SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

PREHRANA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

67

3

70

5.

   

 

skupaj

67

3

70

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • se seznanijo s pomenom hrane za življenje človeka,

 • spoznajo zdravo prehrano za različna življenjska obdobja,

 • spoznajo skupine živil po prevladujočih hranilnih snoveh in njihovo vlogo v vsakodnevni prehrani,

 • spoznajo oblike alternativnega prehranjevanja,

 • seznanijo se s sestavo ustreznih jedilnikov za posamezne kategorije prebivalstva,

 • spoznajo funkcijo embalaže pri ohranitvi hranilnih snovi v živilih.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  HRANOSLOVJE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pojem živila in esencialne hranilne snovi

 • beljakovine

 • razložijo pojem živila in naštejejo esencialne hranilne snovi;

 • razložijo zgradbo in kemično sestavo beljakovin;

 • spoznajo biološko vrednost beljakovin;

 • pojasnijo lastnosti beljakovin;

 • razložijo soodvisnost med beljakovinami v hrani in telesnimi beljakovinami;

 • razlikujejo beljakovine glede na njihovo biološko vrednost;

 • spoznajo dopolnjevanje biološke vrednosti različnih beljakovin v hrani;

 • Spoznajo pomen zdravega prehranjevanja.

  Navajajo se na ekonomičnost sestavljanja jedilnikov.

  Zavedajo se pomena pravilno sestavljenih in dnevno razporejenih obrokov.

  Vaja: dokazovanje posameznih hranilnih snovi v živil z ustreznimi reakcijami.

 • ogljikovi  hidrati

 • razložijo nastajanje ogljikovih hidratov v rastlinah;

 • utemeljijo pomen zelenih rastlin za človeka;

 • razložijo zgradbo in delitev ogljikovih hidratov;

 • spoznajo vlogo ogljikovih hidratov v človeškem organizmu in znajo ugotoviti potrebe po ogljikovih hidratih,

 • pojasnijo lastnosti ogljikovih hidratov in jih znajo upoštevati pri pripravi hrane;

 • Razvijajo spoštovanje drugačnosti.

  Razvijejo spoštovanje do soljudi in njihovega načina življenja.

   

 • maščobe

 • razložijo kemično sestavo maščob;

 • spoznajo vrste maščob in njihove lastnosti;

 • ovrednotijo pomen maščob v prehrani in spoznajo posledice prekomernega uživanje maščob;

 •    

 • vitamini

 • pojasnijo pomen vitaminov v človeškem telesu;

 • razložijo delitev vitaminov glede na naloge, ki jih opravljajo in glede na topnost;

 • spoznajo specifični pomen posameznih vitaminov in posledice pomanjkanja posameznih vitaminov;

 • znajo našteti vzroke za pomanjkanje vitaminov v telesu;

 • spoznajo pravila, ki veljajo za ohranjanje vitaminov pri pripravljanju hrane;

 • razložijo načine obogatitve hrane z vitamini;

 •    

 • mineralne snovi

 • razložijo pomen posameznih mineralnih snovi za človeški organizem;

 •  ločijo makroelemente in mikroelemente;

 • spoznajo posledice pomanjkanja posameznih mineralnih snovi;

 •    

 • voda

 • razložijo naloge vode v človeškem telesu;

 • pojasnijo kemične in fizikalne lastnosti vode;

 • spoznajo razporeditev vode v človeškem telesu;

 • naštejejo načine pokrivanja potreb po vodi;

 • navedejo lastnosti, ki jih mora imeti dobra pitna voda;

 • razložijo trdoto vode in razdelitev glede na trdoto;

 •    

  ENERGIJSKE POTREBE

   

   

   

 • bazalni metabolizem

 • presnovni metabolizem

 • energija za delo

 • razložijo in ločijo pojma osnovni metabolizem in energijske potrebe za delo;

 • razložijo skupne energijske potrebe;

 • spoznajo energijske vrednosti nekaterih živil in jedi;

 • izračunajo energijsko vrednost živil in obrokov;

 • spoznajo dejavnike od katerih so odvisne energijske potrebe za osnovni metabolizem;

 • spoznajo dejavnike, ki oblikujejo energijske potrebe za delo;

 • Razvijejo osebno odgovornost.

  Zavedajo se pomena natančnosti pri delu.

