SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

ŠTUDIJ DELA IN ČASA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

70

 

70

2.

70

 

70

skupaj

140

 

140

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

UVOD:

 • zgodovinski razvoj študija dela,
 • vloga in cilji študija dela v sodobnem podjetništvu,
 • ekonomski kazalniki uspeha poslovanja,
 • ukrepi za izboljšanje donosnosti.

Dijak:

 • zna oceniti pomen študija dela in časa v sodobnem podjetništvu ter uporabiti njegove vsebine na svojem poklicnem področju,
 • izračuna kazalnike gospodarjenja: proizvodnost, gospodarnost in donosnost,
 • razume pomen kazalnikov gospodarjenja za presojo upravičenosti novih naložb, metod dela in proizvodnih programov v industriji,
 • pozna nekatere ukrepe za izboljšanje donosnosti,

Dijak:

 • pridobi sposobnost samostojnega reševanja tehnično-tehnoloških problemov ob upoštevanju ekonomskih, varnostnih in organizacijskih vidikov dela,
 • vaje iz računanja proizvodnosti, gospodarnosti in donosnosti

OBLIKOVANJE DELA IN DELOVNIH MEST:

 • človeško delo in učinek,
 • odvisnost delovnega učinka od časa izvajanja dela, izmensko delo,
 • odvisnost delovnega učinka od spola in starosti delavcev,
 • zna našteti in opisati najpomembnejše vplivne dejavnike delovne učinkovitosti,
 • razume vpliv dnevnega časa na storilnost in varno delo,
 • razume vpliv spola in starosti delavcev na storilnost,
 • zna definirati pojem obremenitve in obremenjenosti,
 • loči različne vrste občutka obremenitve in pozna metode za ugotavljanje le-tega,
 • razvija pozitiven odnos do uvajanja ukrepov, ki pripomorejo k humanizaciji dela,
 • razvija čut do sočloveka,
 
 • obremenitve in obremenjenost,
 • utrujenost,
 • organizacija odmorov,
 • pretežno mišično in pretežno informativno mentalno delo.
 • zna definirati utrujenost zaradi dela,
 • razume pomembnost odmorov med delom za odpravo utrujenosti in njegove posledice,
 • pozna pravila za oblikovanje odmorov,
 • loči med pretežno mišičnim in pretežno informativno mentalnim delom,
   

OBLIKOVANJE METOD DELA:

 • oblikovanje poteka gibov - študij gibov.
 • pozna pravila za racionalno oblikovanje poteka gibov,
 • pridobi sposobnost presojanja upravičenosti uvedbe določenih metod dela v konfekcijski proizvodnji,
 

ERGONOMSKO OBLIKOVANJE DELOVNIH MEST

Antropometrično oblikovanje delovnih mest:

 • oblikovanje stoječega delovnega mesta,
 • oblikovanje sedečega delovnega mesta,
 • oblikovanje delovnih mest za strojno šivanje, likanje, lepljenje medvlog, rezanje materiala.
 • razume pomen ergonomije za humano organizirano delo,
 • se usposobi za izbiro optimalnih metod dela in oblikovanje delovnih mest v proizvodnji, temelječih na antropometričnih, fizioloških, ekoloških, psiholoških, varnostnih in organizacijskih vidikih ergonomije,
 • pozna navedene metode vrednotenja stanja oblikovanja,
 • razvija pozitiven odnos do uvajanja ukrepov, ki pripomorejo k humanizaciji dela,
 • se navaja na ustvarjalno uporabo znanja,
 • razvija občutek osebne odgovornosti za kakovostno in strokovno delo,
 • razvija čut do sočloveka,
 • razvija socializacijske in komunikacijske spretnosti,
 • ogled delovnih mest za strojno šivanje, likanje, lepljenje medvlog in rezanje materiala v konfekcijski proizvodnji

Fiziološko in ekološko oblikovanje delovnih mest:

 • klima, hrup, osvetlitev, vibracije, plini, pare, aerosoli, zaprašenost, sevanje,
 • telesna drža,
 • obremenitev mišic.

Psihološko oblikovanje delovnih mest:

 • psihološki učinki barv in njen pomen za varnostne namene,
 • glasba ob delu,
 • odnos do dela, delo in komunikacija v skupini, vodenje skupine, monotonija, motivacija,
 • vrednotenje stanja oblikovanja,
 • ocenjevalna analiza delovnega mesta (OADM).
     

