SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 17.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1998

1. IME PREDMETA

MIKROBIOLOGIJA S HIGIENSKIM MINIMUMOM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

4.

67

9

70

5.

   

 

skupaj

67

9

70

 • T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo osnove mikrobiologije in higienskega minimuma,

 • spoznajo sistematiko mikroorganizmov in njihove splošne značilnosti,

 • spoznajo razširjenost mikroorganizmov, njihovo pozitivno in negativno vlogo na različnih področjih,

 • spoznajo načine kultiviranja mikroorganizmov in dejavnike njihove rasti,

 • spoznajo kvarljivce in zastrupljevalce živil,

 • spoznajo dejavnike, ki vplivajo na mikrobiološko kakovost živil,

 • spoznajo strategijo mikrobiološke kontrole v živilski industriji,

 • spoznajo osnovne pojme s področja biotehnologije in njeno uporabnost v praksi,

 • razvijajo zavest o poklicni odgovornosti,

 • pridobivajo natančnost, zanesljivost in spretnost,

 • razvijajo sposobnost timskega dela, komunikativnost in osebno odgovornost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijaki

  Dijaki

   

  RAZŠIRJENOST MIKROORGANIZMOV V NARAVI IN UPORABA

 • spoznajo razširjenost mikroorganizmov v naravi in uporabo na različnih področjih;

 • Ugotovijo pomen poznavanja mikrobioloških vsebin za kvalitetno delo v poklicu.

   

  ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA IN PODPANOGE

 • spoznajo živilsko mikrobiologijo kot panogo in njene podpanoge;

 •    

  SISTEMATIKA MIKRO-ORGANIZMOV IN NJIHOVE SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

 • spoznajo sistematiko in nomenklaturo mikroorganizmov;

 • spoznajo obliko, velikost, strukturo in fiziologijo celice mikroorganizmov;

 • razložijo razlike med prokariontsko in evkariontsko celico;

 • Natančnost.

  Vaja: priprava razmazov in mikroskopiranje.

  MIKROBNA RAST, KULTIVACIJA IN METABOLIZEM

 • definirajo rast mikroorganizmov, razloži faze rasti;

 • poznajo fizikalne in kemijske dejavnike rasti in jih znajo upoštevati ter uporabljati v praksi;

 • naštejejo in razložijo fizikalne in kemijske postopke zaviranja rasti in uničevanja mikroorganizmov in njihovo uporabnost (pasterizacija, sterilizacija);

 • spoznajo načine gojenja mikroorganizmov v laboratorijskih pogojih;

 • poznajo postopek za izvedbo kultivacije mikroorganizmov;

 • ugotovijo razliko v metabolični aktivnosti mikroorganizmov in vpliv metabolitov v danem okolju (fermentacije);

 • Zavedajo se odgovornosti živilskega delavca pri delu, v smislu natančnosti pri kontroli proizvodnega procesa.

  Zavedajo se natančnosti pri delu v laboratoriju.

  Vaja:

 • sterilne tehnike dela,

 • bakterijska gojišča in izolacija bakterij (čista, mešana kultura).

 • MIKROORGANIZMI V HRANI

 • razložijo procese mikrobiološkega kvarjenja živil;

 • spoznajo in razložijo možnosti, načine, vrste okužb in zastrupitev z živili;

 • poznajo pojem patogenosti;

 • naštejejo in razložijo postopke preprečevanja okužb in zastrupitev z živili;

 • Zavedajo se odgovornosti živilskega delavca v procesu proizvodnje higiensko-mikrobiološko neoporečnih živil.

  Zavedajo se nevarnosti in posledic okužb in zastrupitev z živili.

  Zavedajo se gospodarske škode zaradi nevestnega opravljanja dela (ekonomičnost, odgovornost).

  Shema: statistični podatki o zastrupitvah z živili.

  STRATEGIJA MIKRO- BIOLOŠKE KONTROLE V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

 • poznajo in razložijo postopke in metode zaščite surovin in živil pred mikrobiološkim kvarom;

 • poznajo vlogo dejavnikov v proizvodnji mikrobiološko neoporečnih živil;

 • poznajo metode kontrole pri pridobivanju higiensko-mikrobiološko neoporečnih živil;

 • Odgovorno ravnanje v proizvodnem procesu.

  Razvijejo sposobnost timskega dela.

  Pridobijo natančnost, vestnost.

  Zavedajo se pomena natančnosti pri mikrobiološki analizi in odgovornosti v smislu varovanja zdravja potrošnika.

  Vaja:

 • jemanje brisov na snažnost,

 • priprava vzorca za mikrobiološko analizo.

 • HIGIENSKI MINIMUM

   

   

   

 • osebna higiena

 • higienska neoporečnost živil

 • osvojijo osnove higienskega minimuma (osebna higiena, higiena dela);

 • spoznajo postopke čiščenja, dezinfekcije, dezinsekcije v živilskih obratih in deratizacije;

 • spoznajo pomen ustrezne lokacije, komunalne in higiensko tehnične ureditve živilskih obratov;

 • Zavedajo se natančnosti, osebne odgovornosti za lastno varnost in varnost soljudi ter zdravja potrošnika.

  Zanesljivost, doslednost, vestnost.

   

  BIOTEHNOLOGIJA

   

   

   

 • biokultura

 • bioreaktor

 • znajo definirati pojem biotehnologija, biokultura, bioreaktor;

 • spoznajo vlogo biotehnološko zanimivih vrst mikroorganizmov kot osnovo biotehnološkega postopka;

 • spoznajo možnost uporabe v praksi;

 • Zavedajo se potrebe zaščite okolja pred onesnaženjem.

  Zavedajo se škode nastale ob nepravilnem vodenju bioprocesa.

  Zavedajo se odgovornosti pri delu z mikroorganizmi.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (s pregledom in ocenjevanjem poročil o opravljenih vajah),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • razširjenost mikroorganizmov v naravi in uporaba

 • Tehnologija

  Praktični pouk

  Biologija

 • čiščenje odpadnih vod;

 • vplivi živilske industrije na okolje;

 • uporaba mikroorganizmov;

 • sistematika mikroorganizmov in njihove splošne značilnosti

 • Biologija

  Kemija

 • sistematika- klasifikacija- fiziologija;

 • makromolekularne strukture;

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • Tehnologija

  Praktični pouk

  Biologija

 • proizvodnja in skladiščenje različnih vrst živil;

 • procesi v živilski industriji, priprava živil;

 • metabolizem;

 • mikroorganizmi v prehrani

 • Tehnologija

  Analiza živil

  Kemija

 • proizvodnja in skladiščenje različnih vrst živil;

 • analiza posameznih skupin živil;

 • hidroliza;

 • strategija mikrobiološke kontrole v živilski industriji

 • Praktični pouk

  Tehnologija

 • analiza kritičnih točk (HACCP);

 • proizvodnja in skladiščenje različnih vrst živil, higiena v proizvodnih procesih, skladiščenju, transportu, prodaji;

 • higienski minimum

 • Praktični pouk

  Tehnologija

 • higiena v živilski industriji;

 • higiena, surovine v živilski industriji, proizvodnja različnih vrst živil, vzdrževanje strojev in naprav v posameznih živilskih tehnologijah, skladiščenje surovin in izdelkov;

 • biotehnologija

 • Praktični pouk

  Biologija

  Tehnologija

 • priprava živil, vplivi živilske industrije na okolje;

 • ekologija- čistilne naprave;

 • čiščenje odpadnih vod;