SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

KOMPOZICIJA TKANIN

 2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

40

30

70

2.

50

55

105

skupaj

90

85

175

3. USMERJEVALNI CILJI PREDEMTA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod v kompozicijo tkanin

     
Osnovni pojmi:
 • tkanina,
 • dekompozicija tkanine,
 • kompozicijski načrt,
 • namen metod kompozicije in dekompozicije tkanin.

Dijak:

 • spozna tkanino kot tekstilno ploskovno tvorbo,
 • se seznani z metodo dekomponiranja tkanine,
 • se seznani z elementi konstrukcijskega načrta tkanine,

 

Dijak:

 • razlikuje tekstilne ploskovne tvorbe,
 • razume razlike med kompozicijo in dekompozicijo tkanin,
 • primerjava tekstilnih ploskovnih tvorb

Konstrukcijski parametri tkanin:

     
 • tekstilna vlakna,
 • vrste in lastnosti prej oziroma sukancev,
 • vezava,
 • gostota tkanine,
 • vzorčenje,
 • tehnološki postopek izdelave.
 • zna izbrati vrsto vlaken oziroma vlakninskih mešanic glede na namen uporabe tkanin,
 • spozna vlogo preje oziroma sukanca v tkanini,
 • spozna pojme: vezava tkanine, gostota tkanine, vzorčenje,
 • spozna postopke izdelave in naknadne obdelave tkanin,
 • spozna konstrukcijske parametre tkanin,
 • dojame kompleksnost kompozicije tkanin,
 • razume povezavo med konstrukcijskimi parametri tkanin,
 • ogled posameznih parametrov v različnih tkaninah.

Tkaninoznanstvo:

     
 • razdelitev tkanin glede na različna področja uporabe:
  • tkanine za oblačila,
  • tkanine za opremo in dekoracijo,
  • tkanine za posebne namene,
 • poimenovanje tkanin,
 • modni trendi.
 • spozna različne načine delitve tkanin, podrobneje razdelitev tkanin glede na različna področja uporabe,
 • zna uvrstiti določeno tkanino v ustrezno skupino,
 • spozna poimenovanje tkanin.
 • razvije čut za razlikovanje tkanin,
 • se navaja na poimenovanje tkanin,
 • ogled vzorcev tkanin,
 • prepoznavanje in poimenovanje tkanin

Vezave tkanin:

     
 • uvod,
 • definicija vezav,
 • razdelitev vezav,
 • risanje popolne vzornice za listne vezave.
 • pozna pomen vezav tkanin,
 • razume pojme: osnovna in votkovna vezna točka, vdevanje v liste in greben in karte,
 • zna povezati vsebino popolne vzornice z ureditvijo tkalskega stroja,
 • razvija čut za natančnost pri risanju popolnih vzornic,
 • se navaja na pomen podatkov v vzornici,
 • risanje popolne vzornice

Listne vezave:

     
temeljne vezave in izpeljanke:
 • vezava platno;
 • izpeljanke platna:
 • rips vezava (prečni, podolžni, mešani, ojačen, vzorčni, poševni),
 • panama vezava (navadna, pravokotna in mešana),

 • vezava keper:
 • temeljni kepri,
 • ojačeni kepri,
 • večredni kepri,
 • koničasti kepri,
 • kljukasti kepri,
 • mrežasti kepri,
 • lomljeni kepri (v sosledju, po sosledju, na razliko sosledja),
 • odstavljeni kepri,
 • večstopni kepri,
 • gabardeni,
 • okrasni kepri,
 • prepleteni kepri,
 • sestavljeni kepri;

 • vezava atlas:
 • temeljni atlasi
 • ojačeni atlasi (koverkot, dušester, adria)
 • nepravilni atlasi;

 • vezave s strukturnim efektom:
 • vafel,
 • kanava,
 • krep,
 • štruks,
 • pike,
 • motivi v temelju,
 • gradel,
 • listni damast;

 • barvni efekti:
 • raje;

 • tkanine z več sistemi niti:
 • dvo- in večvotkovne vezave,
 • dvo- in večosnovne vezave;

 • večdelne tkanine:
 • votle tkanine (dvodelna odprta in zaprta, trodelna),
 • dubli (vsi načini prevezovanja, s polnilnim votkom in polnilno osnovo);

 • tkanine z dodanimi nitmi:
 • tkanine z dodano osnovo,
 • tkanine z dodanim votkom,
 • tkanine z dodano osnovo in votkom;

 • lasaste in zankaste tkanine:
 • aksamiti (votkovni in osnovni),
 • frotir,
 • podrobno spozna listne vezave,
 • zna narisati popolno vzornico za vse vezave,
 • zna narisati prereze tkanin v določeni vezavi,
 • razume vdevanje v liste, vdevanje v zob grebena, tvorbo in pomen kart,
 • pozna izgled tkanine, stkane v določeni vezavi,
 • zna uporabiti določeno vezavo glede na namen uporabe tkanine,
 • spozna mnogoternost listnih vezav v tkaninah,
 • zna oceniti izgled tkanine v izbrani vezavi,
 • razvije čut za samostojno oblikovanje tkanin,
 • ureditev listnih statev,
 • risanje popolnih vzornic vseh vezav,
 • risanje prerezov tkanin,
 • primerjava vzornic vezav (znotraj sklopa vezav in med različnimi vezavami),
 • primerjava vezav na vzornici in v tkanini,
 • risanje vzornic na CAD sistemu (če obstaja ustrezna oprema)

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Žakarske vezave:

     
 • osnove žakarskih vezav:
 • izbira kadrigat papirja,
 • sestavljanje vzornice,
 • risanje kontur,
 • senčenje,
 • risanje vezav v motivu in temelju,
 • izdelava tabel za prebijanje kart;

 • risanje vezav za naslednje žakarske tkanine:
 • enodelne žakarske tkanine,
 • tkanine z dodano osnovo in votkom,
 • večvotkovne in večosnovne tkanine,
 • votle tkanine,
 • kloke,
 • žakarski pike,
 • votkovni gobelin,
 • osnovni gobelin,
 • žakarski frotir,
 • žakarski pliš.