ŠTUDIJ IN ANALIZA ČASOV:

 • sestavni elementi izdelovalnega časa in norme,
 • primerja načine določanja norm med seboj in se usposobi za presojo ustreznosti njihove uporabe v različnih tipih proizvodnje,
 • analizira proizvodne čase za potrebe planiranja, krmiljenja, kontrole in nagrajevanja,
 
 • vaje iz prepoznavanja proizvodnih časov v konfekcijski proizvodnji
 • pojem norme in normiranja, načini določanja norme,
 • pregled proizvodnih časov: pripravljalno zaključni, tehnološki, pomožni in dodatni čas,
 • določanje izdelovalnega časa: metode določanja, oprema za snemanje,
 • določanje izdelovalnega časa s sistemi vnaprej določenih časov: MTM, WF,
 • metode določanja zastojev in časovnih izgub pri delu, MTO, SDD,
 • izdelovalni čas v maloserijski in unikatni proizvodnji.
 • se usposobi za določanje in vrednotenje izdelovalnih časov z različnimi metodami za potrebe tehnološke priprave dela,
 • zna uporabljati kronometer,
 • se usposobi za določanje proizvodnih časov in ugotavljanje časovnih izgub z navedenimi metodami,
 • zna izračunati napako snemalca, doseganje norme in normo ob upoštevanju koeficientov dodatnega časa in ocene prizadevnosti,
 • sklepa na osnovi podatkov (meritev) za potrebe analiziranja obstoječega stanja in načrtuje različne rešitve,
 • analizira proizvodne čase iz vidika priprave dela, kontrole in vrednotenje dela v malem in srednjem podjetju.
 • pridobi sposobnost smotrnega in učinkovitega ukrepanja pri reševanju različnih problemov,
 • razvije čut za pravičnost.
 • vaje iz določanja Ko, Kn in Kd,
 • vaje iz določanja ocene prizadev-nosti,
 • izračunavanje ko-ličinske, časovne norme, doseganja norme, norme za serijo izdelkov,
 • vaje iz prakt. upo-rabe kronometra,
 • vaje iz snemanja s povratno in pre-točno metodo,
 • izračunavanje napake snemalca,
 • vaje iz določanja časov z MTM in WF,
 • vaje iz določanja zastojev in časovnih izgub s SDD in MTO.

2. letnik

informativni cilji

formativni cilji

socializacijski cilji

posebnosti v izvedbi

PRIPRAVA PROIZVODNJE

Operativna priprava:

 • izračun proizvodnih kapacitet in števila delavcev,
 • planiranje proizvodnje (dnevno, tedensko, sezonsko),
 • terminiranje in spremljanje proizvodnje.

Tehnološka priprava:

 • ritem delovne skupine,
 • plan tehnoloških operacij,
 • plan tehnološkega procesa,
 • hodogram za šivalnico in likalnico.

Operativna priprava proizvodnje v malem in srednjem podjetju.

Dijak:

 • prepozna funkcijo operativne in tehnološke priprave dela kot temelj za razumevanje organiziranosti dela v industriji,
 • se usposobi za uporabo in oblikovanje delovne dokumentacije za potrebe priprave dela in spremljanja proizvodnje,
 • se usposobi za plan. potreb in termin. proizv.,
 • zna izračunati potrebno število delavcev in zmogljivosti (kapacitete) prikrojevalnice, šivalnice, likalnice,
 • zna oblikovati in uporabiti plan tehnoloških operacij za različne konfekcijske izdelke,
 • zna izračunati ritem delovne skupine in obremenitev delovnih mest,
 • pozna pravila za usklajevanje dela glede na razpoložljive delavce, delovna sredstva in prostor, kar uporabi pri izdelavi plana tehnološkega procesa,
 • zna oblikovati in uporabiti plan tehnološkega procesa za različne konfekcijske izdelke,
 • zna narisati hodograme za šiv. in likalnico,
 • zna plan. potrebe, oceniti zmogljivost in uska-

jevati delo v malem in srednjem podjetju,

Dijak:

 • razvija čut za natančnost in pravočasnost,
 • razvija delovno samozavest,
 • razvija spretnost oblikovanja,

* vaje iz računanja kapacitet, potreb-nega števila de-lavcev v prikro-jevalnici, šivalnici, likalnici,

