SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

50

20

70

 

2.

75

30

105

 

skupaj

125

50

178

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3. USMERJEVALNI CILJI

Cilj predmeta je usposobiti dijaka za reševanje določenih operativnih nalog v proizvodnji in za proizvodnjo v manjših ali večjih podjetjih.

Pri predmetu dijaki:

°         spoznajo elemente proizvodnje in njihovo medsebojno odvisnost

°         izračunajo plačo

°         razumejo gospodarska dogajanja in ekonomske zakonitosti na trgu, v državi ter njihov vpliv na poslovanje podjetja

°         se seznanijo s temeljno delovno in okoljevarstveno zakonodajo

°         seznanijo se z oblikovanjem delovnega mesta, tehnoloških procesov, pripomočkov in tehnologije

°         se usposobijo za organizacijo, vodenje in nadzor enostavnejših delov proizvodnje ali delovne skupine

°         se usposobijo za vodenje sodelavcev, za dobro komunikacijo in reševanje konfliktov in problemov

°         spoznajo pomembnost celovitega obvladovanja kakovosti, estetike izdelkov, vzdrževanja in varovanja okolja

°         se usposobijo za uporabo računalniških programov, ki omogočajo načrtovanje proizvodnje in spremljanje poslovanja.

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

GOSPODARSTVO

Dijak

Dijak

 

 • namen in naloge gospodarstva

 • delitev dela v gospodarskem procesu

 • gospodarska ureditev in trg

 • organizacijske oblike trga
 • razloži pomen gospodarjenja, omejenost dobrin, zgodovinski razvoj in pomen trga

 • razume delovanje tržnega zakona

 • razloži pojav in pomen različnih oblik delitev dela

 • razume vpliv gospodarske ureditve in vlogo države na poslovni proces
 • Pridobiva splošno razumevanje dogajanj v družbi.

  Spoznava odnos država – gospodarstvo.

  Zave se vpliva zgodovine na razvoj dejavnosti in njihovega nenehnega spreminjanja in prilagajanja.

   

  PODJETJE

   

   

   

 • pravne osnove

 • elementi poslovnega procesa – funkcije podjetja

 • premoženje podjetja

 • osnove knjigovodstva
 • opiše postopek registracije podjetja

 • opredeli različne pravne ureditve podjetij zaradi določitve stopnje tveganja pri poslovanju

 • razloži poslovne funkcije podjetja

 • razdeli premoženje podjetja na osnovno in obratno in razloži vpliv obeh oblik na poslovanje

 • razume strukturo in pomen bilance stanja in uspeha
 • Ozavešča relacijo človek – podjetje – družba in pomen konkurenčne sposobnosti.

  Spoznava pomen in vpliv zakonskih predpisov.

  Zave se pomembnosti podjetja kot osnovne celice gospodarskega procesa, ki zagotavlja tudi delovna mesta.

  Vaja:

 • bilanca stanja

 • bilanca uspeha

 • knjigovodski razvid poslovanja.
 • STROŠKI

   

   

   

 • delitev stroškov

 • spremljanje stroškov
 • razlikuje posredne in neposredne stroške in razume njihov vpliv na poslovanje

 • spozna načine spremljanja stroškov

 • izdela načrt amortiziranja

 • izračuna strošek plač in neto plačo delavca

 • izračuna koeficient režijskih stroškov
 • Spozna pomen gospodarnega poslovanja.

  Ozavešča odnos vzrok – posledica.

  Vaja (10 ur):

 • kalkulacije

 • amortizacijski načrt

 • izračun stroška plač, režijskih stroškov – delo z računalnikom.
 • POSLOVNA USPEŠNOST

 • spozna merila za poslovno uspešnost podjetja

 • izračuna dobiček za enostaven primer

 • spozna možnosti razporejanja dobička
 • Ugotavlja pomen širše informiranosti in razgledanosti za poslovno uspešnost in konkurenčnost na trgu.

  Razvija podjetniški pristop z analitičnim razmišljanjem.

