SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

EKONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

68

 

68

skupaj

138

 

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

I. TEMELJI EKONOMIJE

     

EKONOMSKI PROBLEM

Dijak

Dijak

 
 • spozna ekonomski problem z vidika posameznika in družbe ter nujnost racionalnega ravnanja
 • opiše gospodarjenje in reprodukcijski proces
 • pojasni temeljna ekonomska vprašanja;
 • s skico ponazori in na primeru opiše ekonomski krožni tok;
 • zna predstaviti svoj ekonomski problem;
 • zna narisati transformacijsko krivuljo;

Razvija analitično mišljenje.

Razvija občutek za interpretacijo abstraktnih pojmov z ekonomskega področja.

Razume družbene posledice redkosti dobrin (virov).

 

GOSPODARSKA DEJAVNOST IN POSAMEZNIK

     
 • poveže pojme: potrebe, gospodarska dejavnost, blago
 • opiše koristnost dobrin in zakon padajoče mejne koristnosti
 • spozna premico cene
 • navede primere dobrin, proizvodov, blaga;
 • zna na primeru pokazati, zakaj mejna koristnost pada;
 • iz podatkov nariše premico cene in prikaže njene premike;

Pridobi občutek za varčnost, gospodarnost in skrbnost

Razvije občutek odgovornega in premišljenega ravnanja

Uri se v sposobnosti reševanja problemov

 

PRODUKCIJA

     
 • opredeli zemljo, delo, kapital
 • opiše splošno načelo racionalnosti
 • spozna proizvodne stroške
 • zna s skico ponazoriti in pojasniti reprodukcijski proces;
 • razloži, zakaj brez akumulacije kapitala ni napredka;
 • izračunava kazalce uspešnosti in pojasni rezultate;
 • našteva primere za posamezne vrste stroškov;
 • izračuna in nariše krivulje stroškov;
 • poveže stroške in dobiček;

 

 

 

Razvija analitično mišljenje.

Uzavešča relacijo: posameznik - podjetje – družba.

Dvig motivacije za graditev delovne kariere.

Zave se nujnosti ekonomičnega ravnanja z viri (varčnost).

Zave se pomena stroškov za proizvajalca.

Priporočljiv ogled podjetja.

TRG IN KONKURENCA

     
 • pojasni delovanje tržnega mehanizma v pogojih popolne konkurence
 • našteje dejavnike tržne strukture
 • zna prepoznati trge glede na obliko konkurence;
 • nariše krivuljo povpraševanja in ocenjuje vpliv sprememb dejavnikov povpraševanja;

Razvija občutek za pojasnjevanje abstraktnih ekonomskih pojavov.

Razvija zrelost pri sprejemanju odločitev.

Razvije analitično mišljenje.

 
 • spozna povpraševanje
 • razloži elastičnost povpraševanja
 • spozna ponudbo
 • razloži določen koeficient elastičnosti in oceni za kakšno vrsto dobrin velja;
   
 • razloži elastičnost ponudbe
 • opiše tržno ravnotežje
 • opiše nepopolno konkurenco
 • riše krivulje ponudbe, upošteva spremembe dejavnikov ponudbe in jih pojasnjuje;
 • zna narisati tržno ravnotežje;
   

RAZDELITEV

     
 • opredeli mezdo
 • predstavi dobiček in vrste ekstradobička
 • razlikuje med absolutno in diferencialno rento
 • opredeli obresti
 • na primeru pokaže sestavine mezde;
 • izračuna profitno mero;
 • na primerih razloži različne vrste rent;
 • izračuna obrestno mero;

Razume pomembnost razdelitve v družbi.

Zave se pomena izobrazbe.

Uzavešča relacijo: sindikati – mezde, zaposlovanje.

Se zave pomena delovanja trga prihrankov.

 

POTROŠNJA

     
 • našteje vrste potrošnje
 • zna povezati različne potrebe z ustreznimi oblikami potrošnje;

Razume nujnost skupne in splošne potrošnje.

 

DENAR IN KREDIT

     
 • razloži zgodovinski razvoj denarja
 • pojasni funkcije denarja;
 • zna s skico ponazoriti inflacijo in deflacijo;

Razvija čut za vrednotenje denarja.

 

MAKROEKONOMSKO RAVNOTEŽJE

     
 • spozna ključne sestavine agregatnega povpraševanja; potrošnjo, investicije, porabo države
 • spozna pojem BDP
 • zna izračunati BDP na prebivalca
 • zna presoditi, kakšna je razvitost gospodarstva glede na BDP
 • primerja države po razvitosti;

Razume prehod od posameznih enot na agregatne količine.

Se zave pomena merjenja rezultatov gospodarjenja na nacionalni ravni.