* vaje iz oblikovan-ja plana tehnol. operacij za krilo, srajco ali bluzo, hlače ter konf.

izdelek po izbiri,

* vaje iz oblikovan-ja plana tehnol. procesa za zgoraj navedene konf. izdelke,

* vaje iz oblikovan-ja hodogramov za šivalnico in likal-nico za zgoraj navedene konf. izdelke

RACIONALIZACIJA DELA:

 • namen in cilji,
 • diagram poslovanja podjetij,
 • ugotavljanje obstoječega stanja (ABC diagram),
 • snemanje obstoječega stanja:
  • vrstni red dogodkov,
  • hodogram,
  • opis izvajanja dela,
  • posnetek delovnega mesta,
  • posnetek dela človek – stroj,
  • posnetek dela skupine ljudi,
  • posnetek dela človeka,
  • list za proučevanje,
 • uvajanje poenostavljenega načina dela,
 • možnost racionalizacije in poenostavitev dela v malem in srednjem podjetju.
 • razume pomen racionalizacije proizvodnje, jo vrednoti z ekonomskimi kazalci in rezultate uporabi pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja,
 • se usposobi za uporabo nekaterih analiz za ugotavljanje obstoječega stanja (analiza izdelka - ABC diagram),
 • zna izpolniti omenjene obrazce za snemanje obstoječega stanja,
 • pridobi sposobnost samostojnega reševanja tehničnično-tehnoloških problemov ob upoštevanju ekonomskih in organizacijskih vidikov dela,
 • razvija pozitivno stališče do uvedbe različnih izboljšav na svojem poklicnem področju,
 • vaje iz izpolnjevanja navedenih obrazcev za snemanje obstoječega stanja

za dogodek iz vsakdanjega življenja in za fazo dela v konfekcijski proizvodnji

DELO NA VEČ STROJIH:

 • izračuni in grafični prikazi dela na enem in več strojih.
 • zna izračunati karakteristične velikosti, ki se pojavijo pri delu z enim ali več stroji,
 • zna grafično ponazoriti delo z enim ali več stroji,
 • razvija natančnost,
 • pridobi sposobnost samostojnega reševanja različnih problemov,
 • razvija sposobnost logičnega sklepanja,
 • rač. izkoristka delavca in stroja, urne proizvodnje, št. strojev, proste-ga časa delavca,
 • grafični prikaz dela na strojih

RAČUNALNIŠKO PODPRTE METODE PROUČEVANJA ČASA IN DELA

 • pozna računalniško podprte metode proučevanja časa in dela,
 • razvije pozitivno stališče do uvedbe različnih izboljšav na svojem delovnem področju.
 

CELOVITO OBVLADOVANJE KAKOVOSTI:

 • ISO standardi.
 • razume pomen celovitega obvladovanja kakovosti za uspešnost poslovanja.
   

* vsebine, ki naj jih učitelj prilagodi glede na usmeritev programa (konfekcija, predenje, tkanje)

5. PREVERJANJE ZNANJA

Preverjanje znanja je ustno.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI

POVEZAVA S PREDMETOM

PREDMET ZNANJA
 • ergonomsko oblikovanje delovnih mest

Tehnologija konfekcije

 • varstvo pri delu,
 • navadni šivalni stroji,
 • ročno polaganje,
 • strojno polaganje,
 • grobo krojenje,
 • natančno krojenje,
 • označevanje, številčenje, kompletiranje,
 • stiskalnice za lepljenje medvlog,
 • specialni šivalni stroji,
 • integrirana delovna mesta,
 • ročno likanje,
 • stiskalnice za likanje,
 • avtomati
 • sestavni elementi izdelovalnega časa in norme

Tehnologija konfekcije

 • integrirana delovna mesta
 • plan tehnoloških operacij,
 • plan tehnološkega procesa

Tehnologija konfekcije

 • tehnično-tehnološka dokumentacija
 • oblikovanje metod dela (študij gibov)

Praktični pouk

 • krojenje in šivanje konf. izdelkov, navedenih v katalogu znanj za praktični pouk
 • plan tehnoloških operacij,
 • plan tehnološkega procesa

Praktični pouk

 • delovne operacije navedenih kofekcijskih izdelkov
 • metoda določanja zastojev in časovnih izgub pri delu; MTO

Poznavanje materialov

 • matematična statistika