  Vaja:

 • finančni načrt

 • bilanca uspeha.
 • POSLOVANJE IN TRŽENJE

   

   

   

 • marketing

 • raziskava trga

 • oblikovanje prodajne cene
 • spozna različne vire informacij, načine zbiranja le-teh ter njihovo uporabo in vpliv pri poslovnih odločitvah

 • zna pojasniti ključne dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje cen
 • Razvija marketinško razmišljanje.

  Zave se pomembnosti ugotavljanja tržnih niš.

  Zave se pomena inovacij.

   

  KOMUNICIRANJE

 • spozna vrste poslovnega komuniciranja in njihov pomen

 • pozna sestavine prodajne pogodbe, ponudbe in povpraševanja, računa ter te dokumente tudi sam sestavi

 • zna oblikovati reklamno sporočilo
 • Spozna pomen in kriterije za dobro komuniciranje.

  Razvija sposobnosti za uspešno komuniciranje.

  Razvija poslovnost, poštenost, podjetniško razmišljanje.

  Vaja (10 ur): oblikovanje dokumentov – prodajne pogodbe, ponudbe in povpraševanja, računa (delo na računalniku).

  NAČINI PLAČEVANJA

 • pozna načine plačevanja in sam izpolni obrazce vseh vrst plačilnega prometa
 •  

   

  OBLIKOVANJE DELA

   

   

   

 • človek in delo

 • motivacija

 • delo v skupini

 • ekologija

 • zdravje in varstvo pri delu
 • pozna vplive ožjega in širšega okolja na človeka

 • pozna osebnostne lastnosti in sposobnosti človeka

 • našteje dejavnike, ki vplivajo na motivacijo

 • opiše načine motiviranja sodelavcev in pomen dobrih odnosov, ki vplivajo na delo

 • spozna značilnosti medsebojnih odnosov

 • razlikuje individualno, skupinsko in timsko delo

 • pozna vzroke onesnaževanja okolja

 • pozna standarde, ki predpisujejo maksimalne dovoljene obremenitve širšega in ožjega okolja

 • pozna fizikalne vplive na delo na delovnem mestu

 • spozna predpise o varovanju zdravja, varstvu pri delu, požarnega varstva, predpise o ravnanju z nevarnimi snovmi v proizvodnji in zakonodajo delovnega prava

 • zna urediti posamezno delovno mesto in proizvodni proces v celoti v skladu s predpisi varstva pri delu in varstva okolja
 • Uzavešča odnos človek – delovno okolje – širše okolje.

  Razvija ustvarjalnost, domiselnost.

  Razvija organizacijske sposobnosti.

  Zaveda se pomena dobrih delovnih odnosov.

  Razvija kritičnost in samokritičnost.

  Spozna pomembnost timskega dela.

  Razvija ekološko zavest.

  Zaveda se pomena zdravja.

  Razvija odgovornost za zdravje delavcev in premoženje.

  Osvoji pravila vedenja in odločanja v skladu z varnim delom.

   

  RACIONALIZACIJA DELA

   

   

   

 • oblikovanje pogojev za delo

 • oblikovanje metode dela

 • oblikovanje tehnologije

 • študij časa
 • spozna izhodišča za ergonomsko oblikovanje delovnega mesta

 • pozna načela oblikovanja delovnega mesta glede na organizacijo, pretok informacij, mere in lastnosti človeka, njegove fiziološke potrebe, varstvo pri delu

 • zna racionalno oblikovati delovno mesto s potrebnimi orodji, rezili, šablonami

 • navede poglavitna pravila za uspešno izvajanje študija gibov

 • utemelji in razloži stroškovne prednosti racionalizacije gibov ročnega dela

 • oblikuje natančna navodila za delo, ki zagotavljajo rentabilno in kvalitetno delo

 • pozna tok materiala, zna poiskati ozko grlo in ga upoštevati pri planiranju dela

 • primerja strojne kapacitete sorodnih strojev

 • pojasni in utemelji stroškovne prednosti posodobitvene tehnologije, npr. uvedbe NC obdelave

 • pozna pogoje, ki so potrebni za stabilizacijo delovnega mesta

 • pozna strukturo časa za delo in posamezne elemente

 • se seznani z metodami za ugotavljanje časov za delo

 • zna izračunati potreben čas za določeno delo
 • Razvija odgovornost do dela, delavcev.

