SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

KOMPOZICIJA PLETENIN

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

50

20

70

2.

80

25

105

skupaj

130

45

175

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA 

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDEMTA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod v kompozicijo pletenin:

     
 • terminologija.

Dijak:

 • pozna dolžino zanke,
 • pozna gostoto,
 • pozna maso pletenine,

Dijak:

razvije čut za natančnost,

uporaba tabel,

ogled literature

Snutkovne vezave:

     
 • resa,
 • triko,
 • atlas,
 • več snutkovne vezave.
 • riše osnovne vezave,
 • riše vezave po verigi,
 • riše barvne vzorce,
 • zna uporabiti tehnološka navodila,
 • pridobiva motivacijo,
 • razvija čut za oblikovanje,

ogled računalniške animacije,

uporaba posebnega vezavnega papirja (vaje)

Kulirne vezave:

     
 • gladka kul. pl.,
 • desno-desno,
 • patenti,
 • gladko platiranje.
 • riše gladke vezave,
 • pozna DD pletenino,
 • pozna patente,
 • pozna platiranje,
 • razvije čut za samostojno oblikovanje,
 • pridobiva motivacijo,

ogled računalniške animacije pletenja,

risanje vezav (vaje)

Preračuni:

 • dolžina zanke,
 • gostota pletenine,
 • masa pletenine,
 • napletena dolžina v določenem času.

- pozna tehnološke parametre pletenja.

 • zna uporabiti tehnološka navodila
 • razvija čut za natančno delo.

uporaba tabele

2. letnik  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Kulirne vezave:

     
 • založno platiranje,
 • menjalno platiranje,
 • levo-levo pletenje,
 • interlok.

Dijak:

 • riše vezave,
 • pozna kulirne pletenine,

Dijak:

 • pridobiva motivacijo,
 • razvije čut za oblikovanje,

ogled vzorcev,

ogled računalniške animacije,

izdelava vzorcev (vaje)

Strukturni vzorci:

     
 • dvojna ali lovilna zanka brez zajemanja,
 • prečne črte,
 • vzdolžne črte,
 • pliši,
 • zapirana pletiva,
 • prevešane pletenine,
 • žakar.
 • riše vezave,
 • pozna pletenine strukturnih vzorcev,
 • sestavlja tehnološko dokumentacijo,
 • uporabi računalnik,
 • razvije čut za samostojno strokovno oblikovanje,
 • razvija kritično presojo o uporabi sodobnih tehnologij,

risanje vezav (vaje),

uporaba računalnika

Dekompozicija:

     
 • določanje vrste pletenin,
 • določanje gostot,
 • tehnološki izračuni.
 • prepozna pletenine,
 • sestavi tehnološko karto.
 • razvija čut za natančnost,
 • navaja se na pridobivanje novih informacij.

vzorci pletenin,

lupa,

merilca

 

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter vaj v posameznih ocenjevalnih obdobjih.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

VSEBINE PREDMET ZNANJA

terminologija

Tehnologija pletenja,

Praktični pouk

pozna pletenine in njihove osnovne elemente

vezave

Tehnologija pletenja,

Računalništvo

zna izdelati in dokumentirati vzorčne predloge za pletenje

preračuni

Praktični pouk,

Strokovno računstvo,

Tehnologija pletenja

analizira pletenine in zna pripraviti tehnološko dokumentacijo