SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

DIGITALNA TIPOGRAFIJA IN REPRODUKCIJA

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Tipografija

Reprodukcija

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

18

35

17

35

105

2.

17

34

17

34

102

Skupaj

35

69

34

69

207


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

DIGITALNA TIPOGRAFIJA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Črka

Dijak

Dijak

 
 • pozna razvoj in delitev pisave
 • pozna tipologijo
 • obvlada tipografski merilni sistem
 • nadgradi znanje o nastanku pisave
 • prepozna posamezne črkovne sloge in opiše njihove značilnosti
 • prepozna vrsto naglasov in njihovo uporabo
 • opiše črko in njene sestavne dele
 • prepozna inicialko
 • obnovi tipografska merilna sistema in obvlada velikost črk

Razvija strokovnost.

Pridobiva natančnost pri meritvah.

Navaja se na strpnost pri delu.

Projektno delo.

Risanje skic.

Merjenje s tipometrom.

Osnove stavljenja

     
 • obvlada osnove oblikovanja besedila
 • obnovi in razume pravilne presledke med črkami, besedami in vrsticami
 • razloži pravila za delitev besed
 • zna pravilno poudarjati besedila v različnih tiskovinah
 • pozna pravilo za določanje umikov, oblikuje različne primere
 • zna uporabljati različna naslonila v besedilu
 • zna uporabljati in staviti kratice
 • pozna vrste števil in obvlada njihovo stavljenje v različnih tiskovinah

Zaveda se potrebe po strokovnem znanju.

Pridobiva občutek za pravilno razporejanje elementov na papirju.

Usposablja se za odgovorno delo.

Razvija natančnost.

 

Osnove oblikovanja v sistemih stavljenja

     
 • obvlada formate papirja
 • zna razporediti prostor in oblikovati elemente za izdelavo strani
 • pozna formate papirja in razmerja med njimi
 • sposoben je pravilno razporediti prostor
 • izdela skico strani po svoji ideji
 • nariše zrcalo za stran z vsemi potrebnimi oznakami
 • zna pravilno izbrati velikost in obliko pisave za različne tiskovine

Pridobiva občutek za pravilno razporejanje elementov na papirju.

Razvija strpnost pri delu.

Pridobiva sposobnost iskanja svojih idej.

Izračunavanje formatov papirja.

Risanje zrcala za izdelavo strani.

Rokopis

     
 • obvlada korekturo
 • razume in uporabi oznake in navodila za oblikovanje strani
 • obnovi znanje o korekturnih znakih
 • opravi korekturo besedila

Zaveda se pomembnosti natančnega dela.

Opravi korekturo besedila.

Montaža

     
 • razume pravila za izdelavo montaže
 • opiše načrt dela za izdelavo montaže
 • izbere in uporabi materiale in orodja za izdelavo montaže
 • nariše skico in načrt za montažo
 • prikaže načine razporejanja strani
 • pozna oblike označevanja montaž in njihov namen

Navaja se na varčen odnos do uporabe materialov.

Pridobiva ročne spretnosti.

Izdelava montažne strani.

Tabelarični stavek

     
 • pozna pravila za stavljenje in lomljenje tabel
 • opiše dele tabele
 • ponazori črte v tabeli
 • razloži, kako stavimo besedilo v tabeli in lomljenje tabele
 • ponazori vgradnjo tabele v besedilo

Razvija strokovnost.

Risanje tabel.

Sporočilna grafika

     
 • pozna uporabo grafov in diagramov
 • obrazloži namen in uporabo grafov in diagramov
 • spozna različne oblike grafov
 • opiše in nariše različne oblike diagramov

Pozna pomen načrtovanja dela.

Zave se potrebe po natančnem delu.

Razvija ustvarjalnost.

Risanje grafov in diagramov.

