A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GRAFIČNI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv strokovne izobrazbe: grafični tehnik / grafična tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi in končano triletno poklicno izobraževanje po programu grafičar ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Slovenski znakovni jezik

vaje

Komunikacija

pisno, ustno

Tehnologija grafičnih procesov

pisno, vaje

Varstvo pri delu

pisno

Strojeslovje

pisno

Podjetništvo

pisno

Tehnologija tiska

pisno

Tehnologija dodelave

pisno

Praktični pouk tiska

dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev

Praktični pouk dodelave

dnevnik praktičnega pouka, izdelek ali storitev

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.