B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK  LESARSKI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / PTI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

136

276

Angleščina

2

70

2

68

138

Komunikacija

1

35

1

34

69

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

34

69

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

4

140

4

136

276

Psihologija

2

70

     

70

Fizika

     

2

68

68

Kemija

2

70

     

70

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

Skupaj A

19

665

16

544

1209

            

B - Strokovnoteoretični predmeti

Tehnologija

4

140

3

102

207

Konstrukcije

4

140

3

102

242

Stroji in naprave

2

70

2

68

138

Organizacija in ekonomika

2

70

2

68

138

Projektiranje

 

 

3

102

102

Izbirni predmeti *

 

 

2

68

68

Skupaj B

12

420

15

510

965

            

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

102

207

            

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

72

72

     

72

            

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

64

  

32

96

            

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1156

2346

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  

177

  

102

279

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1254

  

1188

2442

Skupno št. ur iz. (A+B+C+Č+D)

  

1326

  

1188

2514

            

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov prakt. izobr. v del. procesu

  

2

     

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

2

  

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

39

  

35

74

Pojasnilo k predmetniku:

Vsebine predmeta informatika so integrirane z uporabo računalniških programskih paketov za strokovna področja v strokovno teoretičnih predmetih tehnologija, konstrukcije ter organizacija in ekonomika.

*Preglednica izbirnih predmetov

Predmeti

1. letnik

2. letnik

Skupno št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

Tehnologija ali konstrukcije ali stroji in naprave ali organizacija in ekonomika ali projektiranje     2 68 68

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov
v skupini**

1.

Praktični pouk

105

do 4

2.

Praktični pouk

102

do 4

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz defektologije surdo logo smeri

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Konstrukcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture ali industrijskega oblikovanja

Stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

Organizacija in ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali organizacije dela

Projektiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

Praktični pouk

učitelj

višješolska izobrazba iz lesarstva ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.