SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

UPRAVNO POSLOVANJE

 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

34

34

68

skupaj

69

69

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJ POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 
 • spozna vrste pisarniške mehanizacije in se nauči, kako pristopiti k njene nabavi
 • razlikuje in zna uporabiti:
  • narekovalne naprave,
  • kopirne naprave,
  • naprave za mikrofilmanje,
  • stroje za obdelavo poštnih pošiljk,
  • komunikacijske naprave;
 • se zaveda pomena racionalne nabave novih strojev in naprav;
 • razvija sposobnost racionalnega razmišljanja in ekonomičnega trošenja sredstev za nakup nove pisarniške opreme in mehanizacije.

Vaje:

 • diktiranje in prepisovanju posnetih besedil
 • fotokopiranje
 • ogled mikrofilmanja z uporabo mikrofilmskega čitalca
 • pošiljanje sporočil po faksu in elektronski pošti
 • pozna in opiše delo tajnic in poslovnih sekretark
 • prepozna delovne in osebnostne lastnosti tajnic in poslovnih sekretarjev ter pomembnost njihovega dela
 • pozna osnovna pravila besedne in nebesedne komunikacije
 • si zna predstavljati delo s poslovnimi partnerji in strankami
 • se usposobi za sprejem obiskovalcev
 • zna pripraviti vse potrebno za službeno potovanje in poskrbeti za poslovna darila
 • zna načrtovati in organizirati delo s pomočjo rokovnika in priročnih poslovnih informacij
 • usposobi se za vodenje poslovne korespondence
 • zaveda se dinamike socialne klime v delovnem okolju
 • občuti pripadnosti firmi, skrbnost za pravočasno in sprotno reševanje zadev, četudi nadrejeni delavec ni vedno prisoten.
 • se zaveda, da se je potrebno nenehno dodatno izpopolnjevati.
 • se zaveda pomena samoiniciativnosti, praktičnosti, ustvarjalnosti.
 • osvaja sposobnost komuniciranja;
 • pridobi občutek za aktivno poslušanje, čuti osebno in poklicno odgovornost.

Vaja:

 • obisk tajništva šole ali drugega državnega organa, podjetja
 • povabilo tajnice za obisk in razgovor, predavanje

 

 

 • pozna tehnične priprave na seje, sestanke in konference
 • zna pripraviti vabilo s sejnim gradivom
 • zna pripraviti povzetke sejnih gradiv
 • pozna organizacijske priprave na sejo oziroma sestanek
 • razlikuje vrste in sestavne dele zapisnikov
 • zna sestaviti in oblikovati zapisnik
 • zna urediti in arhivirati sejno gradivo
 • zna voditi evidence o sejah in sprejetih ter izvršenih sklepih;
 • se zaveda delovne in strokovne odgovornosti ter doslednega spoštovanja načela molčečnosti.

Vaja:

 • sestava in oblikovanje rednega zapisnika o poteku npr. razredne ure, roditeljskega sestanka
 • spozna kadrovsko personalno administracijo
 • razloži vlogo in pomen kadrovske politike ter kadrovske službe
 • razume postopek objave prostega delovnega mesta
 • pozna pomen in vsebino delovne knjižice
 • zna vpisati podatke o trajanju zaposlitve v delovno knjižico
 • obvlada izpolnjevanje obrazcev za prijavo, odjavo ter spremembe podatkov delavcev
 • vodi evidence o delavcih
 • nauči se urediti zdravstveno dokumentacijo zaposlenih
 • razume pomen varstva pri delu zaposlenih delavcev
 • obvlada postopek za prijavo nesreče pri delu
 • spremlja predpise s področja kadrovanja
 • zaveda se pomena sporočanja podatkov o zaposlenih na ustrezne ustanove (ZZZS, ZPIZ, Statistični urad, Zavod za zaposlovanje ipd.)
 • se navaja na delo z ljudmi.
 • se zaveda potrebe po poznavanju in upoštevanju določil kodeksa omike tajnic in poslovnih sekretark.
 • se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov o zaposlenih.

Vaje:

 • izpolnjevanje obrazcev s področja kadrovske evidence
 • izpolnitev obrazca za pridobitev delovne knjižice
 • vpisovanje podatkov v fotokopijo delovne knjižice
 • se nauči izdelovati in uporabljati obrazce za delo v administraciji
 • se zaveda pomena obrazcev za hitro in cenejše delo v administraciji
 • obvlada glavna pravila za načrtovanje obrazcev
 • samostojno pripravi obrazec po lastni izbiri
 • pozna pravila za izpolnjevanje obrazcev
 • zna oceniti, kdaj se izplača postopek poenostaviti z obrazci.
 • razvija natančnost, ustvarjalnost, inovativnost.

Vaja:

 • prikaz primera splošnega obrazca in obrazca v interni uporabi šole
 • priprava lastnega obrazca
 • spozna avtomatizirano pisarniško poslovanje
 • razume in poskuša voditi evidenco o dokumentaciji s pomočjo računalnika
 • nenehno razvija smisel za urejenost in preglednost dokumentarnega gradiva.
 • se zaveda pomena ekspeditivnosti in ustvarjalnosti.
 
 • spozna pomen delovnega postopka in faze njegovega proučevanja
 • razlikuje in zna ponazoriti faze proučevanja delovnih postopkov:
  • cilj proučevanja, zbiranje dejstev, kritično analizo, predlog izboljšav;
 • razvija inovativnost ob predhodnem poznavanju načel pisarniškega poslovanja.

