SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEKSTILNOKEMIJSKE ANALIZE

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

letnik

oblike izobraževalnega dela

 

teorija

vaje

skupaj

1.

64

6

70

2.

94

11

105

skupaj

158

17

175

3. Izobraževalni cilji predmeta

Dijak:

4. Operativni cilji predmeta

1. letnik

Informativni cilji Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi
  Dijak: Dijak:  
Kemijski laboratorij:
oprema, pribor, varno delo in prva pomoč,
 • spozna kemijski laboratorij,
 • spozna nevarnosti pri delu in prvo pomoč pri nesreči,
 • spozna laboratorijske pripomočke,
 • razvija sposobnost zaznavanja nevarnosti pri delu v kemijskem laboratoriju,
 • vaja: spoznavanje laboratorija, laboratorijskega pribora, kemikalij, prve pomoči in reda v laboratoriju
 • laboratorijski dnevnik – pomen in vrednotenje rezultatov.
 • zna pisno podajati rezultate svojega dela,
 • razvija sposobnost natančnega beleženja vseh opažanj pri delu v laboratorijski dnevnik,
 •  
  Pripravljanje plemenitilnih kopeli:
 • pomen kopelnega razmerja in ožemalnega efekta,
 • zna upoštevati specifičnosti pri izračunavanju barvila glede na kopelno razmerje ali ožemalni učinek,
 • razvija sposobnost logičnega sklepanja pri preračunavanju različnih koncentracij, pri čemer si pomaga z znanjem iz matematike, kemije in fizike,
 • vaja: tehtanje
 • izračuni za kopelno razmerje in ožemalne efekte.
 • zna stehtati in izmeriti potrebne volumne plemenitilnih kopeli,
 • zna izračunati potrebne količine barvil, kemikalij in pomožnih sredstev za pripravo plemenitilne kopeli,
 •  
 • vaja: merjenje volumna v merilnem valju in merilni buči
 • Preračunavanje plemenitilnih kopeli:
 • vrste, koncentracije, razredčevanje, mešanje barvil, kemikalij in tekstilnih pomožnih sredstev.
 • razume pomen koncentracij, vrstnega reda dodajanja in mešanja,
 • razvija sposobnost za pripravo raztopin,
 • vaja: priprava procentnih in molarnih raztopin
 • Elektroliti:
 • vrsta in stopnja elektrolitske disociacije,
 • spozna osnovne teoretične pojme o elektrolitih,
 • razvija sposobnost računanja kemijskih reakcij,
 •  
 • kemijsko ravnotežje.
 • spozna zvezo med stopnjo disociacije in spremembo kemijskega ravnotežja,
 • Ionski produkt vode, pH kislin, baz in soli:
 • pH kislin in baz v tekstilni industriji.
 • razume dogajanja pri plemenitilnih postopkih,
 • spozna pH vrednost in preračunavanje pH kislin in baz, ki jih uporabljamo v tekstilni industriji,
 • razvija sposobnost preračunavanja plemenitilne kopeli glede na njeno pH vrednost,
 •  
  Puferne raztopine:
 • puferne raztopine.
 • spozna pomen pufernih raztopin,
 • razvija sposobnost preračunavanja in pripravljanja puferne raztopine,
 •     vaja: priprava raztopin z določenim pH in merjenje pH vrednosti – kolorimetrična metoda
  Topnost in topnostni produkt:
 • topnost in topnostni produkt.
 • razume pomen topnosti snovi.
 • razvija sposobnost izračunavanja topnosti in topnostnega produkta.
 •  

  2. letnik

  informativni cilji

  formativni cilji

  socializacijski cilji

  posebnosti v izvedbi

  Dijak:

  Dijak:

  Osnove kvalitativne kemične analize:

 • klasična analiza ionov,
 • zna določiti prisotnost pomembnih kationov in anionov,
 • razvija sposobnost za praktično določanje ionov, ki se najpogosteje pojavljajo v plemenitilnih kopelih,
 • vaja: izvajanje kontrolnih reakcij za posamezne ione
 • ekstracija,
 • zna uporabiti ekstrahiranje za določevanje maščob in drugih sredstev na tekstilijah,
 •    
 • kromatografija.
 • pozna postopke kromatografije pri analizi barvil,
 •   vaja: papirna kromatografija
 • spozna uporabnost reagentov pri ugotavljanju ionov, ki se pojavljajo pri pripravi plemenitilnih kopeli,
 • Osnove kvantitativne kemične analize:
 • gravimetrija: tehtanje, obarjanje, filtriranje,
 • spozna metode gravimetrije in postopke, ki se izvajajo pri analizi,
 • razvija sposobnost za določevanje koncentracijskih kislin, alkalij, belilnih sredstev,
 • vaja: določanje koncentracije NaOH
 • volumetrija: razredčevanje, titriranje, indikatorji, pipetiranje.
 • spozna natančno tehtanje in njegov pomen pri kontroli plemenitilnih procesov,
 • zna določiti koncentracije kislin, alkalij, belilnih sredstev,
 • zna titrirati in volumetrično izračunati rezultate,
 • razvija sposobnost za vrednotenje natančnosti rezultatov,
 • razvija sposobnost korigirati koncentracijo kopeli s kemičnim računanjem,
 • vaja: določane trdote vode
  Barvna metrika:
 • osnove spektroskopije in kolometrije,
 • subjektivno merjenje obarvanj,
 • objektivno merjenje obarvanj s spektralnimi fotometri,
 • merjenje barvnih razlik po sistemu CIEL, a, b.
 • spozna Beer-Lambertov zakon,
 • zna uporabiti kolorimeter,
 • spozna sistem kvantitativnega merjenja spektralne remisijske krivulje,
 • spozna možnosti uporabe fotometra pri kontroli plemenitilnih procesov,
 • spozna osnove CIE barvnega sistema.
 • razvija sposobnost za ravnanje s fotometrom.
 • vaja: določanje koncentracije barve s kolometrijo – priprava raztopine za meritveno krivuljo, merjenje

  5. Preverjanje in ocenjevanje znanja

  ustno preverjanje, vaje.

  6. Medpredmetne povezave

  Kemija, Fizika, Tehnologija plemenitenja

  Informativni cilji

  Povezava z drugimi predmeti

  Predmet

  Znanja

  pripravljanje plemenitilnih kopeli

  Kemija

  poznavanje koncentracije kopeli, kopelnega razmerja, ožemalnega efekta

  preračunavanje plemenitilnih kopeli

  Kemija

  poznavanje preračunavanja sestave, izražene z masnim deležem, v masno koncentracijo

  ionski produkt vode, pH kislin, baz in soli

  Kemija

  poznavanje kislin, baz in soli

  osnove kvalitativne kemične analize

  Kemija,

  Fizika

  poznavanje galvanskega člena, elektrolize, fizikalnih in kemijskih lastnosti kovin ter nekovin

  osnove kvantitativne kemične analize

  Kemija

  elementi v periodnem sistemu

  barvna metrika

  Kemija,

  Fizika,

  Tehnologija plemenitenja

  poznavanje fizikalne barve, barvnih sistemov, spektrofotometrov, računalniškega receptiranja, numeričnega vrednotenja beline, barvnih obstojnosti