SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - plemenitenje

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

 

210

210

2.

 

175

175

skupaj

 

385

385

 

3. USMERJEVALNI CILJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod v tehnologijo plemenitilnih procesov:

 • splošni pojmi plemenitenja,
 • delitev plemenitilnih postopkov,
 • zaporedja faz plemenitenja,
 • strojna oprema,
 • vrste materialov, ki jih plemenitimo.

Dijak:

 • pozna vrste plemenitilnih postopkov,
 • pozna razlike v obnašanju različnih osnovnih surovin pri procesih plemenitenja,
 • pozna pomen in razlike v posameznih postopkih plemenitenja,
 • pozna postopke impregniranja,
 • pozna postopke izčrpavanja,
 • razlikuje kontinuirne in diskontinuirne postopke,
 • pozna vrste strojne opreme, primerne za postopke predobdelave,
 • pozna vrste strojne opreme za postopke barvanja,
 • pozna razliko med stroji in aparati,
 • pozna osnovne sestavine navodil za delo,
 • pozna izračune receptur in njihov pomen,
 • pozna osnovne razlike med posameznimi kemijsko različnimi surovinami,
 • pozna surovine, ki jih najpogosteje plemenitimo in najpogostejše oblike teh surovin pri postopkih plemenitenja,
 • pozna pomen tekstilnih pomožnih sredstev,

Dijak:

 • spozna poklic plemenitilec,
 • spozna osnovne pojme tehnoloških procesov plemenitenja,
 • ogled plemenitilnice,
 • prikaz različne strojne opreme in njenega delovanja

Varstvo pri delu:

 • cilji varstva pri delu,
 • potek varnega dela v proizvodnji,
 • delo s kislinami in bazami,
 • delo s kemikalijami,
 • zaščitna sredstva za delo,
 • ukrepi za pomoč pri posameznih vrstah možnih poškodb,
 • varstvo okolja.
 • pozna osnovne cilje varstva pri delu,
 • pozna potek varnega dela in zaščitna sredstva, ki se pri tem uporabljajo,
 • pozna nevarnosti in škodljivosti v delovnem okolju,
 • pozna ravnaje s kislinami, bazami in kemikalijami,
 • pozna nevarnosti pri delu na posamezni strojni opremi,
 • pozna principe varnega, okolju prijaznega dela,
 • razvije čut za varno delo z upoštevanjem predpisov za varno delo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah in v primeru nesreče pri delu,
 • se navaja na pomen ekologije,
 • ogled slikovne literature,
 • ogled primerov pravilnikov varstva pri delu,
 • spozna varnostne liste

Predobdelava celuloznih materialov:

 • alkalna, kisla ali encimatska predobdelava – izkuhavanje,
 • luženje,
 • mercerizacija,
 • pranje,
 • sušenje.
 • pozna osnovne kemijske značilnosti celuloznih vlaken,
 • pozna vrsto in izvor inkrustov, ki jih vsebujejo naravna celulozna vlakna,
 • pozna pomen alkalne obdelave naravnih celuloznih vlaken,
 • izvede alkalno izkuhavanje bombaža,
 • pozna pomen luženja pri regeneriranih celuloznih vlaknih,
 • pozna namen mercerizacije naravnih celuloznih vlaken, medij in končni rezultat tehnološkega postopka,
 • pozna namen in postopke pranja,
 • praktično izvede postopek pranja,
 • pozna namen in vrsto sušilnih procesov glede na obliko materiala,
 • praktično izvede postopek sušenja,
 • razvija čut za natančno delo ,
 • se navaja na delo s strojno opremo,
 • se navaja na delo s kemikalijami,
 • ugotavlja primernost posamezne strojne opreme za posamezne vrste tehnoloških postopkov,
 • se navaja na iskanje ustreznih informacij v navodilih za delo,
 • razvija čut za samostojno delo,
 • sodeluje pri izvedbi s strojno opremo,
 • samostojno izračunavanje receptur za delo

Predobdelava beljakovinskih materialov:

 • pranje,
 • karbonizacija,
 • sušenje.
 • pozna osnovne kemijske značilnosti beljakovinskih vlaken, predvsem volne,
 • pozna vrste nečistoč in postopke odstranitve nečistoč iz volne,
 • pozna količino posameznih primesi,
 • pozna tehnološko izvedbo postopka pranja,
 • praktično izvede postopek pranja,
 • pozna postopek odstranitve celuloznih primesi iz volne s pomočjo žveplove kisline,
 • pozna tehnološko izvedbo postopka karbonizacije,
 • pozna namen in cilje postopka sušenja,
 • pozne vrsto strojne opreme za sušenje glede na obliko materiala,
 • praktično izvede postopek sušenja pod pogoji, ki veljajo za beljakovinska vlakna,

