SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - predenje

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

teorija

vaje

skupaj

1.

210

210

2.

175

175

skupaj

385

385

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Spoznavanje različnih vrst naravnih in kemičnih vlaken, prediv in prej v predilskem obratu

Dijak:

 • se seznani z različnimi vrstami prediv, ki so v uporabi v konkretnem predilskem obratu,
 • zna razlikovati osnovne lastnosti različnih vrst prediv,
 • spozna povezavo med vlakni, predivom in predivno prejo,
 • povezuje pridobljeno teoretično znanje z izkušnjami v proizvodnem obratu.

Dijak:

 • povezuje pridobljeno teoretično znanje z izkušnjami v proizvodnem obratu.
 • praktični pouk, povezan z izbranimi strokovno- teoretičnimi predmeti, s Tehnologijo predenja in Strokovnim računstvom, poteka v proizvodnih obratih, v predilnicah za izdelavo mikanih in česanih prej,
 • razlikovanje med različnimi vrstami vlaken, prediv in prej

Strokovna terminologija na področju tehnologije predenja

Dijak:

 • spozna ustrezno in veljavno terminologijo, ki je v uporabi v tehnologiji predenja,
 • spozna terminologijo, ki je v rabi v vsakodnevni praksi v predilskih obratih,
 • se seznani z osnovnimi angleškimi in nemškimi izrazi s področja tehnologije predenja.

Dijak:

 • zna uporabljati ustrezne izraze s področja predilske tehnologije.
 • uporaba strokovnega izrazoslovja s področja tehnologije predenja

Varstvo pri delu v predilskih obratih:

 • cilji varstva pri delu,
 • potek varnega dela v predilskem obratu,
 • zaščitna sredstva za delo in njihova uporaba,
 • ukrepi za pomoč pri morebitnih poškodbah delavcev,
 • varstvo okolja.

Dijak:

 • pozna principe varnega, okolju prijaznega dela,
 • pozna osnovne cilje varstva pri delu,
 • pozna potek varnega dela,
 • uporablja ustrezna oblačila in sredstva za zaščito sluha,
 • pozna nevarnosti in škodljivosti v delovnem okolju,
 • pozna nevarnosti pri delu na posameznih strojih.

Dijak:

 • razvije čut za varno delo z upoštevanjem predpisov za varno delo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah in v primeru nesreče pri delu.
 • spoznavanje pravilnikov o varstvu pri delu,
 • ogled evakuacijskih načrtov za primere nevarnosti in ogroženosti,
 • spoznavanje navodil za varno delo na predelovalnih strojih

Skladiščenje in ravnanje s predivom

Dijak:

 • se seznani z varnostnimi predpisi in opremo v skladišču prediva,
 • spozna pravila prevzema različnih vrst prediv,
 • se seznani s pravilnim skladiščenjem tekstilnih surovin v balah,
 • spozna pravila pri pošiljanju materiala v proizvodnjo,
 • sodeluje pri prevzemu različnih vrst prediv,
 • se nauči organizirati delo v skladišču,
 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje pravil skladiščenja prediva in organizacije dela v skladišču surovin.

 • praktično delo v skladišču tekstilnih surovin

Klimatizacija v predilskih obratih

Dijak:

 • se seznani s pomenom uravnave klimatskih pogojev v posameznih obratih predilnice,
 • spozna merilne instrumente,
 • spozna naprave za uravnavanje temperature in vlage v proizvodnih obratih,
 • zna uravnavati temperaturo in relativno vlago.

Dijak:

 • razume povezavo med predelovalnimi lastnostmi prediv in klimatskimi pogoji v predilnici.
 • odčitavanje in uravnavanje temperature in relativne vlage v predilnici

Spoznavanje strojne opreme in proizvodnih linij predilskih obratov

Dijak:

 • spozna specifičnosti predelave različnih vrst prediv,
 • se seznani s tehnološko opremo in stroji za predelavo bombažnega, volnenega in kemičnega prediva,
 • se seznani z izdelavo prej iz mešanic naravnih s kemičnimi vlakni,
 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi.

Dijak:

 • zna razlikovati med strojno opremo in proizvodnimi linijami za predelavo različnih vrst prediv.
 • ogled predelovalnih linij in posameznih strojev

PREDENJE BOMBAŽA

Priprava bombažnega prediva za predenje

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna stroje priprave (rahljanje, čiščenje in mešanje prediva),
 • se seznani z delovnimi elementi predelovalnih strojev,
 • se seznani z načini transporta prediva,
 • se seznani s proizvodnimi linijami priprave prediva.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v pripravi za predenje,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.

 • praktično delo na posameznih strojih priprave bombažnega prediva za predenje

Mikanje bombažnega prediva

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente mikalnika s pokrovčki,
 • se seznani z vrstami mikalnih oblog,
 • se seznani z brušenjem in zamenjavo mikalnih oblog,
 • se seznani z nadzorom in upravljanjem kakovosti pramena,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti pramena (Uster).

