SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1.   IME PREDMETA

KONSTRUKCIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

40

100

140

 

2.

27

78

105

 

skupaj

67

178

245

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Predmet konstrukcije posreduje temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo za izdelavo konstrukcijske dokumentacije. Uporaba računalnika pri risanju, ki je s svojimi programi samo orodje, pa spreminja tudi spretnosti pri risanju; poudarek je na skiciranju in uporabi računalnika.

Pri predmetu dijaki:

°         znajo uporabljati risarski pribor in druga sodobna risarska orodja

°         znajo uporabljati risarske računalniške programe

°         znajo skicirati

°         znajo upoštevati lastnosti lesa in tvoriv pri konstruiranju izdelkov

°         znajo konstruirati posamezne lesne izdelke

°         znajo izdelati konstrukcijsko dokumentacijo

°         znajo upoštevati standarde materialov in okovja

°         znajo upoštevati tehnološke zahteve in možnosti

°         znajo upoštevati načelo ergonomije pri konstruiranju posameznih izdelkov in opremljanju bivalnih prostorov

°         razvijajo estetski občutek pri oblikovanju in konstruiranju izdelkov in opremljanju bivalnih prostorov

°         upoštevajo ekološke zahteve in razvijajo občutek za ekonomično izrabo materialov

°         razvijajo spoštovanje in skrb za ohranjanje naše stavbne in bivalne kulturne dediščine

°         razvijajo občutek za obdelavo in uporabo lesa za različne izdelke.


4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijak

Dijak

 

Planimetrijske in opisno- geometrične konstrukcije

 • spozna pojme prostor, geometrija in opisna geometrija

 • spozna osnovne geometrijske konstrukcije

 • seznani se z osnovnimi načini projiciranja vzporednih in pravokotnih projekcij

 • razlikuje projekcije, kaj je tloris, naris, stranski ris

 • prepoznava in konstruira komplicirane elemente v pravokotni projekciji
 • Razvija sposobnost prostorske predstave komuniciranja s pomočjo risbe.

  Razvija natančnost pri delu in strokovnost.

  Razvija sistematičnost, vztrajnost, urejenost in estetsko usklajenost pri izdelavi izdelkov.

  Opisuje s pomočjo načrtov risb in skic predmete v okolju.

  Bere skice, tehniške risbe in načrte.

  Vaje in programi (10 ur): nariše konstrukcijo ovala, krožne prehode, baročni lok, mnogokotnike z dano stranico, pravo dolžino poševne noge, konstrukcijo zlatega reza in razmerja dobljena pri zlatem rezu uporabi pri načrtovanju pohištvenih izdelkov.

  Perspektiva

   

   

   

 • konstrukcija perspektiv
 • pozna pojme perspektiva, horizont, osnovnica, stičišča

 • nariše izdelek in prostor v frontalni in poševni perspektivi

 • zna uporabljati računalniški program za prostorsko predstavitev izdelkov
 • Zave se sposobnosti komuniciranja s stranko s pomočjo risbe.

  Razvija sposobnost utemeljitve izbire.

  Razvija sposobnost pisnega izražanja.

  Vaje in programi (8 ur): po danem tlorisu opremljenega stanovanja nariše perspektivo.

 • uporaba standardov za opisovanje tehničnih risb
 • uporablja ustrezna merila in razmerja

 • pozna formate tehničnih risb

 • zna zložiti načrte

 • pozna standard tehnične pisave

 • zna uporabljati različne črte v tehničnih risbah

 • pozna in uporablja različne označbe za prereze materialov v risbi

 • zna uporabljati elemente kotiranja

 • pozna značilnosti kotiranja v tehničnih risbah

 • spozna pomen skiciranja,

 • razvija in obvladuje tehniko prostoročnega risanja

 • opazuje predmete, si jih zna predstavljati v različnih projekcijah in jih zna tehnično skicirati

 • pridobiva rutino tehničnega skiciranja

 • spozna pomembnost načrtov
 • Razvije sposobnost pisnega izražanja.

