SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA PREDENJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

60

45

105

2.

60

45

105

skupaj

120

90

210

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Značilnosti tehnologije predelave kratkovlaknatih in dolgovlaknatih prediv

Dijak:

 • spozna povezavo med vlakni, predivom in predivno prejo,
 • se seznani z različnimi vrstami prediv,
 • zna razlikovati osnovne lastnosti različnih vrst prediv,

Dijak:

 • poveže znanja o tekstilnih surovinah in postopkih predelave tekstilnih vlaken,

Vaja:

 • razlikovanje med različnimi vrstami vlaken, prediv in prej,

 

Uvod v predenje

 • se seznani z razvojem tehnologije predenja,
 • spozna ročne in strojne postopke predenja,
 • zna razlikovati med ročnimi in strojnimi postopki predenja različnih vrst vlaken,
 • sistemi označevanja in številčenja preje,

 

Strokovna terminologija na področju tehnologije predenja

 • spozna ustrezno in veljavno terminologijo, ki je v uporabi v tehnologiji predenja,
 • se seznani z osnovnimi angleškimi in nemškimi izrazi s področja tehnologije predenja,
 • zna uporabljati ustrezne izraze s področja predilske tehnologije,
 • uporaba strokovnega izrazoslovja s področja tehnologije predenja,

 

Spoznavanje strojne opreme in proizvodnih linij predilskih obratov

 • spozna specifičnosti predelave različnih vrst prediv,
 • se seznani s tehnološko opremo in stroji za predelavo bombažnega, voljenega in kemičnega prediva,
 • se seznani z izdelavo prej iz mešanic naravnih s kemičnimi vlakni,
 • zna razlikovati med strojno opremo in proizvodnimi linijami za predelavo različnih vrst prediv,
 

PREDENJE BOMBAŽA

Priprava bombažnega prediva za predenje

 • spozna stroje priprave (rahljanje, čiščenje in mešanje) prediva,
 • se seznani z delovnimi elementi predelovalnih strojev,
 • se seznani s silami, ki delujejo na vlakna pri procesih priprave prediva,
 • spozna elemente avtomatizacije v procesih priprave prediva,
 • se seznani z načini transporta prediva,
 • se seznani s proizvodnimi linijami priprave prediva,
 • spozna namen rahljanja, čiščenja in mešanja prediva,
 • risanje delovnih in pogonskih shem strojev priprave prediva,
 • izračun linearne gostote svitkov in runa,
 • preračun proizvodnje linije priprave prediva,

 

Mikanje bombažnega prediva

 • spozna pomen postopka mikanja bombažnega prediva,
 • spozna delovne elemente mikalnika s pokrovčki,
 • se seznani z vrstami mikalnih oblog,
 • se seznani z brušenjem in zamenjavo mikalnih oblog,
 • spozna sile, ki nastopajo pri mikanju bombažnega prediva,
 • se seznani z nadzorom in upravljanjem kakovosti pramena,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti pramena (Uster),
 • se seznani z uporabo diagramov in spektrogramov (Uster),
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka mikanja bombažnega prediva,
 • risanje delovnih in pogonskih shem mikalnika s pokrovčki,
 • označevanje in številčenje mikalnih oblog,
 • preračun raztegov na mikalniku s pokrovčki,
 • analiza diagramov in spektrogramov (Uster),
 • uporaba Uster statističnih podatkov,
 • preračun proizvodnje mikalnika,

Priprava za česanje in česanje bombažnega prediva

 • se seznani z uporabo in značilnostmi česane bombažne preje,
 • spozna proces priprave za česanje z uporabo raztezalnika pramenov in raztezalnika svitkov,
 • spozna delovne elemente strojev priprave za česanje,
 • se seznani s količino izčeska za različne vrste prej in uporabnostjo izčesanih vlaken,
 • spozna delovne elemente česalnika bombažnega prediva,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka priprave za česanje in česanje bombažnega prediva,
 • določevanje količine izčeska,
 • vhodni in izhodni titer pramenov in svitkov,
 • preračun proizvodnje česalnika,

