SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA PLEMENITENJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževanja

letnik

oblike izobraževalnega dela

teorija

vaje

skupaj

1.

100

5

105

2.

95

10

105

skupaj

195

15

210

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak :

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod v plemenitenje:
 • voda, vodna para, energija,
 • barvila,
 • kemikalije,
 • tekstilna pomožna sredstva.

Dijak :

 • razume pomen mehke vode, vodne pare in energije pri plemenitenju,
 • spozna vlogo barvil, kemikalij in tekst. pomožnih sredstev pri plemenitenju,

Dijak :

 • razvija ustvarjalnost, poklicno identifikacijo in natančnost,
 • ohranja pozitiven odnos do naravnih bogastev,

ogled videokasete o delu v plemenitilnici

Skupni postopki plemenitenja:
 • proces pranja,
 • vloga tenzidov,
 • ožemanje in ožemalni učinek,
 • sušenje.
 • razume teorijo pranja,
 • spozna molekularno zgradbo in sistematiko tenzidov,
 • spozna pralne naprave,
 • razume pomen ožemalnega učinka,
 • spozna postopke sušenja,
 • razvija strokovnost in ekološko zavest,

slikovno gradivo pralnih in sušilnih strojev

Predhodna obdelava celuloznih vlaken:
 • smojenje,
 • razškrobljenje,
 • alkalno izkuhavanje,
 • beljenje,
 • merceriziranje,
 • novosti – alkalno prehdhodna obdelava pri LIOCELU.
 • zna opredeliti pomen in potek smojenja in razškrobljenja,
 • razume namen izkuhavanja,
 • spozna oksidacijsko, redukcijsko in optično osvetljevanje,
 • spozna pomen merceriziranja,
 • razvija pozitiven odnos do dela,
 • se zaveda natančnosti pri delu,

ogled plemenitilnice,

vzorci surovih in beljenih tkanin

Predhodna obdelava volnenih tekstilij:

 • karboniziranje,
 • valjanje,
 • barenje,
 • dekatiranje,
 • kloriranje,
 • beljenje.
 • zna razložiti pomen karboniziranja, valjanja, barenja in dekatiranja,
 • razume pomen kloriranja volne za zmanjšanje njene krčljivosti in polstivosti,
 • spozna ustrezne postopke beljenja,
 • razvija sposobnosti zaznavanja nevarnosti pri delu,

slikovno gradivo strojev za predhodno obdelavo volnenih tekstilij

Predhodna obdelava naravne svile:
 • izkuhavanje,
 • obteževanje,
 • beljenje,
 • sušenje.
 • razume namen izkuhavanja in obteževanja svile,
 • razvija pravilen odnos do naravnih materialov,

vzorci obtežene in neobtežene svile

Predhodna obdelava sintetičnih tekstilij:
 • termofiksiranje,
 • termofiksirna naprava.
 • razume zakonitosti termofiksiranja sintetičnih tekstilij s suho vročino in z vročo paro,
 • spozna delovanje termofiksirne naprave,
 • razvija osebno odgovornost in varčnost,

slikovno gradivo termofiksirnega stroja

Barvanje tekstilij:
 • barva, barvilo, barvna kopel,
 • teorija barvne metrike,
 • obstojnosti izbarvanj,
 • postopki barvanja,
 • barvalni aparati.

 • definira pojme: barva, barvilo, barvna kopel in kopelno razmerje,
 • razume diagram barvanja,
 • spozna teorijo barvne metrike,
 • zna izbrati postopek barvanja glede na vrsto barvila in barvalnega aparata,
 • razvija strokovnost in natančnost pri barvanju,

branje barvnih kart,

slikovno gradivo barvalnih aparatov,

vaja: izračun koncentracije barvila v kopeli (g/l ali v % od mase tekstilije)