Računalniška grafika

     
 • obvlada osnove računalniške grafike
 • obnovi znanja o bitni in vektorski grafiki
 • doplolni znanja o ločljivosti
 • obnovi znanja o barvnih modelih
 • dopolni znanja o formatih in pretvarjanju grafičnih datotek
 • opiše načine stiskanja podatkov
 • pove, kako pripravimo datoteko za tiskanje

Razvija strokovnost.

Vaje na računalniški opremi.

Knjiga

     
 • zna oblikovati knjigo
 • nariše zrcalo strani
 • pozna in nadgradi znanje o vrstah paginacije, opombah, marginalijah
 • spozna in dopolni znanja o pravilih za oblikovanje poglavij
 • spozna in dopolni znanja o delih naslovne pole in pravilih za njihovo oblikovanje
 • pozna in nadgradi znanje o pravilih za oblikovanje pesmi
 • oblikuje dramski stavek
 • je sposoben oblikovati zunanjo in notranjo opremo knjige v skladu z vsebino

Pridobiva strokovnost.

Razvija občutek za oblikovanje.

Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

Usposablja se za odgovorno delo.

Vaje na računalniku.

Revija in časopis

     
 • pozna pravila za oblikovanje različnih vrst revij in časopisov
 • dopolni znanja o različnih vrstah revij
 • oblikuje članke v reviji
 • opiše način paginacije revij
 • zaveda se pomembnosti oglasov in pozna pravila za njihovo oblikovanje
 • sposoben je smiselno razporediti članke v reviji
 • opiše pravila za oblikovanje časopisnih strani
 • zaveda se pomembnosti oglasov in pozna pravila za njihovo oblikovanje
 • razloži pravila za prelom besedila in je sposoben smiselno razporediti članke

Pridobiva strokovnost.

Razvija občutek za oblikovanje.

Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

Usposablja se za odgovorno delo.

Risanje skic.

Slovar, leksikon in enciklopedija

     
 • pozna uporabo in oblikovanje slovarjev, leksikonov in enciklopedij
 • spozna in dopolni znanje o glavni značilnosti s stališča oblikovanja
 • razloži pravila za oblikovanje

Pridobiva strokovnost.

Razvija občutek za oblikovanje.

Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

Usposablja se za odgovorno delo.

Risanje skic.

Akcidenčne tiskovine

     
 • pozna pravila za oblikovanje oglasa, vizitke, vabila, dokumentne tiskovine, prospekta, kataloga, plakata, jedilnika in vinske karte, računa, pisemske glave, sporeda, vstopnice, izkaznice, koledarja
 • prepozna akcidenčne tiskovine in njihove lastnosti
 • obnovi pravila za njihovo oblikovanje
 • nariše in oblikuje skice za posamezne primere
 • predvidi učinke oblikovanja posameznih primerov
 • razume pomembnost oblikovanja

Zaveda se pomembnosti grafičnega oblikovanja.

Usposablja se za ustvarjalno delo.

Razvija sposobnost komuniciranja.

Risanje skic.

Vaje na računalniku.

Standardizacija in načrtovanje kakovosti

     
 • pozna pomen standardizacije in razume njen pomen
 • zave se pomena poenotenja oziroma standardizacije delovnih procesov
 • pozna elemente načrtovanja kakovosti
 • pozna razloge za uvedbo standardizacije
 • pozna vrste standardov glede na področje uporabe
 • zna opisati vrste kontrol kakovosti in osnovne izvedbene metode kontrole kakovosti
 • pozna pomembnost statistične analize in prikaz statistično obdelanih podatkov
 • razume svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka ali procesa
 • razume strošek kakovosti kot dobiček

Razvija sposobnost za timsko delo.

Zaveda se pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

Projektno delo.

Osnove priprave dela

     
 • pozna in razume postopek dela pri tehnološki pripravi izdelka za proces tiska
 • pozna faze dela v pripravi, tisku in dodelavi
 • pojasni pomen tehnološke priprave dela
 • našteje faze dela v tehnološki pripravi
 • določi materiale, ki so potrebni za izdelavo določenega izdelka
 • našteje in opiše področja dela v tiskarni

Pozna potrebo po načrtnem delu.