  Nauči se uporabljati debeline črt, oznake prereza, materialov, šrafure in ostale simbole za opisovanje tehnične risbe.

  Razdeli vrste načrtov po več kriterijih.

  Razvija natančnost, strokovnost, vztrajnost.

  Zaveda se odgovornosti izražanja pri pravilnem skiciranju.

  Vaje in programi (10 ur):

 • skica predalnika v treh prerezih

 • uporaba merila, določitev pisave, pozicije, simbolov, vrst materialov, toleranc, kotiranje in izris detajlov

 • uporaba računalnika za risanje programa.
 • Uporaba računalnika pri konstruiranju in konstruiranje izbranega izdelka

 • z računalnikom zna risati mnogokotnike, vale, elipse, krožne prehode, loke

 • z računalnikom nariše elemente izdelkov, jih kotira, šrafira in riše v ravninah

 • zna narisati konstrukcijsko dokumentacijo

 • zna risbe pripraviti za izris in jih izriše
 • Pridobi spretnost uporabe računalnika.

  Razvija natančnost, strokovnost in vztrajnost.

  Vaje in programi (20 ur):

 • vse izdelke najprej skicira v eni od poševnih projekcij, v pravokotni projekciji z izbranimi prerezi, določi detajle, ki so značilni, opremi načrt s pozicijami, vnese simbole ter oznake po standardu, s pomočjo računalnika nariše v različnih merilih konstrukcijsko dokumentacijo, ki obsega aksonometrično projekcijo

 • montažni načrt, sestavni načrt in kosovnico (izbira med izdelki stavbnega in bivalnega pohištva).
 • Kultura in bivanje, oblikovanje

 • spozna pomen umetnosti oblikovanja, vrste obrti in področja industrijskega oblikovanja

 • spozna in razume pomen poznavanja stilnega pohištva, naše stavbne in kulturne dediščine

 • razlikuje detajle stilnega pohištva

 • spozna stare civilizacije in razlikuje značilnosti starih civilizacij ter razvoj pohištva v tem času
 • Razvija sposobnost oblikovanja.

  Razvije odnos za ohranjanje naše kulturne dediščine.

  Razvije sposobnost pisnega izražanja.

  Primerja materiale = predmete, ki so jih uporabljali Egipčani, Grki, Rimljani.

  Vaje in poročila (15 ur):

 • napiše poročilo o ogledu muzejev, sejmov, razstav

 • skicira značilne izdelke stilnih obdobij.
 • Evropski stili

 • za vsa stilna obdobja zna povedati čas trajanja stilnega obdobja oblikovne značilnosti stila opiše stilne elemente in jih primerja

 • spozna nove stile v Evropi

 • opredeli vpliv baroka na naših tleh

 • primerja značilnosti secesije s predhodnim obdobjem
 • Spremlja razvoj pohištva in arhitekture od Egipta do danes.

  Razvija čut za estetiko.

  Vaje in programi (10 ur): nariše načrt stilnega kosa pohištva z dvema ali tremi prerezi ter detajli.

  Predstavitev razvoja pohištva in arhitekture na razpoložljivem mediju.

 • moderno oblikovanje

 • izrazna sredstva pri projektiranju

 • komponente projektiranja

 • standardizacija kakovosti
 • spozna moderno oblikovanje 19. stol., značilne izdelke in arhitekte

 • razume pomembnost izbire materiala, barve za doseganje funkcionalnih, konstrukcijskih zahtev

 • razloži pomen usklajevanja oblike, funkcije in konstrukcije

 • pozna pomen funkcionalnosti in ergonomije pri oblikovanju in konstruiranju izdelkov

 • zna uporabljati ergonomske mere za značilne izdelke
 • Srečanje s svetovno znanimi arhitekti.

  Osvaja nove tehnologije dela in materiale.

  Spozna, da je les vedno najpomembnejši material za izdelavo pohištva in da se ne da ubraniti prodiranju drugih naravnih materialov in plastičnih mas pri izdelavi lesarskih artiklov.

