POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TURISTIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 59. seji Strokovnega sveta za poklicno izobraževanje, dne 2.7.2002

1. IME PREDMETA

ITALIJANŠČINA (3. tuj jezik)

2. ŠTEVILO UR

Po oblikah izobraževalnega dela.

Oblike izobraževalnega dela

*Teorija (ur)

**Vaje (ur)

Skupaj (ur)

42

98

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo jezikovni sistem italijanskega jezika na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besediloslovni ravnini;
 • razvijejo sposobnosti slušnega in bralnega razumevanja besedila v italijanskem jeziku ter oblikujejo ustna in pisna sporočila;
 • spoznajo besedila živega jezika iz vsakdanjih situacij ter se vključujejo v pogovor z italijanskim sogovorcem;
 • spoznajo jezikovne norme, slovnične strukture ter jih uporabljajo v živih situacijah;
 • spoznajo in samostojno oblikujejo govorna in pisna sporočila iz turistične stroke ter se zavedajo pomembnosti znanja jezika pri trženju v turizmu;
 • razumejo dvogovorno besedilo in navodila,jih smiselno povezujejo in oblikujejo lastno razlago vsebine in svoje mnenje;
 • spoznajo jezik turistične stroke ter ga uporabljajo pri delu z italijanskimi gosti v recepcijah in turističnih agencijah;
 • znajo predstaviti slovenske kulturne in civilizacijske posebnosti italijanskemu sogovorcu ter pridobijo sposobnost vodenja v italijanščini po obalnih mestih;
 • spoznajo podobnosti in razlike med jezikovnim sistemom materinščine in tujim jezikom ter tako oblikujejo pozitiven in strpen odnos do sogovorcev.
 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OSEBNI PODATKI

  Dijak zna

  Dijak

   
  • spozna pozdrave, odzdrave, osebne podatke, počutje sogovornika, narodnost, kraj bivanja, poklic, starost
  • pozdraviti, odzdraviti, ogovoriti nekoga, se zahvaliti;
  • predstaviti sebe in druge;
  • zbirati podatke o tretji osebi;

  Razvije sposobnost osnovne komunikacije s sogovornikom, vzpostavi osnovne medsebojne stike.

   

  Spozna slovnične strukture

  • sedanji čas, osebne zaimke, vikanje,
  • samostalnike ter pridevnike v ednini In množini
  • trdilni, nikalni, vprašalni stavek
  • uporabljati pravilne glagole v sedanjem času;
  • tikati ter vikati;
  • tvoriti stavke v različnih oblikah;
  • postaviti samostalnike in pridevnike v množino in ednino;

  Razvije občutek in sposobnost samostojne komunikacije.

   

  SREČANJE, POVABILO

  • spozna obliko povabila, želja
  • spozna formalno in neformalno povabilo
  • ponuditi prostor;
  • vprašati po željah sogovornika,gosta;

  Zave se pomembnosti razumevanja naročil gostov v italijanskem jeziku.

   

  Spozna slovnične strukture

  • določni in nedoločni člen
  • prave predloge, glavne števnike
  • uporabljati člene in predloge ter števnike;

  Zave se pomembnosti pravilne rabe členov in števnikov.

   
  Pozna kratka pisna sporočila in jih oblikuje ter sestavlja dialoge
  • napisati krajše sporočilo v tujem jeziku;

  Razvije sposobnost pisne komunikacije.

   

  ORIENTACIJA V MESTU

  • spozna besedišče mestnega okolja
  • prevozna sredstva, telefon
  • povpraševanje po prenočišču
  • vrste sob
  • oprema hotelske sobe
  • nastanitev in rezervacija
  • povprašati po poti in usmerjati spraševalca;
  • povprašati po prevoznih sredstvih ter urniku;
  • dajati krajevne podatke, telefonske številke, povprašati ter ponuditi prenočišče;

  Razvije strpnost pri spraševanju informacij.

  Razvije inovativnost pri znajdenju v mestu.

