SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA TKANJA

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

80

25

105

2.

80

25

105

skupaj

16 0

50

210

3. Usmerjevalni cilji predmeta

Dijak:

4. Operativni cilji predmeta

1. letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Uvod v tehnologijo tkanja:

 • tehnološki proces proizvodnje tkanin in razvojne tendence.

Dijak:

 • pozna organizacijo in tehnološke faze proizvodnje tkanin in jih zna uporabiti v praksi,

Dijak:

 • pozna poklic in razvoj tehnologije na področju proizvodnje tkanin,
 • ogled videokase-te o delu v tekstilni industriji,
 • obisk tkalnice

Varstvo pri delu:

 • organizacija varstva pri delu, izobraževanje za varstvo pri delu,
 • cilji varstva pri delu,
 • pravna ureditev varstva pri delu,
 • seznanitev z nevarnostmi v posameznih fazah tehnološkega procesa proizvodnje tkanin,
 • delovna in zaščitna sredstva na delovnem mestu,
 • nevarnosti električnega toka,
 • požarno varstvo,
 • varstvo okolja.
 • pozna osnovne cilje varstva pri delu,
 • pozna pravno ureditev varstva pri delu,
 • pozna nevarnosti in škodljivosti v delovnem okolju in zaščito pred njimi,
 • pozna nevarnosti električnega toka in varovanje pred nevarnostmi električnega toka,
 • pozna nevarnosti požarov in operativne ukrepe,
 • pozna načine zaščite pred neugodnimi vplivi posameznih ekoloških dejavnikov,
 • pozna organizacijo varstva pri delu s poudarkom na izobraževanju,
 • razvije čut za varno delo z upoštevanjem predpisov za varno delo,
 • pridobi sposobnost reševanja problemov glede varstva pri delu v različnih situacijah na različnih delovnih mestih in v primeru nesreče pri delu,
 • spoznava pomen ekologije,
 • ogled slikovne literature,
 • ogled primerov pravilnikov varstva pri delu

Previjanje in čiščenje preje za osnovo in votek:

 • vrste materialov za osnovo in votek,
 • oblike navitkov in vrste navitja,
 • vrste napak v preji,
 • vrste previjalnih strojev,
 • elementi previjalnega stroja:
  • vrste čistilcev preje:
  • mehanski,
  • elektronski,
  • vrste vozlačev,
  • natik in menjava navitkov,
  • pogon previjalnega stroja,
 • izračun produktivnosti previjanja,
 • izračun izkoristka previjanja,
 • izračun količine odpadkov previjanja,
 • trendi na področju previjanja in čiščenja.
 • pozna vrste materialov za osnovni votek,
 • pozna oblike navitkov in vrste navitja ter namen uporabe,
 • pozna vrste napak v preji, ki jih je potrebno odstraniti zaradi povzroča-nja motenj pri predelavi in napak v tkaninah,
 • pozna elemente in pogon previjalnih strojev,
 • zna nastaviti parametre čiščenja na previjalnem stroju, pozna posluževa-nje

previjalnega stroja,

 • zna izračunati produktiv-nost in izkoristek previjanja ter količino odpadkov pri previjanju,
 • zna očistiti in namazati previjalni stroj,
 • Razvija čut za samostojno delo, natančnost,
 • razvija sposobnost za delo v skupini
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi in upoštevanjem tehničnih in tehnoloških predpisov in navodil.
 • ogled slikovne literature,
 • vaje:
 • nastavitev paramet-rov previjanja,
 • čiščenje in mazanje previjalnega stroja,
 • preračun previjanja,
 • ogled vzorcev navitkov, oblike navitja,
 • seznanitev z elementi previjalnega stroja

Snovanje:

 • cilji in načini snovanja:
 • angleško

snovanje,

 • saško snovanje,
 • vrste snovalnih strojev za:
 • angleško snovanje,
 • saško snovanje,
 • elementi snovalnih strojev:
 • cevčnica:
  • vrste in postavitev cevčnic,
  • vodila in napenjalci niti,
  • delilni in zbirni greben,
 • snovalni stroj,
 • snovalni greben,
 • podpora,

- tipi snovalnih bobnov,

 • fiksni konus,
 • gibljivi konus,
 • previjanje na osnovni valj,
 • pogon snovalnega stroja,
 • preračun snovanja:
 • angleško snovanje,
 • saško snovanje,
 • izračun potrebne količine materiala za osnovo,
 • izračun natika na cevčnico,
 • izračun višine konusa,
 • izračun produkcije in izkoristka snovanja,
 • razvojni trendi snovanja,
 • računalniško podprto snovanje.