 • se navaja na delo z različnimi surovinami,
 • spoznava pomen razlik med posameznimi surovinami in s tem povezanimi različnimi tehnološkimi postopki,
 • se navaja na delo, kjer se mora samostojno odločati in samostojno delati,
 • ogled različnih vrst surovin in ugotavlja-nje pomena različnosti,
 • sodelovanje pri izvedbi postopka v proizvodnji

Predobdelava sintetičnih materialov:

 • pranje,
 • sušenje,
 • termofiksiranje.

 • pozna osnovne kemijske značilnosti različnih sintetičnih vlaken,
 • pozna razlike med poliesternimi, (PES), poliamidnimi (PA) in poliakrilonitrilnimi (PAN) vlakni,
 • pozna razlike v pralnih postopkih različnih sintetičnih vlaken,
 • pozna razlike v obnašanju in primernost medija glede na pH vrednost,
 • pozna tehnološko izvedbo postopka pranja,
 • praktično izvede postopek pranja PA tkanine,
 • pozna pomen sušenja in načine odstranitve odvečne vlage iz materiala ter primernost posamezne strojne opreme,
 • pozna pomen termofiksiranja,
 • praktično izvede postopek sušenja PA tkanine,
 • pozna temperature termofiksiranja glede na vrsto sintetičnih vlaken,
 • pozna oblike materialov, ki so primerni za termofiksiranje,
 • praktično izvede postopek termofiksiranja na PES tkanini,
 • se navaja na samostojno delo in ločevanje posameznih kemijsko različnih sintetičnih materialov,
 • na podlagi literature samostojno določa primernost posameznega tehnološkega postopka za posamezno vrsto sintetičnih materialov,
 • ugotavlja pomen posamezne faze predobdelave za nadaljnje postopke plemenitenja,
 • uporaba industrijske strojne opreme,
 • uporaba različnih surovin,
 • določevanje učinkov posamezne faze obdelave

Beljenje:

 • beljenje celuloznih vlaken,
 • beljenje beljakovinskih vlaken,
 • beljenje in optično osvetljevanje sintetičnih vlaken.
 • pozna tehnološke postopke beljenja celuloznih vlaken,
 • pozna najpogostejše oblike materiala, primerne za beljenje,
 • pozna razlike med oksidacijskim in redukcijskim beljenjem ter optičnim osvetljevanjem,
 • pozna glavna belilna sredstva,
 • pozna pomen stabilizatorjev pri beljenju,
 • praktično izvede postopek beljenja z vodikovim peroksidom na bombažni tkanini,
 • pozna tehnološke postopke beljenja beljakovinskih vlaken,
 • praktično izvede redukcijsko beljenje volnenih vlaken,
 • pozna tehnološke postopke beljenja sintetičnih vlaken,
 • pozna pomen in tehnološko izvedbo beljenja z optičnimi osvetljevalci,
 • se navaja na samostojno ocenjevanje rezultatov dela,
 • spozna pomen posameznega postopka in poizkuša ugotoviti njegov vpliv na nadaljnji potek plemenitenja,
 • razvija čut za določanje posameznih tehnoloških postopkov, njihov pomen, pomen zaporedja in medsebojno učinkovanje,
 • ugotavlja nevarnost ostankov kopeli in njihov vpliv na okolje,
 • uporablja strojno opremo,
 • spozna vizualno in numerično ocenjevanje beline,
 • uporablja navodila proizvajalcev tekstilnih pomožnih sredstev

Priprava na barvanje:

 • predobdelava s pranjem,
 • termofiksiranje,
 • sušenje.
 • pozna postopke in vlakna, za katere zadošča samo predpranje,
 • pozna vrsto nečistoč, ki jih lahko odstranimo s postopkom predpranja,
 • pozna pomen termofiksiranja kot postopek predobdelave za barvanje, predvsem pri sintetičnih vlaknih in njihovih mešanicah,
 • pozna spremembe v strukturi vlaken, ki se dogajajo pri postopku termofiksiranja,
 • spozna pomen sušenja, enakomernost sušenja in pomen preostanka vlage v materialu,
 • spozna oblike materialov, ki jih sušimo,
 • se navaja na samostojno določanje primernosti posameznega postopka predobdelave glede na posamezna vlakna,
 • razvija čut za odgovornost svojih odločitev,
 • zna uporabljati navodila za delo,
 • uporaba različnih materialov in samostojno določanje postopka predobdelave