   

  Spozna slovnične strukture

  • dopolni sedanjik z nepravilnimi glagoli
  • spozna rabo predlogov »in, a,di«
  • pozna vrstilne števnike
  • seznani se z očlenjenimi predlogi
  • rabiti pravilno obliko sedanjika;
  • razločiti predloge od očlenjenih predlogov;

  Spozna pomen rabe predlogov v italijanskem jeziku.

   

  Pozna obliko dopisnice, kratkega pisma, razglednice

  • napisati razglednice s počitnic in počitnic;

  Razvije sposobnost pisne komunikacije osnovnih oblik.

   

  BIVALNI PROSTORI

  • spozna besedišče učilnice, šole, stanovanja, hiše
  • poimenovati bivanjske prostore in opremo;

  Razvije sposobnost opisa prostora z znanim besediščem.

  Razvije sposobnost rabe in izražanja svojine ter prostora.

   

  Spozna slovnične strukture

  • svojilni pridevniki
  • prislovi kraja
  • pridevniki ter protipomenke
  • rabiti svojilne pridevnike in prislove kraja;
  • poiskati protipomenke;
     

  Pozna opis prostora, stanovanja, učilnic

  • opisati prostor,šolo, stanovanje;

  Razvije sposobnost opisovanja predmetnosti, ki ga obdaja.

   

  V HOTELU

  Dijak zna

  Dijak

   
  • spozna način sprejemanja gostov
  • spozna cenik v hotelu
  • spozna ponudbo hotela
  • spozna dele hotela in znajdenje gosta v hiši
  • pozna ponudbo penziona
  • povprašati po željah gostov in zna ustreči željam;
  • ponuditi usluge hotela;
  • pozna penzionsko ponudbo;

  Spozna povpraševanje gosta in zna ponuditi nastanitvene zmogljivosti hiše.

  Nadgradi komunikacijo z gostom.

   

  Spozna slovnične strukture

  • izražanje količine z »di«
  • nadgradi znanje glagolov
  • kakovostni pridevniki
  • osebni zaimki v dajalniku, vikanje
  • rabiti zaimke z vljudnostno obliko;
     

  PRIPOVEDOVANJE O DOŽIVETJIH NA POTOVANJU

  • spozna informacije na postaji
  • sprašuje in daje informacije o potovanju
  • poroča potek dneva
  • zna pripovedovati o preteklih dogodkih, počitnicah
  • spraševati in dajati navodila pri potovanju;
  • pripovedovati o preteklih dogajanjih in dogodkih;

  Razvije sposobnost komunikacije s sogovornikom o doživetjih.

  Se zave pomembnosti svojega poklica in odgovornosti.

   

  Spozna slovnične strukture

  • dovršni pretekli čas
  • rabo pomožnih glagolov
  • oblike participa
  • tvoriti in rabiti preteklik;
     

  POVABILO, PRAZNOVANJE, URA, DATUM

  • spozna časovne enote
  • razume povabilo in ga sestavi
  • spozna odgovor na povabilo
  • našteti dneve, mesece, letne čase;
  • vprašati po uri in odgovoriti;
  • sprejeti in odkloniti povabilo;

  Razvije čut za pozornost do praznovanj.

  Spoštuje načela lepega vedenja.

  Dopolni vljudnostni odnos do gostov.

   

  Spozna slovnične strukture

  • rabo modalnih glagolov moči, hoteti, morati
  • nadgradi zaimke
  • rabiti modalne glagole pri vljudnem vprašanju za dovoljenje;
     

  Spozna obliko vabila, odgovora, rezervacije, potrditve

  • sestaviti vabilo, rezervacijo in potrditi ali zanikati;

  Zave se pomembnosti primernega izrazoslovja pri povabilu ali odgovoru nanj.

   

  NAČRTI ZA DOPUST

  • spozna predloge in možnosti za preživetje dopusta
  • spozna aktivnosti na dopustu
  • obogati besedni zaklad za poznavanje preživljanja prostega časa in konjičkov
  • načrtovati počitnice in svoj prosti čas ter svetovati;
  • izbirati kraj, čas in aktivnosti;

  Dopolnjuje poznavanje krajev doma in po svetu.

