A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KONFEKCIJSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: konfekcijski tehnik / konfekcijska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi in končano triletno poklicno izobraževanje po programu šivilja-krojač, šivilja-krojač (ds) (tudi tekstilec, poklic šivilja-krojač) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Slovenski znakovni jezik

vaje

Komunikacija

pisno, ustno

Poznavanje materialov

pisno, ustno

Estetika oblačenja

pisno, ustno

Računalništvo

pisno,vaje

Tehnologija konfekcije

pisno,ustno

Osnove konstruiranja

ustno,vaje

Študij dela in časa

pisno,vaje

Praktični pouk

delavniški dnevnik,izdelek in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.