SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

 

35

2.

68

 

68

skupaj

103

 

103


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA


1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

III. Civilno pravo

     

Temeljno o civilnem pravu

     
 • pozna značilnosti civilnopravnih razmerij in pravne veje, ki sestavljajo civilno pravo
 • prepozna civilnopravne odnose v družbi;

Razvija strokovnost.

 

Stvarno pravo

     
 • pozna pojem in vrste ter varstvo posesti
 • pozna vsebino, nastanek in prenehanje lastninske , služnostne in zastavne pravice
 • prepozna ravnanja, ki pomenijo motenje posesti ali kršitev lastninske pravice in zna ukrepati;
 • zna uveljaviti svoje pravice kot zastavni upnik ali imetnik služnostne pravice;

Razvija skrbnost.

Razvija sposobnost varstva svojih pravic v zvezi z lastnino.

 

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

     
 • pozna sestavo in načela za vodenje zemljiške knjige
 • razlikuje med katarstrom in zemljiško knjigo
 • zna poiskati podatke v zemljiški knjigi;
 • zaveda se pomena zemljiške knjige pri prometu z nepremičninami;

Razvija zanesljivost.

 

Obligacijsko pravo

     
 • pozna značilnosti in sestavine obligacijskih razmerij
 • našteje pravne vire in načine nastanka obveznosti
 • sposoben je ločiti obligacijska razmerja od drugih pravnih razmerij;

Razvija strokovnost.

 

Pogodba

     
 • pozna pravne pogoje za veljavnost pogodbe
 • prepozna nepravilnosti, zaradi katerij je pogodba nična oziroma izpodbojna in zna ukrepati;

Razvija osebno odgovornosti za kvalitetno delo.

 

Odškodninska obveznost

     
 • pozna elemente za nastanek odškodnine obveznosti
 • sposoben je določiti vrsto odgovornosti pravnega subjekta v konkretnem primeru;

Razvija skrbnost in osebno odgovornost.

 

Prenehanje obveznosti

     
 • pozna elemente, ki so pomembni pri izpolnjevanju obveznosti
 • pozna druge načine prenehanja obveznosti
 • določi rok dospelosti obveznosti in kraj izpolnitve, če le-ta v pogodbi ni določen;

Razvija skrbnost in osebno odgovornost.

 

Zastaranje

     
 • pozna pomen zastaranje obveznosti in zastaralne roke
 • predvidi pravne posledice, ki nastopijo, če obveznost zastara;

Razvija skrbnost.

 

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

IV. Pogodbe civilnega in gospodarskega prava

     

Pogodbe civilnega prava

     
 • pozna vsebino in značilnosti prodajne, darilne, podjemniške, mandatne, rabokupne, posojilne, posodbene in poroštvene pogodbe
 • določi pogodbo, ki jo sklenejo pravni subjekti v konkretni situaciji;

Razvija strokovnost.

Razvija osebno odgovornost.

 

Pogodbe gospodarskega prava

     
 • pozna vsebino in značilnosti : pogodbe o posredovanju, o trgovskem zastopanju, komisijske, licenčne, koncesijske, zavarovalne in pogodbe o leasingu
 • določi pogodbo, ki jo sklenejo gospodarski subjekti v konkretni situaciji;

Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

Razvija delovno odgovornost.

 

V. Delovno pravo

     
 • spozna pojem delovnega razmerja in njegovo pravno ureditev
 • se seznani s pogodbo o zaposlitvi
 • pozna sestavine delovnega razmerja in varstvo pravic iz delovnega razmerja
 • se zaveda pomena pravnega urejanja delovnega razmerja za varstvo delavčevih pravic;
 • se zaveda pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja;

Razvija strokovnost.

Razvija delovno disciplino in odgovornost.

 

VI. Upravni postopek

     

Uprava

     
 • spozna pojem uprava
 • spozna pojem javna uprava
 • spozna pojem javne službe
 • določi vrsto upravne dejavnosti v katero spada posamezni organ, organizacija ali zavod;

Razvija natančnost.

