SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

ANALIZA ŽIVIL

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

   

 

5.

35

105

140

skupaj

35

70

140

 • T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo kemijske, fizikalne in instrumentalne metode analize surovin, polizdelkov in končnih izdelkov,

 • razvijajo spretnosti za varno delo v laboratoriju in spoznavajo osnovne tehnike in metode dela,

 • spoznavajo in se naučijo uporabljati različne vire informacij,

 • naučijo se kritičnega vrednotenja rezultatov analiz,

 • naučijo se natančne in točne dokumentacije meritev in rezultatov meritev,

 • spoznavajo varno ravnanje s kemikalijami in delo z odpadnimi snovmi,

 • razvijajo skrb za varovanje okolja,

 • razvijajo kolegialnost in se navajajo na timsko delo,

 • razvijajo vrednote kot so: jasnost, natančnost, objektivnost, vedoželjnost in iznajdljivost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  LABORATORIJSKA TEHNIKA

  Dijaki

  Dijaki

   

  KEMIJSKI LABORATORIJ

   

   

   

 • ureditev laboratorija

 • laboratorijski inventar

 • delo z nevarnimi snovmi, zaščitna oprema in prva pomoč

 • spoznajo osnovne pogoje za varno delo v laboratoriju;

 • poimenujejo laboratorijski inventar in spoznajo njegovo uporabo;

 • seznanijo se z varnim delom v laboratoriju, nevarnimi snovmi in ustrezno prvo pomočjo;

 • Razvijajo osebno odgovornost za varstvo pri delu in poškodb pri delu.

  Vaja: laboratorijski inventar.

  MERILNE NAPRAVE

   

   

   

 • merjenje volumna tekočin

 • merjenje gostote

 • tehtanje

 • naučijo se uporabljati različne merilne naprave;

 • Dojamejo pomen pravilnosti in natančnosti pri delu.

  Vaja:

 • merjenje volumna tekočin,

 • merjenje gostote,

 • tehtanje kristalov in sipkih snovi.

 • LOČENJE IN ČIŠČENJE ZMESI

   

   

   

 • filtriranje

 • izparevanje

 • destilacija

 • ekstrakcija

 • naučijo se izbrati ustrezno tehniko ločevanja in jo uporabiti;

 •  

  Vaja ločevanje zmesi s pomočjo:

 • filtriranja,

 • izparevanja,

 • destilacije,

 • ekstrakcije.

 • KVALITATIVNA ANALIZA

   

   

   

 • reakcije in identifikacije ionov

 • poznajo osnovo identifikacije ionov, preiskavo na katione in anione;

 • Razvijajo čut za jasnost in doslednost.

  Vaja: določitev neznanega iona.

  KVANTITATIVNA ANALIZA

   

   

   

  GRAVIMETRIČNA ANALIZA

   

   

   

 • obarjalne metode

 • gravimetrični faktor

 • poznajo pogoje, obarjalne reagente in postopek metode;

 • znajo določiti koncentracijo elementa ali spojine s pomočjo gravimetričnega faktorja;

 • Razvijajo čut za teamsko delo in kolegialnost.

  Razvijajo odnos za vestno in natančno dokumentiranje meritev.

  Vaja: gravimetrična določitev sulfatnega (vi) iona.

  VOLUMETRIČNA ANALIZA

   

   

   

 • nevtralizacijska titracija

 • oksidacijskoredukcijska titracija

 • obarjalna titracija

 • kompleksometrična titracija

 • poznajo osnovne metode, pomen standardne raztopine;

 • znajo izbrati ustrezen indikator;

 • znajo izvesti titracijo in izračunati koncentracijo ( množinsko, masno in masni delež) vzorca;

 •  

  Vaja:

 • priprava standardne raztopine klorovodikove kisline,

 • določitev žveplove (vi) kisline,

 • določitev bakra,

 • določitev klorida po mohru,

 • določitev trdote vode.