Zaveda se povezanosti grafičnih strok in njihovega medsebojnega sodelovanja.

Povezuje znanja, ki jih je pridobil pri strokovnih predmetih.

Čuti potrebo po komuniciranju.

Obisk celotnega dela proizvodnje v tiskarni.

 

DIGITALNA REPRODUKCIJA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Naloga in vloga reprografije v grafičnem procesu

Dijak

Dijak

 
 • razume vlogo reprografije v tiskarskem procesu
 • pozna grafičini proces od predloge do končne tiskovine
 • pozna pomen reprografije v pripravi

Razvija stokovnost.

Risanje sheme.

Organigram tiskarne.

Naravoslovne osnove reprografije

     
 • pozna fotometrijo
 • pozna svetlobne vire v reprografiji
 • razume koloriometrijo
 • obvlada denzitometrijo
 • pozna senzitometrijo in fotokemijo
 • pozna kemijske procese redukcije
 • razume vrstni red kemijskih reakcij v fotokemiji
 • zna določiti vse kemizme v procesu
 • pozna delovanje fotocelice
 • obvlada načelo meritve svetlobe
 • razume spektralno žarenje posameznih izvorov svetlobe
 • razlikuje meritve svetlobe in meritve barvnega žarenja
 • spozna in obnovi znanja o kelvinmetru, kolorimetru, denzitometru
 • zna beležiti rezultate meritev
 • obnovi znanja o pojmih o, i, t, T, D, G in gama
 • razume prikaz meritev v računalniškem programu
 • prepozna senzitometer in se nauči njegovega delovanja
 • pozna fotokemijske reakcije
 • zna pravilno določiti vse kemizme
 • razume dogajanja v kemičnem procesu
 • razlikuje med različnimi razvijalci glede na fotomaterial

Razvija strokovnost in natančnost, varčnost in skrbnost, zanesljivost in ekološko zavest.

Uporaba luksmetra.

Ogled:

 • različnih izvorov svetlobe,
 • barvih katalogov,
 • prospekta,
 • razvijalnega avtomata,
 • uporaba denzitometra.

Fotomehanični reprografski procesi

     
 • pozna predloge
 • razume foto- in reprooptiko
 • pozna reprodukcijske fotomateriale
 • nadgradi znanje o predlogah
 • definira posamezno predlogo
 • oceni kvaliteto predlog
 • nauči se opremiti predlogo

Usvaja natančnost, strokovnost, osebno odgovornost in sposobnost komuniciranja.

Razvija skrbnost.

Vzorci predlog.

Primeri objektivov.

Vzorci fotomaterialov.

 
 • nadgradi znanje o osnovah zakonitosti optike
 • prepozna objektive v reprografiji
 • pozna sestavo fotomaterialov in njihove značilnosti
 • razume oznake na embalaži fotomaterialov
 • razlikuje reprografske in specialne fotomateriale
 • spozna formate in zvitke embaliranih fotomaterialov

Usvaja zanesljivost.

 

Oprema in postopki

     
 • pozna klasično opremo reprografije
 • obvlada elektronsko digitalne aparate in naprave
 • prepozna možne poti in načine za izdelavo tiskovne forme
 • spozna in nadgradi znanje o reprokameri, povečevalniku, kontaktnem aparatu, retušerski opremi in kontaktnih kopirnih aparatih
 • razlikuje med analognimi in digitalnimi reprografskimi procesi
 • prepozna bobnaste in ploske skenerje
 • loči med različnimi računalniki in OS
 • opiše različne osvetljevaljne enote CTF, CTP, CTPt
 • obnovi znanje o poti izdelave tiskovnih form z uporabo različnih aparatov in naprav

Razvija strokovnost, skrbnost, osebno odgovornost, ustvarjalnost, varčnost …

Prikaz prospektov.

Ekskurzija v tiskarno.

