SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

STROJESLOVJE

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

55

15

70

2.

     

skupaj

55

15

70


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

Dijak

 
 • razume vlogo strojeslovja v gospodarstvu in njegov pomen za grafično in kartonažersko industrijo
 • našteje osnovna področja strojništva
 • loči med posameznimi področji strojništva
 • našteje osnovne sklope strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

Pozna pomen strojeslovja za odnose v človeški družbi.

Zaveda se pomena natančnosti in zanesljivosti.

 
 • pozna strojne elemente
 • razume pomen materialov in standardov v strojeslovju
 • loči med posameznimi strojnimi elementi (elementi za zvezo, elementi za prenos gibanj, elementi za mazanje strojnih delov, ležaji ...)
 • razloži pomen materialov za strojne elemente in stroje
 • razloži pomen standardov za strojne elemente

Razvija sposobnost za timsko delo.

Zaveda se delovne odgovornosti pri vodenju strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji.

Uporaba načrtov strojnih elementov iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna osnove tehniškega risanja
 • razume enostavne delovniške in sestavne risbe
 • nariše predmet v pravokotni in izometrični projekciji
 • loči med delovniško in sestavno risbo
 • nariše po pravilih tehniškega risanja delovniško risbo enostavnega strojnega elementa
 • razloži že narisano sestavno risbo
 • razloži načrt stroja
 • nariše delovniško risbo enega od delov stroja

Pri risanju razvija doslednost in vztrajnost.

Pri branju načrtov razvija vztrajnost in samozavest.

Uporaba načrtov strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna enostavnejše stroje in naprave v grafični, kartonažerski in knjigoveški industriji
 • pozna osnovne stroje in naprave, ki so sestavni deli strojev v grafični, kartonažerski in knjigoveški industriji
 • razume osnovna načela njihovega delovanja
 • našteje osnovne stroje in njihove osnovne dele v grafični, kartonažerski in knjigoveški industriji
 • razloži njihovo delovanje
 • našteje osnovne dele strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • razloži principe njihovega delovanja
 • našteje materiale strojev in njihove značilnosti

Razvija sposobnosti za timsko delo.

Pozna pomen sestavnih delov strojev za kvalitetno vodenje proizvodnje v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji.

Vaje na grafičnih, knjigoveških in kartonažerskih strojih.

 • pozna osnovne stroje za proizvodnjo in obdelavo strojnih delov s poudarkom na strojih, ki se uporabljajo v vzdrževalnih delavnicah grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije
 • opiše osnovne obdelovalne stroje (varilni stroji, stružnice, rezkalni stroji, vrtalni stroji)
 • razloži postopek za izdelavo enostavnega strojnega dela
 • našteje stroje, ki so potrebni za izdelavo enostavnega strojnega dela

Razvija pripadnost stroki.

Razvija odgovornost pri vodenju strojev.

Razvija natančnost pri delu.

Ogled vzdrževalne delavnice v eni od večjih tiskarn, knjigoveznic ali kartonažnih tovarn.

 • pozna osnove krmiljenja in regulacije strojev
 • pozna simbole za krmiljenje in regulacijo strojev
 • razume osnovna načela regulacije in avtomatizacije proizvodnje v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • razloži regulacijsko shemo
 • razloži osnovne fizikalne količine x, y in w
 • nariše regulacijsko zanko
 • nariše simbole za krmiljenje in regulacijo

Pozna pomen avtomatizacije procesov za kvalitetno in konkurenčno proizvodnjo.

Uporaba regulacijskih shem strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna osnove elektrike pri električnem krmiljenju, regulaciji in avtomatizaciji strojev in naprav v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • pozna osnovne električne simbole in elemente
 • našteje in nariše osnovne električne simbole
 • nariše enostavno električno shemo
 • razloži električno shemo

Zaveda se pomena odgovornih odnosov s sodelavci za varnost pri delu z električnimi napravami.

Uporaba električnih načrtov strojev iz grafične, knjigoveške in kartonažerske industrije.

 • pozna zahtevnejše tehnološke postavitve strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji in razume njihovo delovanje
 • razloži načrte postavitve strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • razloži delovanje posameznih delov strojev

Razvija pripadnost stroki.

Razvija odgovornost pri vodenju strojev.

Razvija natančnost pri delu.

Ogled večje tiskarske, knjigoveške ali kartonažerske linije.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.
 

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • materiali, izračuni strojnih delov, merjenje, mehanika

Fizika

 • sistem SI, mehanika, dinamika, Hookov zakon, navor, Newtnovi zakoni
 • razumevanje načrtov strojev v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • razumevanje delovanja posameznih delov stroja

Praktični pouk

 • delo na strojih v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • poznavanje strojev in tehnologij v grafični industriji

Tehnologija grafičnih procesov

 • stroji v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji
 • pozna osnove elektrike pri električnem krmiljenju, regulaciji in avtomatizaciji strojev in naprav v grafični, knjigoveški in kartonažerski industriji

Fizika

 • elektrika, Ohmov zakon