SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA DODELAVE (izbirno)

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Knjigoveštvo

Embalažerstvo

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

64

6

64

6

70

2.

102

 

102

 

102

Skupaj

166

6

166

6

172


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

Dijaki s končano poklicno izobrazbo grafičar, izbirno področje knjigoveštva, dopolnjujejo znanje z izbirnega področja embalažerstva in obratno, področje kartonažerstva se dopolnjuje z vsebinami knjigoveštva.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

KNJIGOVEŠTVO

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Razvoj knjige

     
 • pozna razvoj knjige
 • zna ločiti posamezne dele knjige
 • opiše razvoj knjige od preteklosti do danes
 • razlikuje različne vrste knjig in jih primerja
 • primerja namen in izdelavo ročno in strojno izdelane knjige
 • zna analizirati sestavne dele knjige

Razvija sposobnost razmišljanja.

Pridobi občutek za estetski videz knjige.

 

Delovna sredstva v ročni knjigoveznici

     
 • pozna osnovne knjigoveške stroje
 • pozna načine delovanja strojev in njihovo uporabnost v grafičnih procesih
 • opiše delovna sredstva v ročni knjigoveznici
 • obnovi znanja o strojnih elementih
 • razloži glavne elemente knjigoveških strojev v ročni knjigoveznici in opiše njihovo delovanje
 • ponazori uporabnost knjigoveških strojev in njihov namen

Razvija občutek odgovornosti pri delu z delovnimi sredstvi.

Pridobi občutek za pomembnost tehniške dokumentacije.

Razvija pozitiven odnos do varstva pri delu.

Ogleda si videokasete o knjigoveških strojih, njihovem delovanju in poteku tehnoloških operacij pri izdelavi grafičnega izdelka.

Tiskarska in knjigoveška pola

     
 • pozna razliko med tiskarsko in knjigoveško polo
 • razume oznake na tiskarski in knjigoveški poli
 • zna narisati razporeditveni načrt za knjigoveško polo
 • pozna več vrst knjigoveških pol
 • razlikuje tiskarsko in knjigoveško polo
 • opiše obe poli
 • primerja poli med seboj
 • razloži pomen oznak na poli
 • nariše razporeditveni načrt
 • izdela makete različnih vrst knjigoveških pol

Zaveda se strokovnosti in natančnosti.

Pozna pomen načrtovanja.

Zaveda se povezanosti različnih smeri oziroma delovnih operacij.

Nariše knjigoveške in tiskarske pole.

Izdela makete več vrst knjigoveških pol.

Osnovne tehnološke operacije

     
 • pozna osnovne tehnološke operacije, potrebne za izdelavo grafičnih izdelkov
 • opiše osnovne tehnološke operacije
 • izbere ustrezne operacije za izdelavo določenega grafičnega izdelka
 • izdela shemo vrstnega reda tehnoloških operacij, potrebnih za izdelavo grafičnega izdelka

Razvija strokovnost.

Pridobi občutek za pomembnost tehnološke dokumentacije.

Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev pri delu.

Usvaja strokovno terminologijo.

Ogleda si prospekte s shematskim prikazom tehnološkega postopka.

Ročna izdelava knjige

     
 • pozna osnovne dele knjige
 • pozna razliko med mehko in trdo vezano knjigo
 • pozna material za izdelavo knjige
 • zna izbrati ustrezen material za izdelavo knjige
 • pozna tehnološke operacije, potrebne za izdelavo knjige
 • opiše sestavne dele knjige
 • razloži njihove funkcije
 • primerja mehko in trdo vezano knjigo
 • poveže znanje o materialih, delovnih sredstvih in tehnoloških operacijah
 • samostojno izbere ustrezen material in izdela izračun izkoristka materiala
 • opiše tehnološke postopke za ročno izdelavo knjig
 • izdela izračun izkoristka materiala

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

 

Ostali ročno izdelani knjigoveški izdelki

     
 • pozna posebne vrste ročno izdelanih knjigoveških izdelkov
 • pozna njihov namen in pomen
 • našteje, opiše in razlikuje šatulje, albume, mape
 • opiše postopke izdelave teh izdelkov
 • primerja ročno in strojno narejene izdelke

Razvija ustvarjalnost.

