SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

70

140

2.

34

34

68

skupaj

104

104

208


* T- teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Opredelitev multimedije

Dijak

Dijak

 
 • zna opredeliti, kaj je multimedija (večpredstavnost)
 • pozna nastanek multimedije
 • pozna področja uporabe multimedije
 • pozna namen multimedije in prednosti njene uporabe
 • pozna zgodovino nastanka multimedije
 • ogleda si primer multimedijskega izdelka
 • prepozna prednosti multimedije in spozna primere multimedije na posameznih področjih
 • opredeli multimedijo
 • oceni možnosti uporabe multimedije:
 • v poslovanju
 • v izobraževanju
 • doma
 • na javnih mestih

Usvaja strokovno terminologijo.

Zaveda se pomembnosti novih tehnologij.

Ogled multimedije: zgoščenka, internet, dvd.

Uvod v izdelavo multimedije

     
 • pozna posamezne faze projekta
 • ve, kaj potrebuje za izdelavo multimedije
 • pozna funkcije posameznih sklopov opreme za izdelavo multimedije
 • opredeli posamezne faze projekta in razume pomen posamezne faze:
  • načrtovanje
  • scenarij
  • poskusna izvedba
  • izbira orodij
  • sestavljanje skupine
  • izdelava
  • testiranje
  • distribucija
  • nariše potek posameznih faz (diagram)
 • definira življenjski cikel izdelave multimedije
 • sposoben je prepoznati posamezne dele strojne opreme, potrebne za multimedijo

Zaveda se pomena načrtovanja.

Razvija inovativnost in sposobnost komuniciranja v skupini ter strokovnost.

Ogled in analiza multimedijskega računalnika.

Risanje diagramov.

Poklici in znanja, potrebna za izdelavo multimedije

     
 • pozna poklice in znanja, potrebna za izdelavo multimedije
 • obvlada delo v skupini
 • razume način delovanja skupine za izdelavo multimedije
 • ve, kje je mesto multimedijskega tehnika v skupini za izdelavo multimedije
 • uči se komunicirati v skupini
 • sposoben je povezati posamezne poklice in naloge med seboj

Razvija sposobnost komuniciranja in strokovnost.

Zaveda se pomena skupinskega dela.

Ogled profesionalnega studia za multimedijo.

 
 • razlikuje naslednje poklice v skupini:
  • projektni vodja
  • oblikovalec in oblikovalec uporabniškega vmesnika
  • pisec
  • videotehnik
  • avdiotehnik
  • animator
  • programer
  • producent
   

Strojna in Programska oprema za multimedijo (splošno)

     
 • pozna skupine strojne opreme, ki se uporabljajo pri izdelavi multimedije
 • pozna vrste programske opreme
 • razume delitev programske opreme
 • pozna standarde za posamezne skupine programske opreme
 • zna spremljati razvoj programske opreme in določiti programsko opremo za izvedbo multimedije
 • razlikuje posamezne skupine programske opreme in pozna posamezne standardne formate znotraj skupin za naslednje skupine:
  • urejevalniki besedil
  • optično prepoznavanje besedila
  • orodja za slikanje in risanje
  • modeliranje in animacija 3D
  • obdelava slik
  • obdelava zvoka
  • orodja za obdelavo animacij, videa
 • nauči se logično povezovati in prepoznavati posamezne skupine programskih orodij
 • zna izbrati primerno orodje za izdelavo posameznega multimedijskega elementa

Razvija strokovnost.

Zaveda se pomena ustrezne izbire in povezljivosti med posameznimi programskimi orodji.

Ogled programske opreme po posameznih področjih.

Demonstracija.

Specialna orodja za oblikovanje multimedije

     
 • pozna različne vrste specialnih orodij za oblikovanje multimedije
 • zna izbrati primerno orodje glede na cilje multimedije
 • obvlada eno od specialnih orodij za oblikovanje multimedije
 • razume delovanje orodja v vseh fazah
 • loči različne vrste programskih orodij za »authoring«
 • nauči se enostavne uporabe enega programskega orodja za »authoring«
 • ogleda si že narejeno multimedijsko predstavitev (strukturo)

Razvija natančnost in skrbnost pri delu s programskim orodjem.

Ogled programskega orodja za »authoring«.

Vaje s programskim orodjem.

Sprejem, priprava in obdelava osnovnih vhodnih podatkov

     
 • pozna specifičnosti osnovnih gradnikov multimedije
 • zna sprejeti podatke in jih pripraviti za integracijo v multimedijo
 • definira osnovne gradnike multimedije in jih zna pripraviti za nadaljnjo obdelavo
 • prepozna različne formate

Razvija natančnost in strokovnost pri uporabi posameznih gradnikov multimedije.