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za mikanje prediva,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na mikalniku s pokrovčki,
 • označevanje in številčenje mikalnih oblog,
 • preračun raztegov na mikalniku s pokrovčki,
 • postopek menjave predilne partije,
 • zamenjava mikalnih oblog,
 • brušenje mikalnih oblog

Priprava za česanje in česanje bombažnega prediva

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente strojev priprave za česanje,
 • se seznani s količino izčeska za različne vrste prej in uporabnostjo izčesanih vlaken,
 • spozna delovne elemente česalnika bombažnega prediva.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za česanje prediva,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na posameznih strojih priprave za česanje in na česalnikih,
 • določevanje količine izčeska,
 • nastavitev česalnika,
 • postopek menjave predilne partije,
 • uporaba izčeska

Dvojenje in raztezanje pramenov

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih raztezalnikov,
 • se seznani s sestavo in nastavitvami različnih izvedb raztezal,
 • spozna avtomatsko regulacijo titra pramena,
 • se seznani z uravnavo raztezal.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku raztezalnikov,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na raztezalnikih
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti pramena,
 • nastavitev izhodnega titra raztezanega pramena

Predpredenje

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih predpredilnikov (krilnikov),
 • se seznani z raztezalom predpredilnika,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • zna opraviti nastavitve predpredilnika.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za izdelavo predpreje,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na predpredilniku,
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti predpreje,
 • nastavitev izhodnega titra predpreje

Predenje na prstanskem predilniku

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih prstanskih predilnikov,
 • se seznani z raztezalom predilnika,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna načine pogona vreten,
 • spozna značilnosti in oblike navitkov preje,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnost prstanskih predilnikov,
 • zna opraviti nastavitve prstanskega predilnika,
 • zna menjati menjalnik titra,
 • zna menjati menjalnik vitja.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku prstanskih predilnikov,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na prstanskem predilniku,
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti prej,
 • nastavitev izhodnega titra preje,
 • nastavitev vitja preje

Predenje na OE rotorskem predilniku

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih rotorskih predilnikov,
 • se seznani z vrstami rotorjev,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti rotorjev, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna značilnosti in oblike navitkov rotorske preje,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnost rotorskih predilnikov,
 • se nauči izvesti nastavitve OE rotorskega predilnika.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku OE rotorskih predilnikov,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na OE rotorskem predilniku,
 • nastavitev hitrosti rotorja,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti preje,
 • nastavitev izhodnega titra preje,
 • nastavitev vitja preje

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

PREDENJE VOLNE

Priprava volnenega prediva za predenje

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • se seznani s klasifikacijo in sortiranjem volne,
 • spozna postopke rahljanja, pranja, sušenja in karbonizacije volne,
 • spozna stroje priprave (rahljanje, čiščenje in mešanje) volnenega prediva,
 • se seznani z delovnimi elementi predelovalnih strojev,
 • se seznani z načini transporta prediva.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku priprave volnenega prediva,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na strojih priprave volnenega prediva,
 • nastavitev parametrov rahljanja in čiščenja

Mikanje volnenega prediva na valjčnih mikalnikih

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna mikalne sestave,
 • spozna delovne elemente mikalnika z valjčki,
 • se seznani z nadzorom in upravljanjem kakovosti pramena,
 • se nauči izvesti nastavitve mikalnika z valjčki.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za mikanje volnenega prediva,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na mikalnikih z valjčki,
 • nastavitev mikalnikov z valjčki

Izdelava volnene mikanke

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna proces izdelave volnene mikanke na razpoložljivem predilniku,
 • spozna delovne elemente predilnikov,
 • se seznani z načini raztezanja predpreje,
 • se seznani z načini pogona vreten,
 • spozna značilnosti navitkov preje,
 • se nauči izvesti nastavitve raztega in vitja.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za izdelavo volnene mikanke,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na razpoložljivem predilniku,
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti preje,
 • nastavitev izhodnega titra preje,
 • nastavitev vitja preje

Izdelava volnene česanke

Dvojenje in raztezanje pramenov

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih grebenskih raztezalnikov,
 • se seznani s sestavo in nastavitvami grebenskih raztezal,
 • spozna avtomatsko regulacijo titra pramena,
 • spozna značilnosti mešalnih raztezalniko,v
 • se nauči izvesti nastavitve grebenskih raztezalnikov.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku grebenskih raztezalnikov,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na grebenskem raztezalniku,
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti pramena,
 • nastavitev izhodnega titra raztezanega pramena

Česanje volnenega prediva

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente česalnikov za volno,
 • se seznani s količino izčeska za različne vrste prej in uporabnostjo izčesanih vlaken,
 • se nauči izvesti nastavitve česalnikov za dolgovlaknata prediva.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku česalnikov, dolgovlaknatega prediva
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na česalnikih,
 • določevanje količine izčeska,
 • nastavitev česalnika,
 • postopek menjave predilne partije,
 • uporaba izčeska

Predpredenje

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih predpredilnikov (svaljkalnih finišerjev in krilnikov),
 • se seznani z izvedbami raztezal,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih svaljkalnih finišerjev in krilnikov,
 • se nauči izvesti nastavitve predpredilnikov.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za predpredenje,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na predpredilniku,
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti predpreje,
 • nastavitev izhodnega titra predpreje