Dijak:

 • spozna žakarske tkanine in vezave,
 • pozna razliko med listnimi in žakarskimi vezavami,
 • zna narisati vzornice,
 • razume pomen žakarske vzornice,
 • pozna ureditev žakarskih statev glede na vzornico,

Dijak:

 • zna uporabiti določeno vezavo za želeno tkanino,
 • se navaja na pomen izbire vezav za končni izgled tkanine,
 • ureditev žakarskih statev,
 • risanje vzornic,
 • primerjava tkanin v žakarskih vezavah,
 • risanje vzornic na CAD sistemu (če obstaja ustrezna oprema)

Vzorčenje tkanin:

     
 • pomen vzorčenja,
 • barvni sistemi in barvna kompozicija,
 • načini vzorčenja listnih tkanin,
 • načini vzorčenja žakarskih tkanin,
 • prenos risbe na kadrigat papir,
 • sestavljanje žakarskega raporta.
 • spozna različne načine oblikovanja vzorcev tkanin,
 • razlikuje med enobarvnimi, pestro tkanimi, vzorčno tkanimi tkaninami,
 • razvije čut za estetiko tkanin,
 • ogled različnih tkanin glede na vzorčenje,
 • demonstracija barvnih sistemov,
 • razlaga vzorčenja tudi ob risanju vzornic vezav

Dekompozicija tkanin:

     
 • namen izdelave dekompozicije tkanin,
 • pribor za dekompozicijo;

 • dekompozicijski načrt:
 • lice/hrbet tkanine,
 • smer osnove in votka,
 • surovinski sestav,
 • vrsta in titer preje/sukanca,
 • stkanje/skrčenje,
 • gostota tkanine,
 • razčlenitev osnovnih niti (poimenovanje osnovnih niti in določitev celotnega števila niti, niti krajnikov in niti pestrosti),
 • določitev vzorca snovanja in tkanja,
 • preračun listnega brda,
 • risanje popolne vzornice,
 • določitev številke in vrste grebena,
 • preračun snovanja (za širinsko in pasovno snovanje gladke in pestre osnove; ureditev vzorca snovanja pri pestrih osnovah),
 • poraba materiala (izračun porabe za osnovne in votkovne niti gladkih in pestrih tkanin; določitev ploskovne mase – tekočega in kvadratnega metra tkanine),
 • plemenitilni postopki (določitev plemenitilnih postopkov glede na vrsto tkanine),
 • spozna pomen dekompozicije tkanin,
 • zna določiti posamezne komponente v dekompozicijskem načrtu,
 • se nauči samostojno analizirati, dekomponirati tkanino,
 • zna izdelati dekompozicijo listne in žakarske tkanine,
 • se navaja na praktično delo s tkaninami,
 • razvija čut za povezovanje elementov dekompozicijskega načrta,
 • razvija odgovornost pri delu,
 • spoznavanje posameznih elementov dekompozicij-skega načrta,
 • praktično določanje lica/hrbta tkanine, smeri osnove in votka, surovinskega sestava tkanine, vrste in številke preje/sukanca, gostote tkanine, stkanja/skrčenja,
 • razčlenitev osnovnih niti,
 • preračun listnega brda in določitev številke grebena, preračun porabe materiala,
 • risanje vzornice,
 • pregled plemenitilnih postopkov z demonstracijo vzorcev,
 • individualna izdelava dekompozicij (gladke in pestre tkanine v različnih vezavah),
 • individualna izdelava žakarskih dekompozicij

Kompozicija oziroma konstrukcija tkanin:

     
 • osnove projektiranja tkanin,
 • osnove konstruiranja tkanin,
 • teoretični izračuni premera preje, stkanja/skrčenja tkanine, gostote tkanine, polnosti tkanine,
 • razvoj novih vzorcev tkanin in izdelava kolekcije,
 • računalniško podprto konstruiranje tkanin.
 • spozna postopek projektiranja tkanine,
 • zna izdelati kompozicijo tkanine glede na projektne zahtevke za določen namen uporabe tkanin.
 • navaja se na samostojno delo pri zasnovi novih tkanin – razvoju novih izdelkov,
 • pridobi potrebno znanje in informacije za razvoj kolekcije tkanin,
 • teoretični preračuni premera preje, stkanja/skrče-nja tkanine, gostote tkanine, polnosti tkanine,
 • izdelava kompozicijskega načrta na osnovi teoretičnih preračunov

Lastnosti tkanin:

     
 • trpežnost,
 • udobnost,
 • estetski videz,
 • posebne lastnosti.
 • pozna lastnosti tkanin.
   

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

vsebine

povezava s predmetom

predmet znanja

opisana vsebina predmeta je povezana s predmeti, navedenimi v tej tabeli

 • Poznavanje materialov,
 • Tehnologija predenja,
 • Tehnologija tkanja,
 • Estetika oblačenja,
 • Računalništvo
 • poznavanje tekstilnih vlaken,
 • poznavanje prej in sukancev,
 • poznavanje delovanja tkalskih strojev,
 • poznavanje modnih smernic in načina pridobivanja informacij o le-teh,
 • osnove računalništva in poznavanje namena uporabe CAD/CAM sistemov v tekstilni industriji