 • pozna namen in cilj snovanja,
 • pozna principe angleškega in saškega snovanja ter prednosti in slabosti obeh,
 • pozna vrste snovalnih strojev glede na angleški ali saški način snovanja,
 • pozna vrste cevčnic in njihovo postavitev,
 • pozna elemente cevčnice, kot natikalni trni in napenjalci, vodila in zbirni greben,
 • zna natakniti navitek na natikalni trn in napeljati nit skozi napenjalec, vodilec in zbirni greben ter izračunati in nastaviti napetost v napenjalcih,
 • pozna snovalni stroj in njegove sestavne dele ter pogon snovalnega stroja,
 • zna izračunati in nastaviti višino konusa snovalnega bobna,
 • zna pripraviti snovalni stroj za snovanje in nastaviti širino osnovnega valja,
 • zna snovati in vstaviti delilne vrvice,
 • zna odpraviti trganje niti pri snovanju in previjanju,
 • zna nastaviti snovalni stroj za previjanje osnove,
 • zna izračunati natik snovanja za angleški in saški način snovanja,
 • zna izračunati potrebno količino materiala za snovanje,
 • pozna pogon snovalnega stroja,
 • zna izračunati produkcijo in izkoristek snovanja,
 • pozna elemente računalniške podpore na snovalnem stroju in pri snovanju,
 • pozna osnovne razvojne trende snovanja,
 • zna očistiti in namazati snovalni stroj,
 • razvija čut za samostojno delo, natančnost,
 • razvija sposobnost za delo v skupini,
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju tehničnih in tehnoloških predpisov in navodil,
 • pridobi sposobnost reševanja tehnoloških problemov,
 • ogled slikovne literature,
 • seznanitev z elementi snovalnega stroja,

vaje:

 • natik cevčnice,
 • nastavitev vodilcev in napenjal-cev,
 • nastavitev snovalnega stroja s pomičnim konusom,
 • nastavitev osnovnega valja,
 • preračun angleškega in saškega snovanja

Škrobljenje:

 • cilji škrobljenja: sukanje, voskanje, škrobljenje,
 • vrste škrobilnih strojev,
 • elementi škrobilnih strojev:
 • odvijanje osnove,
 • deljenje,
 • voskanje, škrobljenje,
 • predsušenje in sušenje,
 • deljenje in delilni križi,
 • navijanje osnove,
  • škrobilna kuhinja,
  • vrste škorbilnih sredstev,
 • izračun potrebne količine škrobilne kopeli ,
 • izračun koncentracij škrobilne kopeli,
 • izračun nanosa škrobilnega sredstva,
 • izračun ožemanja,
 • izračun potrebne škrobilne kopeli,
 • izračun skrčenja osnove pri škrobljenju:
 • izkoristek škrobilnega stroja,
 • izračun stroškov škrobljenja,
 • zna očistiti in namazati škrobilni stroj.
 • pozna namen in cilje škrobljenja ter njegove prednosti in slabosti v primerjavi s sukanjem oziroma voskanjem,
 • pozna vrste škrobilnih strojev in njihove sestavne elemente,
 • zna vstaviti osnovni valj z osnovo v škrobilni stroj in napeljati osnovo skozi škrobilni stroj,
 • zna pripraviti osnovo za deljenje in vstaviti delilne križe in delilne vrvice po škrobljenju,
 • zna nastaviti temperaturo sušilnih bobnov in predsušilne komore,
 • zna nastaviti hitrost in napetost osnove med škrobljenjem,
 • pozna pogon škrobilnega stroja,
 • zna izračunati potrebno količino in pripraviti škrobilno kopel,
 • zna nastaviti osnovni valj za navijanje osnove po škrobljenju,
 • zna očistiti in namazati škrobilni stroj,
 • zna očistiti škrobilno kuhinjo,
 • razvija čut za samostojno delo, natančnost,
 • razvija sposobnost za delo v skupini,
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju tehničnih in tehnoloških predpisov in navodil,
 • pridobi sposobnost reševanja tehnoloških problemov,
 • ogled slikovnega gradiva,