Simulacija postopka sprejema materialov.

Zvok

     
 • zna posneti zvok
 • pozna različne načine snemanja
 • obvlada digitalizacijo zvoka
 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati zvoka
 • zna opredeliti vhodni format za integracijo zvoka v multimediji
 • obvlada osnovno delo z orodjem za obdelavo zvoka
 • razume pomen kvalitete digitalnega zvoka
 • nauči se vseh postopkov sprejema in integracije zvoka v multimedijski izdelek:
  • digitalizacije
  • konverzije
 • nauči se uporabljati programsko orodje za delo z zvokom v fazah priprave zvoka za multimedijo
 • nauči se pripraviti zvok v različnih kvalitetah

Razvija natančnost pri obdelavi zvoka in pri pripravi zvoka v različnih kvalitetah.

Delo s programskim orodjem za obdelavo zvoka.

Digitalizacija.

Obdelava in konverzija v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo.

Slikovni material in računalniška grafika

     
 • obvlada digitalizacijo slik
 • pozna različne formate stiskanja zapisa slik
 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati slik
 • zna opredeliti vhodni format za integracijo slike v multimediji
 • obvlada osnovno delo z orodjem za obdelavo slik
 • razume razlike med kvaliteto digitalnega in analognega zapisa slike
 • nauči se vseh postopkov sprejema in integracije slike v multimedijski izdelek:
  • digitalizacije
  • konverzije
 • nauči se uporabljati programsko orodje za delo s slikami v fazah priprave slikovnega materiala za multimedijo:
  • vektorsko grafiko
  • točkovno grafiko
 • nauči se pripraviti sliko v različnih kvalitetah

Razvija natančnost pri obdelavi zvoka in pri pripravi slik v različnih kvalitetah.

 

Obdelava slikovnega materiala in pretvarjanje formatov v ustreznem programskem orodju.

Opredelitev vhodnega in izhodnega formata za nadaljnjo obdelavo.

Nadzorovanje kvalitete zapisa.

Animacija

     
 • obvlada osnovno delo z orodjem za izdelavo animacij
 • zna opredeliti vhodni format za integracijo animacije v multimediji
 • zna narediti enostavno animacijo besedila, objekta
 • nauči se osnovne uporabe programskega orodja za animacijo
 • izdela enostavno animacijo 2D
 • pripravi animacijo za multimedijsko oblikovanje v programskem orodju za »authoring«
 • pozna princip animacije 3D
 • ogleda si strukturo že narejene animacije

Zaveda se strokovnosti in razvija ustvarjalnost.

Izdelava enostavne animacije s programskim orodjem.

Video

     
 • obvlada digitalizacijo videa
 • obvlada pretvarjanje med različnimi formati
 • pozna različne standarde za stiskanje videa
 • nauči se osnovnega dela z digitalnim videom
 • pozna pomen kvalitete pri pripravi digitalnega zapisa videa
 • zna izbrati različne nastavitve kodiranja

Pozna občutek za odgovornost in kvaliteto pri izdelavi videoizdelka.

Določitev formata, ustreznega za nadaljnjo obdelavo in pretvarjanje.

Izbira in nastavitev stiskanja.

Multimedija in internet

     
 • pozna specifičnosti oblikovanja spletnih strani multimedije
 • utrdi značilnosti interneta
 • zna uporabiti ustrezne formate besedil, zvoka, slike, animacije in videa za internet
 • pozna način delovanja multimedije v spletu
 • pozna orodja za multimedijo v spletu
 • zna opredeliti formate in pristopiti k oblikovanju multimedije v spletu
 • nauči se pripraviti ustrezne formate in optimalizirati materiale za uporabo na spletu, kot so: slike, zvok, video, animacija
 • pozna orodja za izdelavo in pregledovanje spletnih strani
 • utrdi in poglobi jezik HTML
 • utrdi značilnosti delovanja interneta:
  • www strežniki
  • www odjemalec

Razvija strokovnost in se zaveda pomembnosti različnih tehnologij.

Ogled multimedijske predstavitve na internetu.