Usvaja postopke in načine za izdelavo starejših vezav.

Ogleda si posebne vezave, narejene v ročni knjigoveznici.

Strojna izdelava knjige

     
 • pozna tehnološke operacije v strojnem knjigoveštvu
 • po vrstnem redu zna našteti tehnološke operacije, potrebne za strojno izdelavo knjige
 • zna opisati tehnološke operacije
 • pozna knjigoveške stroje, ki so potrebni pri izdelavi knjig in razume njihovo delovanje
 • zna izbrati ustrezen material za določen izdelek
 • obnovi znanje o postopkih ročne izdelave knjige in ga poveže s strojnim
 • razume vlogo in pomen ustreznega vrstnega reda tehnoloških operacij
 • opiše vsako tehnološko operacijo
 • obnovi znanje o strojnih elementih
 • opiše sestavne dele strojev in njihovo delovanje
 • opiše rezalni stroj ter postopek in način rezanja
 • opiše vrste zgibalnih strojev in načela strojnega zgibanja
 • loči osnovne vrste znašanja in opiše delovanje znašalnega stroja
 • razloži postopek šivanja in delovanje šivalnih strojev
 • razloži postopek izdelave platnic in vročega tiska ter opiše stroje v oddelku za pripravo platnice
 • opiše in ponazori delovanje linije trde in mehke vezave
 • opiše postopek izdelave revij
 • uporabi znanje o materialih ter njihovi primernosti za določen izdelek

Zaveda se povezanosti grafičnih strok in njihovega medsebojnega sodelovanja.

Oblikuje primeren poklicni odnos do popolnega grafičnega izdelka.

Razvija poklicno in osebno odgovornost za delo.

Pridobi predstavo o delovanju strojev.

Razvije pozitiven odnos do varstva pri delu, pravilne rabe in brezhibnosti strojev.

Zaveda se pomena natančnosti in zanesljivosti pri delu s stroji.

Razvija iniciativnost in vztrajnost.

Navaja se na natančnost in doslednost pri delu.

Izdela shemo postopkov, potrebnih za strojno izdelavo knjige.

Ponazori delovanje ltv in lmv.

Ogleda si videokaseto o strojni izdelavi knjige.

Ekskurzija: ogled proizvodnje strojne izdelave knjig.

Projektiranje in programiranje tehnoloških procesov

     
 • pozna razliko med predkalkulacijo, kalkulacijo in pokalkulacijo
 • zna izdelati tehnološko pripravo
 • ponazori izdelavo kalkulacije
 • loči med predkalkulacijo in pokalkulacijo
 • izdela in razloži tehnološko pripravo
 • izdela tehnološko pripravo
 • obnovi znanje o izkoristku materiala
 • samostojno rešuje konkretne primere

Pozna pomen načrtovanja dela.

Čuti se odgovornega za pridobljene rezultate.

Zaveda se povezanosti grafičnih strok.

Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev pri delu.

Izdela kalkulacijo.

Izdela tehnološko pripravo.

Preverjanje kakovosti papirja

     
 • zna določiti smer teka vlaken, debelino, gramaturo, prostorninsko maso in specifično prostornino, togost in raztržno odpornost papirja
 • razloži laboratorijske instrumente za ugotavljanje kvalitete materialov
 • opiše postopke za ugotavljanje kontrole kvalitete materialov
 • s pomočjo laboratorijskih instrumentov določa lastnosti papirja
 • ponazori postopke za ugotavljanje smeri teka vlaken

Pozna laboratorijske instrumente za ugotavljanje kvalitete materialov.

Opiše postopke za ugotavljanje kontrole kvalitete materialov.