vaje:

 • priprava osnove za škrobljenje,
 • priprava škrobilnega stroja za škrobljenje,
 • priprava škrobilne kopeli,
 • preračun škrobljenja

Vdevanje, prisuk

Vdevanje:

 • ročno,
 • strojno,
 • računalniška podpora pri strojnem vdevanju.

Prisuk:

 • opis stroja za prisuk,
 • prisukavanje.
 • zna izračunati potrebno število listov in ničalnic ter pripraviti listno brdo,
 • zna očistiti liste in ničalnice,
 • pozna elemente stroja za prisuk osnov,
 • zna pripraviti stojalo za prisuk osnov in osnovi, ki ju želimo prisukati,
 • zna nastaviti in očistiti ter namazati prisukalni stroj,
 • zna nastavititi, očistiti in namazati stroj za natik lamel,
 • zna prevleči prisukani osnovi skozi listno brdo in greben,
 • pozna razvojne smeri strojnega vdevanja in računalniške podpore le- tega.
 • razvija čut za samostojno delo, natančnost,
 • razvija sposobnost za delo v skupini,
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju tehničnih in tehnoloških predpisov in navodil,
 • pridobi sposobnost reševanja tehnoloških problemov.
 • ogled slikovnega gradiva,

vaje

 • izračun potrebnega števila listov, ničalnic in lamel,
 • priprava in vdevanje osnove in listnega brda,
 • prisuk osnove

2. letnik

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Tkanje:

 • opis načinov vnosa votka na tkalskih strojih

s pomočjo:

 • čolnička,
 • projektilov,
 • polagalcev:

* togih,

* gibljivih,

 • vodnega curka,
 • zračnega curka,
 • večfaznega zeva,
 • sestavni deli tkalskega stroja:
 • osnovni valj,
 • svornik ,
 • lamele in delovanje osnovne zaustavke,
 • listno brdo in listi,
 • listovka,
 • ekscentrična listovka,
 • žakardna listovka,
 • bilo in tkalski greben,
 • votkova ustavka,
 • pogon bila,
 • prsnik,
 • razpenjalci,
 • osnovni in blagovni regulator,
 • navijalni valj,
 • izračun potrebne količine votka za tkanje,
 • izračun vdeva in izbor tkalskega grebena,
 • izračun stkanja,
 • izračun produkcije tkalskega stroja,
 • izračun izkoristka tkalskega stroja,
 • razvojni trendi tkanja.

Dijak:

 • pozna namen in cilje tkanja,
 • pozna različne principe vnosa votka,
 • pozna prednosti in slabosti posameznega načina vnosa votka,
 • pozna princip delovanja osnovnega in blagovnega regulatorja (pozitivni, negativni regulator),
 • pozna princip delovanja osnovne in votkovne zaustavke,
 • pozna princip delovanja in nastavitev listovke ter zna prebiti karte za različne vezave in menjavo votka,
 • pozna princip delovanja in nastavitev ekscentrove listovke in zna pripraviti paket ekscentrov za posamezno vezavo,
 • pozna postavitve žakardkiega stroja,
 • zna brati in prebijati žakardske karte ter jih vstaviti v žakardski stroj,
 • zna vstaviti žakardsko brdo v tklaski stroj,
 • zna zamenjati žakardsko vrvico,
 • zna vstaviti osnovni valj in listno brdo v tkalski stroj,
 • zna pripraviti tkalski stroj za tkanje,
 • zna izbrati in montirati primerne razpenjalce,
 • zna izbrati in montirati primeren prsnik,
 • zna montirati blagovni valj in nastaviti navijanje tkanine,
 • zna pripraviti čolniček za vnos votka,
 • zna pripraviti projektil za vnos votka in po potrebi zamenjati čeljusti projektila,
 • zna pripraviti in vstaviti čeljusti podajalcev za vnos votka,
 • pozna nastavitve šob za zračni in vodni vnos votka,
 • zna izbrati in montirati primerne razpenjalce,
 • zna izračunati in izbrati primeren tkalski greben,
 • zna izračunati potrebno količino votka za tkanja,
 • zna izračunati produkcijo in izkoristek tkanja,
 • zna izračunati žakardsko reditev,
 • zna očistiti in namazati tkalski stroj,