Načrtovanje izdelave in ocena stroškov

     
 • razume celoten proces izdelave multimedije
 • zna izbrati programsko in strojno opremo
 • zna načrtovati vsa potrebna dela za izdelavo posamezne multimedije
 • zna oceniti čas trajanja izdelave in stroške, ki bodo nastali
 • izdela načrt nalog za konkreten multimedijski izdelek
 • zna samostojno izbrati ustrezna programska orodja za izdelavo multimedije
 • nauči se oceniti čas trajanja posamezne faze izdelave multimedije
 • izdela kontrolni list za spremljanje izdelave multimedije
 • spremlja načrtovane naloge

Zaveda se odgovornosti pri načrtovanju izdelka.

Razvije sposobnost komuniciranja.

Vaje iz načrtovanja in spremljanja nalog in urejanja dokumentacije.

Oblikovanje strukture

     
 • zna narediti enostavno strukturo multimedije glede na zastavljene cilje
 • zna oblikovati uporabniški vmesnik glede na predlogo oblikovalca
 • pozna pomembnost načrtovanja uporabniškega vmesnika glede na ciljno publiko
 • nariše in napiše enostavno strukturo za izdelavo multimedije (skico, diagram)
 • naredi skico uporabniškega vmesnika
 • zaveda se načrtovanih ciljev pri izdelavi osnutka na papirju
 • preveri, če je načrtovana struktura izdelana v skladu z zastavljenimi cilji

Razvija ustvarjalnost pri oblikovanju strukture za multimedijski izdelek.

Razvija občutek za odgovornost.

Vaje iz oblikovanja strukture.

Risanje idejnih zamisli.

Izdelava multimedije

     
 • zna izdelati enostavno multimedijsko predstavitev v enem izmed programskih orodij za izdelavo multimedije (authoring)
 • obvlada programsko orodje za »authoring«
 • zna uporabiti vse osnovne gradnike multimedije
 • razume pomen testiranja izdelka ob izdelavi multimedije
 • samostojno izdela enostavno multimedijsko predstavitev
 • pri izdelavi uporabi programsko orodje za »authoring«
 • pri izdelavi predstavitve uporabi vse osnovne gradnike multimedije
 • uporabi interakcijo
 • med in po izdelavi izdelek preskusi in odpravi morebitne napake

Razvija občutek za skupinsko delo in vztrajnost.

Izdelava multimedijske predstavitve v programskem orodju za »authoring«.

Integracija osnovnih gradnikov multimedije.

Preskušanje izdelka.

Izdelava multimedije za www

     
 • obvlada programsko orodje za izdelavo multimedije na spletu
 • pozna različne standarde za oblikovanje spletnih strani
 • zna izdelati multimedijsko spletno predstavitev
 • samostojno izdela enostavno multimedijsko predstavitev za splet
 • pri izdelavi uporabi programsko orodje za izdelavo spletnih strani
 • pri izdelavi predstavitve uporabi vse osnovne gradnike multimedije
 • med in po izdelavi izdelek preizkusi
 • odpravi napake

Razvija vztrajnost in natančnost.

Izdelava multimedijskih spletnih strani.

Distribucija multimedijskega izdelka

     
 • zna zapisati multimedijo na zgoščenko
 • pozna standarde zgoščenk
 • zna postaviti spletno predstavitev na spletni strežnik
 • pozna ostale možnosti zapisovanja na zgoščenke (DVD)
 • zna arhivirati
 • zna spremljati aktualne medije za distribucijo
 • nauči se uporabljati zapisovalec zgoščenk
 • razlikuje med različnimi standardi zgoščenk
 • nauči se publicirati spletno predstavitev na spletni strežnik
 • pozna standard DVD in njegove prednosti
 • nauči se arhivirati
 • samostojno izdela zgoščenko s svojo multimedijsko predstavitvijo

Razvija odgovornost pri izdelavi končnega izdelka.

Izdelava cd rom.

Prenos spletne predstavitve na spletni strežnik.

Projektno delo

 • samostojno izdela multimedijski izdelek po lastni zamisli
   

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

Potreben je nadzor pri delu z računalnikom, ocenjuje se sposobnost uporabe računalnika v praksi.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • programska oprema za izdelavo multimedije

Fotografija in videotehnika

 • osnove videotehnike
 • produkcija
 • oblikovanje enostavne multimedije
 • osnove računalništva

Informatika

 • grafični operacijski sistem
 • oblikovanje besedil, preglednic
 • orodje za predstavitev
 • računalniške platforme
 • strojna oprema za multimedijo
 • programska oprema za multimedijo
 • splošna programska, pisarniška orodja za pripravo multimedije

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • računalniška grafika
 • računalniška grafika in osnove stavljenja
 • računalniška grafika in oblikovanje
 • stavljenje in prelom