Barvanje celuloznih vlaken:

 • priprava na barvanje,
 • barvanje,
 • poobdelava.
 • pozna posamezne skupine barvil, primernih za barvanje celuloznih vlaken,
 • pozna, kaj je pomembno za topnost barvil,
 • pozna, kaj pomeni afiniteta barvil,
 • pozna, kaj pomeni difuzija barvil,
 • pozna, kaj pomeni migracija barvil,
 • pozna pomen egalnosti izbarvanj,
 • izbere posamezno skupino barvil za praktično izvedbo postopka barvanja bombažne tkanine,
 • izbere tehnološki postopek barvanja,
 • izbere recepturo za barvanje,
 • pozna pomen dodanih kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev,
 • izbere strojno opremo,
 • izvede postopek barvanja,
 • pozna pomen poobdelave in izvede primeren postopek glede na uporabljeno skupino barvil,
 • oceni rezultate dela,
 • se navaja na samostojno delo pri izbiri primernega postopka in skupine barvil,
 • sodeluje pri izvedbi postopka barvanja,
 • spoznava vplive posameznih sestavin recepture in poizkuša ugotoviti njihov vpliv glede na dodano količino,
 • samostojno izračuna potrebne količine po recepturi,
 • se navaja na uporabo računalniško vodenih barvalnih strojev in aparatov,
 • samostojno oceni rezultate dela,
 • upora barvne karte proizvajalcev barvil in tekstilnih pomožnih sredstev,
 • uporaba barvalnih diagramov in barvnih kart,
 • uporaba primernega programa v barvalnem aparatu, ki vodi postopek barvanja

Barvanje beljakovinskih vlaken:

 • priprava na barvanje,
 • barvanje,
 • poobdelava.
 • pozna posamezne skupine barvil, primernih za barvanje beljakovinskih vlaken,
 • pozna vrsto vezi, ki nastanejo pri barvanju s posamezno skupino barvil med vlaknom in barvilom,
 • pozna, kaj je pomembno za topnost barvil in kako se barvila raztapljajo,
 • izbere posamezno skupino barvil za praktično izvedbo postopka barvanja volnenih vlaken,
 • izbere tehnološki postopek barvanja,
 • izbere recepturo za barvanje,
 • pozna pomen dodanih kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev,
 • izbere primerno strojno opremo,
 • izvede postopek barvanja na volni,
 • določi postopek poobdelave in ga praktično izvede,
 • oceni rezultate dela,
 • se navaja na samostojno delo pri izbiri primernega postopka in skupine barvil,
 • samostojno izvede postopek barvanja,
 • spoznava vplive posameznih sestavin recepture in poizkuša ugotoviti njihov vpliv glede na dodano količino,
 • samostojno izračuna potrebne količine po recepturi,
 • se navaja na uporabo računalniško vodenih barvalnih strojev in aparatov,
 • samostojno oceni rezultate dela,
 • uporaba barvalnih diagramov in barvnih kart,
 • uporaba primernega programa in vnašanje v barvalni aparat, ki vodi postopek barvanja

Barvanje sintetičnih vlaken:

 • barvanje PES tkanine,
 • barvanje PA tkanine,
 • barvanje PAN vlaken.
 • pozna posamezne skupine barvil, primernih za barvanje PES vlaken,
 • pozna vrsto vezi, ki nastanejo pri barvanju s posamezno skupino barvil med vlaknom in barvilom,
 • izbere posamezno disperzno barvilo za praktično izvedbo postopka barvanja PES tkanine,
 • izbere VT postopek barvanja,
 • izbere recepturo za barvanje,
 • pozna pomen dodanih kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev,
 • izbere primerno oziroma razpoložljivo strojno opremo,
 • izvede postopek barvanja na PES tkanini,
 • izvede reduktivno poobdelavo,
 • oceni rezultate dela,
 • pozna posamezne skupine barvil, primernih za barvanje PA vlaken,
 • pozna vrsto vezi, ki nastanejo pri barvanju s posamezno skupino barvil med vlaknom in barvilom,
 • izbere posamezno kislo barvilo za praktično izvedbo postopka barvanja PA tkanine,
 • izbere postopek barvanja po izčrpavanju,
 • izbere recepturo za barvanje,
 • pozna pomen dodanih kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev,
 • izbere primerno oziroma razpoložljivo strojno opremo,
 • izvede postopek barvanja na PA tkanini,
 • oceni rezultate dela,
 • pozna posamezne skupine barvil, primernih za barvanje PAN vlaken,
 • pozna vrsto vezi, ki nastanejo pri barvanju s posamezno skupino barvil med vlakno in barvilom,
 • izbere posamezno bazično barvilo za praktično izvedbo postopka barvanja PAN vlaken,
 • izbere postopek barvanja po izčrpavanju,
 • izbere recepturo za barvanje,
 • pozna pomen retarderjev in dodanih kemikalij ter tekstilnih pomožnih sredstev,
 • izbere primerno strojno opremo,
 • izvede postopek barvanja na PAN vlaknih,
 • oceni rezultate dela.
 • se navaja na samostojno delo pri izbiri primernega postopka in skupine barvil,
 • sodeluje pri izvedbi postopka barvanja,
 • spoznava vplive posameznih sestavin recepture in poizkuša ugotoviti njihov vpliv glede na dodano količino,
 • samostojno izračuna potrebne količine po recepturi,
 • se navaja na uporabo računalniško vodenih barvalnih strojev in aparatov,
 • samostojno oceni rezultate dela,
 • razvija sposobnost kritične presoje svojega dela in uporabe različnih tehnoloških postopkov,
 • uporaba barvalnih diagramov in barvnih kart,
 • uporaba primernega programa in vnašanje v barvalni aparat, ki vodi postopek barvanja

2.letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Tiskanje:

 • splošno o tiskanju,
 • direktni tisk,
 • rezervni tisk,
 • jedki tisk,
 • termo tisk.

Dijak:

 • pozna osnovne pojme o tiskanju,
 • spozna osnovne sestavne dele tiskarskega stroja in tiskarskih orodij,
 • pozna pripravo tiskarskih orodij (šablon),
 • pozna pojem gostila in pripravo gostila,
 • pozna funkcijo barvne gošče pri tehnološki izvedbi postopka tiskanja,
 • pozna tehnološko izvedbo ploskega in rolo tiska,
 • pozna direktni tisk in sestavo barvne gošče za izvedbo direktnega tiska na bombažni tkanini,
 • pozna pomen posameznih kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev, ki so sestavni del barvne gošče,
 • pozna posamezne skupine barvil, ki so primerne za tiskanje posameznih vrst tekstilnih vlaken,
 • pripravi tiskarsko barvno goščo,
 • sodeluje pri izvedbi postopka direktnega tiska od priprave, tiska, parjenja in pranja potiskane tkanine,
 • oceni kakovost izvedenega postopka tiskanja,
 • pozna pomen in namen rezervnega tiska in osnovne tehnološke razlike v procesu izvedbe med direktnim in rezervnim tiskom,
 • pozna pomen in namen jedkega tiska in osnovne tehnološke razlike v procesu izvedbe med direktnim in jedkim tiskom,
 • pozna osnove termo tiska,
 • pozna pripravo termo papirja za izvedbo tiska,
 • praktično izvede postopek termo tiska na PES tkanini pod različnimi pogoji,
 • oceni kakovost izvedbe tiska,

Dijak:

 • sodeluje pri izvedbi dveh tehnološko različnih vrst postopka tiska,
 • se navaja na samostojno delo na laboratorijskem tiskarskem stroju,
 • se navaja na pomen nastavitev stroja,
 • sodeluje pri pripravi barvne gošče in oceni njeno kvaliteto glede na kvaliteto tiska in izgleda kontur potiskane tkanine,
 • se navaja na delo v skupini,
 • se navaja na delitev dela po funkcijah,
 • uporaba barvne karte,
 • ogled različne strojne opreme,
 • ogled različnih vrst in oblik tiskarskih šablon,
 • ogled primerov posameznih vrst tiskanih tkanin

Osnovni pojmi apretiranja:

 • pojem apretiranja,
 • mehanski postopki apretiranja,
 • kemijski postopki apretiranja,
 • vrste nanosa apreta.
 • pozna osnovne cilje in učinke, ki jih lahko dosežemo s posameznimi postopki apretiranja,
 • pozna strojno opremo, ki jo uporabljamo pri izvedbi postopkov apretiranja,
 • pozna pojem permanentnih in ne permanentnih apretirnih postopkov,
 • pozna postopke, ki jih štejemo med mehanske postopke apretiranja,
 • pozna specifično strojno opremo, ki jo uporabljamo za doseganje učinkov pri mehanskih apretirnih postopkih,
 • pozna postopke, ki jih štejemo v kemijske postopke apretiranja,
 • pozna najpomembnejša sredstva in postopke za izvedbo kemijskih postopkov apretiranja,
 • pozna sistem nanosa in fiksiranja apreta na vlakna,
 • pozna smiselna zaporedja posameznih apretirnih postopkov,
 • spozna delovno mesto apreter,
 • se nauči smiselno postavljati zaporedje posameznih apretirnih postopkov,
 • spozna apretirne učinke posameznih kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev,
 • ogled slikovne literature,
 • ogled različnih vzorcev, apretiranih po mehanskem in kemijskem postopku,
 • izvajanje praktičnih preračunov nanosov apretirnih sredstev, sodelovanje pri izvedbi

Apretiranje celuloznih materialov:

 • kalandriranje,
 • sanforiziranje,
 • obdelava proti krčenju in mečkanju,
 • ostale kemijske apreture.
 • pozna postopek kalandriranja,
 • pozna pomen različnosti valjev,
 • pozna različne strojne izvedbe kalandrov,
 • pozna vpliv različnih hitrosti, pritiskov in temperatur valjev za kalandriranje,
 • pozna namen postopka sanforiziranja,
 • pozna učinke in sredstva, ki so primerna za postopek apretiranja proti krčenju,
 • pozna učinke in sredstva, ki so primerna za postopek apretiranja proti mečkanju,
 • pozna postopek nanosa apretirnega sredstva,
 • izvede postopek apretiranja proti mečkanju,
 • izračuna ožemalni učinek,
 • izračuna procent nanosa apretirnega sredstva,
 • ugotovi učinek apretiranja,
 • se seznani z ostalimi postopki kemijskega apretiranja, ki so pogosto v rabi,
 • se motivira za reševanje problemov,
 • samostojno izdela predlog za doseganje optimalnih učinkov,
 • se nauči racionalne porabe vseh resursov,
 • vizualno in z otipom ugotavlja različne obdelave tkanin,
 • ogled slikovne literature,
 • upora navodil za apretiranje,
 • ogled primerov tkanin in sodelovanje pri apretiranju v proizvodnji

Apretiranje beljakovinskih materialov:

 • fiksiranje,
 • valjanje,
 • kosmatenje,
 • striženje,
 • likanje,
 • dekatiranje,
 • parjenje.
 • pozna vlogo in pomen fiksiranja volnenih tkanin,
 • pozna spremembe, ki se dogajajo v kemijski strukturi volne pri postopku fiksiranja,
 • se seznani s primernostjo strojne opreme za fiksiranje,
 • se seznani s principom in pogoji, ki so potrebni za izvedbo polstenja oziroma tehnološkega postopka valjanja,
 • pozna spremembe, ki nastajajo v strukturi volnenega vlakna pri postopku valjanja,
 • pozna strojno opremo in razume princip delovanja valjalnikov,
 • praktično sodeluje pri izvedbi postopka valjanja in ugotavlja vpliv pogojev na polstenje,
 • pozna princip in delovanje kosmatilnih strojev,
 • pozna pomen česalnih in protičesalnih kosmatilnih valjev ter vlogo smeri in hitrosti vrtenja delovnih elementov kosmatilnega stroja,
 • pozna različne sisteme kosmatenja (odprto, zaprto, velur),
 • pozna princip striženja in strojno opremo,
 • pozna glavne elemente strižnega stroja in pomembne nastavitve,
 • pozna pomen likalnikov in pogoje, ki jih moramo dosegati za izvedbo optimalnega postopka likanja,
 • pozna vrste dekatirnih postopkov,
 • pozna princip in delovanje strojev za dekatiranje,
 • pozna princip in namen parjenja,
 • sodeluje pri izvedbi postopka valjanja in opazuje spremembe, ki nastajajo na volni,
 • se navaja na pridobivanje vizualnih predstav o delovanju strojne opreme in o dogajanjih pri posameznih postopkih apretiranja,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov,
 • ogled primerov različno polstenih tkanin,
 • ogled primerov različno kosmatenih tkanin,
 • ogled slikovne literature in strojne opreme