Reprodukcijske tehnike 1

     
 • pozna fotomehansko črtno reprodukcijo in digitalno črtno reprodukcijo
 • pozna možnosti retuše črtne reprodukcije
 • pozna večtonsko fotomehansko reprodukcijo
 • pozna razliko med večtonsko fotomehansko in digitalno reprodukcijo
 • razume možnosti tonskih korektur v fotomehanski in digitalni večtonski reprodukciji
 • pozna tehniko in zahteve črtne reprodukcije
 • zna pravilno izbrati pot reprodukcije glede na zahtevo tiskovine
 • razlikuje med kvalitetno in slabo črtno reprodukcijo in oceni možno retušo
 • definira možne manualne in računalniške popravke
 • prepozna razliko med večtonsko in črtno reprodukcijo
 • razlikuje med tonalitetami, svetlobami, srednjimi toni in teminami
 • razlikuje grafe večtonskih slik
 • pozna razliko med ploskovno in točkovno reprodukcijo
 • obnovi znanje in spozna pomen gostote točk, ki sestavljajo sliko
 • pozna tonsko spreminjanje gama reprodukcije
 • razlikuje med pojmi maskiranje, tonsko maskiranje in svetlobne konice
 • pozna možnosti manualne retuše tonskih vrednosti
 • prepozna razliko med digitalno in manualno retušo

Razvija natančnost in strokovnost, zanesljivost in osebno odgovornost, ustvarjalnost in skrbnost.

Prikaz:

 • različnih črtnih reprodukcij na filmu,
 • črtnih reprodukcij z napakami in retuširanje,
 • večtonskih reprodukcij na filmu,
 • vzorčnih primerov.

Reprodukcijske tehnike 2

     
 • pozna rastrsko reprodukcijo, njen namen in pomen
 • razume fotomehanični način rastriranja
 • obvlada ponazoritvene možnosti rastriranja
 • razume pomen prenosa tonskih vrednosti s predloge v RTV
 • obvlada elektronsko digitalni način črtanja tonskih vrednosti
 • razume spreminjanje tonskih vrednosti v računalniškem programu
 • razume proces digitaliziranih signalov, ko se spremenijo v RTV
 • pozna različne možnosti in oblike simuliranja z različnimi efekti
 • pozna namen in pomen simuliranja tonskih vrednosti
 • prepozna pripomočke za fotomehanični način rastriranja
 • pozna prenos tonskih vrednosti v rastrske
 • razlikuje med različnimi prenosi TV predloge v RTV reprodukcije
 • pozna princip črno-belega skeniranja
 • pozna način spreminjanja tonskih vrednosti in vpliv na RTV
 • pozna nastajanje rastrske pike na računalniških tiskalnikih in filmskih osvetljevalnih enotah
 • prepozna različne tiskovine z različnimi oblikami tiskovnih elementov

Razvija strokovnost, natančnost in inovativnost.

Prikaz:

 • nastanka gigantografije,
 • vzorcev rastrov,
 • Rtv % (rastrska tonska vrednost),
 • prospekti delovanja črno-belega skenerja,
 • prospekti, vzorci.

Trikromatska reprodukcija

     
 • pozna osnove barvne metrike
 • pozna barvne modele
 • pozna barvne sisteme
 • razume fotomehansko selekcijo barv z barvnimi premiki in retušo
 • pozna digitalno selekcijo barv (skeniranje), barvno korekturo ob čitanju predloge in njeno tonsko korekturo
 • pozna možno obdelavo digitalnih signalov slik v kombinaciji slika-slika (fotomontaža), slika-besedilo in izdelavo končnega videza ter oblike tiskovine na tiskarski poli
 • obnovi znanja o fizikalnih zakonitostih barvnega prostora in njihovega številčnega določanje
 • nadgradi znanje o uporabnosti posameznega barvnega modela
 • ponovi uporabo barvnih kart in barvnih skal
 • prepozna klasično izdelavo barvnih izvlečkov, njihovo maskiranje in retušo
 • pozna možnosti digitalnega skeniranja in možne spremembe svetlosti in barvitosti ob selekcioniranju
 • nauči se, kako se združujejo slike, kako slike in besedilo, kako se izdelajo strani tiskovine, kako se izdela končni videz tiskovine in kako se pripravi izdelek za izhod oziroma materializacijo

Razvija strokovnost, ustvarjalnost, zanesljivost, skrbnost, natančnost in osebno odgovornost.