  Razvije odnos do lepega in funkcionalnega.

  Razvija odnos do ergonomije.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija sposobnost pisnega izražanja.

  Vaje in poročila (7 ur):

 • nariše načrt ergonomskega sedenja

 • pripravi ureditev tipičnih delovnih mest

 • analizira posamezne izdelke in predlaga izboljšave ter jih primerja in utemeljuje.

  Ogled laboratorija za testiranje pohištva.

 • Projektiranje izdelkov v delovnih organizacijah

   

   

   

 • projektiranje izdelkov z vidika ustvarjalnosti in ekološke odgovornosti

 • osnove prostorskega oblikovanja

 • razvoj in opremljanje hiše, stanovanja
 • spozna metodologijo projektiranja izdelkov

 • pozna značilnosti gradnje in opremljenosti hiš in stanovanj v časovnih obdobjih pri nas

 • pozna ustrezno pohištvo za bivalne prostore

 • pozna ergonomsko opremljanje bivalnih prostorov

 • s pomočjo katalogov in prospektov izbere pohištvo za idealno opremo stanovanja

 • uporabi računalniški program za načrtovanje opreme stanovanja
 • Spozna metodologijo projektiranja izdelkov.

  Pozna značilnosti gradnje in opremljenosti hiš in stanovanj v časovnih obdobjih pri nas.

  Pozna ustrezno pohištvo za bivalne prostore.

  Pozna ergonomsko opremljanje bivalnih prostorov.

  S pomočjo katalogov in prospektov izbere pohištvo za idealno opremo stanovanja.

  Vaje in programi (10 ur): izriše tloris stanovanja, opremi stanovanje z izbranim pohištvom z vsemi prostori in stanovanjsko opremo.

  Seminarska naloga s predstavitvijo.

  Lesene gradbene konstrukcije

 • osvoji detajle montaže hiš, strešne konstrukcije, izolacije stropa, poda, sten in podstrešij

 • sidranje stene na temelj ali ploščo

 • v prerez sten vstavi stavbno pohištvo

 • spozna pomen uporabe lesa v gradbeništvu

 • spozna konstrukcijo ostrešij in pomen predalčnih konstrukcij

 • spozna glavne tesarske vezi

 • spozna gradnjo montažnih objektov – lesenih zgradb
 • Spozna metodologijo projektiranja izdelkov.

  Pozna značilnosti gradnje in opremljenosti hiš in stanovanj v časovnih obdobjih pri nas.

  Pozna ergonomsko opremljanje bivalnih prostorov.

  S pomočjo katalogov in prospektov izbere pohištvo za idealno opremo stanovanja.

  Vaje in programi (12 ur):

 • nariše značilne prereze montažnih sten

 • izbere materiale, iz katerih so elementi

 • izračun izolacijske lastnosti-konvekcije, transmisije

 • s pomočjo računalniškega programa opremi stanovanje.
 • Stavbno pohištvo

   

   

   

  Vrata

   

   

   

 • osnovne konstrukcije

 • materiali

 • izolacijske lastnosti

 • standardizacija vrat

 • mere:

  °        modularna

  °        zidarska

  °        mizarska

  °        svetla

 • detajli podbojev:

  °        mokro in suhomontažni,

  °        okvirni, lamelirani podboji

 • detajli vratnih kril:

  °        okvirna konstrukcija

  °        votle plošče

  °        lamelirana konstrukcija

  °        vezano vratno krilo

  °        detajli zasteklitev in polnil

 • standardizacija vrat
 • osvoji osnovne konstrukcije vrat

 • zna izbrati ustrezen profil lesa, tesnila, stekla, prage ter okovje

 • spozna standardizacijo za okna in vrata

 • pozna vrste in debeline stekel, distanco med stekli, tesnila, kite in zasteklitvene oziroma pritrdilne letvice

 • spozna pomembnosti povezovanja transmisijskih izgub, ki so prisotne pri oknih, vratih

 • zna uporabiti modularno mero in njej pripadajoče ostale mere in pojasniti razliko med njimi

 • primerja detajle mokro- in suho –montažnega podboja z okvirnim

 • izbira med slepim in vidnim pragom in alu ter železnimi profili
 • Razvija čut za sistematičnost pri delu.

