POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 59. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 2.7.2002

1. IME PREDMETA

EKONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po oblikah izobraževalnega dela.

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

42

14

56

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNICILJI

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

EKONOMSKI PROBLEM

Dijak

Dijak

 
 • spozna temeljni ekonomski problem
 • spozna temeljna ekonomska vprašanja vsake družbe
 • spozna potek ekonomskega krožnega toka
 • spozna razlike med ekonomskimi sistemi
 • spozna ekonomski koordinacijski mehanizem in njegove oblike
 • spozna ekonomske značilnosti in njihove značilnosti
 • razloži temeljne ekonomske probleme in ekonomska vprašanja;
 • pozna ekonomski krožni tok;
 • razlikuje med ekonomskimi sistemi;
 • osvoji pomen ekonomskega koordinacijskega mehanizma in ekonomskih značilnosti;

Razume povezanost ekonomskega problema, vprašanj in značilnosti in aplicira v turizem.

 

GOSPODARSKA DEJAVNOST IN POSAMEZNIK

 • pozna pojem potrebe in ekonomske potrebe
 • pozna pojme dobrina, proizvod, blago
 • spozna teorijo o padajoči mejni koristnosti dobrin
 • spozna premico cene in pojem oportunitetnih stroškov
 • razloži teorijo o padajoči mejni koristnosti dobrin;
 • prikaže premico cen;
 • razloži pojem oportunitetnih stroškov v turizmu;

Sposoben je razložiti teorijo o padajoči mejni koristnosti dobrin v turizmu.

 

PRODUKCIJA

 • pozna faze gospodarskega procesa
 • pozna fazo produkcije in se seznani s produkcijskimi faktorji
 • spozna alternativne možnosti produkcije in produkcijsko funkcijo
 • se seznani s kombiniranjem produkcijskih faktorjev
 • razloži faze gospodarskega procesa;
 • razlikuje produkcijske faktorje;
 • pozna alternativne možnosti produkcije;
 • osvoji pomen produkcijske funkcije;
 • zna kombinirati produkcijske faktorje;

Zave se pomena produkcijske funkcije v turizmu.

 

TRG IN KONKURENCA

 • pozna pojem trga in tržnega gospodarstva
 • spozna ponudbo in povpraševanje ter tržno ravnotežje
 • spozna nepopolno konkurenco
 • spozna fazo razdelitve in potrošnje
 • se seznani s pojmom denar in kredit
 • razloži ponudbo, povpraševanje in tržno ravnovesje;
 • loči popolno od nepopolne konkurence;
 • pozna fazo razdelitve in potrošnje;
 • razloži pojem denar in kredit;

Zave se pomena tržnega ravnovesja na turističnem trgu.

Zave se odgovornosti pri najemanju kredita.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 • znanje se preverja in ocenjuje z dvema delnima izpitoma, s semiminarsko nalogo, ki jo predstavi pred skupino in ob koncu izobraževanja še z ustnim izpitom, če niso pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti.
 • 6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • stroški in kazalniki uspešnosti

  Praktični pouk

  • ugotavljanje uspešnosti pavšalnega potovanja;
  • ugotavljanje uspešnosti

  Turistično poslovanje

  • tržno ravnovesje;
  • grafično prikazovanje stroškov

  Matematiko

  • geometrija;