Dijak:

 • razvija čut za samostojno delo, natančnost,
 • razvija sposobnost za delo v skupini,
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi in upoštevanjem tehničnih in tehnoloških predpisov in navodil,
 • pridobi sposobnost reševanja tehnoloških problemov.
 • priprava čolnička,
 • priprava projektilov in menjava prižem,
 • priprava polagalcev in menjava čeljusti,
 • vstavljanje osnovnega valja v tkalski stroj,
 • vstavljanje listnega brda v takalski stroj,
 • vstavljanje grebena v bilo,
 • natik lamel,
 • prebijanje in vstavljanje kart v listovko,
 • prebijanje in vstavljanje žakardskih kart v žakardski stroj,
 • priprava in vstavljanje paketa ekscentrov v ekscetrov-no listovko,
 • nastavitev tkalskega stroja za tkanje
 • priprava in vstavljanje razpenjal-cev v tkalski stroj,
 • vstavljanje blagovnega valja v tkalski stroj,
 • izračun potrebne količine votka za tkanje,
 • izračun produkcije in izkoristka tkalskega stroja

Čiščenje tkanin in transport v tkalnici:

 • ročno čiščenje tkanin,
 • strojno čiščenje tkanin,
 • kemično čiščenje tkanin,
 • transport osnov,
 • transport votka,
 • transport listnega brda,
 • transport tkanin,
 • logistika.
 • pozna vrste nečistoč na tkanini in jih zna odstraniti ročno ali strojno,
 • pozna nevarnosti pri strojnem in kemičnem čiščenju tkanin,
 • pozna škodljivosti kemičnega čiščenja za okolje,
 • pozna transportna sredstva,
 • pozna nevarnosti transporta z ročnimi in električnimi vozički,
 • razvija čut za samostojno delo, natančnost,
 • razvija sposobnost za delo v skupini,
 • razvija skrb in sposobnost za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju tehničnih in tehnoloških predpisov in navodil,
 • pridobi sposobnost reševanja tehnoloških problemov,
 • ogled slikovnega gradiva,

vaje:

 • ročno čiščenje tkanin,
 • strojno čiščenje tkanin,
 • kemično čiščenje tkanin

Zagotavljanje kakovosti:

 • osnove ISO 9000,
 • osnove ISO 14000,
 • zagotavljanje kakovosti proizvodov,
 • vrste napak pri:
  • snovanju,
  • škrobljenju,
  • tkanju,
 • vrste napak na tkanini,
 • odpravljanje napak pri:
  • snovanju,
  • škrobljenju,
  • tkanju,
 • zagotavljanje kakovosti procesov,
 • pozna osnove standardov serije ISO 9000 in ISO 14000, ki se vežejo na organizacijo in delo v tkalnici,
 • pozna vrste napak, ki se pojavljajo med tehnološkim postopkom snovanja, škrobljenja in tkanja ter njihovo preprečevanje oziroma odpravljanj,.
 • pozna vrste in velikost napak v tkaninah in njihov vpliv na nadaljnje postopke predelave,
 • pozna osnove klasiranja,
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti procesov in preventivno odpravljanje motenj, ki vplivajo na kakovost tkanin ali produktivnost oziroma izkoristek posameznih tehnoloških postopkov,
 • pozna nevarnosti transporta osnov, listnega brda, rezervnih delov in blaga v tkalnici,
 • pozna vse tehnološke faze procesa izdelave tkanin,
 
