SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

Poklic: tehnik za tkalstvo

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - tkanje

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

teorija

vaje

skupaj

1.

210

210

2.

175

175

skupaj

385

385

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Strokovna terminologija na področju tehnologije tkanja

Dijak :

 • spozna ustrezno in veljavno terminologijo tehnologije, ki je v uporabi v tehnologiji tkanja,
 • spozna terminologijo, ki je v rabi v vsakodnevni praksi v pripravljalnici osnov in tkalnici,
 • se seznani z osnovnimi angleškimi in nemškimi izrazi s področja tehnologije tkanja.

Dijak:

 • zna uporabljati ustrezne izraze s področja tkalske tehnologije.

uporaba strokovnega izrazoslovja s področja tehnologije predenja

Varstvo pri delu v obratih

Dijak:

 • pozna principe varnega, okolju prijaznega dela,
 • pozna osnovne cilje varstva pri delu,
 • pozna potek varnega dela,
 • uporablja ustrezna oblačila in obuvala ter sredstva za zaščito sluha,
 • pozna nevarnosti in škodljivosti v delovnem okolju,
 • pozna nevarnosti pri delu na posameznih strojih.

Dijak:

 • razvije čut za varno delo z upoštevanjem predpisov za varno delo,
 • pridobi si sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah in v primeru nesreče pri delu.

spoznavanje navodil za varno delo na predelovalnih strojih,

ravnanje z gasilnim aparatom

dajanje prve pomoči

Klimatizacija v pripravljalnici osnov in tkalnici

Dijak:

 • se seznani s pomenom uravnave klimatskih pogojev v posameznih obratih pripravljalnice osnov in tkalnici,
 • spozna merilne instrumente,
 • spozna naprave za uravnavanje temperature in vlage v proizvodnih obratih,
 • zna uravnavati temperaturo in relativno vlago klimatske naprave.

Dijak:

 • razume povezavo med predelovalnimi lastnostmi prediv in potrebnimi klimatskimi pogoji v pripravljalnici osnov in tkalnici.

odčitavanje in uravnavanje temperature in relativne vlage v pripravljalnici osnov in tkalnici

Previjanje in čiščenje preje za osnovo in votek

Dijak:

 • poveže teoretično znanje z razmerami v previjalnici,
 • spozna previjalne in čistilne stroje in njihove posamezne sklope,
 • se seznani z nastavljanjem posameznih parametrov na previjalnih in čistilnih strojih glede na vrsto materiala, ki ga predelujemo,
 • se seznani s preventivnim vzdrževanjem previjalnih in čistilnih strojev,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti, proizvodnje in izkoristka previjalnih in čistilnih strojev.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri previjanju in čiščenju preje,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo na posameznih strojih za previjanje in čiščenje preje

Snovanje

Dijak:

 • poveže teoretično znanje z razmerami v pripravljalnici osnov,
 • spozna cevčnico in snovalni stroj ter posamezne sklope,
 • se seznani z nastavitvami posameznih parametrov snovanja na cevčnici in snovalnem stroju,
 • se seznani s snovanjem na snovalnem stroju,
 • se seznani s preventivnim vzdrževanjem cevčnic in snovalnih strojev,
 • se seznani s transportnimi sredstvi za transport preje in osnov,
 • se seznani s pripravo osnovnih valjev,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti, proizvodnje in izkoristka snovlanih strojev.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri snovanju,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo na cevčnici in snovalnem stroju

Škrobljenje

Dijak:

 • poveže teoretično znanje z razmerami v škrobilnici,
 • spozna delovanje škrobilnega stroja in njegove posamezne sestavne sklope,
 • se seznani z nastavitvami posameznih parametrov škrobilnega stroja,
 • se seznani z delom na škrobilnem stroju,
 • se seznani s preventivnim vzdrževanjem škrobilnega stroja,
 • se seznani z delovanjem škrobilne kuhinje,
 • se seznani s pripravo škrobilne kopeli,
 • se seznani s preventivnim vzdrževanjem strojev in naprav v škrobilni kuhinji,
 • se seznani s sredstvi za transport osnov, škrobil in pomožnih sredstev,
 • se seznani z nastavitvami posameznih parametrov škrobilnega stroja,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti, proizvodnje in izkoristka škrobljenja.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri previjanju in čiščenju preje,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo v škrobilni kuhinji in na škrobilnem stroju

Vdevanje in prisuk osnove

Dijak:

 • poveže teoretično znanje z praktičnim vdevanjem in prisukom osnove,
 • spozna pripravo listnega brda in vdevanje osnove,
 • spozna vlaganje vdete osnove v tkalski stroj,
 • spozna pripravo osnove za prisuk, stroj za prisuk, prisuk osnove,
 • spozna stroj za natik lamel in natikanje lamel na osnovne niti.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri vdevanju in prisuku,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo pri strojnem prisuku osnov in vdevanju osnov,

praktično delo pri strojnem natiku lamel,

praktično delo pri pripravi listnega brda,

praktično delo pri čiščenju ničalnic in lamel

Tkanje

Dijak:

