočki v plesu

 •  

  GLEDALIŠČE - PANTOMIMA - LUTKE

   

 • igra z gibi

 • govorica telesa

 • posnemanje okolja in okolice

 • moč besede, izraza, giba

 • animacija lutk

 • zlitje izraznega giba (posnemanja) z besedo in plesom, predmetom-lutko

 • vživljanje v določene vloge, dogodke, situacije, po danem besedilu ali improvizaciji

 • uprizarjanje različnih dramskih besedil, pravljic, igric in različnih improviziranih situacij

 •  

  Z LITERATURO: KNJIŽEVNOSTJO

   

 • poznavanje pravljic in zgodb za otroke

 • poznavanje poezije

 • literarna ustvarjalnost

 • podoživljanje in oživljanje oseb in situacij iz literarnih del za otroke

 • preko gibanja razvijajo domišljijo

 • plesne dramatizacije na literarnih podlagah in povezovanje z drugimi področji (likovno, glasbeno področje)

 •  

  S PEDAGOGIKO IN PSIHOLOGIJO

   

 • osvojijo temeljna spoznanja o razvoju in učenju predšolskih otrok

 • individualnost otrok

 • socializacija

 • vzgojni cilji, metode, vsebine

 • didaktična načela

 • oblike vzgojnega dela in didaktična sredstva

 • s pridobljenim znanjem o otroški psihi in vzgojnem pristopu lahko bodoči vzgojitelj otroke uspešno motivira in spodbuja k ustvarjalnem udejstvovanju na plesnem področju

 • smisel za delo in ustvarjanje v skupini

 • prilagajanje kolektivu

 • osnovne aktivnosti otrok v vrtcih:

 • igra kot osnovna aktivnost otrok, vanjo vključujemo gib in ples

 • različna praznovanja in zabave

 •  

  ŠPORTNA VZGOJA

   

 • skrb za lastni telesni razvoj

 • poznavanje telesnega razvoja otroka

 • razne spretnosti, gibčnost, moč

 • vključujemo otrokovo razgibanost, spretnost, hitrost, vztrajnost, željo po gibanju

 • povežemo različne gibalne, spretnostne in orientacijske igre