S pomočjo laboratorijskih instrumentov določa lastnosti papirja.

Ponazori postopke za ugotavljanje smeri teka vlaken.

Pridobiva občutek za zanesljivost in natančnost.

Meri z laboratorijskimi instrumenti; vaje.

Prepozna in klasificira papirje po gramaturi ter debelini.

Zagotavljanje kakovosti

     
 • pozna pojem kakovosti
 • zna definirati, kdaj je proces kakovosten
 • zna definirati, kdaj je izdelek kakovosten
 • pozna pomen standarda ISO 9001
 • pozna poslovnik kakovosti
 • razume, da za kakovost/lastnost izdelka/storitve odgovarja tisti, ki je delal
 • definira vidike kakovosti (izdelka/storitve, procesa, vodenja, organizacije)
 • razume potrebo po odstranitvi napak čim bliže njihovega nastanka
 • razume standard za kakovost kot enoten jezik med proizvajalci in kupci
 • razume hierarhično zgradbo dokumentiranega sistema kakovosti

Sprejema filozofijo kakovosti kot strategijo uspeha.

Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

Zaveda se pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

Zaveda se osebne, poklicne in delovne odgovornosti ter vloge sistema kakovosti v podjetju.

Testiranje in ocenjevanje kakovosti izdelka.

Ogled delovanja sistema kakovosti v podjetju (proizvodnje, kontrole, skladiščenja).

 

 EMBALAŽERSTVO

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Splošno o embalaži

Dijak

Dijak

 
 • pozna razvoj embalaže
 • zna opredeliti embalažo
 • pozna pomen embalaže
 • opiše razvoj embalaže od preteklosti do danes
 • razlikuje različne vrste embalaže in jih primerja
 • razloži namen embalaže z vidika zaščite izdelka, ekonomičnosti, prodaje
 • opiše vrste embalaže in njen pomen za uspešno prodajo izdelkov
 • primerja namen in izdelavo ročno in strojno izdelane embalaže
 • zna analizirati sestavne dele embalaže

Razvija sposobnost razmišljanja.

Pridobi občutek za estetski videz embalaže.

 

Embalažni materiali

     
 • pozna sestavo in konstrukcijske oblike valovitega kartona
 • primerja uporabnost papirja in papirnih izdelkov za izdelavo embalaže
 • pozna lastnosti papirja in papirnih izdelkov
 • samostojno izbere posamezne materiale za določeno embalažo
 • prepozna in poimenuje vzorce valovitega kartona
 • opiše postopek izdelave valovitega kartona
 • razloži laboratorijske instrumente za preskušanje materialov
 • s pomočjo laboratorijskih instrumentov določa

fizikalno-mehanske lastnosti papirja in papirnih izdelkov

Z izbiro ekološko neoporečnih materialov si oblikuje ekološko zavest.

V svojem okolju poišče posamezne vzorce materialov.

Ekskurzija: ogled proizvodnje valovitega kartona.

Preskušanje materialov, vaje.

Konstrukcija ploske embalaže

     
 • zna opisati sisteme zloženk
 • pozna osnove ročne in računalniške konstrukcije zloženk
 • pozna mednarodne sisteme za embalažo
 • pozna sistem CAD/CAM za izdelavo embalaže, tehnologijo
 • opiše posamezne vrste zložljive embalaže za ročno in strojno pakiranje
 • nariše posamezne sisteme zloženk
 • pravilno izmeri zloženko ter osnovne mere poda v pravilnem zaporedju
 • opiše uporabo standardov za računalniško konstrukcijo embalaže
 • razloži vpliv debeline in vrste materiala na konstrukcijo embalaže

Zna uporabljati nove strokovne izraze.

Navaja se na natančnost in doslednost pri načrtovanju zloženk.

Nariše kotiran načrt posameznih sistemov zloženk.