 • spozna delovanje posameznega načina vnosa vodka na tkalskem stroju,
 • spozna delovanje posameznih sklopov tkalskega stroja,
 • spozna in pripravi listovke in karte oziroma ekscentre,
 • spozna delovanje in pripravo žakardskega stroja in žakardskih kart,
 • se seznani s posameznimi parametri nastavitev tkalskega stroja,
 • se seznani z izborom in montažo razpenjalcev,
 • se seznani s posebnostmi parametrov nastavitev tkalskega stroja glede na vrsto materiala osnove in votka, ki ga tke,
 • spozna pripravo elementov za vnos votka na tkalskem stroju in pripravo bila,
 • zna pripraviti tkalski stroj za prisuk osnove ali za menjavo artikla,
 • zna tkati na tkalskem stroju,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnje ter izkoristek tkalskih strojev,
 • se seznani s preventivnim vzdrževanjem tkalskih strojev in pripadajočih sklopov,
 • se seznani s transportom osnov, blagovnih valjev, materiala votka, rezervnih delov.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri vdevanju in prisuku,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo na tkalskih strojih z listovko, z ekscentrovo listovko, z žakardskim strojem

Čiščenje tkanin

Dijak:

 • spozna vrste nečistoč na stkani tkanini in jih zna očistiti ročno, strojno ali s kemičnim čiščenjem.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri čiščenju tkanin,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo pri ročnem, strojnem in kemičnem čiščenju

Zagotavljanje kakovosti

Dijak:

 • spozna vrste in velikost napak na stkani tkanini ter njihov vpliv na nadaljnje postopke predelave,
 • se seznani z vzroki nastanka posameznih napak in možnostmi njihovega preventivnega odpravljanja pri posameznih tehnoloških fazah izdelave tkanin,
 • spozna osnove klasiranja in razvrščanja tkanin ter možnosti za nadaljnjo predelavo stkanih tkanin.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo pri klasiranju tkanin,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

praktično delo pri klasiranju tkanin

Tehnološka dokumentacija na področju tehnologije tkanja

Dijak:

 • poveže teoretično znanje z razmerami pri proizvodnji tkanin.

Dijak:

 • razvije čut za natančno, samostojno strokovno in odgovorno delo,
 • razvije čut za komuniciranje, organizacijo in vodenje.

izdelava tehničnih nastav za previjalni in čistilni stroj,

izdelava tehničnih nastav za angleško in za saško snovanje,

izdelava tehničnih nastav za škrobljenje in škrobilni stroj,

izdelava recepture za škrobilno kopel,

izdelava vzornic za vdevanje v liste,

izdelava vzornic za žakardsko listovko,

izdelava tehničnih nastav za posamezne tipe tkalskih strojev in za različne vrste materiala osnove in votka

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

VSEBINE

POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

PREDMET

ZNANJA

 • Strokovna terminologija na področju tkanja,
 • varstvo pri delu v obratih,
 • klimatizacija v pripravljalnici osnov in tkalnici,
 • previjanje in čiščenje preje za osnovo in votek,
 • snovanje,
 • škrobljenje,
 • vdevanje in prisuk osnove,
 • tkanje,
 • čiščenje tkanin,
 • zagotavljanje kakovosti,
 • tehnološka dokumentacija na področju tehnologije tkanja.

Praktični pouk,

Tehnologija predenja,

Računalništvo,

Kompozicija tkanin

 • Zna izbrati in nastaviti parametre previjanja in čiščenja na previjalnem stroju,
 • zna natakniti navitke na cevčnico, napeljati niti skozi napenjalce in vodilce skozi zbirni, delilni in snovalni greben, nastaviti napetost napenjalcev na cevčnici,
 • zna nastaviti parametre snovanja na snovalnem stroju in višino konusa snovalnega bobna,
 • zna snovati na snovalnem stroju,
 • zna vstaviti osnovni valj in previti nasnovano osnovo iz snovalnega bobna na osnovni valj,
 • zna vložiti osnovo in jo prevleči skozi škrobilni stroj,
 • zna vstaviti delilne palice in delilne vrvice,
 • zna nastaviti parametre škrobilnega stroja in škrobiti,
 • zna izračunati in pripraviti škrobilno kopel,
 • zna vložiti osnovo in jo prevleči skozi škrobilni stroj,
 • zna vstaviti delilne palice in delilne vrvice,
 • zna nastaviti parametre škrobilnega stroja in škrobiti,
 • zna izračunati in pripraviti škrobilno kopel,
 • zna pripraviti listno brdo, zna vdeti osnovne niti v ničalnice in tkalski greben po zahtevanem raportu,
 • zna vložiti in pripraviti osnovo za prisuk in jo strojno prisukati na tkalskem stroju,
 • zna pripraviti osnovo in izvesti strojni natik lamel na osnovne niti na tkalskem stroju,
 • zna pripraviti čolniček, projektil in polagalce niti za obratovanje na tkalskem stroju,
 • zna nastaviti parametre tkanja na tkalskem stroju,
 • zna tkati,
 • zna prebiti karte za različne vezave in menjavo votka in jih vstaviti v listovko,
 • zna pripraviti paket ekscentrov in jih vstaviti v ekscentrovo listovko,
 • zna čitati in prebijati žakardske karte ter jih vstaviti v žakardki stroj,
 • zna vstaviti žakardsko brdo v tkalski stroj,
 • pozna osnove računalniške podpore pri snovanju, škrobljenju in tkanju, planiranju proizvodnje, klasiranju,
 • pozna vrste napak na surovi tkanini in jih zna popraviti ali odstraniti.