POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PREDŠOLSKA VZGOJA

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 23.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 4. 12. 1998

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNO PEDAGOŠKO DELO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

200

200

skupaj

 

200

200

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • z aktivnim vključevanjem v neposredni delovni proces doživljajo delo, neposredno spoznavajo delovne procese, organizacijo dela in vlogo udeležencev v tem procesu,

 • spoznavajo odnose, jih vrednotijo in povezujejo teorijo s pedagoško prakso,

 • neposredno spoznavajo otroke, življenje in delo vrtca, dela in naloge pomočnika vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok in starše,

 • spoznavajo organiziranost vrtcev, delitev dela v njem ter različne dejavnosti, ki potekajo v vrtcu,

 • spoznajo in upoštevajo predpise o varstvu pri delu,

 • pri praktičnem delu pod mentorjevim vodstvom sodelujejo pri vseh dejavnostih, vključno pri sodelovanju s starši,

 • razvijajo ustvarjalnost, vztrajnost, fleksibilnost, natančnost in smisel za kreativno uporabo znanja,

 • oblikujejo si ustvarjalen odnos do dela v vrtcu in se usposabljajo za spremljanje in uporabo najnovejših dosežkov v stroki,

 • spoznavajo pomen trajnega iskanja in vključevanja novih oblik dela v delovni proces in se usposabljajo za aktivno vključevanje v ta prizadevanja,

 • spoznajo delo pri vseh delih dnevnega reda in njihovo medsebojno povezanost,

 • pri praktičnem delu utrjujejo pri pouku pridobljena spoznanja in se ob aktivnem vključevanju v različne dejavnosti praktično usposabljajo za uresničevanje nalog pomočnika/pomočnice vzgojitelja,

 • ob lastnih izkušnjah ob delu v vrtcu pridobijo potrditev o pravilnosti lastne poklicne odločitve.

  4. PODROČJE DELA TER DELA IN NALOGE DIJAKA - PRAKTIKANTA

  PODROČJE DELA

  DELA IN NALOGE

   

  Mentor

  SPREJEM DIJAKOV IN PREDSTAVITEV VRTCA

 • dijake seznani z namenom in načinom pedagoške prakse ter s pravicami in dolžnostmi dijaka na praksi

 • predstavi dejavnosti in organiziranost vrtca, naloge in program dela vzgojiteljice/vzgojitelja in dipl. vzgojitelja predšolskih otrok, oblike sodelovanja s starši in okoljem, kurikulum

 • seznani dijake s pravicami otrok in staršev

 • dijake seznani s publikacijo vrtca

 • dijake seznani z značilnostmi in posebnostmi skupine otrok pri kateri bodo opravljali pedagoško prakso

 •  

  Dijak

  HOSPITACIJE V SKUPINI OTROK

 • na začetku prakse hospitira v oddelku ali več oddelkih

 • se seznani z vzgojnim delom v skupini in pomagajo vzgojiteljici/vzgojitelju, vključijo se v igro otrok

 • ostali del prakse izvaja naloge, ki jih bo opravljal kot vzgojiteljica/vzgojitelj, pri tem pa upošteva navodila mentorja

 • ORGANIZACIJA DELA IN ŽIVLJENJA V VRTCU

 • v času pedagoške prakse se naj seznani z vsemi dejavnostmi in deli, ki potekajo v vrtcu, in so nujno potrebna za dobro organizacijo celotnega dela in življenja vrtca

 • NEGA IN OSEBNA HIGIENA OTROK

 • pri negovanju otrok posebno skrb nameni razvijanju in oblikovanju higienskih in kulturnih navad in vzpostavljanju toplih in medosebnih odnosov

 • samostojno pripravi in uredi prostor in sredstva za nego ter pomaga pri negi

 • PREHRANJEVANJE

 • uredi prostor pred in po hranjenju otrok

 • samostojno organizira in izvede hranjenje otrok

 • DEJAVNOSTI NA PROSTEM (bivanje na prostem)

 • pripravi otroke na bivanje na prostem, navaja otroke na samostojnost pri oblačenju

 • spremlja otroke pri dejavnostih zunaj (sprehodi, obiski ustanov, igre na igrišču itd.) in se vključi v igro otrok na igrišču

 • skupaj z vzgojiteljem/vzgojiteljico načrtuje bivanje na prostem

 • pripravlja in izvede igre na igrišču

 • POČITEK

 • pripravi prostor za počitek

 • pripravi otroke na počite

 • organizira dejavnosti za otroke, ki ne počivajo

 • uredi otroke po počitku in jim pripravijo igre po želji

 •  

  Mentor/Dijak

  NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI OTROK

 • dijake seznani s pedagoško dokumentacijo vrtca, ter načrtovanjem vzgojnega dela

 • samostojno pripravi igre po želji otrok (kotičke)