  Razvija inovativnost pri aktivnem preživljanju prostega časa.

   

  Spozna slovnične strukture

  • spozna oblike prihodnjika
  • spozna velelnik
  • rabiti prihodnjik;
  • postaviti stavke v velelno obliko;
     

  Spozna itinerar, oglas za počitnice, program

  • izbrati primeren program počitnic in odgovoriti na oglas;

  Razume in izbira med ponudbami za preživetje počitnic.

   

  VSAKDANJA OPRAVILA, DRUŽINA

  Dijak zna

  Dijak

   
  • predstavi vsakdanja opravila in svojo družino
  • analizira in predstavi probleme v družini in širši družbi
  • predstavi osebne življenjske izkušnje
  • opisati opravila družinskih članov in potek dneva;
  • razložiti probleme današnje družine in osebne izkušnje;

  Se zaveda družinskih obveznosti.

  Razvije občutek za probleme v družbi in v družini.

  Razvije občutek za točnost in opiše potek delovnega dne

   

  Spozna slovnične strukture

  • spreganje povratnih glagolov
  • nadgradi svojilne pridevnike s členi
  • predlog »da« s členi
  • zaimki v 4.sklonu
  • rabiti povratne glagole v sedanjiku in pretekliku;
  • rabiti predloge;
  • uporabljati zaimke v tožilniku;
     

  Pozna obliko poročila

  • napisati poročilo in predstaviti svoje izkušnje iz delovne prakse;
     

  PRAZNIKI DANES IN NEKOČ

  • pozna ljudske običaje in praznike
  • predstavi običaje v svojem kraju
  • spozna običaje sosednjih dežel
  • pripoveduje pretekle dogodivščine svojih prednikov
  • pripovedovati in predstaviti ljudske običaje;
  • ubesediti dogodivščine svojih prednikov;

  Spoštuje ljudske običaje in njih izročilo.

   

  Spozna slovnične strukture

  • nedovršni preteklik
  • predpreteklik
  • rabo obeh preteklikov in predpreteklika
  • rabiti pretekle čase;
     

  Pozna italijanske reke in pregovore

  • povedati in napisati znane reke v italijanskem jeziku in jih primerjati s pregovori v materinščini

  Primerja reke in pregovore.

   

  NA BANKI, NA POŠTI, V TURISTIČNI AGENCIJI

  • spozna usluge pošte
  • pošiljanje in sprejemanje pošte
  • pozna bančne usluge
  • pozna valute
  • pozna menjalnico in tečaje valut
  • sprejemati in pošiljati sporočila po pošti ali elektronski pošti;
  • menjati valute in opravljati bančne storitve;
  • sprejemati goste v agenciji in jim dajati informacije o turistični ponudbi kraja;
  • svetovati pri izbiri;

  Zaveda se pomembnosti strokovnega poimenovanja v tujem jeziku.

   
  • pozna poslovanje turistične agencije
  • pozna turistično ponudbo kraja
  • pozna kulturne in zgodovinske točke pri pripravi obiskov in izletov
  • pozna propagandni material
  • pozna Italijo in njene regije
  • pozna najpomembnejše kulturne in zgodovinske spomenike
  • pozna civilizacijske posebnosti Italije
  • pozna turistične kraje in možnost preživljanja počitnic v sosednji deželi
  • pripovedovati o civilizacijskih posebnostih naroda katerega jezik se uči;
  • primerjati turistično ponudbo s sosednjo deželo;

  Komunicirajo z gostom samostojno in odgovorno.

  Se spoštljivo sporazumeva z gosti.