  Spozna pomen standardizacije za sodelovanje med različnimi gospodarskimi panogami na objektu.

  Razvija čut za gospodarno rabo in varčevanje energije.

  Skicira in nariše detajle stavbnega pohištva z različnimi vrstami tesnil.

  Program (8 ur): nariše motiv vrat, vertikalni in horizontalni prerez z detajli in vsemi oznakami, ki so potrebne za razumevanje načrta.

  Okna

   

   

   

 • osnovne konstrukcije

 • materiali

 • izolacijske lastnosti

 • standardizacija oken

 • detajli oken:

  °        enojno okno

  °        dvojno okno

  °        vezano okno

  °        senčilo

 • vezi in tehnologija

 • dimenzioniranje vezi

 • okovje

 • toleranca, ujemi
 • spozna transmisijske izgube, faktorja a, k in zvočno izolativnost oken

 • zna izbrati les ustreznik dimenzij za enojno, vezano in dvojno okno

 • pozna vrste tesnil, okovja in senčil

 • zna konstruirati vezi na osnovi različne obdelave

 • razloži pomen ujema in zna določiti tolerance vezem

 • pozna izkustveno dimenzioniranje

 • spozna detajle vgradnje okovja

 • zna poiskati ustrezno okovje iz kataloga glede na namembnost
 • Razvija čut za sistematičnost pri delu.

  Spozna pomen standardizacije za sodelovanje med različnimi gospodarskimi panogami na objektu.

  Razvija čut za gospodarno rabo in varčevanje energije.

  Programi (10 ur):

 • nariše motiv okna s smernim odpiranjem in označenima prerezoma ter vertikalni in horizontalni prerez okna

 • s pomočjo katalogov utemeljeno izbere najustreznejša okovja za izdelke

 • pri risanju in kotiranju lesne vezi povezuje s tehnologijo, stroji in orodji

 • skicira in z računalnikom izriše in kotira detajle vgradnje okovij.
 • element, sestav, sklop in izdelek
 • spozna sestavljanje izdelka

 • zna izmeriti, poiskati ustrezno projekcijo, narisati in kotirati elemente, sestave in sklope izdelkov (kosovnice)
 •  

  Z računalnikom izriše in kotira elemente zvez in okovja ter si pripravi knjižnico.

  Druga stavbna oprema

   

   

   

 • podi

 • stopnice z detajli

 • obloge

  Sistemi izračunov zavitih stopnic

 • razlikuje različne vrste stopnic

 • zna izračunati in konstruirati stopnice

 • razlikuje različne lesene obloge (tla, strop, stene)
 • Razvija čut za sistematičnost pri delu.

  Spozna pomen standardizacije za sodelovanje med različnimi gospodarskimi panogami na objektu.

  Programi (10 ur):

 • dimenzioniranje stopnic

 • konstruiranje ravnih in razvoj okroglih stopnic.
 • Bivalno pohištvo

 • spozna funkcijo, standarde, elemente, materiale, lesne vezi in okovje za tipične izdelke

 • zna uporabljati kataloge rezil in okovja pri konstruiranju izdelkov in upošteva standarde

 • spozna vrste omarnega pohištva, materiale, iz katerih je pohištvo

 • pozna standarde, ki so vezani na ergonomske mere

 • razume uporabo sestavljivosti, kompatibilnosti oziroma tipizacijo in standardizacijo
 • Razvija natančnost, strokovnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost povezovanja strokovnih znanj.

  Mere pohištva prilagaja človeškemu telesu, uporablja ekološke materiale, pri čemer pa ne sme trpeti kvaliteta pohištva, njegova funkcionalnost in oblika.