 • samostojno pripravi in organizira igre z vlogami in didaktične igre

 • načrtuje vsakodnevno razgibavanje ob pomoči mentorja in ga izvede

 • pripravi prostor, igrače, material in druge pripomočke za različne dejavnosti

 • sodeluje pri vseh dejavnostih otrok

 • med dejavnostmi sodeluje z otroki, jih spodbuja, jim po potrebi pomaga, na koncu dejavnosti pa pomaga pospraviti

 • vsakodnevno pripravi skupaj z mentorjem analizo opravljenega dela

 • piše dnevnik - zapažanja o otrocih:

 • opazuje vedenje in dejavnosti posameznika in skupine, si opaženo zabeleži in napiše poročilo

 • IGRAČE IN DRUGA VZGOJNIH SREDSTVA

 • seznani se z igračami v skupini in drugimi vzgojnimi sredstvi v oddelku in v didaktičnem kabinetu in jih znajo uporabljati

 • seznani se z knjižnico in jo zna tudi uporabljati

 • pomaga pri vzdrževanju igrač in drugih vzgojnih sredstev

 • izdela igračo ali drugo vzgojno sredstvo

 • sodeluje pri estetskem in funkcionalnem urejanju prostora

 • SODELOVANJE VRTCA S STARŠI IN OKOLJEM

 • naj bo navzoč na roditeljskem sestanku ali drugih skupinskih oblikah sodelovanja vrtca s starši

 • naj sodeluje pri pripravljanju raznih oblik sodelovanja vrtca s starši ali drugimi institucijami v okolju

 • sodeluje pri pripravi in izvedbi praznovanj, prireditev, tekmovanj, športnih dani, izletov v naravo itd.

 • seznani se s sodelovanjem vrtca z osnovno šolo in z drugimi dejavniki v okolju in sodeluje z mentorjem pri teh dejavnostih

 • se naj udeleži tudi vseh oblik strokovnega spopolnjevanja, ki bo organizirano v času prakse

  Opomba: ta del prakse bo možno uresničiti le v primeru, če bodo take dejavnosti potekale v času prakse.


 • 5. NAVODILA ZA URESNIČEVANJE PEDAGOŠKE PRAKSE

  Dijaki opravljajo pedagoško prakso v vrtcu, ki si ga izberejo glede na lastne želje (bližina kraja bivanja), starostno skupino pa določi vodstvo vrtca.

  Splošna navodila:

  1.   Dijaki delajo na delovnem mestu 6 ur, preostali čas pa je namenjen pisanju poročila, pripravam na delo in drugim aktivnostim, ki potekajo v času prakse.

  2.   Dijaki pred začetkom pedagoške prakse s potrdilom dokažejo da izpolnjujejo z zakonom predpisane higienske pogoje za stik z otroki in prehrano (zdravniško potrdilo).

  3.   Dijaki morajo biti nezgodno zavarovani.

  4.   Dijaki morajo na pedagoški praksi upoštevati dnevni red, hišni red in druge z zakonom predpisane dokumente o delovni disciplini in varstvu pri delu.

  5.   Dijaki se oblačijo in obuvajo v skladu z zahtevami, določenimi v dokumentih vrtca.

  6.   Dijaki se za praktično delo pisno pripravljajo, in sicer po navodilih, ki so jih dobili v šoli in navodilih, ki jim jih posreduje mentor/mentorica v vrtcu.

  7.   Dijaki vodijo o svojem delu dnevnik, pedagoško prakso zaključijo s pisnim poročilom.

  8.   Profesorji pedagogike, psihologije, zdravstvene vzgoje, higiene z gospodinjstvom, slovenskega jezika in književnosti in metodik glasbene, likovne, plesne in športne vzgoje pripravijo dijake na pedagoško prakso, pripravijo program dela in dajo dijakom pred začetkom prakse ustrezna navodila.

  Šola sklene z vrtci pogodbo o izvajanju pedagoške prakse.

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  1. Pedagoška praksa se ocenjuje z opisnimi ocenami:

  manj uspešno

  uspešno

  zelo uspešno

  2. Pedagoška praksa se ocenjuje po končani praksi. Ocena se vpiše v spričevalo.

  3. Pedagoško prakso oceni mentor v vrtcu, pri tem pa upošteva: strokovnost, odnos dijaka do otrok, odnos do delavcev vrtca, odnos do dela oziroma pripravljenost za delo, samostojnost pri delu, discipliniranost, odgovornost, izvirnost, ustvarjalnost in fleksibilnost.

  4. Končno oceno pedagoške prakse poda učitelj, ki prakso organizira. Skupna ocena pa vključuje oceno mentorja in oceno učitelja, ki oceni dijakov dnevnik in poročilo.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Specifičnost pedagoške prakse je v njeni integrativnosti, saj omogoča sintezo spoznanj z različnih področij in uresničevanje le - teh pri vzgojnem delu v vrtcu.