B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / PTI

PREDMETI

1. letnik

število ur na

2. letnik

število ur na

SKUPNO
št.ur v
programu

teden

leto

teden

leto

A.Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

136

276

Angleščina

2

70

2

68

138

Komunikacija

1

35

1

34

69

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

34

69

Matematika

4

140

4

136

276

Psihologija

2

70

   

70

Informatika

   

2

68

68

Fizika

2

70

4

136

206

Kemija

4

140

2

68

208

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

Skupaj A

22

770

22

748

1518

 

B – Strokovno – teoretični predmeti

Tehnologija grafičnih procesov

2

70

   

70

Varstvo pri delu

2

70

   

70

Strojeslovje

2

70

   

70

Podjetništvo

   

3

102

102

Tehnologija *

2

70

5

170

240

Skupaj B

8

280

8

272

552

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk *

4

140

4

136

276

 

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

   

72

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND)

 

64

 

32

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1156

2346

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

212

 

136

348

Št.ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1254

 

1188

2442

Skupno št. ur izobržev. (A+B+C+Č+D)

 

1326

 

1188

2514

 

Število tednov pouka

 

35

 

34

69

Št.tednov prakt. izob. v del. procesu

 

2

   

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

39

  

35

74

Pojasnilo k predmetniku:

* Ob vpisu se dijaki odločijo za izbirno področje tiska ali dodelave. Vsebine se razlikujejo pri tehnologiji in praktičnem pouku.

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št.
ur za vaje*

Št. dijakov
v skupini**

1.

Praktični pouk tiska

140

do 4 dijakov

Praktični pouk dodelave

140

do 4 dijakov

2.

Praktični pouk tiska

136

do 4 dijakov

Praktični pouk dodelave

136

do 4 dijakov

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Angleščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz angleškega jezika

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz defektologije surdo logo smeri

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba, ki je vključevala v dodiplomskem študiju najmanj 150 ur računalništva ali končan program izpopolnjevanja iz računalništva

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega odročja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija grafičnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva ali grafične tehnike

Strojeslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali grafične tehnike

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali podjetništva ali organizacije dela ali grafične tehnike

Tehnologija tiska

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Tehnologija dodelave

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

Praktični pouk tiska

učitelj

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

Praktični pouk dodelave

učitelj

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz grafične tehnike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika so:

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.