B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / PTI

 

1.letnik

2.letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

PREDMETI

število ur na

število ur na

 

teden

leto

teden

leto

A. Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

136

276

Angleščina

2

70

2

68

138

Komunikacija

1

35

1

34

69

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

34

69

Matematika

4

140

4

136

276

Psihologija

2

70

   

70

Informatika

   

4

136

136

Fizika

2

70

2

68

138

Kemija

2

70

2

68

138

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

Skupaj A

20

700

22

748

1448

 

B. Strokovno – teoretični predmeti

Multimedijsko oblikovanje

4

140

2

68

208

Digitalna tipografija in reprodukcija

3

105

3

102

207

Podjetništvo

   

3

102

102

Fotografija in videotehnika

3

105

   

105

Skupaj B

10

350

8

272

622

 

C. Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

4

140

4

136

276

 

Č. Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

   

72

 

D. Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND)

 

64

 

32

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34 1190

34

1156

2346

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

212

 

136

348

Št.ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1254

 

1188

2442

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

 

1326

 

1188

2514

 

Število tednov pouka

 

35  

34

69

Št.tednov prakt. izob. v del. procesu

 

2

 

 

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

39

 

35

74

Delitev dijakov v skupine

Letnik

Predmet

Letno št. ur za vaje*

Št. dijakov v skupini**

1.

Praktični pouk

140

Do 4 dijakov

2.

Praktični pouk

102

Do 4 dijakov

  

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz defektologije surdo logo smeri

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba, ki je vključevala v dodiplomskem študiju najmanj 150 ur računalništva ali končan program izpopolnjevanja iz računalništva

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Multimedijsko oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij ali računalništva in informatike ali elektrotehnike ali organizacije dela ali ekonomije ali sociologije

Digitalna tipografija in reprodukcija

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali računalništva in informatike ali organizacije dela ali oblikovanja vizualnih komunikacij

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali podjetništva ali poslovne ekonomije ali organizacije dela ali grafične tehnike

Fotografija in videotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij ali likovne umetnosti ali grafične tehnike ali filma ali televizije

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba iz fotografije ali grafike ali elektrotehnike ali kemije

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij ali grafične tehnike ali višja strokovna izobrazba iz grafike ali srednja strokovna izobrazba iz grafike

  

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.