Barvanje celuloznih tekstilij:
 • direktna barvila,
 • reduktivna barvila,
 • indigosolna barvila,
 • reaktivna barvila,
 • pigmentna barvila,
 • novosti s področja barvanja.
 • spozna zakonitosti barvanja z direktnimi barvili,
 • spozna vlogo redukcije in oksidacije pri barvanju z reduktivnimi barvili,
 • razume postopek barvanja z indigosolnimi, reaktivnimi in pigmentnimi barvili,
 • razume pomen barvanja za estetski izgled tekstilij,

vzorci izbarvanj z različnimi barvili,

vaja: določitev obstojnosti izbarvanj na pranje, znoj, svetlobo in drgnjenje

Barvanje volnenih in svilenih tekstilij:
 • kisla barvila,
 • kovinsko kompleksna barvila,
 • kromirna barvila,
 • razume postopek barvanja s kislimi, kovinsko kompleksnimi in kromirnimi barvili,
 • razvija osebno odgovornost, varčnost in natančnost pri barvanju,

vaja: izdelava barvnega diagrama

Barvanje sintetičnih tekstilij:
 • disperzna barvila,
 • barvanje PES v CO2 pri zelo kritičnih pogojih.

 • opredeli vlogo dispergatorja pri barvanju z v vodi netopnimi disperznimi barvili,
 • spozna pomembnost CO2 kot barvnega medija, ki pripomore k manjši porabi vode,
 • teži k manjšemu onesnaževanju odpadni voda,

branje barvnih kart,

vaja: izdelava barvnega diagrama

Barvanje mešanic iz naravnih in sintetičnih vlaken:
 • mešanica bombaž/ PES,
 • mešanica volna/PES,
 • mešanica volna/PA,
 • mešanica volna/ LIOCEL.

 • zna uporabiti kombinirana barvila za barvanje tekstilij iz različnih surovin v istem barvnem odtenku.
 • razume pomen barvanja za estetski izgled tekstilij.

 

vzorci izbarvanj z različnimi barvili,

vaja: določitev obstojnosti izbarvanj na pranje, znoj, svetlobo in drgnjenje

2.letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Tiskanje tekstilij:
 • vzorec, raport vzorca, dessen,
 • barvila, gostila, kemikalije in pomožna tiskarska sredstva,
 • priprava tiskarske barve,
 • načini tiskanja.

Dijak :

 • zna definirati pojme vzorec, raport, dessen,
 • spozna vrste gostil in njihovo vlogo pri pripravi tiskarske barve,
 • zna pripraviti tiskarsko barvo,
 • spozna direktni, jedki in rezervni tisk,

Dijak :

 • razvija pozitiven odnos do dela,
 • se zaveda natančnosti pri delu,

vzorci potiskanih tkanin,

vzorci različnih gostil,

Postopki tiskanja:
 • reliefni tisk - vigore˘ ,
 • globoki ali valjčni tisk,
 • tisk s šablonami (filmski tisk),
 • izdelava šablon,
 • transferni tisk (termotisk),
 • brizgalni tisk,
 • foto tisk,
 • kosmičasti tisk,
 • novosti,
 • obdelava tekstilij po tisku.
 • spozna primernost uporabe reliefnega tiska za tisk volnenih česancev,
 • spozna postopek tiskanja z graviranimi bakrenimi valji,
 • spozna filmski tisk s ploskimi in okroglimi šablonami,
 • spozna izdelavo šablon,
 • se seznani z značilnostmi termotiska, brizgalnega, kosmičastega in foto tiska,
 • razume pomen obdelave tekstilij po tisku,
 • razvija sposobnosti zaznavanja nevarnosti pri delu,
 • razume pomen tiskanja za estetski izgled tekstilij,

slikovno gradivo tiskarskih strojev,

ogled obrata tiskarne

Tiskanje celuloznih tekstilij:
 • direktna barvila,
 • reduktivna barvila,
 • reaktivna barvila,
 • pigmentna barvila.
 • spozna zakonitosti barvanja z direktnimi, reduktivnimi in reaktivnimi barvili,
 • zna uporabiti vezivna sredstva pri tiskanju s pigmentnimi barvili,
 • razvija strokovnost in natančnost pri delu,

vaja: priprava tiskarske barve,

ročno tiskanje bombažnih tkanin

Tiskanje volnenih in svilenih tekstilij:
 • kisla barvila,
 • kovinsko kompleksna barvila,
 • kromirna barvila,
 • pigmentna barvila,
 • reaktivna barvila.
 • spozna zakonitosti tiskanja s kislimi, kovinsko kompleksnimi, kromirnimi in pigmentnimi barvili,
 • se seznani z možnostmi tiskanja volne z reaktivnimi barvili,
 • razvija pravilen odnos do naravnih materialov,

vaja: priprava tiskarske barve,

ročno tiskanje volnenih in svilenih tkanin

Tiskanje sintetičnih tekstilij in mešanic z naravnimi vlakni:
 • disperzijska barvila,
 • pigmentna barvila,
 • kombinirana barvila,
 • novosti.
 • spozna zakonitosti tiskanja z disperzijskimi barvili,
 • razume pomen kombiniranih barvil za tiskanje mešanic,
 • spozna računalmiško desseniranje,

