B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK STROJNI TEHNIK (gluhi in naglušni dijaki in dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami) / PTI

  P R E D M E T I   

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

število ur na

število ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

136

276

Angleščina

2

70

2

68

138

Komunikacija

1

35

1

34

69

Slovenski znakovni jezik

1

35

1

34

69

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

4

140

4

136

276

Psihologija

2

70

     

70

Fizika

2

70

2

68

138

Športna vzgoja

2

70

2

68

138

Skupaj A

19

665

16

544

1209

            

B - Strokovnoteoretični predmeti

Mehanika

2

70

2

68

138

Snovanje in konstruiranje

2

70

2

68

138

Merilna tehnika

2

70

     

70

Energetika

2

70

2

68

138

Krmilna tehnika

1

35

2

68

103

Tehnologija

2

70

2

68

138

Računalniško podprte tehnologije

2

70

     

70

Osnove podjetništva

     

2

68

68

Izbirni predmeti *

     

3

102

102

Skupaj B

13

455

15

510

965

            

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

3

102

172

            

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

  

72

     

72

            

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

64

  

32

96

            

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1156

2346

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  

142

  

102

244

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1254

  

1188

2442

Skupno št. ur iz. (A+B+C+Č+D)

  

1326

  

1188

2514

            

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov prakt. izobr. v del. procesu

  

2

     

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

2

  

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

39

  

35

74

*Preglednica izbirnih predmetov:

PREDMETI  

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

  

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

     

3

102

102

Delitev dijakov v skupine

letnik

Predmet

Letno št.
ur za vaje*

Št. dijakov
v skupini**

1.

Praktični pouk

70

do 4

2.

Praktični pouk

102

do 4

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Slovenski znakovni jezik

učitelj

višja oziroma visokošolska izobrazba z opravljenim izpitom za tolmača

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz defektologije surdo logo smeri

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Snovanje in konstruiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Merilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike

Energetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Krmilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Osnove podjetništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali organizacije dela ali ekonomije

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Mehatronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Praktični pouk 1. letnik

učitelj

višja ali srednja izobrazba iz strojništva

Praktični pouk 2. letnik

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri in znanje slovenskega znakovnega jezika.

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika so

Individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušno, govorno in jezikovne rehabilitacije.