Izsekovalna orodja in protiorodja

     
 • pozna tehnologijo izdelave ploskih in cilindričnih izsekovalnih orodij (dekopirna in laserska tehnika)
 • pozna različne vrste jeklenih linij, njihov namen in uporabo
 • pozna ročno in programirano rezanje in oblikovanje jeklenih linij
 • pozna izdelavo protiorodij vseh vrst
 • seznani se z izdelavo izsekovalnega orodja nekoč
 • razume namen izdelave izsekovalnega orodja
 • opiše postopek izdelave izsekovalnega orodja
 • prepozna in opiše vse vrste jeklenih linij
 • razloži uporabnost posameznih vrst jeklenih linij
 • opiše razlike med dekopirno in lasersko tehniko izdelave izsekovalnih orodij
 • razume namen odbojne gume
 • opiše načine izdelave protiorodij

Usvaja strokovno terminologijo.

Zaveda se nevarnosti pri delu s stroji in napravami.

Zaveda se pomena natančnosti in doslednosti.

Ogled izdelave izsekovalnih orodij in protiorodij v podjetju.

Tehnike izseka embalaže

     
 • pozna tehniko izseka kartonske embalaže in embalaže iz valovitega kartona
 • pozna strojno obtrgovanje in ločevanje
 • razloži vrste izsekovalnih sistemov (zaklopna, vertikalna, cilindrična)
 • opiše nastavitev, delovanje in primernost posameznih sistemov za izdelavo določenih vrst embalaže
 • razloži pripravo izsekovalnih strojev
 • opiše pripravo obtrgovalne in ločevalne postaje izsekovalnega stroja
 • opiše ročno obtrgovanje

Uporablja strokovno terminologijo.

Ogled izsekovanja embalaže v podjetju.

Spajanje embalaže

     
 • pozna lepljenje in šivanje kartonske embalaže in embalaže iz valovitega kartona
 • opiše pripravo in postopek za ročno lepljenje embalaže
 • opiše strojno lepljenje embalaže
 • razloži šivanje embalaže
 • razloži pripravo, delovanje in vzdrževanje šivalnih in lepilnih strojev

Uporablja strokovno terminologijo.

Ogled strojnega lepljenja in šivanja embalaže.

Potiskana kartonska embalaža

     
 • pozna osnove grafične priprave in tiska
 • pozna dodelavne postopke tiskanih pol pred izsekom (toplotni tisk s folije, lakiranje, plastificiranje, reliefni tisk)
 • ponovi znanje o tiskarskih tehnikah
 • razlikuje med posameznimi dodelavnimi postopki
 • opiše pripravo strojev in naprav ter materiala za toplotni tisk s folije, lakiranje, plastificiranje, reliefni tisk
 • pozna namen oplemenitenja površine
 • primerja vroči tisk na različne materiale

Zaveda se nujnosti povezave posameznih grafičnih strok.

 

Embalaža iz valovitega kartona

     
 • pozna različne vrste embalaže iz valovitega kartona in postopke izdelave
 • pozna fleksotisk
 • pozna tehnološko pripravo za rezano in izsekano embalažo
 • razloži namen in vrste embalaže iz valovitega kartona
 • razlikuje konstrukcijske oblike valov
 • opiše sestavo valovitega kartona
 • nauči se konstruirati in izračunati porabo materiala
 • razume tehniko fleksotiska in postopek izdelave tiskovne forme
 • opiše način izdelave kaširane embalaže
 • razloži tehnološki postopek izdelave rezane embalaže
 • opiše razlike med izsekovanjem kartonske embalaže in embalaže iz valovitega kartona

Uporablja strokovno terminologijo.

Ročno konstruira embalažo.

Izračuna porabo materiala.

Ogled izdelave tiskovne forme za fleksotisk.