Apretiranje sintetičnih materialov:

 • fiksiranje,
 • hidrofiliranje,
 • antistatično apretiranje,
 • apretiranje proti drsenju niti.
 • pozna osnovne principe fiksiranja različnih sintetičnih vlaken in tkanin,
 • pozna vrsto strojne opreme, ki je primerna za stabilizacijo tkanin in pletenin,
 • pozna princip postopka hidrofiliranja sintetičnih vlaken,
 • pozna pomen in princip delovanja antistatičnih apretirnih sredstev,
 • izvede antistatično apreturo in analizira učinek njenega delovanja,
 • pozna namen in učinke apretur proti drsenju niti, ki predstavlja velik problem pri izdelavi tkanin iz sintetičnih vlaken,
 • praktično spozna razlike med naravnimi in sintetičnimi vlakni in jih je sposoben tudi sam definirati,
 • se nauči opazovati specifične lastnosti in s tem različnost v obnašanju posameznih materialov,
 • uporaba različnih tkanin,
 • ogle slikovnega materiala,
 • uporaba raznih navodil proizvajalcev apreturnih sredstev za izvedbo posameznih postopkov

Vrhunsko apretiranje:

 • hodrofobiranje,
 • oleofoboranje,
 • obdelava proti gorenju,
 • obdelava proti insektom.
 • pozna pojem vrhunskega apretiranja,
 • pozna glavne principe delovanja vrhunskih apreturnih sredstev,
 • pozna namen in funkcijo hidrofobnih sredstev,
 • sodeluje pri izvedbi postopka hidrofobiranja PA tkanine po postopku impregnacije,
 • izvede analizo hidrofobnosti,
 • pozna namen in funkcijo sredstev za oleofobiranje,
 • sodeluje pri izvedbi postopka oleofobiranja z impregnacijo na PES tkanini,
 • izvede analizo oleofobnosti,
 • pozna namen in vrste sredstev, ki so primerna za ognjevarne apreture,
 • pozna namen in delovanje sredstev, ki so primerna za zaščito tkanin pred insekti,
 • praktično izvede postopke vrhunskega apretiranja,
 • se nauči samostojno ocenjevati kvaliteto izvedenega postopka,
 • se navaja na natančno delo in na kritično ocenjevanje svojega dela,
 • uporaba sredstev za preizkušanje,
 • uporaba strokovne literature

Ekologija:

 • pomen,
 • meritve, ki se izvajajo.
 • pozna pomen ekologije v industrijski proizvodnji tekstila,
 • dobi informacije o količinah odpadnih voda in jih na primerih tudi sam izračuna,
 • pozna mejne in dopustne vrednosti posameznih ekoloških meritev na iztoku iz obrata v industriji,
 • seznani se s pomembnejšimi parametri, kot so KPK, TOC, pH, temperatura itd.,
 • spozna pomen ekologije v vsakodnevnem življenju in vpliv vsakega posameznika na zmanjšanje obremenjenosti okolja,
 • pozorno opazuje pri praktični izvedbi posameznih postopkov ostanke plemenitilnih kopeli in ugotavlja, kaj se nahaja v njih,
 • uporaba strokovne literature,
 • pregled posameznih vrednosti v raznih iztokih iz tekstilnih obratov

Standardi za ocenjevanje kakovosti plemenitenja:

 • splošno,
 • standardi za ploske tekstilije,
 • standardi za barvne obstojnosti,
 • standardi za ugotavljanje vrhunskih lastnosti izdelkov.
 • pozna splošne pojme, pomen in označevanje standardov,
 • pozna mednarodno veljavnost standardov,
 • dobi pregled najpomembnejših standardov za ploske tekstilije, ki se tudi v praksi najpogosteje uporabljajo,
 • dobi pregled najpomembnejših standardov za barvne obstojnosti in po nekaterih tudi izvede praktičen preizkus obstojnosti obarvanih vzorcev,
 • dobi pregled standardov za ugotavljanje nekaterih vrhunskih lastnosti izdelkov,
 • se nauči samostojnega dela in ocenjevanja kakovosti izvedbe praktičnih vaj,
 • se nauči objektivnosti pri ocenjevanju kakovosti,
 • razvija odgovornost za kakovostno izvedbo posameznega praktičnega dela,
 • uporaba mednarodno priznanih standardov,
 • uporaba slikovnega gradiva