Vaja:

 • opisna in orisna predstavitev faz resničnega delovnega postopka v poslovanja podjetja ali državnega organa
 • spozna pomen knjižnic in opravila, povezana z obdelavo knjižnega gradiva, nauči se uporabiti univerzalno decimalno klasifikacijo
 • razlikuje vrste knjižnic
 • prepozna opravila, v zvezi z obdelavo knjižnega fonda
 • je sposoben urediti in voditi strokovno knjižnico
 • se seznani z UDK
 • se zaveda strokovne odgovornosti, natančnosti in smisla za red.

Vaja:

 • obisk knjižnice (NUK, šolska knjižnica)
 • iskanje podatkov o knjigah v COBISS-u (v šoli ali domača naloga)
 • spozna pomen in način dela INDOK službe
 • razume pomen INDOK služb
 • sposoben si je predstavljati potek obdelave dokumentov
 • razlikuje vrste dokumentov
 • obvlada iskanja informacij s pomočjo računalnika
 • se zaveda pomena hitrih in kvalitetnih informacij o dokumentih

Vaja:

 • priporočljiv je obisk indok centra
 • spozna dejavnost in pristojnosti upravnih notranjih zadev
 • razume pomen matične službe
 • razlikuje vrste matičnih knjig,
 • se seznani z evidencami o državljanstvu in osebnih stanjih občanov ter njihovim urejanjem;
 • razloži pomen osebne izkaznice in način njene pridobitve;
 • osvaja sposobnost komuniciranja s strankami ob urejanju njihovih zahtevkov in reševanja morebitnih konfliktov

Vaja:

 • obisk matičnega urada

 

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJ POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak:

Dijak:

Dijak:

 
 • spozna pisarniško tehnično delo na sodišču
 • razlikuje vrste in pristojnosti sodišč
 • spozna strokovne izraze pri pisarniškem delu na sodišču
 • razlikuje delo vložišča, sodne pisarne in sodne uprave
 • loči vrste evidenčnih knjig na sodišču
 • usposobi se za vodenje sodnih evidenc
 • zna osnovati sodni spis (ovitek, priloge, popis spisa)
 • uporabljati zna pečatila
 • obvlada zaključevanje vpisnikov
 • se zaveda specifične poklicne odgovornosti pri delu na sodišču

Vaja:

 • obisk sodišča
 • pozna delo notariata v zvezi z overitvami
 • pozna postopek overitve podpisov, pisav in prepisov
 • seznani se z evidencami, ki jih vodi notar v zvezi z overitvami
 • se zaveda specifične poklicne odgovornosti pri delu notarja

Vaja:

 • dijak (i) obišče(jo) notarja in poročajo o njegovem delu celemu razredu
 • spozna delo geodetske službe in zemljiškega katastra
 • zaveda se pomena državne evidence o zemljiščih
 • razume, da je zemljiški kataster podlaga za vodenje zemljiške knjige
 • razlikuje dejavnosti geodetske službe
 • spozna storitve, ki jih za naročnike opravlja geodetska uprava
 • loči pojme: parcela, katastrska občina, katastrski razred, vrste rabe, katastrski dohodek, posestni list in odločba o parcelaciji zemljišča
 • se zaveda potrebe po natančnosti, zanesljivosti in ekspeditivnosti

Vaja:

 • dijaki si ogledajo katastrski načrt, topografsko karto, posestni list, kopijo katastrskega načrta
 • spozna delo zemljiške knjige in knjige etažne lastnine
 • razume pomen zemljiške knjige kot nepremičninske evidence
 • pozna sestavo zemljiške knjige
 • opredeli pomen evidence »dnevnik zemljiškoknjižnih vlog«
 • pozna postopek za vpis v zemljiško knjigo
 • razlikuje lastninsko, služnostno, zastavno in pravico uporabe
 • loči pojme vknjižba, zaznamba, predznamba, plomba, lustrum
 • zna popraviti napake v zemljiški knjigi
 • opiše načela vodenja zemljiške knjige
 • razume podatke, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku zemljiške knjige in knjige etažne lastnine;
 • se zaveda potrebe po natančnosti, zanesljivosti in ekspeditivnosti ter specifične poklicne odgovornosti pri delu na sodišču

Vaja:

 • obisk zemljiške knjige na okrajnem sodišču ter vpogled v popisni, lastninski in bremenski list
 • spozna vrste taks
 • razlikuje sodne in upravne takse;
 • opredeli kdaj nastopi taksna obveznost, kdo je zavezanec, kdo je lahko oproščen plačila takse in način njene izterjave.
 • se zaveda potrebe po natančnosti, zanesljivosti in ekspeditivnosti ter specifične poklicne odgovornosti pri delu v državni upravi in na sodišču.

 

 

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno:

Znanje tega predmeta se povezujejo, dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo z znanji naslednjih predmetov:

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • pisarniško tehnično delo na sodišču
 • vodenja evidence v zemljiški knjigi
 • vrste taks

Pravo

 • upravni postopek
 • pojmi: vloga, vabilo, zapisnik
 • načini vročanja
 • zemljiška knjiga
 • upravni postopek
 • upravne in sodne takse
 • tehnične priprave na sejo oziroma sestanek
 • avtomatizacija pisarniškega poslovanja

Poslovna informatika

 • oblikovanje vabila
 • oblikovanje zapisnika
 • delo v urejevalniku besedil
 • delo s preglednicami
 • delo z bazami podatkov
 • uporaba priročnih programov za učinkovitejše pisarniško poslovanje
 • besedno (pisno in ustno) komuniciranje s strankami, poslovnimi partnerji

Slovenski jezik

 • sestavni deli vabila in zapisnika
 • pravila ustnega in pisnega komuniciranja
 • dinamika socialne klime v delovnem okolju
 • nebesedna komunikacija

Psihologija

 

 

7. LITERATURA