Dvojenje in raztezanje pramenov

 • spozna proces dvojenja in raztezanja pramenov in njegov pomen,
 • spozna delovne elemente sodobnih raztezalnikov,
 • se seznani s sestavo in nastavitvami različnih izvedb raztezal,
 • spozna pomen razteznih polj in delnih raztegov,
 • se seznani z regulacijo obtežitve raztezalnih valjev,
 • spozna avtomatsko regulacijo titra pramena,
 • se seznani z uravnavo raztezal,
 • spozna značilnosti mešalnih raztezalnikov,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa dvojenja in raztezanja,
 • risanje različnih izvedb raztezal,
 • risanje razporeda loncev,
 • preračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • preračun izhodnega titra pramena,
 • preračun proizvodnje raztezalnika,

 

Predpredenje

 • spozna proces predpredenja bombaža in njegov pomen,
 • spozna delovne elemente sodobnih predpredilnikov (krilnikov),
 • se seznani z raztezalom predpredilnika,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih predpredilnikov,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa predpredenja na krilniku,
 • risanje sheme krilnika,
 • določevanje optimalne vrtilne hitrosti vreten,
 • določevanje vitja predpreje,
 • izračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • izračun odvajalne hitrosti predpreje,
 • preračun proizvodnje predpredilnika,

Predenje na prstanskem predilniku

 • spozna proces izdelave bombažnih prej na prstanskem predilniku,
 • spozna delovne elemente sodobnih prstanskih predilnikov,
 • spozna koncept prstana in tekača,
 • se seznani z raztezalom predilnika,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna načine pogona vreten,
 • spozna značilnosti navitkov preje,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih prstanskih predilnikov,
 • spozna čistilne naprave prstanskih predilnikov,
 • spozna elemente avtomatizacije prstanskih predilnikov,
 • se seznani z možnostjo povezave prstanskega predilnika in previjalnika preje,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnosti prstanskih predilnikov,
 • se seznani z uporabo diagramov in spektrogramov (Uster),
 • spozna pomen umirjanja vitja preje,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa predenja na prstanskem predilniku,
 • pogonska shema prstanskega predilnika,
 • določevanje optimalne vrtilne hitrosti vreten prstanskega predilnika,
 • določevanje vitja in kritičnega vitja preje,
 • izračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • izračun odvajalne hitrosti preje,
 • preračun proizvodnje predilnika,
 • analiza diagramov in spektrogramov (Uster),
 • uporaba Uster statističnih podatkov za oceno kakovosti bombažnih prstanskih prej,

Predenje na OE rotorskem predilniku

 • spozna način formiranja prej z odprtim koncem (OE),
 • se seznani z lastnostmi rotorskih prej,
 • spozna proces izdelave bombažnih prej na rotorskem predilniku,
 • spozna delovne elemente sodobnih rotorskih predilnikov,
 • se seznani z vrstami rotorjev,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti rotorjev, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna značilnosti in oblike navitkov rotorske preje,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih rotorskih predilnikov,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnosti rotorskih predilnikov,
 • se seznani z uporabo diagramov in spektrogramov (Uster),
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa izdelave prej z odprtim koncem, predvsem OE rotorskih prej,
 • risanje sheme rotorskega predilnika,
 • določevanje vitja in kritičnega vitja preje,
 • izračun raztega,
 • izračun odvajalne hitrosti preje,
 • preračun proizvodnje rotorskega predilnika,
 • analiza diagramov in spektrogramov (Uster),
 • uporaba Uster statističnih podatkov za oceno kakovosti bombažnih rotorskih prej,

PREDENJE VOLNE

Priprava volnenega prediva za predenje

 • se seznani s klasifikacijo in sortiranjem volne,
 • spozna postopke rahljanja, pranja, sušenja in karbonizacije volne,
 • spozna stroje priprave (rahljanje, čiščenje in mešanje) volnenega prediva,
 • se seznani z delovnimi elementi predelovalnih strojev,
 • se seznani s silami, ki delujejo na vlakna pri procesih priprave prediva,
 • se seznani z načini transporta prediva,
 • spozna specifičnosti predenja volnenih vlaken,
 • zna razlikovati med postopki izdelave bombažnih in volnenih prej,
 • risanje delovnih in pogonskih shem strojev priprave volnenega prediva,

 

 