Pakiranje, skladiščenje in transport embalaže

     
 • pozna standardne dimenzije palet, zna jim prilagoditi embalažne kartone
 • razume pomen povezovalnih trakov in zaščitne folije
 • pozna klimatske pogoje skladiščenja grafičnih materialov
 • izdela embalirni načrt za posamezne vrste in količine embalaže
 • razloži način pakiranja, sisteme za zlaganje različnih vrst embalaže na palete različnih dimenzij, povezovanje v svežnje, ovijanje z zaščitno folijo
 • razume pomembnost ustreznih klimatskih pogojev v skladišču

Pridobi občutek pomembnosti zaščite grafičnih izdelkov.

Zaveda se pomena klimatizacije v grafični industriji.

 

Osnove tehnološke priprave dela

     
 • pozna elemente tehnološke dokumentacije in njen namen
 • pozna osnove predkalkulacije, kalkulacije in pokalkulacije
 • konstruira embalažo in izdela vzorec
 • izračuna porabo materiala za določeno naklado
 • razčleni tehnološki proces izdelave posamezne vrste embalaže
 • izdela tehnološko dokumentacijo
 • izdela kalkulacijo

Pridobi občutek za pomembnost tehnološke dokumentacije.

Spozna pomen načrtovanja dela.

Izdela tehnološko dokumentacijo za določeno naklado zloženk.

Papirna embalaža in papirna konfekcija

     
 • pozna namen in izdelavo vrečk, kuvert, map in biro programa
 • razloži namen in vrste papirne konfekcije in papirne embalaže
 • opiše stroje za izdelavo tovrstne embalaže
 • definira poštne standarde

Razvija pripadnost grafični stroki.

Ogleda si proizvodnjo kuvert.

Navita embalaža

     
 • pozna namen tovrstne embalaže
 • razloži tehnološki postopek izdelave
 • razlikuje vrste navijanj
 • opiše dodelavne postopke pri naviti embalaži
 

Ogled izdelave navite embalaže.

Vlečna embalaža

     
 • pozna različne vrste vlečne embalaže
 • razloži namen vlečne embalaže
 • opiše postopek izdelave vlečne embalaže
 • razloži načine oplemenitenja vlečne embalaže
   

Zagotavljanje kakovosti embalaže

     
 • pozna pojem kakovosti
 • zna definirati, kdaj je proces kakovosten
 • zna definirati, kdaj je izdelek kakovosten
 • pozna pomen standarda ISO 9001
 • pozna poslovnik kakovosti
 • razume, da za kakovost/lastnost izdelka/storitve odgovarja tisti, ki je delal
 • definira vidike kakovosti (izdelka/storitve, procesa, vodenja organizacije)
 • razume potrebo po odstranitvi napak čim bliže njihovega nastanka
 • razume standard za kakovost kot enoten jezik med proizvajalci in kupci
 • razume hierarhično zgradbo dokumentiranega sistema kakovosti

Sprejema filozofijo kakovosti kot strategijo uspeha.

Razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

Zaveda se pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

Zaveda se osebne, poklicne in delovne odgovornosti ter vloge sistema kakovosti v podjetju.

Testiranje in ocenjevanje kakovosti izdelka.

Ogled delovanja sistema kakovosti v podjetju (proizvodnje, kontrole, skladiščenja).

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.
 

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • knjigoveški in embalažni materiali

Praktični pouk

 • papir, karton, lepenka
 • delovna sredstva v knjigoveštvu in embalažerstvu

Praktični pouk

Strojeslovje

 • delovanje strojev in strojnih elementov
 • tehnološke operacije v grafični industriji

Praktični pouk

 • rezanje, zgibanje, šivanje, lepljenje, znašanje, žlebljenje, izsekovanje
 • konstrukcija embalaže

Praktični pouk

Osnove grafičnega oblikovanja

Računalništvo

 • tehnično risanje, ročna in računalniška konstrukcija zloženk
 • projektiranje

Matematika

 • procentni račun, izdelava kalkulacije
 • izsekovalna orodja in protiorodja
 • tehnike izseka embalaže

Praktični pouk

 • izdelava izsekovalnih orodij
 • izsekovanje na zaklopnem stroju