   

  Spozna slovnične strukture

  • velelnik vikalne oblike
  • pogojnik: sedanji in pretekli
  • rabiti vikalno obliko in pogojnik;
     

  Pozna propagandni material, ponudbo, prospekt

  • razumeti propagandni material, sestaviti ponudbo;

  Razvije čut za vrednotenje svoje turistične ponudbe s sosednjo

   

  ŠPORT IN REKREACIJA

  Dijak zna

  Dijak

   
  • pozna športe (vodne, zimske)
  • pozna pravila športnih iger
  • spozna italijansko navdušenje za nogomet
  • spozna zgodovino nogometa
  • pozna rekreativno preživljanje prostega časa ob morju, v planinah
  • predstaviti možnosti za aktivno preživljanje prostega časa;

  Razvija žilico podjetnosti pri ponudbi rekreacije v kraju.

  Zaveda se pomena identitete naroda tudi preko športa.

   

  Spozna slovnične strukture

  • aktivno in pasivno obliko
  • stopnjevanje pridevnika
  • rabiti trpnik in tvornik;
  • stopnjevati pridevnike;
     

  ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

  • pozna možnosti ponudbe sproščenega preživljanja prostega časa ob zdravi prehrani
  • pozna svoje prehrambene navade in prehrano sosednjega naroda
  • opisati možnosti za rekreacijo;
  • predlagati zdrav način prehranjevanja;
  • našteti zdravstvene težave;
  • dajati nasvete in priporočila za zdravo življenje;

  Zaveda se pomembnosti zdravega prehranjevanja in zdravega načina življenja za duševni in telesni razvoj.

   
  • pozna ponudbo za sprostitev v dvorani in na prostem
  • pozna termalni turizem in ponudbo storitev
   

  Ima strpen odnos do gostov ter ustreže njihovim željam.

   

  Spozna slovnične strukture

  • konjunktiv
  • pogojni stavek
  • rabiti čase konjunktiva;
  • tvoriti pogojne stavke in hipoteze;
     

  Pozna časopisni članek

  • obnoviti in povedati svoje mnenje o članku;
     

  POTOVANJE

  • spozna potovalne navade Italijanov
  • spozna možnosti oskrbovanja na it. avtocestah, črpalke,autogril
  • spoznajo it. itinerarje
  • pozna glavne turistične značilnosti it. krajev
  • pozna svoj kraj in svojo deželo ter jo predstavi in primerja s sosednjo
  • pozna skrb za čisto okolje in ohranjanje naravne dediščine
  • pozna običaje svojega in sosednjega naroda
  • spozna politično ureditev svoje in sosednje države
  • povprašati in dajati nasvete pri potovalnem oskrbovanju na avtocesti;
  • predstaviti kulturne in zgodovinske znamenitosti;
  • predstaviti svoj kraj in deželo s turističnimi zanimivostmi v tujem jeziku;

  Izraža svoje mnenje o današnjem načinu življenja.

  Se zanima za branje tuje literature.

  Spoštujejo in cenijo civilizacijske značilnosti svoje dežele in svojih sosedov.

   

  Spozna slovnične strukture

  • preteklik (remoto)
  • rabiti preteklik;
     

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje z dvema delnima izpitoma in ob koncu izobraževanja z ustnim izpitom ter tudi s pisnim izpitom, če niso pozitivno ocenjeni vsi delni izpiti.

  Dijaki se čim več ustno izražajo pri ponavljanju in preverjanju znanja na vajah.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  • slovnične strukture
  • pisna komunikacija

  Slovenščina

  • spoznajo nov jezikovni sistem,ga nadgradijo in ga primerjajo z materinščino;
  • sestavljanje pisnih sporočil;
  • strokovna komunikacija v recepciji in agencijah
  • poznavanje gostinskih posebnosti svojega kraja

  Osnove turizma

  • nastanitev, rezervacije;
  • predstavitev običajev, kulinarike kraja in dežele;
  • ponudba in povpraševanje v turizmu

  Turistično poslovanje

  • spoznajo obseg ponudbe in povpraševanja gostov;
  • predstavitev svoje dežele s turističnimi znamenitostmi in vodenje

  Osnove turizma

  Geografija

  Zgodovina

  • samostojno vodenje v tujem jeziku;