  Razvija skrben odnos do materialov, odgovornost za kvaliteto.

  Razvija sposobnosti ocenjevanja, presojanja, vrednotenja.

  Uri se v prenašanju teorije v prakso.

  Razvija zavest o sistemski povezanosti posameznih vplivov na celotno organizacijo v proizvodnji.

  Izbira najbolj optimalen postopek.

  Navaja se na natančnost in doslednost.

  Razvija delovno in strokovno odgovornost.

  Vaja:

 • racionalizacija dela po metodi 6 stopenj

 • ugotavljanje izkoriščenosti strojnih kapacitet

 • izračuni iz delovnega časa, norme na kos, časa za delovni nalog, koeficienta za dodatni čas

 • vrednostna analiza.
 • OBVLADOVANJE KAKOVOSTI

 • spozna osnovne pojme o kakovosti in zanesljivosti proizvodnje

 • spozna celovito zagotavljanje kakovosti pri poslovanju in v proizvodnji

 • se seznani s ključnimi zahtevami moderne standardizacije

 • spozna pomen preventivnih ukrepov za dosego optimalne kakovosti

 • spozna statistične metode ugotavljanja kakovosti
 • Povezuje teorijo s prakso.

  Razvija zavest o sistemski povezanosti posameznih dejavnikov na kvaliteto.

   

  PROIZVODNI PROCES

 • pozna glavne značilnosti in bistvo moderne organizacije proizvodnje

 • loči in zna primerjati različne tipe proizvodnih procesov

 • razume prostorsko in časovno povezanost delovnih mest

 • pozna in razume posamezne postopke in faze v razvoju proizvodnega procesa

 • pozna razvojne trende avtomatizacije

 • zna pojasniti razliko med kosovno in serijsko proizvodnjo
 • Zaveda se pomena sprotnega in nenehnega spremljanja novosti na strokovnoteoretičnem področju.

  Vaja (10 ur):

 • uglaševanje linije v proizvodnji

 • členitev tehnološkega procesa

 • delitev operacije.
 • PLANIRANJE PROIZVODNJE

 • pozna vrste planov

 • seznani se s tehniko planiranja proizvodnje

 • zna planirati in izračunati potrebne zmogljivosti strojev in delavcev

 • zna izdelati gantogram proizvodnje

 • zna izračunati in planirati optimalne zaloge materialov

 • pozna dokumentacijo operativne priprave dela
 • Uči se pridobljene informacije povezovati s tehničnim znanjem in vnašati odgovorne odločitve v proizvodnjo.

  Vaja (20 ur):

 • izdelava gantograma za določen izdelek

 • izračun optimalnih zalog

 • abc analiza pri planiranju materiala

 • uporaba računalniških orodij za planiranje proizvodnje.

 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °          pisno (vaje oziroma programi izdelanimi z računalniškimi orodji)

  °          ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • izračun stroškov izdelave izdelka
 • Praktični pouk

 • izdelava izdelka po predhodno pripravljeni dokumentaciji
 • stroškovna analiza, vrednotenje, primerjava

 • metode dela
 • Projektiranje

 • stroški

 • priprava izdelka

 • racionalizacija dela

 • proizvodni procesi

 • planiranje proizvodnje
 • oblikovanje dela, terminiranje proizvodnje

 • študij časa, kalkulacija izdelka
 • Stroji in naprave

 • kapaciteta strojne linije, lastnosti lesnoobdelovalnih strojev
 • priprava in organizacija dela
 • Tehnologija

 • tehnološki procesi
 • sposobnost branja konstrukcijske dokumentacije
 • Konstrukcije

 • konstrukcijska dokumentacija za izdelek
 •