SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

FOTOGRAFIJA IN VIDEOTEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

35

105

2.

     

skupaj

70

35

105


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

FOTOGRAFIJA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Vrste fotografije

Dijak

Dijak

 
 • pozna vrste fotografij
 • pozna razlike med fotografskimi tehnikami
 • ugotavlja značilnosti posameznih zvrsti fotografije
 • med seboj primerja različne fotografske tehnike

Zaveda se pomena posameznih vrst fotografije.

Shematski prikaz razvejanosti fotografije.

Fotografski materiali

     
 • pozna vrste filmov
 • pozna fotografsko emulzijo, njeno svetlobno in barvno občutljivost
 • med seboj primerja tehnične podatke filmov
 • razume pomembnost izbora filma
 • povezuje podatke filma z zahtevami snemanja

Razvije čut za primerjavo.

Primerjava filmov.

Zbiranje tehnične literature.

Fotografski aparat

     
 • loči digitalni in analogni fotografski aparat
 • razume pomen sestavnih delov fotografskih aparatov
 • primerja fotografske aparate
 • razume pomen posameznih delov aparata
 • prepozna prednosti formata, opreme in izvedbe aparata

Razvije čut za pravilen izbor aparata.

Analiza in primerjava opreme.

Seminarsko delo.

Dodatni pribor fotografskih aparatov

     
 • pozna in razume pomen dodatnega pribora fotografskega aparata:
  • objektiv
  • svetlomer
  • kelvinmeter
  • bliskovni pribor
  • filtre
 • pojasni pomen goriščne razdalje, svetlobne jakosti in svetlobnega kota ter slikovnega kota
 • razume odnos zaslonke in globinske ostrine ter njuno odvisnost od slikovnega kota
 • prepozna razlike med tipi svetlomerov in načini meritve svetlobe
 • razume pomen barvne temperature svetlobe in možnosti popravkov
 • seznani se z načini uporabe bliskovnega pribora
 • pojasni in primerja barvne filtre med seboj
 • razlikuje efekte in uporabo filtrov v črno-beli in barvni fotografiji

Razvija strokovnost.

Seminarsko delo: objektivi z elastičnim goriščem.

Klasična in digitalna fotografija

     
 • razume pomen prednosti in slabosti klasične fotografije
 • razume tehnologijo digitalne fotografije, pozna njene prednosti in slabosti
 • zna določiti možnosti uporabe glede na poznavanje prednosti in slabosti klasične fotografije
 • razloži način izdelave posnetkov
 • zna opisati prednosti in slabosti digitalne fotografije

Zaveda se pomena pravilnega izbora fotografskega procesa za dosego optimalnih rezultatov.

Seminarska naloga: digitalni fotoaparat.

Način osvetljevanja slikovnih objektov

     
 • razume pomen svetlobe v fotografiji
 • pozna možnosti uporabe umetnih in naravnih virov svetlobe in njihovo kombinacijo
 • razume pomen direktne in indirektne svetlobe
 • obvlada igro svetlobe in senc
 • primerja možnosti uporabe različnih izvorov svetlobe glede na objekt slikanja in prostora, v katerem je
 • razume nastanek ostrih oziroma mehkih robov v odvisnosti od vrste svetlobe
 • pojasni in primerja, kako se predmet slikanja in njegova senca odražata na končnem izdelku

Razvija sposobnost koristne uporabe svetlobe z zrcali in difuzorji v kombinaciji z direktnim osvetljevanjem objekta; razvija kreativnost.

 

Kemizmi v fotografiji

     
 • pozna razvijalne avtomate
 • pozna osvetljevalne avtomate
 • zna razložiti reakcije pri osvetljevanju, razvijanju in fiksiranju
 • razume delovanje maloslikovnih razvijalnih avtomatov
 • razume delovanje osvetljevalnih avtomatov za izdelavo slik

Razvija strokovnost.

Vaja: zbiranje tehnične literature.


VIDEOTEHNIKA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Osnove videotehnike

Dijak

Dijak

 
 • pozna procese, ki so potrebni za izdelavo videoizdelka
 • razume razliko med produkcijo in postprodukcijo videa
 • razume proces izdelave videa od ideje do distribuiranja
 • loči vse faze procesa in jih zna logično povezovati

Razvija strokovnost.