Mikanje volnenega prediva na valjčnih mikalnikih

 • spozna pomen postopka mikanja na valjčnih mikalnikih,
 • spozna mikalne sestave,
 • spozna delovne elemente mikalnika z valjčki,
 • spozna sile, ki nastopajo pri mikanju dolgovlaknatih prediv,
 • se seznani z nadzorom in upravljanjem kakovosti pramena,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka mikanja na valjčnih mikalnikih,
 • risanje delovnih in pogonskih shem mikalnika z valjčki,
 • preračun raztegov na mikalniku z valjčki,
 • preračun proizvodnje mikalnika,

Izdelava volnene mikanke

 • spozna proces izdelave volnene mikanke na selfaktorju, prstanskem in centrifugalnem predilniku,
 • spozna delovne elemente posameznih vrst predilnikov ,
 • se seznani z načini raztezanja predpreje,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna načine pogona vreten,
 • spozna značilnosti navitkov preje,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje izdelave volnenih mikanih prej,
 • risanje delovnih shem selfaktorja, prstanskega in centrifugalnega predilnika,
 • določevanje vitja in kritičnega vitja preje,
 • izračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • izračun odvajalne hitrosti preje,
 • preračun proizvodnje predilnika,
 • uporaba Uster statističnih podatkov za oceno kakovosti volnene mikanke,

Izdelava volnene česanke

Dvojenje in raztezanje pramenov

 • spozna razlike procesa dvojenja in raztezanja pramenov bombažnega in volnenega prediva,
 • spozna delovne elemente sodobnih grebenskih raztezalnikov,
 • se seznani s sestavo in nastavitvami grebenskih razteza,l
 • spozna avtomatsko regulacijo titra pramena,
 • spozna značilnosti mešalnih raztezalnikov,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje dvojenja in raztezanja v procesu izdelave volnene česanke,
 • risanje delovne sheme grebenskega raztezalnika,
 • risanje razporeda loncev,
 • preračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • preračun izhodnega titra pramena,
 • preračun proizvodnje raztezalnika,

 

Česanje volnenega prediva

 • spozna proces česanja volne,
 • spozna delovne elemente česalnikov za volno,
 • se seznani s količino izčeska za različne vrste prej in uporabnostjo izčesanih vlaken,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje postopka česanja volnenega prediva,
 • določevanje količine izčeska,
 • vhodni in izhodni titer pramenov ,
 • preračun proizvodnje česalnika,

Predpredenje

 • spozna proces predpredenja volne in njegov pomen,
 • spozna delovne elemente sodobnih predpredilnikov (svaljkalnih finišerjev in krilnikov),
 • se seznani z izvedbami raztezal,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih svaljkalnih finišerjev in krilnikov,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa predpredenja na svaljkalnem finišerju in krilniku,
 • risanje sheme svaljkalnega finišerja in krilnika,
 • določevanje optimalne vrtilne hitrosti vreten,
 • določevanje vitja predpreje,
 • izračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • izračun odvajalne hitrosti predpreje,
 • preračun proizvodnje svaljkalnega finišerja in krilnika,

Predenje na prstanskem predilniku

 • spozna proces izdelave volnene česanke na prstanskem predilniku,
 • spozna delovne elemente sodobnih predilnikov,
 • spozna koncept prstana in tekača,
 • se seznani z raztezalom predilnika,
 • spozna pojme vitja, vrtilne hitrosti vreten, delitve, dovajalne in odvajalne hitrosti,
 • spozna načine pogona vreten,
 • spozna značilnosti navitkov preje,
 • se seznani s tehnološkimi podatki sodobnih predilnikov,
 • spozna čistilne naprave sodobnih predilnikov,
 • spozna elemente avtomatizacije prstanskih predilnikov,
 • se seznani z možnostjo povezave prstanskega predilnika in previjalnika preje,
 • spozna postopke in sisteme za nadzor kakovosti in proizvodnosti prstanskih predilnikov,
 • se seznani z uporabo diagramov in spektrogramov (Uster),
 • spozna pomen umirjanja vitja preje,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje procesa izdelave volnene česanke na prstanskem predilniku,
 • pogonska shema prstanskega predilnika,
 • določevanje optimalne vrtilne hitrosti vreten prstanskega predilnika,
 • določevanje vitja in kritičnega vitja preje,
 • izračun delnih raztegov in celotnega raztega,
 • izračun odvajalne hitrosti preje,
 • preračun proizvodnje predilnika,
 • analiza diagramov in spektrogramov (Uster),
 • uporaba Uster statističnih podatkov za oceno kakovosti volnene česanke,