 • INSTRUMENTALNE METODE

   

   

   

  POTENCIOMETRIJA

   

   

   

 • pH vrednost

 • znajo razložiti princip merjenja pH vrednosti in se naučijo uporabljati pH-meter;

 • Pridobivajo samozaupanje za delo na visokoavtomatiziranih napravah.

  Razvijajo odgovornost za previdno ravnanje z merilnimi napravami.

  Vaja: merjanje pH vrednosti živilom.

  REFRAKTOMETRIJA

 • znajo razložiti osnovo metode;

 • poznajo uporabo refraktometrov v živilski industriji in jih znajo uporabiti;

 • Se z interesom vključujejo v razvojno delo.

  Vaja: refraktometrično določanje suhe snovi v živilih.

  POLARIMETRIJA

 • spoznajo osnovo metode in potek dela s polarimetrom;

 •  

  Vaja: polarimetrično določanje saharoze.

  SPEKTROFOTOMETRIJA

 • s pomočjo Beer-Lambertovega zakona razložijo osnove metode;

 • naštejejo sestavne dele in spoznajo delovanje spektrofotometra,

 •  

  Vaja: določanje polifosfatov v mesnih izdelkih.

  KROMATOGRAFIJA

 • poznajo osnove posamezne vrste kromatografske metode, razumejo razliko med kvalitativno in kvantitativno določitvijo in spoznajo potek analize pri TLC;

 •  

  Vaja: identifikacija umetnih barvil s TLC.

  ANALIZA SESTAVIN ŽIVIL

   

   

   

  DOLOČEVANJE VODE

   

   

   

 • fizikalne metode

 • kemijske metode

 • znajo razložiti osnove posamezne metode, izbrati pravilno metodo in razložiti možne napake metode, znajo določiti suho snov s pomočjo fizikalne indirektne metode;

 • Razvijajo čut za natančno in dosledno delo in dokumentiranje.

  Razvijajo čut za teamsko delo in kolegialnost.

  Vaja: določitev suhe snovi v mesnih izdelkih.

  DOLOČEVANJE ANORGANSKIH SNOVI

 • znajo razložiti potek suhega in mokrega sežiga in napake metode;

 • znajo izvesti suhi sežig;

 •  

  Vaja: določitev tipa moke.

  DOLOČEVANJE OGLJIKOVIH HIDRATOV

   

   

   

 • kvalitativne metode

 • kvantitativne metode

 • znajo razložiti osnove posameznih metod, pripraviti vzorec in izvesti kvantitativno določitev po Fehlingu;

 •  

  Vaja: določitev ogljikovih hidratov po Fehlingu.

  DOLOČEVANJE BELJAKOVIN

   

   

   

 • kvalitativne metode

 • kvantitativne metode

 • znajo razložiti osnove kvalitativnega in kvantitativnega določanja, spoznajo postopek določanja beljakovin po Kjeldahlu;

 •  

  Vaja: določanje količine beljakovin v živilih.

  ANALITIKA MAŠČOB

   

   

   

 • kvar

 •  sestava

 • količina

 • spoznajo posamezne analitične postopke oziroma osnove metod, spoznajo postopek določanja količine maščob po Soxhletu in spoznajo določitev kvara maščob;

 •  

  Vaja:

 • določitev količine maščob po Soxhletu.

 • določitev oksidativnega kvara.

 • DOLOČEVANJE VITAMINOV

 • seznanijo se z metodami določevanja vitaminov,

 •  

  Vaja: določitev C-vitamina v sadnem živilu.

  DOLOČEVANJE ADITIVOV

 • seznanijo se s pomenom določevanja posameznih aditivov, zakonodajo in analitičnimi metodami;

 •  

  Vaja: določitev Na-glutaminata.