Ogled:

 • profesionalnega snemanja,
 • videostudia, montaža videa.

Kratka zgodovina videotehnike

     
 • pozna pomembnejše tehnike videa od nastanka do danes
 • pozna videostandarde, ki so trenutno v uporabi
 • pozna osnove digitalne obdelave slike
 • pozna delovanje digitalnega videozapisa
 • razume pomen kvalitete v videu
 • pozna in razume proces nastanka videotehnike od začetka do danes
 • nauči se razlikovati sodobne standardne videozapise
 • zna ločiti standarde med seboj in pozna prednosti in slabosti posameznih standardov
 • pozna načelo digitalnega zapisa in prednosti uporabe digitalnega zapisa pred analognim
 • pozna pomen stiskanja v digitalnem videu
 • pozna vrste stiskanj (brez izgub in z izgubo informacij)

Razvija strokovnost in se zave pomena spoznavanja različnih videotehnik, formatov in standardov.

Ogled:

 • različnih formatov videa na različnih nosilcih,
 • digitalnega zapisa in primerjava digitalnih formatov.

Priprave na snemanje

     
 • pozna procese, ki so potrebni pred snemanjem
 • pozna pomen priprav
 • zna izdelati enostaven scenarij
 • pozna potek profesionalnega snemanja in poklice, ki sestavljajo snemalno ekipo
 • pozna priprave na snemanje od izdelave scenarija do izbire snemalne ekipe, ogleda lokacije, izbire snemalne tehnike
 • pozna pomen pravilnega načrtovanja snemanja
 • izdela enostaven scenarij
 • pozna različne strokovne poklice, ki sodelujejo pri profesionalnem snemanju

Zaveda se odgovornosti priprav na snemanje videa.

Vaja: izdelava enostavnega scenarija in izdelava seznama produkcijskih zahtev.

Produkcija

     
 • pozna različne tehnike snemanja
 • pozna osnovno uporabo luči, kompozicijo, kadriranje, uporabo zvoka
 • pozna osnove snemanja z digitalno videokamero
 • zna posneti kratek videomaterial za enostaven videoprispevek
 • nauči se osnovne uporabe videokamere in osnovnih tehnik
 • pozna pomen uporabe luči, kompozicije, uporabe zvoka
 • sposoben je posneti kratek videozapis
 • pozna posebnosti posameznih produkcij po žanrih

Razvija strokovnost in se zave pomena skupinskega dela.

Zaveda se odgovornosti pri delu in načrtovanju.

Snemanje z digitalno kamero na terenu, uporaba luči, mikrofona.

Postprodukcija

     
 • pozna sistem za računalniško urejanje digitalnega videa
 • obvlada osnovno delo s programskim orodjem za videourejanje
 • zna urediti kratek videoprispevek
 • nauči se uporabljati sistem za računalniško urejanje videa
 • zna uporabiti posneti material in ga zajeti v računalniški sistem
 • nauči se osnovne uporabe programskega orodja za videoeditiranje
 • izdela kratek videoprispevek
 • zna uporabljati računalniško grafiko v videu
 • zna uporabljati različne videoefekte
 • pozna in loči različne računalniške videozapise

Zaveda se pomena natančnosti.

Razvija kreativnost.

Izdelava kratkega videa iz posnetih materialov na računalniškem sistemu za urejanje videa, dodajanje zvočne in grafične opreme ter arhiviranje.

Distribucija

     
 • zna pripraviti videozapis za različne načine distribucije
 • zna izbrati in pripraviti primeren zapis za različne načine distribucije

Razvija strokovnost.

Ogled različnih načinov distribucije videa; oddajanje, različni nosilci, digitalni zapis.

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • priprava na snemanje
 • produkcija
 • postprodukcija

Multimedijsko oblikovanje

 • programska oprema za multimedijo
 • priprava na snemanje
 • produkcija
 • postprodukcija

Praktični pouk

 • obdelava posameznih gradnikov večpredstavnosti, slikovni material
 • obdelava posameznih gradnikov večpredstavnosti, video
 • kemizem v fotografiji

Kemija

 • reakcije pri osvetljevanju, razvijanju in fiksiranju