Tehnično-tehnološka dokumentacija:

 • predobdelava,
 • barvanje,
 • apretiranje.
 • pozna potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo, ki spremlja nek izdelek pri postopku predobdelave,
 • pozna potrebne podatke in navodila, ki jih mora vsebovati takšna dokumentacija,
 • izpolni primer tehnično-tehnološke dokumentacije za predobdelavo,
 • izvede preračune za porabo pomožnih sredstev za določeno količino materiala,
 • pozna potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo, ki spremlja nek izdelek pri postopku barvanja,
 • pozna potrebne podatke in navodila, ki jih mora vsebovati takšna dokumentacija,
 • pozna navodila za izdelavo posameznih receptur pri barvanju,
 • izpolni primer tehnično-tehnološke dokumentacije za barvanje in preračuna recepturo barvanja za določeno količino materiala, ki ga barvamo po postopku impregnacije in po postopku izčrpavanja,
 • pozna potrebno tehnično-tehnološko dokumentacijo, ki spremlja nek izdelek pri postopku apretiranja,
 • pozna potrebne podatke in navodiila, ki jih mora vsebovati takšna dokumentacija,
 • izpolni primer tehnično-tehnološke dokumentacije in samostojno vpiše podatke o apretiranju različnih tkanin.
 • se nauči kontrolirati tehnično- tehnološko dokumentacijo,
 • spozna navodila za izpolnjevanje in se navaja na samostojno delo,
 • pridobi sposobnost izpolnjevanja dokumentacije in pisanja navodil, receptur itd.,
 • se nauči posledic nenatančnega izpolnjevanja tehnično- tehnološke dokumentacije.
 • uporaba primerov izpolnjene dokumentacije,
 • uporaba slikovnega gradiva in vzorcev

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

VSEBINE

 

POVEZAVA S PREDMETOM

PREDMET ZNANJA

Uvod v tehnologijo plemenitilnih procesov

Tehnologija plemenitenja,

Kemija,

Poznavanje materialov

poznavanje osnovnih terminov in tehnoloških postopkov plemenitenja

Predobdelava celuloznih materialov

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov

poznavanje kemijskih in strukturnih lastnosti celuloznih vlaken in inkrustov

Predobdelava beljakovinskih materialov

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov

poznavanje kemijskih in strukturnih lastnosti beljakovinskih vlaken in nečistoč

Predobdelava sintetičnih materialov

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov

poznavanje kemijskih in strukturnih lastnosti sintetičnih vlaken

Beljenje

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov

poznavanje vrste in značilnosti posameznih belilnih sredstev in stabilizatorjev beljenja

Barvanje celuloznih

vlaken

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov, Kemija

skupine barvil, ki so primerne za barvanje, uporaba laboratorijskega barvalnega aparata

Barvanje beljakovinskih vlaken

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov,

Kemija

skupine barvil, ki so primerne za barvanje, uporaba laboratorijskega barvalnega aparata

Barvanje sintetičnih

vlaken

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov,

Kemija

skupine barvil, ki so primerne za barvanje, izvedba VT in ostalih postopkov barvanja na laboratorijskih barvalnih aparatih

Tiskanje

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov,

Kemija

izvedba direktnega tiska na laboratorijskem tiskarskem stroju in termotiska na stiskalnici

Apretiranje celuloznih

materialov

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov, Kemija

izvedba postopka apretiranja z impregniranjem na laboratorijskem fularju

Apretiranje beljakovinskih

materialov

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov, Kemija

izvedba postopka polstenja z improvizacijo valjalnika

Apretiranje sintetičnih

materialov

Tehnologija plemenitenja,

Tekstilna pomožna sredstva,

Kemija

izvedba postopka antistatične obdelave z impregniranjem na laboratorijskem fularju

Vrhunsko apretiranje

Tehnologija plemenitenja,

Poznavanje materialov, Kemija

ločevanje permanentne in ne permanentne apreture in izvedba hidrofobiranja in oleofobiranja

Ekologija

Tehnologija plemenitenja,

Kemija

definiranje glavnih ekoloških parametrov

Tehnično- tehnološka dokumentacija

Tehnologija plemenitenja,

Študij dela in časa

izdelava in izvedba izračunov za posamezno tehnično- tehnološko dokumentacijo