   

 • ugotavljanja potreb po hranilnih snoveh

 • bolezni zaradi nepravilne prehrane

 • znajo izračunati potrebe po osnovnih hranilnih snoveh;

 • spoznajo zdravstvene težave ali bolezni zaradi pomanjkanja hrane in hranilnih snovi (pomanjkanje beljakovin, avitaminoze, slabokrvnost,osteoporoza, osteomalacija, zobna gniloba);

 • spoznajo bolezni, ki so posledica preobilne prehrane (debelost);

 • naštejejo in opišejo posledice debelosti (bolezenske spremembe na okostju, nagnjenost k bronhitisu, težave s srcem in krvnem obtokom, presnovne bolezni);

 • Se pozitivno identificirajo z zdravo prehrano.

   

  ŽIVILA

   

   

   

 • razdelitev

 • razvrstijo živila po izboru in po prevladujočih hranilnih snoveh;

 • spoznajo praktično vrednost razvrščanja živil pri sestavi jedilnikov;

 • razložijo piramido zdrave prehrane;

 • Utemeljijo pomen uživanja ustreznih živil.

  Spoznajo pomen mešane prehrane.

  Svoja spoznanja prenašajo na druge.

  Katalogi živil različnih proizvajalcev.

  Vaja določanje in računanje energetskih vrednosti živil:

 • beljakovinskega  živila,

 • škrobnega živila,

 • vitaminsko - mineralnega živila.

 • Beljakovinska živila

   

   

   

 • mleko in mlečni izdelki

 • spoznajo pomen in hranilno vrednost mleka;

 • razložijo kemično sestavo mleka;

 • spoznajo predelavo mleka;

 • spoznajo vrste mlečnih proizvodov ter pomen in uporabo posameznih mlečnih proizvodov;

 •    

 • meso in mesni izdelki

 • razložijo kaj je meso;

 • spoznajo hranilno vrednost mesa kot beljakovinsko bogatega živila;

 • razložijo vse faze proizvodnje mesa;

 • spoznajo pomen veterinarskega pregleda mesa;

 • naštejejo in razložijo pomembnejše mesne izdelke;

 • razložijo pomen in hranilno vrednost rib in ostalih vodnih živali za prehrano;

 •    

 • jajca in jajčni izdelki

 • spoznajo hranilno vrednost jajc in uporabnost jajc za pripravo jedi;

 • znajo ovrednotiti kokošja jajca kot beljakovinsko živilo;

 • znajo oceniti svežost kokošjih jajc

 •    

  Živila bogata z ogljikovimi hidrati

   

   

   

 • žita in žitni proizvodi

 • spoznajo pomen žit v prehrani;

 • spoznajo najpomembnejše vrste žit;

 • spoznajo botanično in biokemijsko zgradbo žitnega zrna;

 • spoznajo predelavo žit;

 • spoznajo surovine za proizvodnjo kruha in postopek proizvodnje kruha;

 •    

 • med in sladkor

 • spoznajo najbolj znane slaščičarske proizvode;

 • spoznajo proizvodnjo testenin;

 • pojasnijo pomen sladkorja v prehrani ljudi;

 • opišejo pridobivanje sladkorja;

 • navedejo in utemeljijo kuharsko - tehnične lastnosti sladkorja;

 • znajo razlikovati med po izvoru;

 • poznajo možnosti pridobivanja medu;

 • znajo primerjalno ovrednotiti hranilnost sladkorja in medu;

 •    

 • jedilna olja in masti

 • spoznajo energijsko in hranilno vrednost rastlinskih in živalskih olj, masti, masla in margarine;

 • spoznajo postopke pridobivanja jedilnih olj in masti;

 • spoznajo postopek proizvodnje;

 • znajo primerjalno ovrednotiti posamezna maščobna živila;

 • znajo pojasniti spremembo okusa pri pokvarjenih maščobah;

 •  

  Preglednica:rastlinska olja  in masti (razlike v sestavi).

 • živila bogata z vitamini in mineralnimi snovmi

 • pojasnijo pomen sadja v zdravi prehrani;

 • razložijo razdelitev sadja po sadnem izboru in po izvoru;

 • razložijo načine konzerviranja in predelave sadja;

 • razložijo razdelitev vrtnin;

 • spoznajo najpogostejše proizvode iz vrtnin in deklaracijo na konzerviranih proizvodih;

 •    

 • začimbe

 • spoznajo pomen kisa, soli, začimb in dišavnic v prehrani;

 • navedejo in utemeljijo pravila za uporabo začimb;

 •  

  Preglednica: dišavnice - primeri za njihovo uporabo.

