B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TEKSTILNI TEHNIK / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

 

A. Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

3

105

210

Tuji jezik

3

105

3

105

210

Matematika

3

105

3

105

210

Zgodovina

   

2

70

70

Fizika

   

2

70

70

Kemija

3

105

   

105

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

skupaj A

15

525

16

560

1085

 

B. Strokovno-teoretični predmeti

Poznavanje materialov

   

3

105

105

Estetika oblačenja

2

70

   

70

Računalništvo

2

70

   

70

Študij dela in časa

2

70

2

70

140

Izbirni predmeti*

5

175

6

210

385

skupaj B

11

385

11

385

770

 

C. Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk predenja ali praktični pouk tkanja ali praktiočni pouk pletenja ali praktični pouk plemenitenja

6

210

5

175

385

 

D. Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

     

96

 
skupno število ur pouka (A+B+C) 32 1120 32

1120

2240

št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1120

2336

 

Št. tednov pouka

 

35

 

35

70

Št. tednov interesnih dejavnosti   3     3

Skupno št. tednov izobraževanja

 

38

 

35

73

Pojasnilo k predmetniku:

* Izbirni predmeti po izbirnih področjih

PREDMETI

1. letnik

št. ur na

2. letnik

št. ur na

SKUPNO
št. ur v
programu

teden

leto

teden

leto

PREDILSTVO

Tehnologija predenja

3

105

3

105

210

Strokovno računstvo

2

70

3

105

175

TKALSTVO

Tehnologija tkanja

3

105

3

105

210

Kompozicija tkanin

2

70

3

105

175

PLETILSTVO

Tehnologija pletenja

3

105

3

105

210

Kompozicija pletenin

2

70

3

105

175

PLEMENITILSTVO

Tehnologija plemenitenja

3

105

3

105

210

Tekstilnokemijske analize

2

70

3

105

175

 

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.

Kemija

učitelj

laborant

11

do 17

19 11
Računalništvo učitelj 52 do 17    
Tekstilnokemijske analize

učitelj

laborant

6 do 17 13 6
Praktični pouk predenja učitelj 210 do 17    
Praktični pouk tkanja učitelj 210 do 17    
Praktični pouk pletenja učitelj 210 do 17    
Praktični pouk plemenitenja učitelj 210 do 17    

2.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

 

13 6
Tekstilnokemijske analize

učitelj

laborant

11

do 17

19 11
Praktični pouk predenja učitelj 175 do 17    
Praktični pouk tkanja učitelj 175 do 17    
Praktični pouk pletenja učitelj 175 do 17    
Praktični pouk plemenitenja učitelj 175 do 17    

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike,

laborant

srednja, ali srednja izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali

srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije,

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poznavanje materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Estetika oblačenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz modnega oblikovalstva

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali tekstilstva

Tehnologija predenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Strokovno računstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Tehnologija tkanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Kompozicija tkanin

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Tehnologija pletenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Kompozicija pletenin

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Tehnologija plemenitenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Tekstilnokemijske analize

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva,

laborant srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega področja

Študij dela in časa

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva

Praktični pouk predenja

učitelj

višja izobrazba iz tekstilstva

Praktični pouk tkanja

učitelj

višja izobrazba iz tekstilstva

Praktični pouk pletenja

učitelj

višja izobrazba iz tekstilstva

Praktični pouk plemenitenja

učitelj

višja izobrazba iz tekstilstva