B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KONFEKCIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / PTI

PREDMETI

1.letnik

2.letnik

SKUPNO
št.ur. v
programu

št.ur na

št.ur.na

teden

leto

teden

leto

A.Splošno izobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

136

276

Angleščina

2

70

2

68

138

Komunikacija

1

35

1

34

69

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

34

69

Matematika

4

140

4

136

276

Psihologija

2

70

   

70

Fizika

   

2

68

68

Kemija

2

70

2

68

138

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

Skupaj A

18

630

16

612

1242

 

B – Strokovno – teoretični predmeti

Poznavanje materialov

   

3

102

102

Estetika oblačenja

2

70

   

70

Računalništvo

2

70

   

70

Tehnologija konfekcije

3

105

3

102

207

Osnove konstruiranja

2

70

3

102

172

Študij dela in časa

2

70

2

68

138

Skupaj B

11

385

11

374

759

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

175

5

170

345

 

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

   

72

 

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND) – letno št.ur

 

64

 

32

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1156

2346

Št. ur praktičnega izobr. (C+Č)

 

247

 

170

417

Št.ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1254

 

1188

2442

Skupno št. ur izobržev. (A+B+C+Č+D)

 

1326

 

1188

2514
 

Število tednov pouka

 

35

 

34

69

Št.tednov prakt. izob. v del. procesu

 

2

 

 

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

39

 

35

74

Pojasnilo k predmetniku:

Vsebine splošno izobraževalnega predmeta umetnost so integrirane v strokovno-teoretični predmet estetika oblačenja. Vsebine splošnoizobraževalnega predmeta informatika so integrirane v strokovno- teoretični predmet računalništvo. Vsebine strokovno-teoretičnega predmeta podjetništvo so integrirane v strokovno-teoretični predmet študij dela in časa.

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v skupini**

1.

Praktični pouk

175

Do 4 dijakov

2.

Praktični pouk

175

Do 4 dijakov

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Angleščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz angleščine

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz defektologije surdo logo smeri

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poznavanje materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Estetika oblačenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz modnega oblikovalstva

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba iz tekstilstva, ki je vključevala v dodiplomskem študiju najmanj 150 ur računalništva ali končan program izpopolnjevanja iz računalništva

Tehnologija konfekcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Osnove konstruiranja

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilne tehnologije ali tekstilne konfekcije

Študij dela in časa

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Praktični pouk

učitelj

višja izobrazba iz tekstilstva

  

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.