 • primeri standardov

Klimatiziranje:

 • klimatski pogoji v pripravljalnici in tkalnici.
 • pozna pomen klimatskih pogojev pri snovanju in tkanju,
 • pozna vpliv klimatskih pogojev na delavce v delovnem okolju,
 • se seznani s klimatskimi pogoji v pripravljalnici osnov, v škrobilnici in tkalnici,
 • ogled slikovnega gradiva,
 • ogled klimatske naprave

Računalniška podpora tkanja:

 • CAD – računalniško podprto deseniranje konstruiranje tkanin,
 • CAM – računalniško podprta proizvodnja tkanin,
 • PPS – planiranje in upravljanje proizvodnje tkanin,
 • CAQ – računalniško zagotavljanje kakovosti proizvodnje tkanin,
 • CIM – računalniško integrirana proizvodnja tkanin.
 • spozna osnove računalniškega deseniranja,
 • spozna osnove računalniške podpore pri snovanju, škrobljenju in tkanju ter zagotavljanju kakovosti,
 • spozna osnove računalniško integrirane proizvodnje.
 • spozna pomembnost skupinskega dela.
 • ogled primerov računalniš-kih izpisov CAD, CAM, CAQ in CIM

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Pisno: 1 šolska naloga v letniku.

6. Povezanost z drugimi predmeti

vsebine

povezava s predmetom

predmet

znanja

Previjanje in čiščenje preje za osnovo in votek,

Praktični pouk,

Tehnologija tkanja,

Računalništvo

Zna izbrati in nastaviti parametre previjanja in čiščenja na previjalnem stroju,

snovanje,

Praktični pouk, Kompozicija tkanin, Računalništvo

zna natakniti navitke na cevčnico, napeljati niti skozi napenjalce in vodilce skozi zbirni, delilni in snovalni greben,

zna nastaviti napetost napenjalcev na cevčnici,

zna nastaviti parametre snovanja na snovalnem stroju in višino konusa snovalnega bobna,

zna snovati na snovalnem stroju,

zna vstaviti osnovni valj in previti nasnovano osnovo iz snovalnega bobna na osnovni valj,

škrobljenje,

Praktični pouk, Računalništvo

zna vložiti osnovo in jo prevleči skozi škrobilni stroj,

zna vstaviti delilne palice in delilne vrvice,

zna nastaviti parametre škrobilnega stroja in škrobiti,

zna izračunati in pripraviti škrobilno kopel,

vdevanje, prisuk,

Praktični pouk, Kompozicija tkanin, Računalništvo

zna pripraviti listno brdo,

zna vdeti osnovne niti v ničalnice in tkalski greben po zahtevanem raportu,

zna vložiti in pripraviti osnovo za prisuk in jo strojno prisukati na tkalskem stroju,

zna pripraviti osnovo in izvesti strojni natik lamel na osnovne niti na tkalskem stroju,

tkanje,

Tehnologija plemenitenja, Računalništvo

zna pripraviti čolniček, projektil in polagalce niti za obratovanje na tkalskem stroju,

zna nastaviti parametre tkanja na tkalskem stroju,

zna tkati,

zna prebiti karte za različne vezave in menjavo votka in jih vstaviti v listovko,

zna pripraviti paket ekscentrov in jih vstaviti v ekscentrovo listovko,

zna brati in prebijati žakardske karte ter jih vstaviti v žakardki stroj,

zna vstaviti žakardsko brdo v tkalski stroj,

računalniška podpora tkanja,

Kompozicija tkanin, Računalništvo

pozna osnove računalniške podpore pri snovanju, škrobljenju in tkanju,

čiščenje tkanin in transport v tkalnici.

 

pozna vrste napak na surovi tkanini in jih zna popraviti ali odstraniti.