Predenje na prstanskem predilniku

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna delovne elemente sodobnih prstanskih predilnikov,
 • se seznani z raztezalom predilnika,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna načine pogona vreten,
 • spozna značilnosti navitkov preje,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih predilnikov,
 • spozna čistilne naprave sodobnih predilnikov,
 • spozna elemente avtomatizacije prstanskih predilnikov,
 • se seznani z možnostjo povezave prstanskega predilnika in previjalnika preje,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnost prstanskih predilnikov,
 • se nauči menjati tekač,e
 • se nauči izvesti nastavitve prstanskega predilnika.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku prstanskih predilnikov,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na prstanskem predilniku,
 • nastavitev razteznih polj,
 • postopek menjave predilne partije,
 • nastavitev odvajalne hitrosti preje,
 • nastavitev izhodnega titra preje,
 • nastavitev vitja preje

Čiščenje in previjanje prej

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • se seznani s postopki previjanja in čiščenja prej,
 • spozna različne vrste križno previjalnih strojev,
 • zna nastaviti meje čiščenja skladno z namenom uporabe različnih pre.j

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za previjanje in čiščenje prej,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na različnih križno previjalnih strojih,
 • nastavitev čistilnih mej skladno s tehnološko dokumentacijo

Izdelava sukanih prej

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna vrste, lastnosti in uporabo sukanih prej,
 • se seznani z označevanjem sukanih prej,
 • se seznani s postopki previjanja in čiščenja prej,
 • se seznani s pripravo preje za sukanje,
 • spozna različne izvedbe prstanskih sukalnikov in sukalnikov z dvojnim vitjem,
 • zna izračunati končni titer sukanih prej,
 • zna izvesti nastavitve sukalnika.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno delo v oddelku za izdelavo sukanih prej,
 • razvije sposobnost komuniciranja, organizacije in vodenja.
 • praktično delo na različnih sukalnikih,
 • nastavitev sukalnikov (vitje, smer vitja, odvajalna hitrost)

Izdelava prej iz kemičnih vlaken in mešanic prediv iz naravnih in kemičnih vlaken

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna proces konvertiranja predilnega kabla na rezalnih in trgalnih konverterjih,
 • se seznani s pravili mešanja različnih vrst naravnih in kemičnih vlaken,
 • spozna značilne dolžinske diagrame vlaken,
 • zna povezati značilnosti prediva in ustrezne tehnološke postopke izdelave različnih vrst predivnih prej.

Dijak:

 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje izdelave prej iz kemičnih vlaken in mešanic naravnih in kemičnih vlaken.
 • praktično delo na razpoložljivih strojih,
 • določitev tehnoloških postopkov predenja za izdelavo različnih vrst prej iz kemičnih vlaken in mešanic naravnih in kemičnih vlaken

Nekonvencionalni postopki predenja

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna kompaktno predenje,
 • se seznani z različnimi vrstami predenja z odprtim koncem (OE): aerodinamično, frikcijsko, elektrostatično predenje,
 • spozna značilnosti samovijnega, ovijalnega, polstilnega in adhezijskega predenja.

Dijak:

 • v praksi spozna razliko med prstanskim predenjem in nekonvencionalnimi postopki predenja.
 • praktično delo na razpoložljivih strojih,
 • določitev tehnoloških postopkov predenja za izdelavo različnih vrst prej

Tehnološka dokumentacija na področju tehnologije predenja

Dijak:

 • poveže teoretično znanje s konkretnimi okoliščinami in stroji v praksi,
 • spozna zakonitosti izdelave predilnih, proizvodnih in strojnih načrtov za različne vrste predivnih prej.

Dijak:

 • razvije čut za samostojno, strokovno in odgovorno izdelavo tehnološke dokumentacije v predilnici.
 • izdelava predilnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za bombažno česano prstansko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za volneno mikanko,
 • izdelava predilnega načrta za volneno česanko,
 • izdelava proizvodnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava strojnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava proizvodnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo,
 • izdelava strojnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Tehnologija predenja, Strokovno računstvo

INFORMATIVNI CILJI

POVEZANOST S PREDMETOM

PREDMET ZNANJA
 • Spoznavanje strojne opreme in proizvodnih linij predilskih obratov,

Tehnologija predenja

Strokovno računstvo

 • Mednarodni sestav merskih enot,
 • številčenje in označevanje prej in sukancev,
 • posredni in neposredni prenos energije z vrtenjem,
 • predenje bombaža,
 • predenje volne,
 • izdelava prej iz kemičnih vlaken in mešanic prediv iz naravnih in kemičnih vlaken,

 • priprava prediva (vplivni parametri),
 • rahljanje, čiščenje, mešanje prediva,
 • raztezek otepalnika,hitrost dovajalnih valjev, navijalne hitrosti,
 • mikanje bombažnega prediva (postopek mikanja in preračun mikalnika s pokrovčki, mikalnika z valjčki),
 • preračun česalnika
 • izračun mešanic prediv
 • izdelava sukanih prej,
 • preračuni s področja predenja na prstanskem predilniku,
 • tehnološka dokumentacija na področju tehnologije predenja.
 • izdelava predilnih načrtov.