 
   

Spozna razlike v ravnanju skupin prebivalstva pri potrošnji in varčevanju.

 

 

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

II. SODOBNO TRŽNO GOSPODARSTVO

     

LASTNINSKA STRUKTURA

Dijak

Dijak

 
 • opredeli pojem lastnine in lastninske funkcije
 • navede prednosti d.d. glede na individualno podjetje
 • opredeli korporacijo
 • primerja uspešnost posameznih oblik lastnine v Sloveniji;

Zave se pomena prevzemanja odgovornosti in tveganja

Poveže lastnino z aktivnim podjetniškim delovanjem.

 

TRŽNA STRUKTURA

     
 • pojasni ovire za selitev kapitala med panogami,
 • navede nove oblike konkurence; v sodobnih gospodarstvih
 • poišče primere posameznih oblik konkurence v slovenskem gospodarstvu;

Zave se pomena podjetništva za razvoj gospodarstva.

Razume posebnosti delovanja »naravnih« monopolov.

 

VLOGA DRŽAVE V SODOBNEM GOSPODARSTVU

     
 • našteje osnovne funkcije države
 • pojasni pojem države blaginje in vzroke za njeno krizo
 • v praksi poiščejo razloge in področja državne intervencije;

Razvija občutek za socialno pravičnost.

Razvija čut odgovornosti za okolje.

 

MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI

     
 • pojasni vzroke za razvoj teh odnosov in globalizacijo poslovanja

 

 

 • navede pomembne regionalne ekonomske integracije, mednarodne bančne in finančne institucije;

Spozna pomen vključevanja gospodarstva v mednarodne tokove.

 

III. SLOVENSKO GOSPODARSTVO

     

DEJAVNIKI GOSPODARSKE RASTI SLOVENIJE

     
 • pozna dejavnike gospodarske rasti Slovenije
 • zna izračunati stopnje naravne rasti prebivalstva in analizirati njihovo gibanje;
 • zna presoditi, v katerih kategorijah naravnega bogastva ima Slovenija prednosti;

Zave se soodgovornosti pri ustvarjanju gospodarske blaginje.

Razvija čut za delovno in poklicno odgovornost.

Razvija čut za okolje in pozitiven odnos do naravnega bogastva.

 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD (BDP) IN UPORABA BDP V SLOVENIJI

     
 • navede probleme pri merjenju in mednarodnih primerjavah BDP
 • navede elemente uporabe BDP (deleži)
 • navede kazalce življenjske ravni
 • našteje dejavnike vključevanja v svetovno trgovino
 • v statističnih publikacijah zna poiskati kazalce življenjske ravni;
 • iz plačilne bilance zna razbrati suficit (presežek) ali deficit (primanjkljaj);
 • razume pomen deflacioniranja nominalnih podatkov;
 • zna ovrednotiti slovenski zunanji dolg;
 • zna predstaviti deleže posameznih sektorjev pri ustvarjanju BDP.

Se zave pomena dohodka posameznika za njegov osebni standard.

Razvija občutek za varčnost.

Razvija občutek za solidarnost in toleranco.

Se zave pomena ekonomskih povezav s svetom.

Spozna pomen mednarodnih povezav in finančnih tokov.

 

EKONOMSKA POLITIKA

     
 • navede cilje, nosilce in instrumente posamezne ekonomske politike
 • spozna nekatere ukrepe ekonomske politike
 • razume prispevke, ki govorijo o ekonomski politiki Slovenije (TV dnevnik, časopisi, …);
 • zna oceniti posledice ukrepov ekonomski politike;

Razvija analitično mišljenje.

Razvija občutek za finančne tokove znotraj narodnega gospodarstva.

Se zave pomena prerazdelitve dohodka.

Iz časopisa zna izbrati članke, ki se nanašajo na ekonomsko politiko.

SLOVENIJA IN EU

 • sposoben je razumeti pozitivne in negativne posledice vključitve Slovenije v EU.

Spozna pomen vključevanja Slovenije v mednarodne gospodarske tokove.

 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • ekonomski problem
 • proizvodnja in faze gospodarskega procesa:
 • proizvodni dejavniki
 • podjetje - funkcije podjetnika;
 • trg in konkurenca
 • Slovenija in zunanja trgovina

Gospodarsko poslovanje

 • namen in naloge gospodarstva;
 • proizvodni dejavniki;
 • organizacijske oblike pravnih oseb;
 • trženje;
 • ekonomski odnosi s tujino;
 • dejavniki potencialnega in dejanskega bruto domačega proizvoda Slovenije

Poslovna matematika in statistika

 • prikazovanje statističnih podatkov, strukture, statistični koeficienti;