A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MEDIJSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje
(prilagojeni izobraževalni program za gluhe in naglušne dijake in za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami)

Naziv poklicne izobrazbe: medijski tehnik / medijska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: odločba o usmeritvi in končano triletno poklicno izobraževanje po programu grafičar ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmet

Obvezni način preverjanja in ocenjevanja znanja

Slovenski znakovni jezik

vaje

Komunikacija

pisno, ustno

Multimedijsko oblikovanje

ustno, vaje

Digitalna tipografija in reprodukcija

ustno, vaje

Podjetništvo

ustno

Fotografija in videotehnika

ustno, vaje

Praktični pouk

dnevnik praktičnega pouka, storitev ali izdelek in zagovor

Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi tudi individualno.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del:

Dijaki imajo pravico opravljati poklicno maturo pod posebnimi pogoji.