A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: lesarski tehnik / lesarska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi in končano triletno poklicno izobraževanje po programu mizar in tapetnik (poklic: mizar), mizar (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Slovenski znakovni jezik

vaje

Komunikacija

pisno, ustno

Tehnologija

pisno, vaje

Konstrukcije

pisno, vaje

Stroji in naprave

pisno,

Organizacija in ekonomika

pisno, vaje

Projektiranje

vaje, izdelek ali storitev in zagovor

Praktični pouk

delavniški dnevnik in izdelki ali storitve in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.