 

Temeljna načela upravnega postopka

     
 • pozna bistvo vsakega načela
 • uporablja načela pri reševanju zadev;

Se zave poklicne in delovne odgovornosti.

 

Pristojnost upravnih organov

     
 • pozna ureditev stvarne in krajevne pristojnosti
 • pozna razloge za izločitev uradne osebe
 • določi pristojnost na primerih;
 • izdela zahtevo za pravno pomoč drugega organa;
 • določi, kdaj mora biti uradna oseba obvezno izločena;

Razvija sposobnost komuniciranja.

Razvija natančnost.

Vaja: na posameznih primerih določa pristojnost, sestavi zaprosilo za pravno pomoč.

Stranka v upravnem postopku

     
 • opiše procesno sposobnost
 • pozna vse vrste zastopanja
 • določi, ali lahko stranka samostojno nastopa v postopku;
 • določi, kdo sme zastopati procesno nespososobno stranko;

Razvija poklicno odgovornost.

 

Stiki med organom in stranko

     
 • našteje dele vloge
 • našteje sestavine vabila
 • opiše sestavine zapisnika
 • izdela vlogo;
 • izdela vabilo;
 • izdela zapisnik;

Razvija sposobnost komuniciranja.

Razvija natančnost.

Vaja: sestavi vlogo in vabilo.

Roki

     
 • našteje vrste rokov
 • se nauči štetja rokov
 • spozna vrnitev zadeve v prejšnje stanje
 • izračunava roke;
 • oceni, kdaj je možna vrnitev zadeve v prejšnje stanje;

Razvija natančnost.

Vaja: na danih primerih izračunava roke (začetek in konec).

Stroški postopka

     
 • spozna vrste stroškov
 • pozna pogoje za oprostitev plačila stroškov
 • določi plačnika stroškov v posameznih primerih upravnega postopka;
 • oceni upravičenost stranke do oprostitve plačila stroškov;

Razvija human odnos do strank.

 

Postopek na prvi stopnji

     
 • pozna možnost spreminjanja zahtevkov
 • spozna poravnavo
 • opiše pogoje za skrajšani postopek
 • opiše ustno obravnavo
 • našteje in opiše dokazila
 • sestavi zapis poravnave;
 • v posameznih primerih določi, ali je možen skrajšani postopek;
 • prepozna javno listino;
 • oceni, ali je priča dolžna odgovarjati na vprašanje ali ne;

Razvija osebno odgovornost.

Razvija poklicno odgovornost.

 

Odločba in sklep

     
 • pozna sestavine odločbe
 • pozna roke za izdajo odločbe
 • pozna pojem in posledice molka organa
 • sestavi preprosto odločbo;
 • določi, kdaj se v postopku izda sklep;

Razvija delovno odgovornost.

Vaja: napiše odločbo, napiše uradni zaznamek, napiše sklep.

Pravna sredstva

     
 • - pozna pritožbo in njene učinke
 • opiše postopek reševanja pritožbe
 • izbere rešitev v pritožbenem postopku;

Razvija poklicno odgovornost.

 

Izvršba

     
 • spozna upravno izvršbo
 • našteje načine izvršbe
 • določi način izvršbe glede na predmet izvršbe;

Razvija poklicno odgovornost.

 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Znanje tega predmeta nadgrajujeta znanja predmetov: gospodarsko poslovanje in upravno poslovanje.

Konkretno:

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • pogodba

Gospodarsko poslovanje

 • vzpostavitev stikov za sklenitev pogodbe;
 • vsebina pogodbe;
 • redna izpolnitev pogodbe;
 • stiki med organi in stranko:
  • vloga
  • vabilo
  • zapisnik
 • odločba in sklep
 • vročanje

Upravno poslovanje

 • sestavni deli:
  • vloge,
  • vabila,
  • zapisnika;
 • označevanje odločb;
 • načini vročanja;