SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA PLETENJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

teorija

vaje

skupaj

1.

80

25

105

2.

80

25

105

skupaj

160

50

210

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Uvod v tehnologijo pletenja:

 • značilnosti dela v pletilski proizvodnji in razvojne tendence.

Dijak:

pozna pripravo in organizacijo dela v pletilnici,

Dijak:

pozna poklic in razvoj tehnologije,

ogled videokaset o delu v pletilnicah

Varstvo pri delu:

 • cilji varstva pri delu,
 • pravna ureditev,
 • varovalne značilnosti delovnega okolja,
 • organizacija varstva pri delu,
 • požarno varstvo,
 • varstvo okolja.
 • pozna osnovne cilje varstva pri delu,
 • pozna pravno ureditev,
 • pozna nevarnosti delovnega okolja in zaščito pred njimi,
 • pozna organizacijo varstva pri delu in izobraževanje,
 • pozna nevarnosti požarov in operativne ukrepe,
 • razvije čut za varno delo z upoštevanjem predpisov,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov tudi v primeru nesreč,
 • se navaja na pomen ekologije,

ogled slikovne literature,

ogled primerov pravilnikov in predpisov

Priprava pletiva:

 • vrste, lastnosti in uporaba prej,
 • previjanje preje,
 • snovanje.
 • pozna preje, sukance in filamente, primerne za pletenje,
 • spozna previjalne stroje,
 • spozna snovalnike,
 • prepoznava primernost prej za pletenje,
 • pridobi sposobnost izbire prave opreme,

ogled slikovne literature,

izbira primernih prej (vaja)

Pletilniki:

 • vrste pletilnikov,
 • številčenje,
 • orodja za oblikovanje zank,
 • igle,
 • platine,
 • vodila,
 • vzdrževanje strojev,
 • ergonomija.
 • pozna kulirne in snutkovne pletilnike,
 • pozna sisteme številčenja pletilnikov,
 • pozna kretnice in druge pomembne strojne dele,
 • pozna vrste igel,
 • pozna nastavitve strojev,
 • upošteva ergonomske vidike dela,
 • pozna pravila za varno delo,
 • razvija čut za natančnost in odgovornost pri delu s stroji,
 • zna preračunati sisteme številčenja,
 • se navaja na pridobivanje potrebnih informacij,
 • razvija odgovornost za varno delo,

ogled slikovne literature,

demonstracija pletenja,

preračunavanje številčenja (vaje)

Pletenine:

 • vrste pletenin,
 • lastnosti osnovnih vezav.
 • pozna kulirne pletenine (gladko enofonturno, levo-levo, desno-desno, patent, interlok, žakar),
 • pozna snutkovne pletenine (resa, triko, keper, atlas, večsnutkovne),
 • obvlada risanje vezav,
 • izbira primerne vezave za dane artikle,
 • razvija čut za natančnost in estetiko,

demonstracija nastajanja pletenin v različnih vezavah,

risanje vezav (vaja)

Pletenje:

 • pletenje gladkih kulirnih pletenin na ploskih pletilnikih,
 • pletenje na krožnih pletilnikih,
 • dvofonturno pletenje na kulirnih pletilnikih,
 • snutkovno pletenje.
 • pozna tvorbo zank na kulirnih pletilnikih,
 • pozna razliko med ploskim in krožnim pletenjem,
 • pozna tvorbo snutkovnih zank.
 • se navaja na izbiro stroja za posamezno vezavo,
 • se motivira za delo.

ogled demonstracije pletenja,

uporaba slikovnega gradiva

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Oblikovanje zank:

 • igelnice in pletilni elementi,
 • kretnice,
 • vodila.

Dijak:

 • pozna funkcije pomembnih delovnih elementov,
 • zna nastavljati kretnice,
 • pozna potek oblikovanja enostavne, lovilne ali prenesene zanke,

Dijak:

 • se navaja na pomen nastavitev,
 • razvija odgovornost za natančno delo,

demonstracija oblikovanja zank,

računalniška animacija pletenja,

preračuni proizvodnje (vaja)

Vzorčeno pletenje:

 • platiranje,
 • podloge,
 • pliš,
 • žakar,
 • večsnutkovne pletenine,
 • strukturni vzorci,
 • računalniško vzorčenje.
 • pozna gladko, založno, menjalno in prekrito platiranje,
 • pozna enostavne in krite podloge,
 • pozna petljasti in rezani pliš,
 • pozna žakarsko pletenje,
 • pozna pisane snutkovine,
 • zna kombinirati različne vezave,
 • pripravlja osnove za računalniško podprto delo,
 • razvija čut za estetiko in natančnost,
 • se navaja na pridobivanje novih informacij,

ogled slikovne literature,

računalniška animacija oblikovanja,

izbira prej (vaja)

Delno in popolnoma oblikovane pletenine:

 • regularno pletenje,
 • polregularno pletenje,
 • nogavice,
 • tehnološka dokumentacija.
 • pozna elemente za snemanje in dodajanje zank,
 • pripravlja kroje,
 • pozna nogavičarske avtomate,
 • pozna robote,
 • obvlada varno delo,
 • izdela potrebno tehnološko dokumentacijo s preračuni porabe materiala.
 • se navaja na pomen nastavitev,
 • pridobiva informacije iz področja oblikovanja,
 • razvija odgovornost za varno delo.

ogled slikovne literature,

izdelava kroja za regularno pleten izdelek (vaja),

pletenje

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Pisno preverjanje: 1 šolska naloga v letniku.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

vsebine

povezava s predmeti

predmet

znanja

Priprava pletiva

Poznavanje materialov

 • zna izbrati primerno surovino,
 • preračuna igelno delitev glede na št. preje

Pletilniki

Študij dela in časa

 • upošteva ergonomske vidike,
 • zna določati izkoristke in zasedenost stroja

Pletenine

Estetika oblačenja,

Kompozicija pletenin

 • upošteva modne smernice,
 • uporabi vezavne slike

Pletenje

Praktični pouk

 • zna upravljati s stroji

Vzorčno pletenje

Estetika oblačenja,

Praktični pouk,

Kompozicija pletenin

 • upošteva modne smernice,
 • zna nastaviti stroje

Delno in popolno oblikovane pletenine

Praktični pouk,

Študij dela in časa

 • zna uporabljati pletilnike,
 • upošteva ergonomske vidike