Prikaz:

 • barvnega prostora,
 • prehajanja med barvnimi modeli,
 • vzorci barvnih katalogov skal,
 • vzorci barvnih izvlečkov,
 • ekskurzija v reprocenter,
 • prospekti ctf, ctp, ctp ctp.

Poiskusni odtisi

     
 • pozna pojme izdelave poskusnih odtisov
 • pozna različne poskusne odtise:

fotokemične, fotoelektronske, računalniško tiskalniške

 • prepozna videz poskusnih odtisov, njihov pomen in uporabna korekturna znamenja po normah DIN
 • razloži način izdelave in njihovo medsebojno kvalitativno primerjavo

Razvija strokovnost, varčnost, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost.

Primer:

 • poskusnih odtisov korekturnih znamenj,
 • dveh kvalitativno različnih poskusnih odtisov.

Kopirne tehnike

     
 • pozna osnovna načela kopiranja in napake, ki nastanejo pri tem
 • razume izdelavo tiskovnih form za vse tehnike tiska s tiskovno formo kot osnovo
 • obvlada kontrolo kakovostnih tiskovnih form
 • opiše kopirne postopke in možna odstopanja v kvaliteti zaradi različnih dejavnikov
 • nauči se postopkov izdelave tiskovne forme na osnovi fotokemičnih in elektronsko graviranih postopkov
 • prepozna pripomočke, ki omogočajo hitro kontrolo kvalitetne izdelave tiskovnih form

Razvija strokovnost, natančnost, varnost in varčnost.

Prospekti.

Primeri tiskovnih form.

Primeri kontrolnih elementov.

Digitalni reprografski procesi, standardna programska oprema, sistemska oprema in telekomunikacija

     
 • pozna možnosti sprejema digitiliziranih podatkov v računalniški sistem
 • pozna procese, njihove modulacije in materializacije na različnih delovnih postajah
 • pozna končne izhodne možnosti iz računalniškega sistema CTP, CTF, CTPt, CTGm in CTPrint
 • pozna različne načine vnosa digitaliziranih slikovnih podatkov v računalnik
 • nauči se pošiljanja slikovnih signalov znotraj računalniškega sistema in pošiljanje med sistemi
 • pozna pomembne parametre za pravilno materializacijo slik na različnih izhodnih enotah

Razvija natančnost, strokovnost in inovativnost.

Ekskurzija v reprostudie.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • črka

Slovenščina

 • nastanek pisave
 • osnove stavljenja

Slovenščina

 • slovenski pravopis
 • rokopis
 • montaža
 • stavljenje, oblikovanje in prelom

Praktični pouk

 • korektura
 • izdelava montaže
 • oblikovanje različnih tiskovin
 • računalniška grafika

Informatika

Multimedijsko oblikovanje

 • obdelava podatkov
 • materiali v reprodukciji

Kemija

Praktični pouk

 • fotoaktivne snovi in njihova obdelava
 • materiali za poskusni tisk
 • material za izdelavo tiskovnih form
 • delovna sredstva in oprema v digitalni reprodukciji

Praktični pouk

 • vrste tehnologije in opreme za izvedbo nalog digitalne reprodukcije
 • računalniška orodja

Informatika

Praktični pouk

 • možnosti, ki jih nudijo posamezna programska orodja
 • projektiranje

Matematika

 • izračun odstotka velikosti reprodukcije
 • izvedba kalkulacije
 • strokovni jezik

Tuji jezik (angleški, nemški)

 • strokovna terminologija