 • poživila

 • spoznajo vpliv kave čaja, kakava in žganih alkoholnih pijač na organizem;

 •    

  PREHRANSKI NORMATIVI

   

   

   

 • polnovredna prehrana

 • prehrana zdravega odraslega človeka

 • prehrana posameznih skupin ljudi

 • znajo našteti merila za vrednotenje polnovredne prehrane;

 • razložijo energijske in hranilne potrebe zdrave odrasle osebe;

 • znajo sestaviti ustrezne jedilnike glede na ugotovljene potrebe organizma;

 • navedejo in razložijo pravila, ki veljajo za zdravo prehrano posameznih skupin ljudi;

 • znajo našteti in utemeljiti pravila, ki veljajo za posamezno skupino;

 • Razvijejo spoštovanje do soljudi in do njihovega načina življenja.

  Zavejo se pomena rednega prehranjevanja.

  Razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini.

  Zavejo se pravila, da ni vse zdravo kar je dobro.

  Zavejo se pomena pravilne prehrane v dobi doraščanja.

  Vaja: preračunavanje in izdelava jedilnikov.

  ALTERNATIVNA PREHRANA

   

   

   

 • vegetarijanska prehrana

 • makrobiotika

 • spoznajo značilnosti nekaterih vrste alternativnih prehran;

 • Razvijajo spoštovanje do drugačnosti.

   

  FIZOOLOGIJA PREHRANE

   

   

   

 • prebavni sistem

 • resorbcija

 • vloga encimov in hormonov

 • naštejejo dele prebavnega trakta;

 • razložijo naloge prebavil;

 • spoznajo kaj se dogaja s hrano v prebavilih;

 • spoznajo pomen in naloge encimov v procesu prebave;

 • spoznajo zgradbo encimov;

 • razložijo delovanje encimov;

 • razložijo vrste in lastnosti encimov;

 • spoznajo pomen hormonov v procesu prebave;

 • razložijo presnovo posameznih hranilnih snovi;

 • Poglobljeno znanje o delovanju človekovega organizma.

   

  EMBALAŽA

   

   

   

 • pojem embalaže in pakiranja

 • vrste embalaže

 • embalažni materiali

 • spoznajo osnovne naloge embalaže;

 • spoznajo vrste materialov za embalažo;

 • ocenijo ustreznost izbira embalaže glede na lastnosti živila;

 • spoznajo tehnike pakiranja;

 • Razvijajo ekološko zavest.

  Pridobljeno znanje jim olajša komuniciranje o embalaži.

  Vzorci različnih embalažnih materialov.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (s pregledom in ocenjevanjem poročil o opravljenih vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • beljakovine

 • Kemija

  Analiza živil

  Tehnologija

 • ogljikovi hidrati in proteini;

 • določanje beljakovin;

 • tehnologija mleka in mesa;

 • ogljikovi hidrati

 • Kemija

  Analiza živil

  Tehnologija

 • ogljikovi hidrati in proteini;

 • določanje ogljikovih hidratov;

 • tehnologija proizvodnje piva;

 • maščobe

 • Kemija

  Analiza živil

  Tehnologija

 • lipidi in površinsko aktivna sredstva;

 • določanje maščob;

 • tehnologija rastlinskih olj;

 • vitamini

 • mineralne snovi

 • voda

 • Analiza živil

 • določanje vitaminov;

 • določanje mineralnih snovi;

 • določanje vode v živilih;

 • beljakovinska živila

 • Analiza živil

  Tehnologija

  Praktični pouk

 • analize beljakovinskih živil;

 • tehnologija mesa, mleka,

 • fizikalne analize;

 • ogljikohidratna živila

 • Tehnologija

  Analiza živil

 • tehnologija mlinarstva, pekarstva, slaščičarstva, konditorstva, testeninarstva;

 • analize pekarskih proizvodov,

 • jedilna olja in masti

 • Praktični pouk

  Analiza živil

  Tehnologija

 • fizikalne analize živil;

 • analize mast in olj;

 • tehnologija rastlinskih olj;

 • vitaminska in mineralna živila

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • predelava sadja in zelenjave;

 • fizikalne analize živil;

 • začimbe

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • surovine v pekarstvu;

 • priprava živil in fizikalne analize živil;

 • poživila

 • Tehnologija

 • surovine v konditorstvu;

 • fiziologija prehrane

 • Biologija

 • prebavni sistem;

 • embalaža

 • Praktični pouk

 • embalaža in pakiranje;