  ANALIZA POSAMEZNIH SKUPIN ŽIVIL

   

   

   

  ANALIZA MESA IN MESNIH IZDELKOV

   

   

   

 •  vzorčenje

 • analitika

 • Pravilnik o kakovosti mesa in mesnih izdelkov

 • poznajo pravilne postopke vzorčenja in pravilno ravnanje z vzorci in osnove najpomembnejših analitičnih metod;

 • znajo uporabljati Pravilnik o kakovosti in kritično ocenjevati kakovost mesa in mesnih izdelkov;

 • Razvijajo čut odgovornosti za ustrezno kakovost živil.

  Aktivno sodelujejo v procesni kontroli.

  Skrbijo za zmanjšanje izmeta v proizvodnji.

  Skrbijo za svojo varnost in varnost sodelavcev.

  Vaja:

 • določanje količine maščobe v mesnih izdelkih,

 • določanje količine beljakovin v mesnih izdelkih,

 • dokazovanje kvarjenja svežega mesa.

 • ANALIZA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

   

   

   

 • vzorčenje

 • analitika

 • Pravilnik o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov

 • poznajo pravilne postopke vzorčenja in pravilno ravnanje z vzorci in osnove najpomembnejših analitičnih metod;

 • znajo uporabljati Pravilnik o kakovosti in kritično ocenjevati kakovost mleka in mlečnih izdelkov;

 • Navajajo se na pravilno komuniciranje z delavci v laboratorijih.

  Skrbijo za čisto okolje.

  Vaja:

 • določanje kislinske stopnje,

 • določanje beljakovin v mleku.

 • ANALIZA PEKARSKIH PROIZVODOV

   

   

   

 • vzorčenje

 • analitika

 • Pravilnik o kakovosti pekarskih proizvodov

 • poznajo pravilne postopke vzorčenja in pravilno ravnanje z vzorci in osnove najpomembnejših analitičnih metod;

 • znajo uporabljati Pravilnik o kakovosti in kritično ocenjevati kakovost pekarskih proizvodov;

 •  

  Vaja:

 • določanje vode,

 • določanje natrijevega klorida.

 • ANALIZA VINA

   

   

   

 • vzorčenje

 • senzorična ocena

 • analitika

 • Pravilnik o kakovosti vina

 • poznajo pravilne postopke vzorčenja in pravilno ravnanje z vzorci, pomen in kriterije senzoričnega ocenjevanja in osnove najpomembnejših analitičnih metod;

 • znajo uporabljati Pravilnik o kakovosti in kritično ocenjevati kakovost vina;

 •  

  Vaja: - senzorika vina.

  ANALIZA MASTI IN OLJ

   

   

   

 • vzorčenje

 • analitika

 • Pravilnik o kakovosti

 • poznajo pravilne postopke vzorčenja in pravilno ravnanje z vzorci in osnove najpomembnejših analitičnih metod;

 • znajo uporabljati Pravilnik o kakovosti in kritično ocenjevati kakovost masti in olj;

 •  

  Vaja:- določitev jodnega števila.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (dnevnik - poročilo o opravljenih vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • laboratorijska tehnika

 • Praktični pouk

 • varstvo pri delu in požarna vrednost;

 • procesi v živilski industriji;

 • kvalitativna analiza

 • kvantitativna analiza

 • Kemija

 • ionske reakcije;

 • kisline, baze, soli;

 • instrumentalne metode

 • Praktični pouk

 • kemijska analiza;

 • analiza sestavin živil

 • Kemija

  Prehrana

  Tehnologija

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje;

 • beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, vitamini, mineralne snovi;

 • surovine, mlevski izdelki,

 • analiza posameznih skupin živil

 • Prehrana

  Tehnologija

  Mikrobiologija

  Praktični pouk

 • živila;

 • tehnologija vinarstva, tehnologija predelave rastlinskih maščob, vrste pekarskih izdelkov;

 • mikroorganizmi v hrani;

 • analiza živil, senzorična analiza;