 • razvija osebno odgovornost in čut za lep vzorec,

vaja: priprava tiskarske barve,

ročno tiskanje sintetičnih tkanin in mešanic z naravnimi vlakni

Apretiranje tekstilij:
 • namen apretiranja,
 • razdelitev apreturnih postopkov.
 • zna razložiti namen apretiranja,
 • se seznani z delitvijo apreture na mehanske in kemične postopke,
 • razume pomen apretiranja na tekstilnih izdelkih,

 

Mehanski postopki apretiranja:
 • apretura za urejanje površine in polepšanje videza,
 • apretura za urejanje leska,
 • posebna apreturna dela,
 • dimenzijsko fiksiranje izdelkov iz sintetičnih vlaken,
 • novosti.
 • spozna, da se za urejanje površine in polepšanje videza uporablja brušenje, kosmatenje,
krtačenje, striženje, ratiniranje, dviganje velurja, valjanje:
 • spozna, da se za urejanje leska uporablja monganje, stiskanje, kalandriranje, suho dekatiranje, lomljenje apreture,
 • ve, da k posebni apreturi sodi sanforiziranje,
 • se seznani s postopkom termofiksiranja-plisiranja,
 • se seznani z novostmi na področju mehanskega apretiranja,
 • razvija sposobnost zaznavanja nevarnosti pri delu,
 • razume pomen apretiranja za estetski izgled tekstilij,

vzorci tkanin, obdelanih z mehansko apreturo,

slikovno gradivo strojev za mehansko apreturo

Kemični apreturni postopki:
 • priprava in nanos kemičnih apretur (fular, strgalo, brizganje, točkasti nanos, kaširanje),
 • vrhunske apreture (vrste apretur, umetne smole, zamrežitev),
 • ostale kemične apreture,
 • novosti.
 • spozna obojestranski in enostranski nanos kemične apreture,
 • ve, da k vrhunskim apreturam prištevamo apreturo za zmanjšanje krčenja in mečkavosti celuloznih vlaken, apreturo za stalnost oblike,
 • se seznani s samozamrežitveni-mi in reaktantskimi smolami,
 • zna našteti ostale kemične apreture (mehčalna, vodoodbojna, ognjevarna, antibiotična, antiseptična),
 • razvija strokovnost in ekološko zavest,

vzorci tkanin obdelani s kemično apreturo

Adjustiranje:
 • postopki ajustiranja.

 • spozna postopke adjustiranja (pregledovanje in označevanje napak, merjenje in rezanje, navijanje in pakiranje ter etiketiranje),
 • se zaveda natančnosti pri delu,

ogled adjustirnice

Nega tekstilij:
 • obvezne oznake.
 • spozna pomen uporabe oznak pri vzdrževanju tekstilij,
 • zna razložiti pomen oznak.

 • čuti odgovornost do pravilne nege oblačil.

obvezne oznake za nego tekstilij

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

INFORMATIVNI CILJI

POVEZAVA S PREDMETOM

 

PREDMET

ZNANJA

skupni postopki plemenitenja,

predhodna obdelava tekstilij,

barvanje,

tiskanje,

apretiranje,

adjustiranje

Praktični pouk,

Estetika oblačenja

priprava škrobilne, izkuhalne in belilne kopeli,

priprava barvalne kopeli,

priprava tiskarske barve,

priprava apreturnih kopeli,

adjustiranje,

delo na strojih,

modne smernice

plemenitilne kopeli

Tekstilnokemijske analize

določevanje koncentracije NaOH in H2O2,

priprava belilne in barvalne kopeli,

priprava tiskarske barve