Izdelava prej iz kemičnih vlaken in mešanic prediv iz naravnih in kemičnih vlaken

 • spozna proces konvertiranja predilnega kabla na rezalnih in trgalnih konverterjih,
 • se seznani s pravili mešanja različnih vrst naravnih in kemičnih vlaken,
 • spozna značilne dolžinske diagrame vlaken,
 • zna povezati značilnosti prediva in ustrezne tehnološke postopke izdelave različnih vrst predivnih prej,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje izdelave prej iz kemičnih vlaken in mešanic naravnih in kemičnih vlaken,
 • risanje značilnih dolžinskih diagramov vlaken,
 • določitev tehnoloških postopkov predenja za izdelavo različnih vrst prej iz kemičnih vlaken in mešanic naravnih in kemičnih vlaken,

Nekonvencionalni postopki predenja

 • spozna kompaktno predenje,
 • se seznani z različnimi vrstami predenja z odprtim koncem (OE): aerodinamično, frikcijsko, elektrostatično predenje,
 • spozna značilnosti samovijnega, ovijalnega, polstilnega in adhezijskega predenja,
 • zna razlikovati med prstanskim predenjem in nekonvencionalnimi postopki predenja,
 • risanje shem nekonvencionalnih postopkov predenja,

Pravila skladiščenja prediva

 • se seznani z varnostnimi predpisi in opremo v skladišču prediva,
 • spozna pravila prevzema različnih vrst prediv,
 • se seznani s pravilnim skladiščenjem tekstilnih surovin v balah,
 • spozna pravila pri pošiljanju materiala v proizvodnjo,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje pravil skladiščenja prediva,
 • risanje postavitve naprav in materiala v skladišču,

Izdelava sukanih prej

 • spozna vrste, lastnosti in uporabo sukanih prej,
 • se seznani z označevanjem sukanih prej,
 • se seznani s postopki previjanja in čiščenja prej,
 • se seznani s pripravo preje za sukanje,
 • spozna različne izvedbe prstanskih sukalnikov in sukalnikov z dvojnim vitjem,
 • zna izračunati končni titer sukanih prej,
 • pridobi znanja, potrebna za razumevanje izdelave sukanih prej,
 • označevanje sukanih prej,
 • izračun končnega titra sukanih prej,

Tehnološka dokumentacija na področju tehnologije predenja

 • spozna zakonitosti izdelave predilnih, proizvodnih in strojnih načrtov za različne vrste predivnih prej.
 • pridobi znanja, potrebna za izdelavo tehnološke dokumentacije v predilnici.
 • izdelava predilnega načrta za bombažno mikano prstansko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za bombažno česano prstansko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za bombažno mikano rotorsko prejo,
 • izdelava predilnega načrta za volneno mikanko,
 • izdelava predilnega načrta za volneno česanko.

6. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

7. Povezanost z drugimi predmeti

Strokovno računstvo

informativni cilji

povezanost s predmetom

predmet

znanja

 • Spoznavanje strojne opreme in proizvodnih linij predilskih obratov,

Strokovno računstvo

 • Mednarodni sestav merskih enot,
 • številčenje in označevanje prej in sukancev,
 • posredni in neposredni prenos energije z vrtenjem,
 • predenje bombaža,
 • predenje volne,
 • izdelava prej iz kemičnih vlaken in mešanic prediv iz naravnih in kemičnih vlaken,

 

 • priprava prediva (vplivni parametri),
 • rahljanje, čiščenje, mešanje prediva,
 • raztezek otepalnika,hitrost dovajalnih valjev, navijalne hitrosti,
 • mikanje bombažnega prediva (postopek mikanja in preračun mikalnika s pokrovčki, mikalnika z valjčki),
 • preračun česalnika,
 • izračun mešanic prediv,
 • izdelava sukanih prej,
 • preračuni s področja predenja na prstanskem predilniku,
 • tehnološka dokumentacija na področju tehnologije predenja.
 • izdelava predilnih načrtov.