B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

Skupno število ur v programu

Število ur na

Stevilo ur na

teden

leto

teden

leto

A. Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

102

207

Tuji jezik

3

105

4

136

241

Matematika

3

105

4

136

241

Psihologija

 

2

68

68

Informatika

2

70

 

70

Fizika

3

105

3

102

207

Kemija

3

105

3

102

207

Športna vzgoja

3

105

2

68

173

Skupaj A

20

700

21

714

1414

 

B. Strokovno teoretični predmeti

Multimedijsko oblikovanje

3

105

2

68

173

Digitalna tipografija in reprodukcija

2

70

3

102

172

Podjetništvo

 

3

102

102

Fotografija in videotehnika

3

105

 

105

Skupaj B

8

280

8

272

552

 

C. Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

4

140

3

102

242

 

Č. Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

   

72

 

D. Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

32

96

 

Št. ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1088

2208

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

212

102

314

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

1184

1120

2304

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

1256

1120

2376

 

Št. tednov pouka

35

34

69

Št. tednov prakičnega izobraževanje v delovnem procesu

2

 

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

39

35

74

Delitve v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno število ur za sodelavca na:

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj, laborant

6

do 17


13


6

Kemija

učitelj, laborant

10

do 17


12


10

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

70

do 17

   

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

70

do 17

   

Fotografija in videotehnika

učitelj, laborant

35

do 17

 


35

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

2.

Fizika

učitelj, laborant

6

do 17


13


6

Kemija

učitelj, laborant

10

do 17


12


10

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

34

do 17

   

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

68

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant
srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja
Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant
srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, računalništva in informatike, elektrotehnike, organizacije dela, ekonomije ali sociologije

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike, računalništva in informatike, organizacije dela ali oblikovanja vizualnih komunikacij

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, poslovne ekonomije, organizacije dela ali grafične tehnike

Fotografija in videotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, likovne umetnosti, grafične tehnike, filma ali televizije

laborant
srednja ali srednja strokovna izobrazba iz fotografije, grafike, elektrotehnike ali kemije

Praktični pouk

učitelj

  • visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, računalništva in informatike ali grafične tehnike ali
  • višja strokovna izobrazba iz grafike ali
  • srednja strokovna izobrazba iz grafike ali medijev