  Konstrukcijo prilagaja modi in trendom tržišča.

  Razvija natančnost, strokovnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost povezovanja različnih znanj.

  Vaje in programi (20 ur):

 • nariše perspektivo kuhinjskega pohištva, ortogonalno projekcijo in detajle ročno ali s podporo

 • z računalnikom nariše perspektivo, sestavno risbo kuhinjskega pohištva z vertikalnim prerezom v m 1:1.
 • Razvoj sedežnega pohištva

 • spozna vpliv ergonomike na konstruiranje sedežnega pohištva

 • razume potek konstruiranja stola z ukrivljenim naslonom, pomen naklona hrbta in sedeža, izbor vezi

 • primerja lamelirano in tapecirano konstrukcijo
 • Uporablja ergonomske mere za sedežno pohištvo.

  Konstrukcijo prilagaja klasičnim vezem in modernemu veznemu okovju.

  Vaje in programi (10 ur): nariše sestavni načrt stola v pravokotni projekciji z ustreznimi prerezi, kotiranimi detajli v merilu 1:1 in skico stola v izometriji.

  Pohištvo iz drugih materialov

   

   

   

 • plastika

 • laminati

 • lameliranje
 • konstruira izdelek, ki vsebuje materiale iz plastičnih mas

 • konstrukcijo prilagodi uporabljenim materialom

 • upošteva funkcijo, obliko in konstrukcijo izdelka

 • uporablja simbole konstrukcijskega risanja v lesarstvu
 • Razvija samostojno konstruiranje izdelka ob pomoči katalogov pohištvenega in stavbnega okovja.

  Razvija sposobnost odločanja o konceptu načrta, odloča o postavitvi sestavne risbe in izbiri prerezov in detajlov.

  Vaje in programi (10 ur):

 • ortogonalna projekcija izdelka z ustreznimi prerezi in detajli

 • upoštevanje standardov, izbira merila po lastni presoji.
 • Konstrukcijska kvaliteta pohištva v povezavi z oblikovanjem in konstruiranjem

 • spozna testiranje izdelka, načine preizkušanja izdelka

 • konstruira vezi, ki omogočijo prihranek materiala in kvaliteten izdelek

 • pri snovanju upošteva ustrezno funkcijo, obliko in konstrukcijo
 • Razvija samostojnost, ekonomičnost in estetski čut pri oblikovanju in konstruiranju izdelka.

  Razvija sposobnost vrednotenja kvalitete izdelka.

  Program (10 ur):

 • izbere izdelek iz masivnega lesa, skicira perspektivo, vezi, določi deformacije, ki nastanejo zaradi delovanja lesa

 • konstrukcijo prilagodi obliki izdelka ter funkciji

 • pri konstruiranju upošteva tudi ergonomske mere.

 • ogled inštituta za testiranje pohištva.

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         pisno (vaje, programi z zagovorom, poročila, seminarske naloge)

  °         ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lesni konstrukcijski elementi

 • lesarski izdelki

 • lesni konstrukcijski elementi

 • lesarski izdelki
 • Tehnologija

 • izbor delovnih operacij za izdelavo konstrukcijskih rešitev

 • postavitev tehnoloških procesov za izdelavo lesarskih izdelkov

 • poznavanje in izbira ustreznih materialov za lesarske izdelke
 • lesni konstrukcijski elementi

 • lesarski izdelki
 • Praktični pouk

 • sposobnost branja konstrukcijske dokumentacije
 • konstrukcijska dokumentacija za izdelke
 • Organizacija in ekonomika

 • sposobnost branja konstrukcijske dokumentacije
 • oblikovanje in konstruiranje lesarskih izdelkov
 • Projektiranje

 • poznavanje in sposobnost oblikovanja in konstruiranja
 • zgodovina pohištva

 • stil, moda

 • skiciranje
 • Umetnost

 • poznavanje značilnosti stilnih obdobij

 • umetniško skiciranje
 •